Agendacommissie 2 november 2020 - maandag 02 november 2020

Orgaan:
Kies een orgaan
Locatie:
Digitaal MS-Teams
Datum:
maandag 02 november 2020
Aanvang:
17:00 uur
Eindtijd:
18:00  uur
Contactpersoon:
Frits Kas
Telefoon:
070-4418188
E-mail:
f.kas@pzh.nl
Terug
1.

Opening en mededelingen(Agendapunt ingeklapt)

Sub-agendapunten

 1. Bericht van verhindering(Agendapunt ingeklapt)

 2. Mededelingen(Agendapunt ingeklapt)

  Tijdelijke wet digitale beraadslaging en besluitvorming
  De minister van BZK heeft de Tweede Kamer geïnformeerd dat de Tijdelijke wet digitale beraadslaging en besluitvorming is verlengd tot ten minste 1 januari 2021.

  Voorstel:
  Voor kennisgeving aannemen.

2.

Verslag en actielijst(Agendapunt ingeklapt)

Sub-agendapunten

 1. Conceptverslag 5 oktober 2020(Agendapunt ingeklapt)

  Voorstel:
  Conceptverslag van de vergadering van 5 oktober 2020 vaststellen.

3.

Bespreekpunten(Agendapunt ingeklapt)

Sub-agendapunten

 1. PS vergadering 11 november 2020(Agendapunt ingeklapt)

  Toelichting:

  Ten aanzien van de agenda
  Zoals afgesproken, staat de PS vergadering van 11 november 2020 volledig in het teken van de begroting 2021, inclusief de aan de begroting gekoppelde Zuid-Hollandse programma's Infrastructuur, Groen en Economie. Voorgesteld wordt Provinciale Staten te adviseren uit te gaan van vijf uur spreektijd voor fracties, groepen en GS. Bij de beraadslagingen zal de vaste sprekersvolgorde worden gehanteerd. Indien er verzoeken komen vanuit de commissies voor aanvullende  bespreekpunten, dan zullen deze geagendeerd worden voor de PS vergadering van december. Actualiteiten over de PS agenda worden ter vergadering mondeling medegedeeld.

  Ten aanzien van de vergaderwijze
  Voor de PS-vergadering wordt gewerkt aan het volgende scenario. Eerst een fysieke vergadering waarin de beraadslagingen over de begroting plaatsvinden, in aanwezigheid van 28 Statenleden (het vergaderquorum). Direct gevolgd (of na een nog nader te bepalen periode voor een schorsing) door een digitale vergadering voor alle stemmingen, in aanwezigheid van alle Statenleden. Hiermee zou tegemoet worden gekomen aan de breed levende wens de begroting in een fysieke bijeenkomst te behandelen. Statenleden die bij de beraadslagingen geen rol vervullen, kunnen de vergadering bijwonen via de webcast. Tijdens de fysieke bijeenkomst vinden geen stemmingen plaats. Ten behoeve van de stemmingen treden alle Statenleden na een nader te bepalen schorsing in MS-Teams, voor een korte tweede, digitale bijeenkomst.
  Deze opzet vereist naast de aanwezigheid van de woordvoerders de fysieke deelname van 15 Statenleden (uitgaande van één woordvoerder per fractie). D it geeft in elk geval alle fracties de gelegenheid een tweede lid fysiek aanwezig te laten zijn (uitgezonderd de eenpersoonsfractie uiteraard). De twee grootste fracties zouden in dit scenario nog enige extra leden kunnen mobiliseren in verband met het vereiste vergaderquorum. Zorgvuldige afstemming vooraf hierover zal uiteraard nodig zijn. Voorkomen moet worden dat uiteindelijk toch te weinig Statenleden aanwezig zijn om fysiek te kunnen vergaderen. Verder is vereist dat alle deelnemers aan de fysieke bijeenkomst hun device bij zich hebben, om aansluitend ook aan de digitale bijeenkomst deel te kunnen nemen.

  Ten aanzien van de vergaderlocatie
  Thans wordt onderzocht of het Corpusgebouw aan de snelweg (A44) ter hoogte van Oegstgeest een geschikte vergaderlocatie is. Onderzocht wordt of de fysieke bijeenkomst daar op een veilige manier kan plaatsvinden en/of de digitale bijeenkomst van daaruit technisch realiseerbaar is. Er is ruim parkeergelegenheid en een snelle busverbinding (7 min.) vanaf station Leiden. Wij overwegen nog de inzet van een pendelbus.

  Voorstel:
  1. De PS vergadering van 11 november 2020 voorbereiden en desgewenst de Staten suggesties meegeven voor de behandeling van de begroting 2021.
  2. Een besluit nemen over dag en tijdstip waarop de digitale stemmingen in MS-Teams moeten plaatsvinden.

 2. Vooruitblik commissies november-december 2020(Agendapunt ingeklapt)

  Toelichting:
  De commissievergaderingen van 28 oktober en 4 november 2020 vinden opnieuw digitaal plaats. Deze vergaderingen spelen zich geheel af binnen de thans lopende termijn van vier weken waarvoor de recent afgekondigde strengere kabinetsmaatregelen gelden. Gezien het streven het fysiek samenzijn in groepsverband in deze periode zoveel mogelijk terug te dringen en de oproep tot zo min mogelijk reisbewegingen, lijken digitale commissievergaderingen het meest passend. Indien de omstandigheden op korte termijn niet in positieve zin wijzigen, wordt voorgesteld ook de commissievergaderingen van 25 november en 2 december 2020 op digitale wijze te laten plaatsvinden.

  Voorstel:
  Bij ongewijzigde omstandigheden m.b.t. Covid-19, de commissievergaderingen van 25 november en 2 december digitaal laten plaatsvinden.

 3. Vergaderschema i.r.t. aanlevertermijnen voor documenten uit de GS organisatie(Agendapunt ingeklapt)

  Toelichting:
  Van de voorzitter van de commissie KNM is het verzoek gekomen om in de Agendacommissie van gedachten te wisselen over het vergaderschema in relatie tot de aanlevertermijnen voor documenten vanuit de GS-organisatie. Een nadere toelichting en een voorstel treft u bijgaand aan. 

  Voorstel:
  Van gedachten wisselen over het vergaderschema i.r.t. de aanlevertermijnen en naar aanleiding daarvan desgewenst afspraken maken voor het vervolg.

 4. Terugblik PS- en commissiecyclus oktober 2020(Agendapunt ingeklapt)

  Toelichting:
  De commissievergaderingen op 30 september en 7 oktober 2020 vonden digitaal plaats via MS-teams. U kunt o.a. evalueren op het maximaal aantal te agenderen bespreekpunten in een digitale vergadering.
  De PS vergadering van 14 oktober 2020 stond in het teken van de najaarsnota en de beleidsuitgangspunten toerisme. U kunt o.a. evalueren op de behandeling van het agenderingsverzoek en het voorstel van orde dat naar aanleiding daarvan is ingediend. De griffier heeft in zijn mail aan PS van 15 oktober jl. mede namens de voorzitter al teruggeblikt op de gang van zaken. Ter informatie treft u de verbruikte spreektijd voor fracties, groepen en GS aan.

  Voorstel:
  De vergadercyclus van oktober 2020 evalueren en, indien daar aanleiding voor is, afspraken maken over veranderingen en/of verbeteringen.

4.

Hamerstukken en rondvraag(Agendapunt ingeklapt)

Sub-agendapunten

 1. Hamerstukken(Agendapunt ingeklapt)

  Er zijn geen hamerstukken.

 2. Rondvraag(Agendapunt ingeklapt)

5.

Sluiting(Agendapunt ingeklapt)

Uitgelicht

Zoeken