Agenda Agendacommissie 11 januari 2021 - maandag 11 januari 2021

Orgaan:
Kies een orgaan
Locatie:
MS-Teams
Datum:
maandag 11 januari 2021
Aanvang:
17:00 uur
Eindtijd:
18:00  uur
Contactpersoon:
Frits Kas
Telefoon:
070-4418188
E-mail:
f.kas@pzh.nl
Terug
1.

Opening en mededelingen(Agendapunt ingeklapt)

Sub-agendapunten

 1. Bericht van verhindering(Agendapunt ingeklapt)

 2. Mededelingen(Agendapunt ingeklapt)

  Verlenging tijdelijke wet digitale beraadslaging en besluitvorming

  Toelichting:
  In het Staatsblad is de verlenging van de werking van de tijdelijke wet digitale beraadslaging en besluitvorming gepubliceerd. De tijdelijke wet is verlengd tot 1 maart 2021. Dit betekent dat de Statenvergadering van 3 februari 2021 en de commissievergaderingen van 13, 20 en 27 januari en 10 en 17 februari 2021 op digitale wijze gehouden kunnen worden. De commissie BE-W van 3 maart en de PS vergadering van 10 maart vallen buiten deze periode. De verwachting is dat bij min of meer ongewijzigde omstandigheden t.a.v. Corona de tijdelijke wet t.z.t. opnieuw verlengd zal worden.

  Voorstel:
  Verlenging Tijdelijke wet voor kennisgeving aannemen.

2.

Verslag vorige vergadering(Agendapunt ingeklapt)

Sub-agendapunten

 1. Conceptverslag van de vergadering van 30 november 2020(Agendapunt ingeklapt)

  Voorstel:
  Conceptverslag van de vergadering van 30 november 2020 vaststellen.

3.

Bespreekpunten(Agendapunt ingeklapt)

Sub-agendapunten

 1. Voorbereiden PS vergadering 3 februari 2021(Agendapunt ingeklapt)

  Toelichting:

  Ten aanzien van de PS agenda
  De PS agenda bevat vooralsnog twee bespreekpunten te weten een initiatiefvoorstel van het statenlid Neijenhuis (D66) over het instellen van een jongerenraad in Zuid-Holland en een statenvoorstel over plan van aanpak mobiliteitsmaatregelen noordelijke Duin- en Bollenstreek. De PS agenda wordt, na de commissierondes van 13 en 20 januari, op 21 januari 2021 gepubliceerd op het SIS. Waarschijnlijk ontvangen de Staten ook nog een voorstel van GS om geheimhouding te bekrachtigen op de voortgangsrapportage warmte november/december 2020.  
  Voorgesteld wordt nu kennis te nemen van de concept PS agenda. De Agendacommissie wordt via de mail geïnformeerd over actuele ontwikkelingen m.b.t. de PS agenda (waaronder ook een voorstel over het aantal uren spreektijd voor fracties, groepen en GS).

  Ten aanzien van de vergaderwijze
  Bij min of meer ongewijzigde omstandigheden t.a.v. het Coronavirus wordt voorgesteld op 3 februari 2021 digitaal te vergaderen via MS-Teams.

  Voorstel:
  1. Kennisnemen van de conceptagenda voor de PS vergadering van 3 februari 2021.
  2. Instemmen met een digitale vergadering indien de omstandigheden t.a.v. het Coronavirus niet wijzigen.

 2. Terugblik op PS- en commissievergaderingen(Agendapunt ingeklapt)

  Toelichting:
  De commissievergaderingen op 2 en 9 december 2020 vonden digitaal plaats via MS-teams. U kunt o.a. evalueren op het maximaal aantal te agenderen bespreekpunten in een digitale vergadering. De extra commissie BE-W op 1 december 2020 vond in verband met het besloten karakter, fysiek plaats op het provinciehuis.
  De PS vergadering van 16 december 2020 stond volledig in het teken van de besluitvorming over warmtelevering Leidse regio. U kunt o.a. evalueren op het verloop van de vergadering en (de kwaliteit van) het debat. Daarnaast zijn er door twee leden mondelinge vragen gesteld en heeft er besluitvorming plaatsgevonden over een motie vreemd aan de orde van de dag. Ter informatie treft u de verbruikte spreektijd voor fracties, groepen en GS aan.

  Voorstel:
  De vergadercyclus van december 2020 evalueren en, indien daar aanleiding voor is, afspraken maken over veranderingen en/of verbeteringen.

 3. Evaluatie tijdelijke wet digitale beraadslaging en besluitvorming(Agendapunt ingeklapt)

  Toelichting:
  De evaluatiecommissie tijdelijke wet digitale beraadslaging en besluitvorming heeft zijn eindrapport gepubliceerd. De centrale onderzoeksvraag van de evaluatiecommissie was: "Hoe is de invoering en het gebruik van de tijdelijke wet digitale beraadslaging en besluitvorming verlopen, in het bijzonder voor wat betreft het feitelijk gebruik van de wet en de praktische uitvoering ervan, de cybersecurity aspecten van de gebruikte voorzieningen, de omgang met juridische kaders en vereisten, en de invloed op de politiek-bestuurlijke verhoudingen?"

  De evaluatiecommissie concludeert dat:
  - de tijdelijke wet aan de verwachtingen heeft voldaan, c.q. de doelstellingen heeft gehaald, namelijk het op decentraal niveau mogelijk maken van digitale vergaderingen van de volksvertegenwoordiging die in grote lijnen cyberveilig en rechtmatig zijn. Digitaal vergaderen is een acceptabel alternatief gebleken in deze coronatijd.

  - wat betreft de digitale veiligheid stelt de evaluatiecommissie vast dat in de praktijk van digitaal beraadslagen en besluiten door decentrale overheden geen grote incidenten hebben plaatsgevonden, dat de gebruikte vergadersystemen in de basis voor de meeste vergadersettings veilig genoeg zijn, maar dat het gebruik van Zoom voor vergaderingen met een sensitiever karakter en dat van aparte stemapps met voldoende waarborgen omkleed moet zijn.

  - de rechtmatigheid van digitaal beraadslagen en besluiten in algemene zin tot nu toe voldoet aan de eisen die daaraan kunnen worden gesteld vanuit de beginselen van de openbaarheid van de vergadering, de individuele digitale toegankelijkheid, de integriteit van de besluitvorming, de gelijkheid van het politieke speelveld en de vergaderorde.

  - de tijdelijke wet terecht opnieuw verlengd is. De virussituatie maakt voor veel raden, staten en algemeen besturen fysieke vergaderingen moeilijk of zelfs onmogelijk. Aangezien gemeenten, provincies en waterschappen niet zonder een functionerende volksvertegenwoordiging kunnen, en gezien het feit dat digitale vergaderingen een acceptabel alternatief zijn dat voldoet aan de vereisten van digitale veiligheid en rechtmatigheid, is het verstandig geweest om de wet te verlengen.

  - er aanwijzingen zijn dat digitaal vergaderen in zekere mate negatieve effecten heeft op de politiek-bestuurlijke verhoudingen in het lokaal, provinciaal en waterschapsbestuur. De evaluatiecommissie stelt vast dat het politiek debat in een deel van de volksvertegenwoordigingen lijdt onder het digitaal vergaderen, en dat er sprake is van enige politisering van de interne besluitvorming over al dan niet digitaal vergaderen in een (beperkt) deel van de gemeenteraden en provinciale staten. Daarnaast is heel duidelijk dat een deel van de volksvertegenwoordigers last heeft van digitaal vergaderen bij het vervullen van zijn taken. Dat betreft zowel de kaderstelling en controle ten opzichte van het bestuur, als de volksvertegenwoordigende rol richting de buitenwereld. Daarbij past wel de belangrijke kanttekening dat de volksvertegenwoordigers ook ernstig zijn gehinderd in hun werk, met name in hun volksvertegenwoordigende rol, door de beperkende maatregelen die het afgelopen half jaar zijn getroffen om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan.

  De evaluatiecommissie heeft zes aanbevelingen geformuleerd die betrekking hebben op: een structurele inpassing van het digitale vergaderen in de wet, het ontwikkelen van betere digitale vergadersystemen, het nader onderzoek doen naar de effecten van hybride vergaderen, het bevorderen van zelfregulering van de digitale vergaderorde, het versterken van de betrokkenheid van publiek en het verzekeren van toegang voor journalisten en het versterken van de positie van de griffie.

  Voorstel:
  Een besluit nemen over het wel of niet inhoudelijk agenderen van de evaluatie voor een volgende vergadering van de Agendacommissie.

 4. Terugkoppeling uit de werkgroep RvO(Agendapunt ingeklapt)

  Toelichting:
  In de vergadering van de Agendacommissie van 2 november 2020 is afgesproken het voorstel van de heer van de Breevaart over een wijziging in het publicatiemoment van de commissieagenda's (vier weken voorafgaand aan de commissievergadering i.p.v. de huidige twee weken) voor bespreking te agenderen in de werkgroep die zich bezighoudt met het actualiseren van het RvO.

  De werkgroep heeft op 9 december 2020 over het voorstel van gedachten gewisseld. De werkgroep adviseert de publicatietermijn van de commissieagenda's niet te wijzigen. Indien de bespreekstukken de route volgen eerst procedurevergadering en daarna inhoudelijke bespreking in een volgende overlegvergadering, dan zou er voldoende tijd moeten zijn om e.e.a. voor te bereiden. De werkgroep ziet wel een aandachtspunt bij de P&C producten. Deze documenten worden rechtstreeks geagendeerd in de overlegvergadering waardoor de voorbereiding (bijvoorbeeld voor het stellen van technische vragen) in de knel komt. De werkgroep stelt de Agendacommissie voor om bij GS het verzoek neer te leggen om P&C producten voortaan zes weken voorafgaand aan de (eerste) commissievergadering in de betreffende cyclus aan de Staten aan te bieden.

  Voorstel:
  Een besluit nemen over het voorstel van de werkgroep RvO t.a.v. de aanlevertermijn van de P&C producten.

 5. Wijziging vergaderschema in verband met verkiezingen Tweede Kamer(Agendapunt ingeklapt)

  Toelichting:
  Op 17 maart 2021 vinden de verkiezingen plaats voor de Tweede Kamer. In het vergaderschema staan op deze dag drie commissievergaderingen gepland: IC (10.00 uur), RWE (14.00 uur) en BE (19.00 uur). Om statenleden de gelegenheid te geven 's avonds eventueel deel te nemen aan partijbijeenkomsten, wordt voorgesteld de vergadering van de commissie BE te verplaatsen. Binnen deze vergadercyclus zijn de volgende data mogelijk: 
  - 24 maart, aanvang 10.00 uur. Er is dan overlap met een technische sessie voor de commissie BMM over digitalisering en een training die openstaat voor alle statenleden over de Omgevingswet of
  - 31 maart, aanvang 10.00 uur. Er is dan overlap met de werkgroep inrichting PS-deel gebouw C en een werkbezoek van RWE over bedrijventerreinen Midden-Holland. 's Middags (aanvang 14.00 uur) is een vergadering BE-W gepland.

  Voorstel:
  Een besluit nemen over het verplaatsen van de vergadering van de commissie BE op 17 maart 2021.

4.

Hamerstukken en rondvraag(Agendapunt ingeklapt)

Sub-agendapunten

 1. Hamerstukken(Agendapunt ingeklapt)

  Verzoek van de Zuid-Hollandse leden in de AV-IPO

  Toelichting:
  De Zuid-Hollandse leden in de Algemene vergadering IPO (de leden Van Sandick-Sopers en Beukering) vragen de Agendacommissie of het mogelijk is om standaard aan iedere commissie een agenda-item ‘IPO’ kan worden toegevoegd, bijvoorbeeld in de procedurevergadering, om iedere gedeputeerde even de gelegenheid te geven de commissie te informeren over wat er in zijn Bestuurlijke Adviescommissie (BAC) van het IPO aan de orde is geweest. Het is nadrukkelijk bedoeld als terugkoppel moment.

  Geadviseerd wordt het verzoek te honoreren met dien verstande dat het agendapunt IPO alleen wordt opgenomen als de betrokken gedeputeerde de commissie wenst te informeren over hetgeen in zijn BAC aan de orde is geweest. Dit dient bij voorkeur schriftelijk te gebeuren d.m.v. een lid GS-brief. Om te bepalen of het agendapunt op de agenda moet worden opgenomen, stemt de commissiegriffier e.e.a. voor publicatie van de commissieagenda af met de bestuursadviseur van de gedeputeerde. Het agendapunt kan worden opgenomen in de procedurevergadering bijvoorbeeld na de behandeling van de ingekomen stukken en voorafgaand aan het agendapunt planning. Als de commissie met de gedeputeerde inhoudelijk over de terugkoppeling wil spreken, dan zal (cfm. de spelregels van de procedurevergadering) agendering moeten plaatsvinden in een nader te bepalen overlegvergadering.

  Voorstel:
  Instemmen met het verzoek om een extra agenda-item IPO op de commissieagenda op te nemen cfm. bovenstaand advies.

 2. Rondvraag(Agendapunt ingeklapt)

5.

Sluiting(Agendapunt ingeklapt)

Uitgelicht

Zoeken