Agendacommissie 8 oktober 2018 - maandag 08 oktober 2018

Orgaan:
Kies een orgaan
Locatie:
Venenzaal
Datum:
maandag 08 oktober 2018
Aanvang:
17:00 uur
Contactpersoon:
Frits Kas
Telefoon:
070-4418188
E-mail:
f.kas@pzh.nl
Terug
1.

Opening en mededelingen(Agendapunt ingeklapt)

Sub-agendapunten

 1. Bericht van verhindering(Agendapunt ingeklapt)

  Er zijn berichten van verhindering ontvangen van mevrouw Kip (voorzitter commissie Duurzame Ontwikkeling) en de heer Celik (voorzitter commissie Ruimte en Leefomgeving).

 2. Mededelingen(Agendapunt ingeklapt)

  Notitie over vergoedingen aan Statenleden
  In de vorige vergadering is gevraagd een notitie voor te bereiden over wat de regels zijn ten aanzien van het toekennen van extra vergoedingen indien Statenleden deelnemen aan extra commissies en werkgroepen. Het verstrekken van vergoedingen is aan regels gebonden die o.a. zijn opgenomen in de provinciewet. De notitie wordt maandag nagezonden.

2.

Verslag en actielijst(Agendapunt ingeklapt)

Sub-agendapunten

 1. Conceptverslag van de vergadering van 10 september 2018(Agendapunt ingeklapt)

  Voorstel:
  Conceptverslag van de vergadering van 10 september 2018 vaststellen.

3.

Bespreekpunten(Agendapunt ingeklapt)

Sub-agendapunten

 1. Conceptagenda Provinciale Staten 17 oktober 2018(Agendapunt ingeklapt)

  Via de mail heeft u ingestemd met de conceptagenda voor PS van 17 oktober 2018 en de drie uur spreektijd voor fracties, groepen en GS.

  De vergadering begint met de beëdiging van het vorige maand toegelaten statenlid de heer Matze (SGP en CU). De vergadering staat verder in het teken van de bespreking over de Najaarsnota 2018, inclusief een aantal subsidieregelingen en -plafonds en het voorstel over de kredietverstrekking voor de renovatie en verduurzaming van het C gebouw. Voorgesteld wordt om bij de najaarsnota de vaste sprekers volgorde aan te houden (grootste oppositie, grootste coalitie etc.).

  Voorstel:
  Instemmen met de vaste sprekers volgorde bij de Najaarsnota.

 2. Agenderingsverzoeken(Agendapunt ingeklapt)

  In de vorige vergadering is gevraagd om twee notities voor te bereiden zodat de Agendacommissie een besluit kan nemen over in welke commissie de voorbereiding en de bespreking kan plaatsvinden. De eerste notitie betreft het agenderingsverzoek van de VVD fractie over de droge periode en het daaruit voortvloeiende tekort aan zoetwater voor o.a. landbouw en natuur in de afgelopen zomer. De tweede notitie betreft de agendering van motie 782 over de provinciale ambitie voor de gezonde en veilige leefomgeving in het omgevingsbeleid.

  Voorstel:
  De notities bespreken en een besluit nemen over de agendering van het verzoek van de VVD en motie 782.

 3. Terug- en vooruitblik PS- en commissievergaderingen en -activiteiten(Agendapunt ingeklapt)

  Bij dit agendapunt wordt teruggeblikt op de PS- en commissievergaderingen en -activiteiten. Daarnaast kunt u ontwikkelingen melden die u in de komende PS- en commissievergaderingen verwacht en die voor de Agendacommissie van belang zijn.

  De PS vergadering van 19 september 2018 stond in het teken van de besluitvorming over de Duinpolderweg en het toegevoegde agendapunt over de Zwethof. Het overzicht van de verbruikte spreektijden van deze vergadering van de fracties, groepen en GS treft u ter informatie bijgaand aan.

  PS- en commissieactiviteiten waarop teruggeblikt kan worden zijn:
  - Bijeenkomst over verbonden partijen (BenM, 12 september)
  - Gesprek met Raad voor Openbaar Bestuur en Raadsleden over democratische legitimiteit (BenM, 12 september)
  - Technische sessie over Zeer Zorgwekkende Stoffen (VenM, 26 september)
  - Bijeenkomst over strategische verkenningen (BenM, 26 september)
  - Bijeenkomst over verkenning digitalisering economie (RenL, 26 september)
  - Technische sessie over omgevingsbeleid (Algemene commissie, 3 oktober)
  - Bijeenkomst met kwartiermaker RTH-airport en participatie (VenM, 3 oktober)
  - Raadsledenontmoeting (PS, 3 oktober)
  - Programmaraad Randstedelijke Rekenkamer (PS, 4 oktober)
  - Statenontmoeting in Vlaardingen (PS, 5 oktober, organisatie door GS)

  Voorstel:
  Terug- en vooruitblikken op de PS- en commissievergaderingen en activiteiten.

4.

Hamerstukken en rondvraag(Agendapunt ingeklapt)

Sub-agendapunten

 1. Hamerstukken(Agendapunt ingeklapt)

 2. Rondvraag(Agendapunt ingeklapt)

5.

Sluiting(Agendapunt ingeklapt)

Uitgelicht

Zoeken