Agendacommissie 11 juni 2018 - maandag 11 juni 2018

Orgaan:
Kies een orgaan
Locatie:
Venenzaal
Datum:
maandag 11 juni 2018
Aanvang:
17:00 uur
Eindtijd:
18:00  uur
Contactpersoon:
F. Kas
Telefoon:
070-4418188
E-mail:
f.kas@pzh.nl
Terug
1.

Opening en mededelingen(Agendapunt ingeklapt)

Sub-agendapunten

 1. Bericht van verhindering(Agendapunt ingeklapt)

  Er is bericht van verhindering ontvangen van:

 2. Mededelingen(Agendapunt ingeklapt)

  Vervolg gezamenlijk overleg Agendacommissie-fractievoorzitters
  N.a.v. het gezamenlijk overleg tussen Agendacommissie en fractievoorzitters van 28 mei 2018 is afgesproken nog voor het zomerreces een vervolggesprek te plannen. Voorgesteld wordt om op woensdag 4 juli van 15.00 uur tot 17.00 uur bijeen te komen.

2.

Verslag(Agendapunt ingeklapt)

Sub-agendapunten

 1. Verslag van vergadering 9 april 2018(Agendapunt ingeklapt)

  De vergadering van 14 mei 2018 was vervallen. De conceptagenda van Provinciale Staten van 30 mei 2018 is schriftelijk via de mail voorbereid.
  Voorstel:
  Verslag van de vergadering van 9 april 2018 vaststellen.

3.

Bespreekpunten(Agendapunt ingeklapt)

Sub-agendapunten

 1. Conceptagenda Provinciale Staten 27 juni 2018(Agendapunt ingeklapt)

  De PS vergadering van 27 juni staat in het teken van twee planning en controlproducten, de voorjaarsnota 2018 en de kadernota 2019-2022. Aan de kadernota 2019-2022 kunnen gekoppeld worden de voorstellen van GS die een directe relatie hebben met de kadernota zoals het kaderbesluit Infrastructuur en het kaderbesluit Groen. Afhankelijk van de bespreking in de commissie Bestuur en Middelen van 13 juni 2018 zou het voorstel van GS om een aanvullend budget van € 29,1 mln. beschikbaar te stellen voor de renovatie van gebouw C daar nog aan toegevoegd kunnen worden.

  Voorstel:
  1. De conceptagenda van PS van 27 juni 2018 bespreken en vaststellen.
  2. Bij de voorjaarsnota 2018 en kadernota 2019-2022 de vaste sprekersvolgorde hanteren.
  3. Het aantal spreekuren voor fracties, groepen en GS vaststellen op 6.
  4. Een uitspraak doen over de vorm waarin en het tijdstip waarop het politieke seizoen aan het eind van de vergadering wordt afgesloten.

 2. Inventarisatie documenten t.b.v. de Algemene commissie(Agendapunt ingeklapt)

  In de Agendacommissie van 9 april heeft u verzocht om een inventarisatie van onderwerpen die eventueel geagendeerd zouden kunnen worden in de Algemene commissie. Vooralsnog lijken voor de resterende tijd in deze periode twee onderwerpen voor agendering in de Algemene commissie in aanmerking te komen:
  - Het omgevingsbeleid (omgevingsverordening en -visie).  
  - Het vervolg van de strategische visie Krimpenerwaard.
  Bij wijze van experiment zou u kunnen overwegen om een integrale bespreking over de begroting 2019 in een Algemene commissie te laten plaatsvinden en niet in onderdelen per vakcommissie.

  Ten aanzien van de planning van het Omgevingsbeleid is een brief van gedeputeerde Bom-Lemstra ontvangen waarin aan Provinciale Staten wordt gevraagd na het zomerreces de stukken vrij te geven voor de inspraak. De gedeputeerde kondigt een aanvullende brief aan waarin nadere informatie over de voortgang van het Omgevingsbeleid is opgenomen. De gedeputeerde verzoekt om deze aanvullende brief nog voor het zomerreces in behandeling te nemen, bijvoorbeeld in een Algemene commissie of in de PS vergadering van 27 juni, zodat GS vragen en opmerkingen van de kant van de Staten kunnen betrekken bij de verdere uitwerking richting vrijgave  voor inspraak na het zomerreces. De verwachting is dat de aanvullende brief na 12 juni 2018 aan PS zal worden aangeboden.

  Voorgesteld wordt om het verzoek van de gedeputeerde niet te honoreren. Hierbij gelden de volgende overwegingen, zowel ten aanzien van het uitoefenen van de agenderende rol als de procedure.

  a) Een voorwaarde voor het uitoefenen van de agenderende rol is dat het duidelijk moet zijn wat en wanneer er van Provinciale Staten wordt verwacht zodat de Staten zelf kunnen bepalen wanneer ze over een onderwerp willen spreken en of er ter voorbereiding daarop nog andere instrumenten zouden moeten worden ingezet (bijvoorbeeld werkbezoek, technische briefing, hoorzitting met deskundigen etc.). Daar is nu geen ruimte voor. 
  b) B ij de besluitvorming over de evaluatie van de Ondersteuningscommissie omgevingsbeleid (PS maart 2018) is afgesproken dat de door GS aangeboden integrale documenten eerst worden geagendeerd voor een procedurevergadering van een vakcommissie. De vakcommissie bepaalt vervolgens, mede op basis van een advies van de Agendacommissie, of de betreffende stukken worden geagendeerd voor een overlegvergadering van een vakcommissie of de Algemene commissie. De aanvullende brief van GS wordt op een dusdanig moment aan PS aangeboden dat er voor het zomerreces geen vakcommissies en een Agendacommissie meer gepland zijn.
  c) Het fractievoorzittersoverleg heeft de wens uitgesproken om de PS vergadering van juni exclusief te reserveren voor het debat over de voorjaarsnota en kadernota (en de hiermee direct samenhangende onderwerpen zoals het kaderbesluit Infrastructuur en het kaderbesluit Groen). Agendering van een informatieve brief over de voortgang van het Omgevingsbeleid past hier niet in.

  Voorstel:
  1. De onderwerpen voor de Algemene commissie voor kennisgeving aannemen en een uitspraak doen over de suggestie om de begroting 2019, bij wijze van experiment, in een Algemene commissie te agenderen.
  2. Op grond van de genoemde overwegingen het verzoek van gedeputeerde Bom-Lemstra niet honoreren.
  3. De aanvullende brief agenderen voor de Agendacommissie van 10 september 2018 met het doel een advies te formuleren voor een vakcommissie m.b.t. de agendering (bespreken in een overlegvergadering van een vakcommissie of in een nog uit te schrijven Algemene commissie).

 3. Terug- en vooruitblik PS- en commissievergaderingen en -activiteiten(Agendapunt ingeklapt)

  Bij dit agendapunt wordt teruggeblikt op de PS- en commissievergaderingen en -activiteiten. Daarnaast kunt u ontwikkelingen melden die u in de komende PS- en commissievergaderingen verwacht en die voor de Agendacommissie van belang zijn.

  De PS agenda van 25 april stond in het teken van de afronding van het debat over het uitvoeringsbesluit N207 Zuid. De PS agenda van 30 mei stond in het teken van de jaarstukken 2017 en de wijziging 2018 van de Visie Ruimte en Mobiliteit. Het overzicht van verbruikte spreektijden van beide vergaderingen treft u ter informatie bijgaand aan.

  De commissievergaderingen en -activiteiten waarop teruggeblikt kan worden zijn:
  11 april 2018
  DO: Netwerkbijeenkomst Groen, vergaderingen Duurzame Ontwikkeling en Bestuur en Middelen.
  18 april2018
  RenL: hoorzitting wijziging VRM.
  16 mei 2018
  Inloopspreekuur technische vragen jaarstukken 2017, v ergaderingen Verkeer en Milieu (o.a. Duinpolderweg), Commissie Onderzoek Rekening en Ruimte en Leefomgeving, briefing statenleden over dag van de verantwoording,  DO: sessie visie Rijke Groenblauwe Leefomgeving, DO: toelichting op Buijtenland van Rhoon, DO: presentatie entomoloog over afname van de insectenstand, RenL: lunchbijeenkomst Innovation Quarter en Roadmap Next Economy, BenM: T echnische sessie renovatie en verduurzaming C-gebouw (1) .
  23 mei 2018
  V-100 dag van de verantwoording, v ergaderingen Duurzame Ontwikkeling en Bestuur en Middelen, BenM: technische sessie Verbonden Partijen .
  6 juni 2018
  Inloopspreekuur Voorjaarsnota/Kadernota, DO:toelichting faunabeheerplannen door Faunabeheereenheid Zuid-Holland, v ergaderingen Verkeer en Milieu en Ruimte en Leefomgeving, RenL: lunchbijeenkomst SRON, BenM: Technische sessie renovatie en verduurzaming C-gebouw (2).

  Voorstel:
  Terug- en vooruitblikken op PS- en commissievergaderingen en -activiteiten

 4. Afscheid en budget per commissie(Agendapunt ingeklapt)

  In de vergadering van 9 april 2018 heeft de heer Celik gevraagd of het mogelijk is dat elke commissie aan het eind van deze periode een afscheidslunch of -diner mag houden. Daarnaast heeft hij gevraagd of de commissies in de volgende periode een eigen budget voor activiteiten kunnen krijgen.

  Afscheid per commissie
  Aan het einde van de eerste duale statenperiode (2003-2007) zijn er naast een collectief afscheid (diner in kasteel Keukenhof) ook per commissie afscheidsbijeenkomsten georganiseerd. Dat werd door sommige fracties als te overdadig ervaren (ook in verband met de beeldvorming). Daarom is aan het eind van de periodes 2007-2011 en 2011-2015 een collectief afscheidsfeest georganiseerd. In 2011 was dit een vaartocht en diner op zee met het stoomschip de Minerva. In 2015 was dit een diner en een bezoek aan een tentoonstelling in het Gemeentemuseum Den Haag.
  Voorstel: 
  Een besluit nemen over de wijze van afscheid nemen.

  Eigen budget per commissie
  De budgetten van Provinciale Staten zijn in beheer bij de Statengriffie. Er is een apart budget voor werkbezoeken voor commissies. Dit budget bedraagt € 21.500. Daarnaast zijn er budgetten voor onderzoek (€ 25.000), PS- en commissievergaderingen (inclusief catering en verslaglegging € 143.0000), algemene ondersteuning PS (€ 74.000), ICT en onderhoud Stateninformatiesysteem (€ 34.000) en de bijdrage aan de Randstedelijke Rekenkamer (€ 469.000). In de afgelopen perioden zijn deze budgetten voldoende gebleken om aan alle wensen van PS en de commissies te voldoen. Het is administratief-technisch mogelijk om per commissie een budget toe te kennen.
  Voorstel:
  Bij de vorming van Statencommissies in de volgende periode een besluit nemen over nut en noodzaak van een budget per commissie.

4.

Hamerstukken en rondvraag(Agendapunt ingeklapt)

Sub-agendapunten

 1. Hamerstukken(Agendapunt ingeklapt)

  Openstaande moties
  Op de planningen van de commissies staan per juni 2018 nog 43 moties open (VenM 21, RenL 10, DO 9 en BenM 3). Een volledig overzicht van alle openstaande moties is ter informatie bijgevoegd. De verwachting is dat het aantal moties de komende periode (mede n.a.v. de debatten over de voorjaarsnota/kadernota en de begroting) nog zal toenemen. Het streven is het aantal openstaande moties voor het einde van deze statenperiode enigszins terug te brengen. Voorgesteld wordt om bij het agendapunt planning in de komende commissievergaderingen de commissieleden expliciet uit te nodigen aan te geven welke acties van GS nog verwacht worden zodat moties afgevoerd kunnen worden.

  Voorstel:
  Instemmen met het voorstel om in de komende commissievergaderingen aandacht te besteden aan de openstaande moties.

 2. Rondvraag(Agendapunt ingeklapt)

5.

Sluiting(Agendapunt ingeklapt)

Uitgelicht

Zoeken