Agendacommissie 14 september 2020 - maandag 14 september 2020

Orgaan:
Kies een orgaan
Locatie:
MS-Teams
Datum:
maandag 14 september 2020
Aanvang:
17:00 uur
Eindtijd:
18:00  uur
Contactpersoon:
Frits Kas
Telefoon:
070-4418188
E-mail:
f.kas@pzh.nl
Terug
1.

Opening en mededelingen(Agendapunt ingeklapt)

Sub-agendapunten

 1. Berichten van verhindering(Agendapunt ingeklapt)

 2. Mededelingen(Agendapunt ingeklapt)

  Brief van BZK over verlenging tijdelijke wet
  Ter informatie treft u bijgaand een brief aan van de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties aan de Tweede Kamer waarin wordt gemeld dat de Tijdelijke wet digitale beraadslaging en besluitvorming is verlengd tot 1 november 2020.
  Voorstel:
  Voor kennisgeving aannemen.

2.

Verslagen vorige vergaderingen(Agendapunt ingeklapt)

Sub-agendapunten

 1. Conceptverslag van de vergadering van 15 juni 2020(Agendapunt ingeklapt)

  Voorstel:
  Conceptverslag van de vergadering van 15 juni 2020 vaststellen.

  Naar aanleiding van:
  - De GS-brief over de Regiodeal Drechtsteden – Gorinchem en stand van zaken 3e tranche Regiodeals is geagendeerd voor de procedurevergadering van de commissie BMM van 16 september 2020.
  - De afdeling I&A meldt, naar aanleiding van de vraag van de heer Braam over de SIS-agenda, dat aan een oplossing wordt gewerkt.

 2. Conceptverslag van het gezamenlijk overleg tussen FvO en Agc van 15 juli 2020(Agendapunt ingeklapt)

  Voorstel:
  Conceptverslag van de gezamenlijke vergadering tussen FvO en Agc vaststellen.

3.

Bespreekpunten(Agendapunt ingeklapt)

Sub-agendapunten

 1. Voorbereiden PS vergadering 23 september 2020(Agendapunt ingeklapt)

  Toelichting:
  De vergadering van 23 september (en de vergaderingen van 14 oktober, 11 november en 16 december) vinden plaats in de Ridderzaal. De zaal is beschikbaar vanaf 13.00 uur. Voorgesteld wordt de vergadering te beginnen om 14.00 uur. Ter informatie is de aanvraag en de bevestiging voor het gebruik van de Ridderzaal bijgevoegd.
  De PS agenda bevat drie bespreekpunten. Voorgesteld wordt PS te adviseren de spreektijd voor fracties, groepen en GS vast te stellen op vijf uur. In een brief van de Agendacommissie aan PS- en GS-leden is de gang van zaken rondom de vergadering opgenomen.
  In deze commissieronde is in alle vier de commissies een GS-brief geagendeerd over de Zuid-Hollandse suggesties voor een toekomstbestendig Nederland (verkiezingsinzet). De commissies die inmiddels geweest zijn hebben hierover verschillende adviezen uitgebracht te weten 'agenderen voor PS van 23 september', 'voor kennisgeving aannemen' en 'betrekken bij de begrotingsbehandeling in november'. Aangezien in de brief alle Zuid-Hollandse beleidsterreinen aan bod komen, ligt het voor de hand om e.e.a. te betrekken bij de begrotingsbehandeling (algemene beschouwingen) in november.

  Voorstel:
  1. Aanvangstijdstip vaststellen op 14.00 uur, zaal open vanaf 13.30 uur.
  2. Aantal spreekuren voor fracties, groepen en GS vaststellen op vijf uur.
  3. Brief aan PS vaststellen waarin de gang van zaken is opgenomen voor de vergadering in de Ridderzaal.
  4. GS-brief over Zuid-Hollandse suggesties voor een toekomstbestendig Nederland betrekken bij de begrotingsbehandeling in november.

 2. Terugblik op de vergadercyclus juni-juli 2020 en eerste commissieronde september 2020(Agendapunt ingeklapt)

  Toelichting:
  De commissievergaderingen op 10, 17 en 24 juni hebben op digitale wijze door middel van Microsoft-Teams plaatsgevonden. Ook een aantal technische sessies zijn op digitale wijze georganiseerd. U kunt o.a. evalueren op het schriftelijk afwikkelen van de procedurevergadering, het vooraf aanmelden van woordvoerders bij de bespreekpunten en het aantal bespreekpunten in relatie tot de beschikbare tijd.
  De PS vergadering van 1 juli 2020 vond plaats in de Ridderzaal en stond in het teken van de voorjaarsnota 2020 en de kadernota 2021-2024. Ter informatie is de verbruikte spreektijd voor fracties, groepen en GS bijgevoegd. U kunt terugblikken op de gevolgde procedure van het agenderingsverzoek van FVD over biomassacentrales. Daarnaast kunt u terugblikken op logistieke en facilitaire aspecten van de vergadering in de Ridderzaal zodat daar bij volgende vergaderingen rekening mee gehouden kan worden.

  Met ingang van september 2020 vinden de commissievergaderingen weer fysiek plaats in de Statenzaal van het provinciehuis. U kunt u terugblikken op logistieke en facilitaire aspecten van de vergadering in de Statenzaal zodat daar bij volgende vergaderingen rekening mee gehouden kan worden. 
  Daarnaast vraagt de commissie BE aan de Agendacommissie om stil te staan bij de stemprocedure in de commissie over de eigen commissieaangelegenheden (volgens het principe one man, one vote) nu er maar één commissielid per fractie per agendapunt wordt toegelaten.

  Voorstel:
  1. De vergadercyclus van juni-juli 2020 evalueren en, indien daar aanleiding voor is, afspraken maken over veranderingen/verbeteringen.
  2. Van gedachten wisselen het stemmen in de commissie over eigen commissieaangelegenheden en, indien daar aanleiding voor is, nadere afspraken over maken.

 3. Conceptvergaderschema's 2021(Agendapunt ingeklapt)

  Toelichting:
  In overeenstemming met artikel 8 van het RvO, stellen Provinciale Staten voor de aanvang van het vergaderjaar op voordracht van de Agendacommissie een vergaderschema vast voor de vergaderingen van Provinciale Staten en de Statencommissies. Voor het vergaderjaar 2021 zijn twee conceptvergaderschema's opgesteld. Het eerste schema is een voortzetting van het huidige vergaderschema. Dit betekent 10 vergadercycli bestaande uit commissievergaderingen die elk worden afgesloten met een PS-vergadering. 
  Naar aanleiding van de opmerkingen gemaakt in de Agendacommissie van 18 mei 2020, waarin is aangegeven dat het wenselijk zou zijn om meer tijd te vinden voor beeldvorming zodat de commissies zich nog meer richten op de oordeelsvorming is een tweede schema (het BOB-model) opgesteld. In dit schema is meer tijd ingepland voor Beeldvormende activiteiten zoals informatieve sessies, werkbezoeken etc. Het schema bestaat hierdoor uit 8 vergadercycli. Voor Oordeelvormende besprekingen in de commissies zijn per cyclus twee hele dagen uitgetrokken. De cyclus wordt afgesloten met een Besluitvormende PS-vergadering. In beide schema's is rekening gehouden met vakantieperiodes en is de woensdag de vaste vergader- en activiteitendag.

  Voorstel:
  1. Van gedachten wisselen over de conceptvergaderschema's.
  2. Een besluitnemen over welke schema via het FvO ter besluitvorming aan Provinciale Staten zal worden voorgelegd.

 4. Vervolg voorzitterstraining(Agendapunt ingeklapt)

  Toelichting:
  Naar aanleiding van de observaties door Debat.nl van een aantal commissievergaderingen, hebben de commissievoorzitters via de griffier van Debat.nl een 'voorzittersscan' ontvangen. Afgesproken is hier in de Agendacommissie over van gedachten te wisselen en te bezien of er gezamenlijke aandachtspunten te benoemen zijn.

  Voorstel:
  Van gedachten wisselen over de voorzittersscans en, indien gewenst, afspraken maken over een vervolg.

 5. Openbaarheid vergaderingen Agendacommissie(Agendapunt ingeklapt)

  Toelichting:
  In diverse gremia is onlangs de vraag aan de orde geweest over de openbaarheid van de vergaderingen van het FvO en de Agc maar ook andere bijeenkomsten zoals werkgroepen en technische sessies.
  In artikel 109 van het RvO is opgenomen dat "de vergaderingen van de Agendacommissie openbaar zijn, tenzij de Agendacommissie anders beslist." Ten aanzien van de agenda en de stukken is de praktijk dat de agenda (inclusief toelichtingen) openbaar te raadplegen is via het SIS. De bijbehorende stukken worden het besloten deel van het SIS gepubliceerd.

  Voorstel:
  Van gedachten te wisselen over de openbaarheid en de verslaglegging van de vergaderingen van de Agendacommissie en hierover een besluit nemen.

4.

Hamerstukken en rondvraag(Agendapunt ingeklapt)

Sub-agendapunten

 1. Hamerstukken(Agendapunt ingeklapt)

 2. Rondvraag(Agendapunt ingeklapt)

5.

Sluiting(Agendapunt ingeklapt)

Uitgelicht

Zoeken