Agendacommissie 3 december 2018 - maandag 03 december 2018

Orgaan:
Kies een orgaan
Locatie:
Venenzaal
Datum:
maandag 03 december 2018
Aanvang:
17:00 uur
Contactpersoon:
Frits Kas
Telefoon:
070-4418188
E-mail:
f.kas@pzh.nl
Terug
1.

Opening en mededelingen(Agendapunt ingeklapt)

Sub-agendapunten

 1. Bericht van verhindering(Agendapunt ingeklapt)

  Er is bericht van verhindering ontvangen van:

 2. Medelingen(Agendapunt ingeklapt)

2.

Verslag en actielijst(Agendapunt ingeklapt)

Sub-agendapunten

 1. Conceptverslag van de vergadering van 5 november 2018(Agendapunt ingeklapt)

  De vergadering van 5 november 2018 is schriftelijk via de mail afgewikkeld. De agendacommissie stemde in met de voorstellen over:
  - 6 uur spreektijd voor fracties, groepen en GS voor de PS vergadering van 14 november 2018.
  - het hanteren van de vaste sprekersvolgorde bij het bespreekpunt over de begroting 2019.
  - de oproep aan fracties om eventuele in te dienen amendementen tijdig in concept ter (juridische) toetsing aan de griffie voor te leggen.
  - het reserveren van de Rode Leeuw voor een gezamenlijke maaltijd na afloop van de PS vergadering.
  - om bij het warmtedossier de lijn te handhaven dat het warmtedossier een onderwerp is van de commissie Duurzame Ontwikkeling en dat waar nodig de leden van de commissie Bestuur en Middelen worden uitgenodigd om deel te nemen aan de beraadslagingen in de commissie. De heer Braam gaf aan dat het warmtedossier in het openbaar besproken zou moeten worden.
  -  het voorzitterschap van de Algemene commissie van 5 december 2018. Mevrouw Kip heeft aangeboden de vergadering te willen voorzitten.
  De Agendacommissie heeft kennisgenomen van de notitie ten aanzien van het toekennen van extra vergoedingen aan Statenleden. 

  Voorstel:
  Schriftelijke afwikkeling van de vergadering van 5 november 2018 vaststellen.

3.

Bespreekpunten(Agendapunt ingeklapt)

Sub-agendapunten

 1. Voorbereiden PS vergadering 19 december 2018(Agendapunt ingeklapt)

  De conceptagenda voor de PS vergadering van 19 december 2018 bevat vooralsnog 4 bespreekpunten.
  1) Uitvoeringsbesluit Wippolderlaan (VenM, 28 november). Voor dit bespreekpunt worden insprekers verwacht.
  2) Werkwijze planbeoordeling en voorstellen over informatievoorziening n.a.v. locatie Zwethof (RenL, 28 november 2018).
  3) Participatienotitie provincie Zuid-Holland (BenM, 12 december 2018).
  4) Langetermijn Agenda Omgevingsbeleid (Alg. commissie, 5 december 2018).
  De teksten over de besluiten die PS na de beraadslagingen moeten nemen, worden op een later moment aan de PS agenda toegevoegd.
  Er worden twee nieuwe statenleden toegelaten en beëdigd: de heer Leo Mudde (PvdA, opvolger van de heer Celik) en de heer Kastelein (CDA, opvolger van de heer Rijken).
  Aan het eind van de vergadering wordt afscheid genomen van de heer Van Dieren (SGP en CU) omdat hij, in verband met een gemeentelijke herindeling, met ingang van 1 januari 2019 niet meer in de provincie Zuid-Holland woont. Zijn opvolger wordt toegelaten en beëdigd in de PS vergadering van 30 januari 2019.

  Voorstel:
  1. Conceptagenda bespreken en (evt. gewijzigd) vaststellen.
  2. Aantal spreekuren voor fracties, groepen en GS vaststellen op 5. Na de commissieronde van 12 december wordt bezien of het aantal spreekuren aangepast moet worden.
  3. Vergaderjaar afsluiten met een gezamenlijke maaltijd in de Rode Leeuw.

 2. Burgerinitiatief(Agendapunt ingeklapt)

  Voorafgaand aan de commissie Verkeer en Milieu van 28 november jl. heeft de heer Bontekoe uit Boskoop een burgerinitiatief ingediend met de titel "We zijn het zat". De ondertekenaars van het initiatief vragen de provincie:
  1) De hefbrug in Boskoop omlaag te houden tijdens de spits.
  2) De hefbrug veiliger te maken door het aanleggen van gescheiden rijbanen voor fietsers.
  3) Op korte termijn in samen werking met de gemeente Alphen aan den Rijn een tweede oeververbinding aan te leggen.

  Het is de taak van de Agendacommissie om zo spoedig mogelijk na de datum van indiening van het burgerinitiatief een oordeel te vormen of het initiatief voldoet aan de daaraan te stellen eisen (artikel 6 van de verordening). Het voorstel wordt beoordeeld op:
  - de gerechtigheid tot het indienen van een initiatiefvoorstel (artikel 2)
  - of er sprake is van uitsluitingsgronden (artikel 3)
  - of er sprake is van niet ontvankelijkheid (artikel 4) en
  - of het initiatief o.a. nauwkeurig is omschreven en of voor de ondersteuningsverklaringen gebruik is gemaakt van het voorgeschreven modelformulier (artikel 5). Een voorbeeld van een ingevuld modelformulier met ondersteuningsverklaringen is bijgevoegd.

  Voorstel:
  Het burgerinitiatief beoordelen op basis van de artikelen 2 tot en met 5 van de verordening en hierover een advies voorleggen aan de Agendacommissie van 14 januari 2019. 

 3. Terug- en vooruitblik PS- en commissievergaderingen en -activiteiten(Agendapunt ingeklapt)

  Bij dit agendapunt wordt teruggeblikt op de PS- en commissievergaderingen en -activiteiten. Daarnaast kunt u ontwikkelingen melden die u in de komende PS- en commissievergaderingen verwacht en die voor de Agendacommissie van belang zijn.

  De PS vergadering van 14 november 2018 stond volledig in het teken van de begroting 2019. Het overzicht van verbruikte spreektijden van deze vergadering door fracties, groepen en GS treft u ter informatie bijgaand aan.

  PS- en commissieactiviteiten waarop teruggeblikt kan worden zijn:
  - Bijeenkomst over andere opzet begroting en nieuwe indicatoren (PS/BenM, 21 november 2018)
  - Vervolgbijeenkomst Governance visie Rijke Groenblauwe Leefomgeving (DO, 21 november 2018)
  - Werkbezoek ProBiblio (BenM, 28 november 2018)
  - Boekpresentatie Panorama Krimpenerwaard (Alg. commissie, 28 november 2018)

  Voorstel:
  Terug- en vooruitblikken op de PS- en commissievergaderingen en -activiteiten.

4.

Hamerstukken en rondvraag(Agendapunt ingeklapt)

Sub-agendapunten

 1. Hamerstukken(Agendapunt ingeklapt)

  Er zijn geen hamerstukken.

 2. Rondvraag(Agendapunt ingeklapt)

5.

Sluiting(Agendapunt ingeklapt)

Uitgelicht

Zoeken