Agendacommissie 30 november 2020 - maandag 30 november 2020

Orgaan:
Kies een orgaan
Locatie:
MS-Teams
Datum:
maandag 30 november 2020
Aanvang:
17:00 uur
Eindtijd:
18:00  uur
Contactpersoon:
Frits Kas
Telefoon:
070-4418188
E-mail:
f.kas@pzh.nl
Terug
1.

Opening en mededelingen(Agendapunt ingeklapt)

Sub-agendapunten

 1. Bericht van verhindering(Agendapunt ingeklapt)

  Er zijn geen berichten van verhindering.

 2. Mededelingen(Agendapunt ingeklapt)

  De plaatsvervangend voorzitter van de commissie KNM, mevrouw Van Viegen, heeft aangegeven de vergadering van de Agendacommissie te willen bijwonen om met de Agendacommissie van gedachten te wisselen over de stukkenstroom/aanlevertermijnen.

2.

Verslag vorige vergadering(Agendapunt ingeklapt)

Sub-agendapunten

 1. Conceptverslag van de vergadering van 2 november 2020(Agendapunt ingeklapt)

  Voorstel:
  Conceptverslag van de vergadering van 2 november 2020 vaststellen.

3.

Bespreekpunten(Agendapunt ingeklapt)

Sub-agendapunten

 1. Voorbereiden vergadering Provinciale Staten 16 december 2020(Agendapunt ingeklapt)

  Toelichting:

  Ten aanzien van de PS-agenda
  De concept PS agenda bevat vooralsnog twee bespreekpunten. Een statenvoorstel over de afwikkeling van motie 872 m.b.t. het openbaar maken van geheime stukken en een statenvoorstel over de vaststelling van de financiële verordening. Het (geheime)statenvoorstel over scenariokeuzes warmterotonde wordt nog aan de Staten aangeboden. Ter voorbereiding op de besluitvorming op 16 december, zal het statenvoorstel besproken worden in een extra commissievergadering BE-W op 9 december 2020. Als de commissie BE-W de Staten adviseert het (geheime) statenvoorstel over de scenariokeuzes als bespreekpunt in PS te agenderen, is fysiek vergaderen noodzakelijk. De PS agenda wordt op 3 december gepubliceerd op het SIS. Voorgesteld wordt nu kennis te nemen van de concept PS agenda. De Agendacommissie wordt via de mail geïnformeerd over actuele ontwikkelingen m.b.t. de PS agenda.

  Ten aanzien van de vergaderwijze, locatie
  De fysieke vergaderlocatie in het Corpusgebouw te Oegstgeest is beschikbaar voor de PS vergadering van 16 december 2020. Een besluit of de Staten van de locatie gebruik willen maken dient in verband met de noodzakelijke voorbereidingstijd uiterlijk op 10 december 2020 genomen te worden. Voorgesteld wordt (mede in overleg met het Fractievoorzittersoverleg) een besluit over de vergaderwijze te nemen na de eerstvolgende persconferentie van de minister president over de ontwikkelingen m.b.t. het Coronavirus. De persconferentie staat gepland voor dinsdag 8 december 2020.

  Digitaal sociaal evenement
  Tot slot nog het volgende. Aansluitend aan de PS vergadering vindt (onder voorbehoud) een digitaal sociaal evenement plaats. In het laatste Fractievoorzittersoverleg is de suggestie gedaan om tegen het einde van het jaar digitaal iets gezelligs/sociaals te organiseren voor de Statenleden. De gedachten gaan uit naar het ondernemen van een gezamenlijke activiteit, bijvoorbeeld een pubquiz o.i.d., die zodanig is opgezet dat in groepjes op een ontspannen manier over antwoorden kan worden overlegd.  Voor het event wordt circa een uur, maximaal anderhalf uur uitgetrokken. Via de fractievoorzitters wordt PS verder geïnformeerd over het evenement. 

  Voorstel:
  1. Kennisnemen van de conceptagenda voor de PS vergadering van 16 december 2020.
  2. Een besluit nemen over de vergaderwijze (digitaal of fysiek) na de persconferentie op 8 december.
  3. Een besluit nemen over het aantal uren spreektijd voor fracties, groepen en GS na de persconferentie op 8 december.
  4. Kennisnemen van het voornemen om aansluitend aan de PS vergadering een digitaal sociaal evenement te organiseren.

 2. Vooruitblik vergadercyclus januari 2021(Agendapunt ingeklapt)

  Toelichting:
  De planning van de vergadercyclus van januari 2021 is als volgt. De commissievergaderingen zijn op 13 (IC, RWE, BE) en 20 januari 2021 (KNM en BMM). De commissieagenda's voor deze vergaderingen worden rond 7 januari 2021 gepubliceerd. De besluitvormende PS vergadering is op 3 februari 2021. De agenda voor de PS vergadering wordt rond 21 januari 2021 gepubliceerd.

  De maatregelen n.a.v. het Coronavirus zijn weer terug op het niveau van voor 4 november. Voorgesteld wordt het Fractievoorzittersoverleg te adviseren de huidige (vergader)werkwijze ten aanzien van de commissievergaderingen voort te zetten. Dat betekent dat de commissievergaderingen van januari 2021 (en de vergaderingen van de Agc, het FvO en van de werkgroepen) digitaal plaatsvinden. Technische- en informerende sessies zijn ook digitaal. Werkbezoeken op locatie kunnen alleen doorgang vinden als voldaan wordt aan de geldende RIVM-richtlijnen. Over de vergaderwijze van de PS vergadering van 3 februari 2021 (digitaal of fysiek) wordt voorgesteld om hierover omstreeks 11 januari 2021 een besluit te nemen.

  Ten aanzien van eventuele bezoeken aan het provinciehuis wordt het dringende mondkapjesadvies voor toegankelijke binnenruimtes per 1 december omgezet in een plicht. Dat betekent dat in alle open ruimtes van het provinciehuis vanaf 1 december een mondkapje gedragen moet worden, behalve wanneer men achter een werkplek of op een vergaderzitplek zit.

  Voorstel:
  1. Instemmen met de planning van de vergadercyclus van januari 2021.
  2. Het Fractievoorzittersoverleg adviseren de huidige (vergader)werkwijze voor de commissievergaderingen van januari 2021 voort te zetten.
  3. Het Fractievoorzittersoverleg adviseren omstreeks 11 januari 2021 een besluit te nemen over de vergaderwijze van de PS vergadering van 3 februari 2021.
  4. Kennisnemen van de mondkapjesplicht bij bezoek aan het provinciehuis.

 3. Terugblik op vergadercyclus november 2020(Agendapunt ingeklapt)

  Toelichting:
  De commissievergaderingen op 28 oktober en 4 november 2020 vonden digitaal plaats via MS-teams. U kunt o.a. evalueren op het maximaal aantal te agenderen bespreekpunten in een digitale vergadering. De PS vergadering van 11 november 2020 stond volledig in het teken van de begroting 2021. U kunt o.a. evalueren op het verloop van de vergadering en (de kwaliteit van) het debat. Ter informatie treft u de verbruikte spreektijd voor fracties, groepen en GS aan.

  Voorstel:
  De vergadercyclus van november 2020 evalueren en, indien daar aanleiding voor is, afspraken maken over veranderingen en/of verbeteringen.

 4. Agendering Omgevingsbeleid 2020(Agendapunt ingeklapt)

  Toelichting:
  In de Integrale Commissie (IC) van 25 november 2020 is o.a. van gedachten gewisseld over het behandelproces van het Omgevingsbeleid 2020. In de commissie is het voorstel gedaan om het Omgevingsbeleid 2020 na de fase van de ter inzage legging te agenderen in de vakcommissies voor inhoudelijke bespreking. E.e.a. in lijn met hoe de agendering van de begroting in de commissies wordt geagendeerd. Integrale bespreking zou desgewenst daarna plaats kunnen vinden in de IC.
  Op 25 september 2019 hebben PS een besluit (nummer 7212) genomen over de instelling van de Statencommisises. PS hebben toen besloten om, net als in de vorige statenperiode, een IC in te stellen waarin de integrale documenten over het Omgevingsbeleid en/of gebiedsgericht werken geagendeerd zullen worden. Besloten is toen dat in de IC  o.a. de volgende onderwerpen en dossiers geagendeerd zullen worden: Herziening Omgevingsvisie- en verordening, Lange Termijn Agenda Omgevingsbeleid, Gebiedsgericht werken en Participatie. Kleine herzieningen van het omgevingsbeleid en losse modules worden geagendeerd in een van de vakcommissies.

  Voorstel:
  1. Van gedachten wisselen over de agendering van het Omgevingsbeleid en naar aanleiding daarvan een advies formuleren aan PS.
  2. Indien noodzakelijk het advies in de vorm van een wijziging op Statenbesluit 7212 ter besluitvorming aan PS voorleggen.

4.

Hamerstukken en rondvraag(Agendapunt ingeklapt)

Sub-agendapunten

 1. Hamerstukken(Agendapunt ingeklapt)

  Er zijn geen hamerstukken.

 2. Rondvraag(Agendapunt ingeklapt)

5.

Sluiting(Agendapunt ingeklapt)

Uitgelicht

Zoeken