Agendacommissie 12 maart 2018 - maandag 12 maart 2018

Orgaan:
Kies een orgaan
Locatie:
Venenzaal
Datum:
maandag 12 maart 2018
Aanvang:
17:00 uur
Eindtijd:
18:00  uur
Contactpersoon:
Frits Kas
Telefoon:
070-4418188
E-mail:
f.kas@pzh.nl
Terug
1.

Opening en mededelingen(Agendapunt ingeklapt)

Sub-agendapunten

 1. Berichten van verhindering(Agendapunt ingeklapt)

 2. Mededelingen(Agendapunt ingeklapt)

  1. Webcast in een extra vergaderzaal
  Op uw verzoek is bij de ambtelijke organisatie van GS geïnformeerd naar de mogelijkheid om op korte termijn extra webcastfaciliteiten te realiseren in de Weidezaal. De kosten van installeren van vaste webcastfaciliteiten bedragen circa € 35.000 bestaande uit de aanschaf van een HD Webcast encoder inclusief installatie (circa € 5.000) en de aanschaf en installatie van camera's (circa € 30.000). Na opdrachtbevestiging zou installatie in omstreeks vier weken gerealiseerd kunnen worden. Het is ook mogelijk om op ad hoc basis voor een extra vergadering webcast in te huren. Dit kost per vergadering circa € 5.100.
  Op 14 maart is gedeputeerde Baljeu aanwezig in het Fractievoorzittersoverleg om te spreken over de verbouwing van het C-gebouw en de tijdelijke huisvesting. Afhankelijk van wat er in die vergadering wordt gewisseld, zou er daarna een besluit genomen kunnen worden of installatie van extra webcastfaciliteiten in de Weidezaal voor de verbouwing zinvol is of dat e.e.a. meegenomen moet worden met de verbouwing.

  2. Ontbreken van beeld en geluid in de uitzending van de algemene commissie
  Door een technische storing ontbreekt er ruim 13 minuten beeld en geluid in de webcastuitzending van de algemene commissie over de Krimpenerwaard. De sprekersinformatie was bekend zodat op basis daarvan het ontbrekende audiogedeelte door Company Webcast aan de webcast is toegevoegd. Het beeld kon niet hersteld worden.

  3. Reactie Agendacommissie n.a.v. verzoek GroenLinks en PvdA over agendering Krimpenerwaard
  In de vorige vergadering is het verzoek van GroenLinks en de PvdA aan de orde geweest over de agendering van de Krimpenerwaard. U treft de reactie van de Agendacommissie ter informatie bijgaand aan.

  Voorstel:
  Mededelingen voor kennisgeving aannemen.

2.

Verslag(Agendapunt ingeklapt)

Sub-agendapunten

 1. Verslag van de vergadering van 12 februari 2018(Agendapunt ingeklapt)

  Voorstel:
  Verslag van de vergadering van 12 februari 2018 vaststellen.

3.

Bespreekpunten(Agendapunt ingeklapt)

Sub-agendapunten

 1. Agendering GS brief over regeerakkoord in combinatie met het Inter Bestuurlijk Programma(Agendapunt ingeklapt)

  In de vorige vergadering heeft u van gedachten gewisseld over het advies van de commissie Ruimte en Leefomgeving om de brief van GS over het overzicht en kansen voor Zuid-Holland naar aanleiding van het regeerakkoord te agenderen voor een PS vergadering. U heeft toen aangegeven dat er een debat op hoofdlijnen gevoerd zou kunnen worden door de fractievoorzitters. Naar aanleiding van de gedachtewisseling is de suggestie gedaan om de bespreking van de GS brief te koppelen aan het te verschijnen bestuursakkoord. De voorzitter van de commissie Bestuur en Middelen heeft op 14 februari jl. deze suggestie met de commissie BenM gedeeld. De commissie ondersteunde het voorstel.
  Inmiddels is het bestuursakkoord, in de vorm van een Inter Bestuurlijk Programma (IBP), verschenen. Het IBP is een akkoord tussen het Rijk, het IPO, de VNG en de Unie van Waterschappen waarin afspraken zijn gemaakt om een aantal grote maatschappelijke opgaven aan te pakken. Door middel van een GS-brief is het IBP aan Provinciale Staten aangeboden.
  U treft de stukken die in het debat aan de orde zouden kunnen komen bijgaand aan.

  Voorstel:
  Het Inter Bestuurlijk Programma (met daarbij dan de GS-brief over het regeerakkoord als onderliggend document), als bespreekstuk ten behoeve van een debat op hoofdlijnen agenderen voor de PS vergadering van 28 maart 2018. 

 2. PS vergadering 28 maart 2018(Agendapunt ingeklapt)

  De PS agenda bevat vooralsnog twee bespreekpunten te weten de ambitienotitie vernieuwd omgevingsbeleid en het Inter Bestuurlijk Programma i.c.m. de GS-brief over het regeerakkoord (onder voorbehoud van besluitvorming bij agendapunt 3a).

  Naar aanleiding van de extra commissievergadering van 7 maart jl. heeft de commissie geadviseerd om het warmtedossier achter gesloten deuren als bespreekpunt te agenderen voor de PS vergadering van 28 maart. Voorgesteld wordt de beraadslaging en besluitvorming hierover te laten plaatsvinden nadat alle overige agendapunten zijn afgewikkeld. GS hebben toegezegd een informerende brief en een aangepast Statenvoorstel te sturen. De stukken zullen niet raadpleegbaar zijn op het SIS, de leden kunnen de stukken inzien/afhalen op de griffie. In overeenstemming met artikel 24, lid 2d van het Reglement van Orde kan op dit agendapunt niet worden ingesproken.

  Voorstel:
  1. PS agenda bespreken en desgewenst gewijzigd vaststellen.
  2. Aantal spreekuren voor fracties, groepen en GS vaststellen op 4.

 3. Gespreksagenda gezamenlijk overleg Agendacommissie en Fractievoorzittersoverleg(Agendapunt ingeklapt)

  U heeft ingestemd met een gezamenlijk overleg tussen de Agendacommissie en het Fractievoorzittersoverleg. De agenda bevat drie gespreksonderwerpen: het in positie brengen van PS (zowel t.o.v. GS als van de omgeving), informatievoorziening en verkeer (stukkenstroom) tussen PS en GS en taakverdeling tussen Agendacommissie en Fractievoorzittersoverleg. De gespreksagenda wordt ook geagendeerd voor het Fractievoorzittersoverleg van 14 maart a.s.. Uw opmerkingen worden mondeling ingebracht. Uit de datumprikker die is rondgestuurd blijkt dat de voorkeur uitgaat naar een bijeenkomst na afloop van PS op 25 april.

  Voorstel:
  Gespreksagenda bespreken en desgewenst aanvullen.

 4. Terug- en vooruitblik PS- en commissievergaderingen en -activiteiten(Agendapunt ingeklapt)

  Bij dit agendapunt wordt teruggeblikt op de PS- en commissievergaderingen en -activiteiten. Daarnaast kunt u ontwikkelingen melden die u in de komende PS- en commissievergaderingen verwacht en die voor de Agendacommissie van belang zijn. De PS vergadering van 21 februari 2018 stond in het teken van uitvoering motie 725 miljoenen voor winst en weidevogels, het verkenningstraject Krimpenerwaard en het digitaal publiceren van kennisgevingen. Ter informatie is het overzicht verbruikte spreektijden van PS, Groepen en GS bijgevoegd.
  Activiteiten waarop kan worden teruggeblikt zijn:
  - technische sessie icoonsoorten (commissie DO, 14 februari)
  - lunchgesprek met de heer Aboutaleb over MRDH (commissie BenM, 14 februari)
  - derde sessie in het kader van vertellen, voorspellen, versnellen (commissie RenL, 7 maart)

  Op verzoek van de voorzitter van de commissie Duurzame Ontwikkeling treft u bijgaand ter kennisname een griffienotitie aan over het afhandelen van behandelvoorstellen van moties. De commissie heeft besloten de werkwijze rondom het afhandelen van behandelvoorstellen van moties te handhaven.

  Voorstel:
  Terug- en vooruitblikken op de PS- en commissievergaderingen en -activiteiten.

4.

Stukken ter kennisname en rondvraag(Agendapunt ingeklapt)

Sub-agendapunten

 1. Stukken ter kennisname(Agendapunt ingeklapt)

  Voorstel van de ondersteuningscommissie Omgevingsbeleid
  De ondersteuningscommissie Omgevingsbeleid heeft in de afgelopen periode teruggeblikt op de eigen werkzaamheden en nagedacht over een volgende stap in de betrokkenheid van Provinciale Staten bij het omgevingsbeleid. De ondersteuningscommissie heeft een statenvoorstel voorbereid waarin aan Provinciale Staten wordt voorgesteld om tot aan het einde van de statenperiode 2015-2019 een ad hoc algemene Statencommissie in te stellen en een broedplaats te creëren en te organiseren waarin PS-leden en ambtenaren op informele wijze met elkaar van gedachten kunnen wisselen over alle facetten van het omgevingsbeleid. Het voorstel wordt ook aangeboden aan het Fractievoorzittersoverleg. Besluitvorming, als hamerstuk, is voorzien in PS van 28 maart 2018.

 2. Rondvraag(Agendapunt ingeklapt)

5.

Sluiting(Agendapunt ingeklapt)

Uitgelicht

Zoeken