Agendacommissie 11 februari 2018 - maandag 11 februari 2019

Orgaan:
Kies een orgaan
Locatie:
Venenzaal
Datum:
maandag 11 februari 2019
Aanvang:
17:00 uur
Contactpersoon:
Frits Kas
Telefoon:
070-4418188
E-mail:
f.kas@pzh.nl
Terug
1.

Opening en mededelingen(Agendapunt ingeklapt)

Sub-agendapunten

 1. Bericht van verhindering(Agendapunt ingeklapt)

  Er is bericht van verhindering ontvangen van de voorzitter, de heer Smit.

 2. Mededelingen(Agendapunt ingeklapt)

  Dit is de laatste vergadering van de Agendacommissie in deze statenperiode.

2.

Verslag en actielijst(Agendapunt ingeklapt)

Sub-agendapunten

 1. Verslag van de vergadering van 14 januari 2019(Agendapunt ingeklapt)

  Naar aanleiding van agendapunt 3b van het verslag, is ter kennisname bijgevoegd de brief aan GS met het verzoek om wensen en bedenkingen kenbaar te maken over het burgerinitiatief. Het burgerinitiatief is inhoudelijk behandeld in de commissie Verkeer en Milieu van 6 februari 2019.

  Voorstel:
  1. Kennisnemen van brief van de Agendacommissie aan GS ten aanzien van het burgerinitiatief.
  2. Conceptverslag van de vergadering van 14 januari 2019 vaststellen.

3.

Bespreekpunten(Agendapunt ingeklapt)

Sub-agendapunten

 1. Voorbereiden PS vergadering van 20 februari 2019(Agendapunt ingeklapt)

  Toelichting:
  De PS vergadering van 20 februari 2019 staat voor een groot gedeelte in het teken van het Omgevingsbeleid. Het Omgevingsbeleid (inclusief twee beleidsrijke modules) wordt in twee agendapunten behandeld. Als eerste het beleidsneutraal omzetten van het Omgevingsbeleid (inclusief de beleidsrijke module kantoren) en daaraan gekoppeld de Lange Termijn Agenda van PS over het Omgevingsbeleid. Bij dit agendapunt vindt besluitvorming plaats over twee statenvoorstellen. Als tweede agendapunt de visie en de uitvoeringsagenda Rijke Groenblauwe Leefomgeving. Ook bij dit agendapunt vindt besluitvorming plaats over twee statenvoorstellen.
  Daarnaast zijn er nog statenvoorstellen als bespreekpunt geagendeerd over:
  - Verordening tot wijziging Omgevingsverordening inzake meldingsplicht voor infrastructuur.
  - Ruiter-en menpadenplan.
  De agenda bevat verder nog het luchtvaartdossier als bespreekpunt. De commissie Verkeer en Milieu heeft op 6 februari geadviseerd dit onderwerp als bespreekpunt aan de PS-agenda toe te voegen. Er vindt geen besluitvorming plaats over een statenvoorstel. Sommige fracties hebben aangekondigd moties te willen indienen.

  Mevrouw Van Viegen (PvdD) heeft aangegeven dat zij, vlak voor de opening van de vergadering, een oorkonde wil uitreiken aan de medewerkers van de catering. 

  Voorstel:
  1. De PS vergadering van 20 februari 2019 voorbespreken.
  2. Het aantal spreekuren voor fracties, groepen en GS vaststellen na de commissieronde van 13 februari 2019. Een voorstel ontvangt u via de mail.

 2. Terug- en vooruitblik PS- en commissievergaderingen en -activiteiten(Agendapunt ingeklapt)

  Toelichting:
  Bij dit agendapunt wordt teruggeblikt op de PS- en commissievergaderingen en -activiteiten. Daarnaast kunt u ontwikkelingen melden die u in de komende PS- en commissievergaderingen verwacht en die voor de Agendacommissie van belang zijn.

  De PS vergadering van 30 januari 2019 stond in het teken van de terugblik op de coalitieperiode 2015-2019, de bestuursovereenkomst Leiding over Oost en de garantieverlening aan de stichting Greenport West-Holland voor het project TRACK. Het overzicht van verbruikte spreektijden van deze vergadering door fracties, groepen en GS is ter informatie bijgevoegd.

  PS- en commissieactiviteiten waarop teruggeblikt kan worden zijn:
  - Presentatie over innovatieve fietspaden (Ven M, 16 januari 2019)
  - Bijeenkomst met MRDH raadsleden (BenM, 23 januari 2019)
  - Hoorzitting over Omgevingsbeleid (PS, 1 februari 2019)
  - Overleg met gedeputeerde Bom-Lemstra over planbeoordeling (RenL, 6 februari 2019)
  - Bijeenkomst over Waterzaken (VenM, 6 februari 2019)

  Voorstel:
  Terug- en vooruitblikken op de PS- en commissievergaderingen en -activiteiten.

4.

Hamerstukken en rondvraag(Agendapunt ingeklapt)

Sub-agendapunten

 1. Hamerstukken(Agendapunt ingeklapt)

  Er zijn geen hamerstukken.

 2. Rondvraag(Agendapunt ingeklapt)

5.

Sluiting(Agendapunt ingeklapt)

Uitgelicht

Zoeken