Agendacommissie 12 februari 2018 - maandag 12 februari 2018

Orgaan:
Kies een orgaan
Locatie:
Venenzaal
Datum:
maandag 12 februari 2018
Aanvang:
17:00 uur
Eindtijd:
18:00  uur
Contactpersoon:
F. Kas
Telefoon:
070-4418188
E-mail:
f.kas@pzh.nl
Terug
1.

Opening en mededelingen(Agendapunt ingeklapt)

Sub-agendapunten

 1. Berichten van verhindering(Agendapunt ingeklapt)

  Van de cdK is bericht van verhindering ontvangen. De eerste plaatsvervangend voorzitter van PS, de heer Stoop, zit de vergadering voor.

 2. Mededelingen(Agendapunt ingeklapt)

  1. Ondersteuningscommissie
  Op 31 januari 2018 is de Ondersteuningscommissie bijeen geweest om van gedachten te wisselen over de evaluatie en hoe een volgende stap gezet kan worden in de betrokkenheid van Provinciale Staten bij het Omgevingsbeleid. Afgesproken is de proef met de algemene Statencommissie over de Krimpenerwaard af te wachten alvorens eventueel een Statenvoorstel via het Fractievoorzittersoverleg aan Provinciale Staten zal worden voorgelegd. De Ondersteuningscommissie spreekt hierover verder na afloop van de komende PS vergadering.

  2. Gezamenlijk overleg Agendacommissie - Fractievoorzittersoverleg
  Uit de inventarisatie is gebleken dat een bijeenkomst op 5 maart 2018 niet de voorkeur geniet. Binnenkort zullen met behulp van een datumprikker een aantal nieuwe data aan u worden voorgelegd.

  Voorstel:
  Mededelingen voor kennisgeving aannemen.

2.

Verslag(Agendapunt ingeklapt)

Sub-agendapunten

 1. Verslag van de vergadering van 15 januari 2018(Agendapunt ingeklapt)

  Voorstel:
  Conceptverslag van de vergadering van 15 januari 2018 vaststellen.

3.

Bespreekpunten(Agendapunt ingeklapt)

Sub-agendapunten

 1. PS vergadering 21 februari 2018(Agendapunt ingeklapt)

  Via de mail heeft u ingestemd met de conceptagenda en het aantal spreekuren (twee) voor fracties, groepen en GS, voor de vergadering van Provinciale Staten van 21 februari 2018. De agenda bevat vooralsnog twee bespreekpunten te weten het  behandelvoorstel motie 725 miljoenen voor winst en weidevogels en de provinciale inzet n.a.v. strategische visie Krimpenerwaard. Dit onderwerp is op advies van de Algemene commissie aan de agenda toegevoegd. Het bijbehorende Statenvoorstel ontvangt PS woensdag 14 februari.
  Tijdens de vergadering wordt de laatste stand van zaken over de PS vergadering mondeling medegedeeld.

  Voorstel:
  De vergadering van Provinciale Staten van 21 februari 2018 voorbespreken.

 2. Terug- en vooruitblik PS- en commissievergaderingen en -activiteiten(Agendapunt ingeklapt)

  Bij dit agendapunt wordt teruggeblikt op de PS- en commissievergaderingen en -activiteiten. Daarnaast kunt u ontwikkelingen melden die u in de komende PS- en commissievergaderingen verwacht en die voor de Agendacommissie van belang zijn. De PS vergadering van 31 januari 2018 stond in het teken van het uitvoeringsbesluit N207 Zuid (waarvan de besluitvorming is opgeschort) en de snelfietsroute Leiden-Katwijk. Ter informatie is het overzicht verbruikte spreektijden van PS, Groepen en GS bijgevoegd.

  Commissievergaderingen en -activiteiten waarover u zou kunnen terugblikken zijn:
  - technische sessie afwegingskader Groene Euro (DO, 17 januari 2018)
  - bijeenkomst in het kader van versnellen met botsproeven (BenM, 24 januari 2018)
  - werksessie circulaire economie (RenL, 24 januari 2018)
  - technische sessie indicatoren (RenL, 7 februari 2018)
  - algemene Statencommissie over de Krimpenerwaard (7 februari 2018)
  - de commissies VenM en RenL (7 februari 2018)

  Voorstel:
  Terug- en vooruitblikken op de PS- en commissievergaderingen en -activiteiten.

4.

Hamerstukken en rondvraag(Agendapunt ingeklapt)

Sub-agendapunten

 1. Hamerstukken(Agendapunt ingeklapt)

  Er zijn geen hamerstukken.

 2. Rondvraag(Agendapunt ingeklapt)

5.

Sluiting(Agendapunt ingeklapt)

Uitgelicht

Zoeken