Agendacommissie 10 september 2018 - maandag 10 september 2018

Orgaan:
Kies een orgaan
Locatie:
Venenzaal
Datum:
maandag 10 september 2018
Aanvang:
17:00 uur
Contactpersoon:
Frits Kas
Telefoon:
070-4418188
E-mail:
f.kas@pzh.nl
Terug
1.

Opening en mededelingen(Agendapunt ingeklapt)

Sub-agendapunten

 1. Bericht van verhindering(Agendapunt ingeklapt)

  Er is bericht van verhindering ontvangen van:

 2. Mededelingen(Agendapunt ingeklapt)

  Mededelingen
  1. Naar aanleiding van de invoering van de invoering van de privacywet  (AVG) is de procedure voor het publiceren van post van derden veranderd. In het FvO van 13 juni 2018 is ingestemd met het voorstel om op post van externen de persoonsgegevens zoals handtekening, adres, woonplaats, telefoonnummer en emailadres af te lakken. De 'afgelakte' post wordt op de gebruikelijke wijze gepubliceerd op het SIS en is voor iedereen te raadplegen. Statenleden die de betreffende adresgegevens wensen in te zien, kunnen zich melden bij de griffie.
  2. Ter kennisname is bijgevoegd de reactie van de Agendacommissie op de brief van gedeputeerde Bom-Lemstra met het verzoek om de voortgang van het Omgevingsbeleid nog voor het zomerreces te agenderen. Naar aanleiding hiervan is voor 5 september 2018 een Algemene commissievergadering uitgeschreven.
  3. In verband met het vertrek van de heer Van der Velden als lid van Provinciale Staten, dient een nieuwe plaatsvervangend voorzitter van de commissie Bestuur en Middelen benoemd te worden. In het fvo van 12 september a.s. zal aan de fracties gevraagd worden een kandidaat voor te dragen ten behoeven van de besluitvorming in PS van 19 september 2018.

  Voorstel:
  Kennisnemen van de mededelingen.

2.

Verslag(Agendapunt ingeklapt)

Sub-agendapunten

 1. Conceptverslag van de vergadering van 11 juni 2018(Agendapunt ingeklapt)

  Voorstel:
  Conceptverslag van de vergadering van 11 juni 2018 vaststellen.

3.

Bespreekpunten(Agendapunt ingeklapt)

Sub-agendapunten

 1. Concepagenda Provinciale Staten 19 september 2018(Agendapunt ingeklapt)

  Via de mail heeft u ingestemd met de conceptagenda voor PS van 19 september 2018. Er is nog geen besluit genomen over de spreektijd. Voorgesteld wordt om 6 uur spreektijd toe te kennen voor fracties, groepen en GS.

  De vergadering begint met een kort in memoriam in verband met het overlijden van voormalig CDA statenlid de heer Van Herk. Van Herk was statenlid van april 1987 tot en met april 1995. Daarnaast zal, in verband met het vertrek van de heer Van der Velden (SGP en CU) uit Provinciale Staten, de heer Matze als opvolger toegelaten worden. Beëdiging van de heer Matze vindt plaats in de PS vergadering van oktober.

  De vergadering staat verder volledig in het teken van de besluitvorming over het definitief Voorkeursalternatief Duinpolderweg. Ter voorbereiding op de besluitvorming vond op 7 september 2018 een gezamenlijke Noord- en Zuid-Hollandse hoorzitting plaats. Ruim 80 inwoners/maatschappelijke organisaties hebben gebruik gemaakt van de mogelijkheid om hun opvatting over het voorkeursalternatief aan de Staten van Noord- en Zuid-Holland kenbaar te maken. Commissiebehandeling vindt in Zuid-Holland plaats op 12 september 2018 (in Noord-Holland op 17 september 2018). In overeenstemming met artikel 86, lid 1 van het RvO is er geen inspreekrecht in de commissie.

  Ten aanzien van het inspreken in de PS-vergadering is geen bepaling opgenomen dat het inspreekrecht vervalt als er een hoorzitting is gehouden. In artikel 24, lid 3 van het RvO is opgenomen dat (..) voor elk van de insprekers geldt een spreektijd van ten hoogste 5 minuten per agendapunt of onderwerp, met dien verstande dat de totale spreektijd voor de insprekers per agendapunt of onderwerp maximaal 30 minuten bedraagt. Indien meerdere personen het woord wensen te voeren dan de maximale spreektijden toestaan, wordt de maximale spreektijd evenredig over de sprekers verdeeld. In verband met de grote betrokkenheid van inwoners en organisaties bij dit onderwerp, doet de vraag zich voor of de inspreektijd cfm. het RvO gehandhaafd moet blijven of dat een verruiming van de inspreektijd wellicht gewenst is.

  Voorstel:
  1. Een besluit nemen over het aantal spreekuren voor fracties, groepen en GS.
  2. Een besluit nemen over het inspreekrecht in de PS vergadering.

 2. Locatie windenergie N57 Hellevoetsluis(Agendapunt ingeklapt)

  Provinciale Staten hebben voor het zomerreces een voorstel gekregen van GS  om de N57 in Hellevoetsluis alsnog op te nemen in de VRM als locatie voor windenergie (Statenvoorstel partiële herziening Visie ruimte en mobiliteit, Programma ruimte en Verordening ruimte 2014 locatie voor windenergie N57 Entree Zuid, 10 juli 2017). PS hebben deze locatie in de PS vergadering van 20 december 2017 geschrapt (amendement 583) en de gemeente de kans gegeven om een nieuwe locatie aan te wijzen (motie 775). De gemeente Hellevoetsluis heeft tot half september de tijd gekregen van GS om met een alternatief te komen. De inzet van de gemeente Hellevoetsluis is gericht op de locatie Haringvlietdam. Als de gemeente concludeert dat deze locatie haalbaar is en GS deelt deze conclusie, dan zal GS via de Agendacommissie de Staten vragen om het Statenvoorstel in te trekken. Een nieuw Statenvoorstel aanbieden aan PS is niet nodig omdat de Haringvlietdam al is opgenomen in de VRM. Het onderwerp zal echter wel besproken worden in de commissievergadering van RenL op 26 september mede door het amendement en de motie en de maatschappelijke betrokkenheid en onrust m.b.t. windenergie.
  Gelet op de vergaderdata van de Agendacommissie en de commissie RenL, wordt de Agendacommissie nu reeds om akkoord gevraagd voor het intrekken van het Statenvoorstel indien de gemeente Hellevoetsluis en GS concluderen dat de realisatie van 12 MW windenergie op de locatie Haringvliet haalbaar is.

  Voorstel:
  Instemmen met het intrekken van het Statenvoorstel.

 3. Terug- en vooruitblik PS- en commissievergaderingen en -activiteiten(Agendapunt ingeklapt)

  Bij dit agendapunt wordt teruggeblikt op de PS- en commissievergaderingen en -activiteiten. Daarnaast kunt u ontwikkelingen melden die u in de komende PS- en commissievergaderingen verwacht en die voor de Agendacommissie van belang zijn.

  De PS vergadering van 27 juni 2018 stond in het teken van het gecombineerde debat over de voorjaarsnota 2018 en de kadernota 2019-2022. Het overzicht van de verbruikte spreektijden van deze vergadering van de fracties, groepen en GS treft u ter informatie bijgaand aan.

  Op 5 september jl. vond een Algemene commissie plaats die in het teken stond van het Omgevingsbeleid. De voorzitter concludeerde dat de commissie vooral behoefte aan een bondig overzicht van welke documenten er in het kader van het Omgevingsbeleid in aanloop naar de besluitvorming aan PS worden aangeboden, op welke termijn (planning) en welke vorm van participatie daarbij zou passen. De portefeuillehouder heeft toegezegd dit overzicht op korte termijn te leveren. Om dit document en evt. andere documenten die in het kader van het Omgevingsbeleid aan PS worden aangeboden te kunnen bespreken, dient een volgende vergadering van de Algemene commissie te worden uitgeschreven. In het vergaderschema zou e.e.a. passen op 3 oktober van 10.00 uur tot 11.30 uur (overlap met een technische bijeenkomst van de commissie VenM over RTH-airport) of op 10 oktober van 10.00 uur tot 11.30 uur (overlap met de vertoning van een onderwaterdocumentaire 'Vele gezichten van de Zevenhuizerplas' op initiatief van de commissie DO). Daarnaast dient een besluit genomen te worden over het voorzitterschap.

  De commissieactiviteiten waarop teruggeblikt kan worden zijn:
  - Gesprek met raadsleden MRDH gemeenten (BenM, 13 juni 2018)
  - Themabijeenkomst circulaire economie (RenL, 13 juni 2018)
  - Kustdag (RenL, 20 juni 2018)
  - P4 vergadering en Europaforum (Werkgroep Europa, 26 juni 2018)
  - Technische sessie governance visie Rijke Groenblauwe Leefomgeving (DO, 4 juli 2018)
  - PS en Raden bijeenkomst over Krimpenerwaard (PS, 5 juli 2018)
  - Presentatie Qbuzz OV regio Drechtsteden-Alblasserwaard-Vijfheerenlanden (VenM, 5 juli 2018)
  - Werkbezoek LTO-Noord Agri-safari (DO, 5 september 2018)
  - Bijeenkomst over (ontwikkeling van een visie op) participatie (PS, 5 september 2018)
  - Bijeenkomst over programma Zuid-Hollandse economie (RenL, 5 september 2018)
  - Werkgroep renovatie en verduurzaming gebouw C (PS, 4 juli en 5 september 2018)
  - Hoorzitting Noord- en Zuid-Holland over de voorkeursalternatief Duinpolderweg (VenM, 7 september 2018)

  Voorstel:
  1. Een Algemene commissie uitschrijven op 3 of 10 oktober van 10.00 uur tot 11.30 uur en een besluit nemen over het voorzitterschap.
  2.Terug- en vooruitblikken op PS- en commissievergaderingen en -activiteiten.

4.

Hamerstukken en rondvraag(Agendapunt ingeklapt)

Sub-agendapunten

 1. Hamerstukken(Agendapunt ingeklapt)

  Verzoek van GS om een stuk als niet verzonden te beschouwen
  Van gedeputeerde Bom-Lemstra is een verzoek ontvangen om de aan PS gestuurde brief van 30 augustus over de vaststelling van het provinciaal programma bedrijventerreinen A12 als niet verzonden te beschouwen omdat het een conceptversie betreft.

  Voorstel:
  Het verzoek van gedeputeerde Bom-Lemstra honoreren. 

 2. Rondvraag(Agendapunt ingeklapt)

5.

Sluiting(Agendapunt ingeklapt)

Uitgelicht

Zoeken