Agendacommissie 4 november 2019 - maandag 04 november 2019

Orgaan:
Kies een orgaan
Locatie:
Venenzaal
Datum:
maandag 04 november 2019
Aanvang:
16:00 uur
Eindtijd:
18:00  uur
Contactpersoon:
Frits Kas
Telefoon:
070-4418188
E-mail:
f.kas@pzh.nl
Terug
1.

Opening en mededelingen(Agendapunt ingeklapt)

Sub-agendapunten

 1. Bericht van verhindering(Agendapunt ingeklapt)

  Er is bericht van verhindering ontvangen van de heer Heuvelink (plv. voorzitter BE), mevrouw Neijenhuis (voorzitter BMM).

 2. Mededelingen(Agendapunt ingeklapt)

2.

Verslag vorige vergadering(Agendapunt ingeklapt)

Sub-agendapunten

 1. Verslag vergadering 11 februari 2019(Agendapunt ingeklapt)

  Voorstel:
  Conceptverslag van de vergadering van 11 februari 2019 vaststellen.

3.

Bespreekpunten(Agendapunt ingeklapt)

Sub-agendapunten

 1. 16.00 uur - 17.00 uur: Start nieuwe Statencommissies en Agendacommissie(Agendapunt ingeklapt)

  Toelichting:
  Het eerste deel van de vergadering van de Agendacommissie is bedoeld om nader onderling kennis te maken. De plaatsvervangend commissievoorzitters en de commissiegriffiers zijn dit deel van de vergadering aanwezig. De gang van zaken rondom de commissievergaderingen zal op hoofdlijnen aan de orde komen. Wat zijn de geschreven en ongeschreven regels m.b.t. de commissievergaderingen. Ten aanzien van de geschreven regels, is het gedeelte uit het Reglement van Orde dat gaat over de Statencommissies bijgevoegd. U kunt ook van gedachten wisselen over de rol en taak van de Agendacommissie. Ter informatie is het gedeelte over de Agendacommissie uit het Reglement van Orde bijgevoegd.  Ook kan gesproken worden over uw wensen en behoeften ten aanzien van de ondersteuning door de griffie en of u bijvoorbeeld behoefte heeft aan een voorzitterstraining.

  Voorstel:
  1. De rol en taak van de Agendacommissie en de gang van zaken rondom de commissievergaderingen bespreken.
  2. De wensen en behoeften inventariseren t.a.v. de ondersteuning door de griffie en trainingen.

 2. 17.00 uur - 18.00 uur: Reguliere vergadering Agendacommissie(Agendapunt ingeklapt)

  Voorbereiden PS vergaderingen op 6 en 13 november 2019
  Toelichting:
  6 november 2019
  U heeft ingestemd met een extra PS-vergadering op 6 november 2019, aanvang 10.00 uur, om op verzoek van D66 en FVD de PAS-problematiek te bespreken. De voorgestelde spreektijd voor fracties, groepen en GS bedraagt twee uur. De vergadering wordt in de oude statenzaal gehouden. De Natuur- en Milieufederatie wil graag voorafgaand aan de vergadering een Actieplan Stikstof Zuid-Holland aan PS en GS (portefeuillehouder Baljeu) aanbieden. De overhandiging (en bijbehorende toelichting) zal gedaan worden door de heer Ouwehand (directeur Natuur- en Milieufederatie Zuid-Holland). Actualiteiten over de PS agenda worden ter vergadering mondeling medegedeeld. 
  De op 6 november geplande commissievergaderingen beginnen om 14.00 uur (commissie Klimaat, Natuur en Milieu) en 19.00 uur (commissie Bestuur, Maatschappij en Middelen).

  13 november 2019
  Via de mail heeft u ingestemd met de conceptagenda voor de PS vergadering van 13 november 2019, met een spreektijd voor fracties, groepen en GS van zes uur. De vergadering bevat vooralsnog drie bespreekpunten: de najaarsnota 2019, de begroting 2020 en het Klimaatakkoord. Bij de beraadslagingen over de planning en control producten zal de vaste sprekersvolgorde worden gehanteerd. Naar aanleiding van de adviezen van de commissies wordt bezien of de PS agenda nog gewijzigd moet worden. De vergadering kan worden onderbroken dan wel afgesloten met een gezamenlijke maaltijd in de Rode Leeuw. Actualiteiten over de PS agenda worden ter vergadering mondeling medegedeeld.

  Dit is de eerste vergadering in de nieuwe tijdelijke statenzaal. De komende jaren zullen op de locatie A0 de staten- en commissievergaderingen plaatsvinden. Met het in gebruik nemen van deze locatie, worden gelijk een aantal veranderingen doorgevoerd. Nieuw op deze locatie is dat er elektronisch wordt gestemd. In overeenstemming met artikel 33 van het Reglement van Orde kan de voorzitter hiertoe besluiten, gehoord hebbend de vergadering. Bij de regeling van werkzaamheden zal de voorzitter hierover mededeling doen. 
  In verband met de beperkte loopruimte tussen de banken en met in achtneming van de door PS aangenomen motie 826 (niet meer in 60-voud) zullen de ingediende moties en amendementen niet meer op papier worden uitgedeeld. De moties en amendementen worden na indiening direct op het SIS geplaatst in de map van de vergadering zodat deze voor iedereen te raadplegen zijn.
  In de zaal is beperkt ruimte voor publiek en ambtelijke ondersteuning. Alleen de meest noodzakelijke ondersteuning van zowel de Staten als GS kan in de zaal plaatsnemen. De overige ondersteuning kan de vergadering volgen in de ruimte naast de statenzaal. Daar zijn schermen gemonteerd waarop de vergadering gevolgd kan worden.
  De zitplaatsen van de fracties en groepen in de tijdelijke statenzaal worden, in overeenstemming met artikel 15 van het Reglement van Orde, aangewezen door de voorzitter, na overleg met het Fractievoorzittersoverleg.
  Op 11 november is er een rondleiding voor statenleden en worden de technische installaties in de zaal getest. 
  Voorgesteld wordt de Staten door middel van een brief van de Agendacommissie over het bovenstaande te informeren.

  Voorstel:
  1. Actualiteiten m.b.t. de extra PS vergadering van 6 november 2019 bespreken.
  2. Actualiteiten m.b.t. de PS vergadering van 13 november 2019 bespreken.
  3. De Staten via een brief van de Agendacommissie informeren over de huishoudelijke aspecten van de nieuwe statenzaal.

  Gedachtewisseling over verdeling van onderwerpen en thema's over de commissies
  Toelichting:
  Op 25 september 2019 hebben PS de instelling van Statencommissies en het vergaderschema 2019-2020 vastgesteld. In het voorstel is op hoofdlijnen een verdeling gemaakt van onderwerpen en thema's over de verschillende commissies. U treft die verdeling bijgaand aan. Bij de besluitvorming is afgesproken de definitieve toedeling van onderwerpen in de Agendacommissie te agenderen. Ter informatie is de portefeuilleverdeling van GS bijgevoegd.

  Voorstel:
  1. De verdeling van onderwerpen en thema's over de commissies bespreken en naar aanleiding daarvan een definitief besluit nemen.
  2. De Staten door middel van een brief informeren over uw besluit.

  Afvaarding uit Agendacommissie in de Werkgeverscommissie
  Toelichting:
  In overeenstemming met artikel 101 van het Reglement van Orde dient er een Werkgeverscommissie gevormd te worden. De Werkgeverscommissie bestaat uit ten minste twee en maximaal vier leden, welke door het Fractievoorzittersoverleg en de Agendacommissie door en uit hun midden wordt benoemd. De taken van de Werkgeverscommissie zijn opgenomen in artikel 102 van het Reglement van Orde. Dit artikel is bijgevoegd. Voorgesteld wordt om te inventariseren of agendacommissieleden belangstelling hebben voor het lidmaatschap van de Werkgeverscommissie (maximaal 2 leden) ten behoeve van het op korte termijn samenstellen van deze commissie, in afstemming met het Fractievoorzittersoverleg.

  Voorstel:
  Belangstelling inventariseren t.b.v. het lidmaatschap van de Werkgeverscommissie.

4.

Hamerstukken en rondvraag(Agendapunt ingeklapt)

Sub-agendapunten

 1. Hamerstukken(Agendapunt ingeklapt)

 2. Rondvraag(Agendapunt ingeklapt)

5.

Sluiting(Agendapunt ingeklapt)

Uitgelicht

Zoeken