Agendacommissie 15 mei 2017 - maandag 15 mei 2017

Orgaan:
Kies een orgaan
Locatie:
Venenzaal
Datum:
maandag 15 mei 2017
Aanvang:
17:00 uur
Eindtijd:
18:00  uur
Contactpersoon:
Frits Kas
Telefoon:
070-4418188
E-mail:
f.kas@pzh.nl
Terug
1.

Opening en mededelingen

Sub-agendapunten

 1. Bericht van verhindering

  Er zijn geen berichten van verhindering ontvangen.

 2. Mededelingen

  Stand van zaken aanbesteding notuleerdiensten
  In een eerdere vergadering heeft u besloten de schriftelijke verslaglegging van de commissie- en Statenvergaderingen te willen continueren. Het contract met de huidige leverancier, Notubiz BV, loopt op 1 juli 2017 af. Aangezien de waarde van de raamovereenkomst over een periode van vier jaar hoger is dan € 200.000 dient e.e.a. Europees aanbesteed te worden. De stand van zaken is als volgt. Op 17 mei 2017 wordt het aanbestedingsdocument gepubliceerd op het aanbestedingsplatform (TenderNed). In het aanbestedingsdocument zijn de eisen en voorwaarden geformuleerd waaraan een inschrijver moet voldoen om in aanmerking te komen voor gunning. Geïnteresseerde partijen hebben tot 26 juni 2017 de gelegenheid om in te schrijven. Hierna vindt beoordeling van de inschrijvingen plaats. De nieuwe contractperiode begint op 1 augustus 2017.

  Voorstel:
  Voor kennisgeving aannemen.

2.

Verslag en actielijst

Sub-agendapunten

 1. Verslag van de vergadering van de Agendacommissie van 10 april 2017

  Voorstel:
  Verslag vaststellen.

 2. Actielijst Agendacommissie 15 mei 2017

  Er zijn geen openstaande actiepunten.

3.

Bespreekpunten

Sub-agendapunten

 1. Conceptagenda vergadering Provinciale Staten 31 mei 2017

  De PS agenda van 31 mei 2017 bevat twee bespreekstukken, de jaarrekening 2016 en het voorstel van GS tot het verlenen van  een financiële bijdrage aan Waste to Chemicals. De commissie Ruimte en Leefomgeving adviseerde dit onderwerp als bespreekstuk te agenderen. N.a.v. de beraadslagingen zegde Gedeputeerde Bom-Lemstra toe voor de PS vergadering een aangevuld voorstel te sturen waarbij ook diverse vragen van commissieleden over o.a. restafval en het productieproces beantwoord worden. 

  Voorstel:
  1. Conceptagenda bespreken en vaststellen.
  2. Aanvangstijdstip vaststellen om 10.00 uur.
  3. Aantal spreekuren voor fracties en GS vaststellen op 3 uur.
  4. Voor de sprekerslijst, de bij de jaarrekening gebruikelijke vaste sprekersvolgorde hanteren (grootste oppositie, grootste coalitie etc.).

 2. Verschillen in werkwijzen tussen commissies

  In de vorige vergadering van de Agendacommissie heeft u kort van gedachten gewisseld over de door de onderzoekers van BMC geconstateerde verschillen in werkwijzen van de commissies. Op verzoek van mevrouw Kip wordt het onderwerp nogmaals geagendeerd. Zij heeft daarbij aan de griffie een reactie gevraagd over hoe zij aankijken tegen de geconstateerde verschillen. In bijgaand memo is de reactie van de griffie op de geconstateerde verschillen opgenomen.

  Voorstel:
  Van gedachten wisselen over de context en nadere informatie en naar aanleiding daarvan eventueel conclusies trekken.

 3. Concept vergaderschema 2018-maart 2019

  In overeenstemming met artikel 104, lid 2a, behoort het jaarlijks opstellen van een conceptschema voor de vergaderingen van Provinciale Staten en de Statencommissies tot de taken van de Agendacommissie. Bijgaand conceptvergaderschema loopt tot aan het eind van deze statenperiode (maart 2019). De relevante data m.b.t. de Provinciale- en Eerste Kamerverkiezingen zijn in het conceptvergaderschema opgenomen.
  Het conceptvergaderschema 2018/2019 is qua structuur een voortzetting van het huidige vergaderschema. De vergaderingen van de Werkgroep Europa en de Ondersteuningscommissie Omgevingsbeleid zijn nog niet in het conceptvergaderschema opgenomen. Zodra meer duidelijk is over de vergadercycli van deze commissies, zullen ze aan het vergaderschema worden toegevoegd. De SIS-kalender 2018 zal na de vaststelling van het vergaderschema worden gevuld.

  Voorstel:
  1. Conceptvergaderschema bespreken en in concept (evt. gewijzigd) vaststellen.
  2. Het in concept vastgestelde vergaderschema aan de fracties aanbieden met het verzoek uiterlijk 7 juni te reageren.
  3. Het conceptvergaderschema incl. de reacties van de fracties agenderen voor de volgende vergadering van de Agendacommissie.

 4. Terug- en vooruitblik PS- en commissievergaderingen

  Bij dit agendapunt wordt teruggeblikt op de PS- en commissievergaderingen. Daarnaast kunt u ontwikkelingen melden die u in de komende PS- en commissievergaderingen verwacht die voor de Agendacommissie van belang zijn.

  Voorstel:
  Terug- en vooruitblikken op de PS- en commissievergaderingen.

4.

Hamerstukken en rondvraag

Sub-agendapunten

 1. Hamerstukken

  Er zijn geen hamerstukken.

 2. Rondvraag

5.

Sluiting

Uitgelicht

Zoeken