Agendacommissie 2 december 2019 - maandag 02 december 2019

Orgaan:
Kies een orgaan
Locatie:
Venenzaal
Datum:
maandag 02 december 2019
Aanvang:
17:00 uur
Eindtijd:
18:00  uur
Contactpersoon:
Frits Kas
Telefoon:
070-4418188
E-mail:
f.kas@pzh.nl
Terug
1.

Opening en mededelingen(Agendapunt ingeklapt)

Sub-agendapunten

 1. Bericht van verhindering(Agendapunt ingeklapt)

  Er is bericht van verhindering van de heer Smit (voorzitter). De vergadering wordt, overeenkomstig artikel 103 lid 2 van het RvO, voorgezeten door de plaatsvervangend voorzitter van de Staten, mevrouw Van Aelst.

 2. Mededelingen(Agendapunt ingeklapt)

2.

Verslag en actielijst(Agendapunt ingeklapt)

Sub-agendapunten

 1. Verslag van de vergadering van 4 november 2019(Agendapunt ingeklapt)

  Voorstel:
  Conceptverslag van de vergadering van 4 november 2019 vaststellen.

3.

Bespreekpunten(Agendapunt ingeklapt)

Sub-agendapunten

 1. Voorbereiden PS vergadering 18 december 2019(Agendapunt ingeklapt)

  Toelichting:
  De agenda van de PS vergadering van 18 december 2019 bevat vooralsnog twee bespreekpunten te weten de ambitie luchtkwaliteit en de Lange Termijn Agenda van PS over het omgevingsbeleid. Naar aanleiding van de bespreking in een extra commissie BE op 11 december a.s. zou daar het voorstel over scenario's warmtebedrijf nog aan toegevoegd kunnen worden. Na afronding van de commissierondes op 4 en 11 december wordt via de mail een (gewijzigde) PS agenda en een voorstel voor de spreektijd aan de agendacommissie voorgelegd. De PS agenda wordt 5 december 2019 gepubliceerd op het SIS. In verband met de wisselingen in de samenstelling van de Staten, wordt voorgesteld om in de lunchpauze van de vergadering een nieuwe groepsfoto te laten maken. 

  Dit is de eerste vergadering in de nieuwe tijdelijke statenzaal. De komende jaren zullen op de locatie A0 de staten- en commissievergaderingen plaatsvinden. Met het in gebruik nemen van deze locatie, worden gelijk een aantal veranderingen doorgevoerd.

  Elektronisch stemmen
  Nieuw op deze locatie is dat er elektronisch wordt gestemd. In overeenstemming met artikel 33 van het Reglement van Orde kan de voorzitter hiertoe besluiten, gehoord hebbend de vergadering. Bij de regeling van werkzaamheden zal de voorzitter hierover mededeling doen.

  Geen papieren moties en amendementen
  Ter uitvoering van de door PS aangenomen motie 826 (niet meer in 60-voud) zullen de ingediende moties en amendementen niet meer op papier worden uitgedeeld. Verspreiding van de moties en amendementen op papier is bovendien problematisch in verband met de beperkte loopruimte tussen de banken. De moties en amendementen worden na indiening direct op het SIS geplaatst in de map van de vergadering zodat deze voor iedereen te raadplegen zijn.

  Beperkte ruimte in de zaal voor publiek en ambtelijke ondersteuning
  In de zaal is beperkt ruimte voor publiek en ambtelijke ondersteuning. Voor publiek zijn achterin de zaal een aantal zitplaatsen gereserveerd. Indien er veel publiek is, kan men de Statenvergadering volgen via de schermen in de omliggende ruimten.
  Alleen de meest noodzakelijke ondersteuning van zowel de Staten als GS kan in de zaal plaatsnemen. De overige ondersteuning kan de vergadering volgen via de schermen in de ruimten naast de statenzaal.

  Nieuwe zitplaatsen voor de fracties
  De zitplaatsen van de fracties en groepen in de tijdelijke statenzaal worden, in overeenstemming met artikel 15 van het Reglement van Orde, aangewezen door de voorzitter, na overleg met het Fractievoorzittersoverleg (FVO). In het FVO van 4 december a.s. vindt hierover besluitvorming plaats.

  Lunch- en dinerpauzes
  Lunch- en dinerpauzes vinden in principe plaats in het bedrijfsrestaurant.

  Voorgesteld wordt de Staten door middel van een brief van de Agendacommissie over het bovenstaande te informeren.

  Voorstel:
  1. De conceptagenda voor PS van 18 december 2019 vaststellen.
  2. PS door middel van een brief informeren over de nieuwe tijdelijke statenzaal.
  3. Een nieuwe groepsfoto van de Staten en GS laten maken in de lunchpauze.

 2. Terugblik op PS- en commissievergaderingen en -activiteiten(Agendapunt ingeklapt)

  Toelichting:
  Bij dit agendapunt wordt teruggeblikt op de PS- en commissievergaderingen en -activiteiten. Daarnaast kunt u ontwikkelingen melden die u in de komende PS- en commissievergaderingen verwacht en die voor de Agendacommissie van belang zijn.

  De PS vergaderingen van 6 en 13 november 2019 stonden in het teken van het stikstofdebat, de najaarsnota 2019, de begroting 2020, het klimaatakkoord en Decathlon. Het overzicht van de verbruikte spreektijd van de vergadering van 13 november 2019 door fracties, groepen en GS is ter informatie bijgevoegd.

  De commissievergaderingen en -activiteiten waarop teruggeblikt kan worden zijn:
  - Commissie KNM (6 november)
  - Commissie BMM (6 november)
  - Technische sessie "zeer zorgwekkende stoffen" (20 november)
  - Werkgroep financiële huishouding (20 november)
  - Werkgroep Europa (20 november)
  - Extra commissie BE over scenario's warmte (20 november)
  - Commissie IC (27 november)
  - Commissie BE (27 november)
  - Commissie RWE (27 november)

  Voorstel:
  Terug- en vooruitblikken op de PS- en commissievergaderingen en -activiteiten en daaruit desgewenst conclusies trekken.

 3. Voorstel voor training commissievoorzitters(Agendapunt ingeklapt)

  Toelichting:
  In de vergadering van 4 november 2019 hebben diverse (plv) commissievoorzitters aangegeven belangstelling te hebben voor een voorzitterstraining bijvoorbeeld in de vorm van feedback door een deskundige (bijvoorbeeld van debat.nl) die één of meerdere commissievergadering heeft bijgewoond. Voorgesteld wordt de commissievergaderingen van januari en februari 2020 hiervoor in te zetten.

  Voorstel:
  Instemmen met (individuele) feedback door een deskundige op basis van de commissievergaderingen van januari en februari 2020.

 4. Aanbieden boek bevrijdingsverhalen Zuid-Holland(Agendapunt ingeklapt)

  Toelichting:
  De cdK verzoekt de agendacommissie om voorafgaand aan de PS vergadering van 1 april 2020 tijd vrij te maken voor de presentatie en aanbieding van het boek met Zuid-Hollandse bevrijdingsverhalen. Concreet stelt de cdK voor om de PS vergadering van 1 april 2020 te laten beginnen om 10.30 uur zodat de presentatie en de aanbieding van het boek tussen 10.00 uur en 10.30 uur kan plaatsvinden. Een brief van de cdK met een nadere toelichting is bijgevoegd.

  Voorstel:
  Een besluitnemen over het verzoek van de cdK.

4.

Hamerstukken en rondvraag(Agendapunt ingeklapt)

Sub-agendapunten

 1. Hamerstukken(Agendapunt ingeklapt)

  Er zijn geen hamerstukken.

 2. Rondvraag(Agendapunt ingeklapt)

5.

Sluiting(Agendapunt ingeklapt)

Uitgelicht

Zoeken