Agendacommissie 4 december 2017 - maandag 04 december 2017

Orgaan:
Kies een orgaan
Locatie:
Venenzaal
Datum:
maandag 04 december 2017
Aanvang:
17:00 uur
Eindtijd:
18:00  uur
Contactpersoon:
Frits Kas
Telefoon:
070-4418188
E-mail:
f.kas@pzh.nl
Terug
1.

Opening en mededelingen(Agendapunt ingeklapt)

Sub-agendapunten

 1. Bericht van verhindering:(Agendapunt ingeklapt)

  Er zijn berichten van verhindering ontvangen van:

 2. Mededelingen(Agendapunt ingeklapt)

  Mevrouw Van Viegen (PvdD) heeft gevraagd de vergadering van de Agendacommissie te mogen bijwonen.

2.

Verslag en actielijst(Agendapunt ingeklapt)

Sub-agendapunten

 1. Verslag van de vergadering van 30 oktober 2017(Agendapunt ingeklapt)

  Voorstel:
  Conceptverslag vaststellen.

3.

Bespreekpunten(Agendapunt ingeklapt)

Sub-agendapunten

 1. Concept agenda Provinciale Staten 20 december 2017(Agendapunt ingeklapt)

  De conceptagenda voor de PS vergadering van 20 december 2017 bevat vooralsnog vier bespreekpunten te weten:
  (1) De partiële herziening VRM - windenergie (commissie RenL 29 november)
  (2) Actualisering 2016 VRM - intensieve veehouderij (commissie DO 6 december 2017)
  (3) Overdracht provinciale aandelen warmtebedrijf infra NV aan een nieuw op te richten warmtebedrijf holding NV (commissie BenM 6 december 2017).
  (4) Uitvoeringsbesluit vernieuwing Steekterbrug Alphen aan den Rijn (commissie VenM 29 november 2017)
  De verwachting is dat zich voor de partiële herziening VRM - windenergie insprekers zullen melden. Op 15 en 22 november jl. vond een hoorzitting over dit onderwerp plaats. In overeenstemming met artikel 86 lid 1 van het RvO is het spreekrecht in de commissie over dit onderwerp komen te vervallen. Voor de PS vergadering bestaat een dergelijke bepaling niet. Dit betekent dat het spreekrecht in de PS-vergadering open staat. In artikel 24, lid 3 van het RvO is opgenomen dat "(...) voor elk van de insprekers een spreektijd geldt van ten hoogste 5 minuten per agendapunt of onderwerp, met dien verstande dat de totale spreektijd voor de insprekers per agendapunt of onderwerp maximaal 30 minuten bedraagt. Indien meerdere personen het woord wensen te voeren dan de maximale spreektijden toestaan, wordt de maximale spreektijd evenredig over de sprekers verdeeld."

  Voorstel:
  1. Conceptagenda bespreken en vaststellen.
  2. Aan PS voorstellen het aantal spreekuren voor fracties, groepen en GS vast te stellen op 6 (dit is exclusief voorstellen van orde, interrupties, reacties op interrupties en stemverklaringen, woordvoeringen tijdens een vragenuur of een interpellatie en woordvoeringen over persoonlijke feiten en de inspreektijd van derden).
  3. Een besluit nemen over een kerstdiner na afloop van de vergadering.
  4. Naar insprekers communiceren dat het inspreken in overstemming met artikel 24 RvO zal plaatsvinden met dien verstande dat bij meer dan 30 aanmeldingen per agendapunt of onderwerp een spreektijd wordt gehanteerd van 1 minuut. 

 2. Griffienotities(Agendapunt ingeklapt)

  In de vorige vergadering heeft de griffier een bondige gespreksnotitie toegezegd over het onderwerp griffienotities. U treft de gespreksnotitie bijgaand aan.

  Voorstel:
  Notitie bespreken en naar aanleiding daarvan desgewenst conclusies trekken. Indien daar aanleiding voor is kan de conclusie gecommuniceerd worden naar de Statenleden.

 3. Gezamenlijk overleg Agendacommissie - Fractievoorzittersoverleg(Agendapunt ingeklapt)

  In de vorige vergadering heeft u aangegeven een gezamenlijk overleg te willen hebben met het fractievoorzittersoverleg (FvO). De gedachten gaan uit naar januari/februari 2018. De vraag is aan de orde welke onderwerpen/thema's u in gezamenlijkheid met de fractievoorzitters zou willen bespreken. De door u benoemde onderwerpen/thema's zullen mondeling worden ingebracht in het FvO van 6 december a.s.

  Voorstel:
  Gespreksonderwerpen benoemen voor het gezamenlijk overleg met de fractievoorzitters.

 4. Terugblik op het debat in PS over de koepelnotitie(Agendapunt ingeklapt)

  In de vorige vergadering heeft u besloten te willen terugblikken op de bespreking in PS van 11 oktober over de Koepelnotitie. Zoals bekend heeft de reguliere voorbereiding in een sectorale vakcommissie niet plaatsgevonden omdat de Koepelnotitie een brede notitie is met onderwerpen die alle commissies raken. Op 11 oktober werd vooral gesproken over de zes richtinggevende ambities in de fysieke leefomgeving. De sturingsprincipes en sturingsstijlen kwamen in het gesprek wat minder aan bod. Aspecten waarover u in evaluerende zin zou kunnen spreken zijn:
  1) Hoe heeft u het verloop van de discussie in PS ervaren? Wat ging goed, wat kan beter?
  2) Is herhaling van een dergelijk gesprek in PS, bijvoorbeeld over een volgende versie van de Koepelnotitie of het gebiedsproces Krimpenerwaard wenselijk?
  In de Ondersteuningscommissie van 6 december a.s. wordt ook teruggeblikt op de bespreking in PS.

  Voorstel:
  Terugblikken op het debat in PS over de Koepelnotitie en naar aanleiding daarvan desgewenst conclusies trekken.

 5. Planningsinformatie GS(Agendapunt ingeklapt)

  De voorzitter van de commissie BenM heeft aangegeven behoefte te hebben aan een beter inzicht in de lange termijn bespreekpunten in het planningsoverzicht van de commissie. De voorzitter heeft voor zijn commissie de betrokken portefeuillehouders actief benaderd om deze informatie te leveren. Om de agenderende rol van Provinciale Staten en de commissies nog beter te kunnen invullen, is actuele en betrouwbare planningsinformatie ten aanzien van de bespreekstukken voor alle commissies noodzakelijk.

  Voorstel:
  1. De griffier vragen dit thema in het driehoeksoverleg tussen voorzitter PS-griffier-secretaris aan de orde te stellen.
  2. Een overleg plannen tussen Agendacommissie en GS waarin o.a. dit thema wordt geagendeerd.

 6. Werkwijze adviezen Provinciale Adviescommissie Leefomgevingskwaliteit (PAL)(Agendapunt ingeklapt)

  Op verzoek van mevrouw Kip (voorzitter commissie DO) is dit onderwerp op de agenda geplaatst. De PAL brengt met enige regelmaat adviezen uit aan PS en GS over diverse onderwerpen. Zo heeft de PAL onlangs adviezen uitgebracht over moderne mobiliteit (10 november) en weidevogels (24 november). De PAL adviezen worden bij de ingekomen stukken in de procedurevergadering door de commissie afgedaan.

  Voorstel:
  Van gedachten wisselen over de agendering van de adviezen van de PAL en naar aanleiding daarvan desgewenst conclusies trekken.

 7. Terug- en vooruitblik PS- en commissievergaderingen en -activiteiten(Agendapunt ingeklapt)

  Bij dit agendapunt wordt teruggeblikt op de PS- en commissievergaderingen en -activiteiten. Daarnaast kunt u ontwikkelingen melden die u in de komende PS- en commissievergaderingen verwacht en die voor de Agendacommissie van belang zijn.

  De PS vergadering van 8 november 2017 stond in het teken van de begroting 2018, de regionale woonvisie en woningbouwprogramma 2017, onderdeel Rotterdamse regio en het faunabeheerplan Smient. Ter informatie is de verbruikte spreektijd van fracties, groepen en GS bijgevoegd.

  In de procedurevergadering van 29 november jl. heeft de commissie Verkeer en Milieu besloten dat het onderwerp Vlietland inclusief Meeslouwerplas en status Witteveen Bos voor een overlegvergadering geagendeerd moet worden. De vraag doet zich voor in welke commissie dit geagendeerd moet worden (Verkeer en Milieu of Duurzame Ontwikkeling) aangezien er twee portefeuillehouders betrokken zijn bij dit dossier.

  Commissieactiviteiten waar op teruggeblikt kan worden zijn: bijeenkomst met stuurgroep toekomst visie Leidse regio (commissie BenM), de hoorzitting VRM Windenergie Rotterdamse regio (commissie RenL), bijeenkomst openbaar vervoerders Zuid-Holland (commissie VenM) en een bijeenkomst circulaire economie (commissie RenL).

  Voorstel:
  1. Terug- en vooruitblikken op de PS- en commissievergaderingen en -activiteiten.
  2. Een besluit nemen over de agendering van het onderwerp Vlietland.

4.

Hamerstukken en rondvraag(Agendapunt ingeklapt)

Sub-agendapunten

 1. Hamerstukken(Agendapunt ingeklapt)

  Er zijn geen hamerstukken.

 2. Rondvraag(Agendapunt ingeklapt)

5.

Sluiting(Agendapunt ingeklapt)

Uitgelicht

Zoeken