Agendacommissie 18 mei 2020 - maandag 18 mei 2020

Orgaan:
Kies een orgaan
Locatie:
Microsoft Teams
Datum:
maandag 18 mei 2020
Aanvang:
17:00 uur
Eindtijd:
18:00  uur
Contactpersoon:
Frits Kas
Telefoon:
070-4418188
E-mail:
f.kas@pzh.nl
Terug
1.

Opening en mededelingen(Agendapunt ingeklapt)

Sub-agendapunten

 1. Bericht van verhindering(Agendapunt ingeklapt)

 2. Mededelingen(Agendapunt ingeklapt)

  Er zijn geen mededelingen.

2.

Verslag vorige vergaderingen(Agendapunt ingeklapt)

Sub-agendapunten

 1. Verslagen van de vergaderingen van 17 februari 2020 en 6 april 2020(Agendapunt ingeklapt)

  Toelichting:
  In de vergadering van 17 februari 2020, naar aanleiding van punt 3d, terugblik PS- en commissievergaderingen en -activiteiten, heeft de heer Van Hemert de suggestie gedaan om gedeputeerden vanaf hun zitplaats te laten antwoorden/reageren als dit slechts een kort antwoord/reactie betreft. Dat scheelt heen en weer geloop in de krappe vergaderzaal. Deze suggestie was niet in het verslag opgenomen.
  De vergadering van 6 april 2020 betrof een gezamenlijke vergadering met de fractievoorzitters. Het conceptverslag dient door beide organen te worden vastgesteld.
  De tussenliggende vergadering van de Agendacommissie van 16 maart 2020 was geannuleerd.

  Voorstel:
  1. Het conceptverslag van de vergadering van 17 februari 2020, inclusief de suggestie van de heer Van Hemert, vaststellen.
  2. Het conceptverslag van de vergadering van 6 april 2020 vaststellen.

3.

Bespreekpunten(Agendapunt ingeklapt)

Sub-agendapunten

 1. Voorbereiden PS vergadering 3 juni 2020(Agendapunt ingeklapt)

  Toelichting:

  Bespreekpunten 3 juni 2020 
  De PS vergadering van 3 juni 2020 bevat vooralsnog één bespreekpunt: de jaarstukken 2019. Bij dit bespreekpunt zal de vaste sprekersvolgorde worden gehanteerd. Voorgesteld wordt om uit te gaan van twee uur spreektijd voor fracties, groepen en GS.

  Toelaten en beëdigen statenlid i.v.m. vervanging en fractievertegenwoordigers
  De heer Bruijn wil gebruik maken van een tweede vervangingsperiode van 16 weken in verband met ziekte. In dat kader dient de tijdelijke vervanger van de heer Bruijn (mevrouw Van der Hoeven) opnieuw toegelaten en beëdigd worden. Aan Statenleden kan ten hoogste drie maal per zittingsperiode tijdelijk ontslag verleend worden (artikel X10, lid 4 van de Kieswet). Verder zullen, als alle formaliteiten tijdig geregeld zijn, een aantal fractievertegenwoordigers toegelaten en beëdigd worden.

  Vergadering is digitaal
  De vergadering zal, net als die van 22 april 2020, plaatsvinden door middel van Microsoft-Teams. Besluitvorming vindt plaats door middel van de stem-app.

  Voorstel om aan het eind van de vergadering te stemmen
  Van FVD is het verzoek gekomen om, in het kader van de vergaderefficiency, de stemmingen over de voorstellen en de ingediende amendementen en moties aan het eind van de vergadering te laten plaatsvinden. De heer Weber zal het verzoek mondeling nader toelichten. In artikel 39 van het Reglement van Orde is opgenomen dat "wanneer de beraadslagingen zijn gesloten, de vergadering onmiddellijk over gaat tot het nemen van een besluit door stemming."

  Voorstel:
  1. De conceptagenda voor de PS vergadering van 3 juni 2020 bespreken en (desgewenst) gewijzigd vaststellen.
  2. Aan PS voorstellen het aantal uren spreektijd voor fracties, groepen en GS vast te stellen op twee uur.
  3. Een besluit nemen over het voorstel van FVD om de stemmingen over de statenvoorstellen en de amendementen en moties aan het eind van de vergadering te laten plaatsvinden. Het besluit van de Agendacommissie mededelen aan het FvO.

 2. Evaluatie werkwijze commissies(Agendapunt ingeklapt)

  Toelichting:

  In de Agendacommissie is afgesproken de werkwijze van PS en de commissies te evalueren. In de vergaderingen van 20 januari en 17 februari 2020 heeft u al een aantal aandachtspunten benoemd. Daarnaast zijn er door de fracties, naar aanleiding van de rondgang van de griffier, ook diverse suggesties gedaan en aandachtpunten benoemd ter verbetering van de vergaderingen. In bijgaand memo is een en ander geclusterd in vier paragrafen weergegeven. In elke paragraaf worden suggesties gedaan voor verdere behandeling.

  Door de huidige omstandigheden komt de evaluatie van de werkwijze van de commissies in een wat ander daglicht te staan. Er vinden tot nader order geen fysieke vergaderingen plaats. Het memo kan aangevuld worden met aandachtspunten voor vergaderingen in een digitale omgeving. Daarnaast kunt u stilstaan bij de vraag hoe de commissie- en Statenvergaderingen moeten worden vormgegeven indien de 1,5 meter samenleving een wat meer structureel karakter zal krijgen.

  In de vergadering van het FvO van 20 april 2020, heeft de heer Weber (als vervanger van de heer Sandmann, FVD) aangegeven dat zijn fractie graag in de Agendacommissie meer specifiek de gang van zaken wil evalueren in de commissie BE. Afgesproken is toen dit punt in de Agendacommissie aan de orde te stellen.

  Voorstel:
  1. Het memo bespreken en (desgewenst) aanvullingen doen.
  2. Het aangevulde memo voor bespreking doorgeleiden naar het Fractievoorzittersoverleg.
  3. Van gedachten wisselen over de gang van zaken in de commissie BE en naar aanleiding daarvan desgewenst conclusies trekken en indien nodig vervolgafspraken maken.

 3. Terugblik op de vergadercyclus van april 2020(Agendapunt ingeklapt)

  Toelichting:

  Terugblik op de vergadercyclus
  De vergadercyclus van april 2020 (commissies op 8 en 15 april, PS op 22 april) heeft op digitale wijze door middel van Microsoft-Teams plaatsgevonden. Ook een aantal technische sessies zijn op digitale wijze georganiseerd. Voor de commissie- en PS vergaderingen zijn een aantal spel- en gedragsregels opgesteld. U treft deze ter informatie bijgaand aan. U kunt o.a. evalueren op het schriftelijk afwikkelen van de procedurevergadering en het vooraf aanmelden van woordvoerders bij de bespreekpunten.
  De PS vergadering van 22 april 2020 stond in het teken van de eerste begrotingswijziging 2020 en het beleidskader OV-concessie Zuid-Holland Noord. Ter informatie is de verbruikte spreektijd voor fracties, groepen en GS bijgevoegd.

  Beschikbaarheid GS tijdens commissievergaderingen
  De voorzitter van de commissie KNM heeft aangegeven met de Agendacommissie van gedachten te willen wisselen over de beschikbaarheid van GS leden tijdens commissievergaderingen. Hij constateert dat vooral sinds er digitaal vergaderd wordt gedeputeerden dubbele afspraken hebben terwijl zij geacht worden aanwezig te zijn bij een commissievergadering.

  Terugkoppeling Debat.nl
  Tijdens de commissievergaderingen van januari en februari, zijn de commissievoorzitters geobserveerd door Debat.nl en hebben naar aanleiding daarvan persoonlijke feedback ontvangen. De voorzitter van de Integrale Commissie stelt voor om in deze (of in een volgende) vergadering de terugkoppeling van de Debat.nl te bespreken.

  Voorstel:
  1. De vergadercyclus van april evalueren en bezien of de spel- en gedragsregels voor het digitaal vergaderen aanpassing behoeft.
  2. Van gedachten wisselen over de beschikbaarheid van GS-leden tijdens commissievergaderingen en naar aanleiding daarvan conclusies trekken en indien nodig vervolgafspraken maken.
  3. De terugkoppeling van Debat.nl in deze (of een volgende) vergadering bespreken.

4.

Hamerstukken en rondvraag(Agendapunt ingeklapt)

Sub-agendapunten

 1. Hamerstukken(Agendapunt ingeklapt)

  Commissieronde van 7 oktober 2020

  Toelichting:
  Op dinsdag 6 en woensdag 7 oktober 2020 vindt (onder voorbehoud van de maatregelen rondom het Coronavirus) het IPO jaarcongres plaats in Tilburg. Op 7 oktober 2020 zijn de volgende commissie- en werkgroepvergaderingen gepland:
  - Commissie Bereikbaarheid en Energie (onderdeel Warmte), aanvang 10.00 uur
  - Werkgroep inrichting PS-deel gebouw C, aanvang 10.00 uur.
  - Commissie Klimaat, Natuur en Milieu, aanvang 14.00 uur.
  - Fractievoorzittersoverleg, aanvang 17.00 uur.
  - Commissie Bestuur, Maatschappij en Middelen, aanvang 19.00 uur.
  In de commissiecyclus van 30 september - 14 oktober 2020 is geen vrije week opgenomen waardoor er geen ruimte is om vergaderingen te verplaatsen. In het herfstreces van 19 tot en met 25 oktober 2020 worden geen vergaderingen en activiteiten gepland.

  Voorstel:
  De geplande commissie- en werkgroepvergaderingen op 7 oktober 2020 handhaven.

 2. Rondvraag(Agendapunt ingeklapt)

5.

Sluiting(Agendapunt ingeklapt)

Uitgelicht

Zoeken