Agendacommissie 5 november 2018 - maandag 05 november 2018

Orgaan:
Kies een orgaan
Locatie:
Venenzaal
Datum:
maandag 05 november 2018
Aanvang:
17:00 uur
Contactpersoon:
Frits Kas
Telefoon:
070-4118188
E-mail:
f.kas@pzh.nl
Terug
1.

Opening en mededelingen(Agendapunt ingeklapt)

Sub-agendapunten

 1. Bericht van verhindering(Agendapunt ingeklapt)

  Er is bericht van verhindering ontvangen van:

 2. Mededelingen(Agendapunt ingeklapt)

2.

Verslag en actielijst(Agendapunt ingeklapt)

Sub-agendapunten

 1. Conceptverslag van de vergadering van 8 oktober 2018(Agendapunt ingeklapt)

  De vergadering van 8 oktober 2018 is schriftelijk afgewikkeld. Via de mail heeft de agendacommissie heeft ingestemd met:
  - het conceptverslag van de vergadering van 10 september 2018
  - de vaste sprekersvolgorde bij de Najaarsnota 2018
  - de notities over de agendering van het agenderingsverzoek van de VVD-fractie en motie 782.

  Voorstel:
  Schriftelijke afwikkeling van de vergadering van 8 oktober 2018 vaststellen.

3.

Bespreekpunten(Agendapunt ingeklapt)

Sub-agendapunten

 1. PS-vergadering 14 november 2018(Agendapunt ingeklapt)

  De novembervergadering staat volledig in het teken van de bespreking over de begroting 2019. Op advies van de commissie Ruimte en Leefomgeving is het voorstel van GS over het verlenen van subsidie aan Wayland Energie bv in combinatie met de begroting geagendeerd zodat e.e.a. in samenhang besproken en besloten kan worden.
  Nieuw ten opzichte van voorgaande jaren is dat er naast de begroting en het programma Zuid-Hollandse Infrastructuur (PZI) nog twee andere specifieke programma's ter besluitvorming aan Provinciale Staten zijn voorgelegd. Het betreft de programma's Zuid-Hollands Groen (PZG) en Zuid-Hollandse economie (PZE). De programma's zijn een detailuitwerking van de betreffende programma's in de begroting 2019. Aangezien de begroting 2019 en de drie programma's nauw met elkaar samenhangen, is het van belang om bij het formuleren van amendementen extra zorgvuldigheid te betrachten.

  Voorstel:
  1. Instemmen met 6 uur spreektijd voor fracties, groepen en GS.
  2. Instemmen met de vaste sprekersvolgorde.
  3. Fracties oproepen eventuele in te dienen amendementen tijdig in concept ter (juridische) toetsing aan de griffie voor te leggen.
  4. De Rode Leeuw reserveren voor een gezamenlijke warme maaltijd na afloop van de PS vergadering.

 2. Terug- en vooruitblik PS- en commissievergaderingen en -activiteiten(Agendapunt ingeklapt)

  Bij dit agendapunt wordt teruggeblikt op de PS- en commissievergaderingen en -activiteiten. Daarnaast kunt u ontwikkelingen melden die u in de komende PS- en commissievergaderingen verwacht en die voor de Agendacommissie van belang zijn. De PS vergadering van 17 oktober 2018 stond in het teken van de Najaarsnota 2018 en het beschikbaar stellen van krediet voor de renovatie en verduurzaming van gebouw C. Het overzicht van de verbruikte spreektijden van deze vergadering van de fracties, groepen en GS treft u ter informatie bijgaand aan.

  Naar aanleiding van motie 841 (opheffing geheimhouding warmtedossier) is aan de Agendacommissie gevraagd een uitspraak te doen over de agendering van de door de gedeputeerde toegezegde update t.a.v. de beslotenheid/openbaarheid van het warmtedossier. Voorgesteld wordt de lijn te handhaven dat het warmtedossier een onderwerp is van de commissie Duurzame Ontwikkeling en dat waar nodig de leden van de commissie Bestuur en Middelen worden uitgenodigd om deel te nemen aan de beraadslagingen in de commissie.

  Op 10 oktober 2018 vond een algemene commissievergadering plaats die in het teken stond van de vraag of de documenten over de beleidsneutrale omzetting van het Omgevingsbeleid konden worden vrijgegeven voor de inspraak. De conclusie was dat de stukken konden worden vrijgegeven voor de inspraak. In het vergaderschema is op 1 februari 2019 tijd gereserveerd voor een evt. hoorzitting. De commissievergadering over de Nota van Beantwoording en de voorbereiding op de besluitvorming vindt plaats op 13 februari 2019. N.a.v. de beraadslagingen heeft de commissie besloten om op 5 december a.s. bijeen te komen om te spreken over een statenvoorstel waarmee de programmering Omgevingsbeleid wordt vastgesteld en daarna dienst kan doen als Lange Termijn Agenda (LTA) van de Staten in het kader van het Omgevingsbeleid. Daarnaast heeft de commissie bepaalt dat zij met de verantwoordelijke portefeuillehouder wil spreken over het thema een gezonde en veilige leefomgeving. Hiermee komt agendering in de commissie VenM op korte termijn te vervallen.

  PS- en commissieactiviteiten waarop teruggeblikt kan worden zijn:
  - Technische sessie zeer zorgwekkende stoffen (VenM, 26 september 2018)
  - Bijeenkomst strategische verkenningen (BenM, 26 september 2018)
  - Bijeenkomst digitalisering (RenL, 26 september 2018)
  - Technische sessie over Omgevingsbeleid (PS, 3 oktober 2018)
  - Raadsledenontmoeting (PS, 3 oktober 2018)
  - Programmaraad Randstedelijke Rekenkamer (PS, 4 oktober 2018)
  - Statenontmoeting (PS, 5 oktober 2018)
  - Filmvertoning 'vele gezichten van de zevenhuizerplas' (DO, 10 oktober 2018)
  - Bijeenkomst met wildbeheereenheden (DO, 10 oktober 2018)
  - Bijeenkomst met en over regionale media (BenM, 10 oktober 2018)
  - IPO congres in Brussel (PS, 11/12 oktober 2018)
  - Bijeenkomst over de voortgang van het gebiedsproces Krimpenerwaard (PS, 17 en 30 oktober 2018)
  - Werkbezoek aan Dienst Beheer Infrastructuur (VenM, 31 oktober 2018)

  Voorstel:
  1. Een besluit nemen over de agendering van de update t.a.v. beslotenheid/openbaarheid van het warmtedossier.
  2. Een voorzitter aanwijzen voor de vergaderingen van de Algemene commissie op 5 december (10.00 tot 12.00 uur), 13 februari 2019 (09.30 tot 12.30 uur) en (onder voorbehoud) de hoorzitting op 1 februari 2019 (hele dag gereserveerd). 
  3. Terug- en vooruitblikken op de PS- en commissievergaderingen en -activiteiten.

4.

Rondvraag(Agendapunt ingeklapt)

Sub-agendapunten

 1. Hamerstukken(Agendapunt ingeklapt)

  Notitie over vergoedingen aan Statenleden
  In de vergadering van 10 september 2018 is gevraagd een notitie voor te bereiden over wat de mogelijkheden zijn ten aanzien van het toekennen van extra vergoedingen indien Statenleden deelnemen aan extra commissies en werkgroepen. Het verstrekken van vergoedingen is aan regels gebonden. De notitie treft u bijgaand aan.

  Voorstel:
  Kennisnemen van de notitie ten aanzien van het toekennen van extra vergoedingen aan Statenleden.

 2. Rondvraag(Agendapunt ingeklapt)

5.

Sluiting(Agendapunt ingeklapt)

Uitgelicht

Zoeken