Agenda Agendacommissie 22 november 2021 - maandag 22 november 2021

Orgaan:
Kies een orgaan
Locatie:
MS-Teams
Datum:
maandag 22 november 2021
Aanvang:
17:00 uur
Eindtijd:
18:00  uur
Contactpersoon:
Frits Kas
Telefoon:
070-4418188
E-mail:
f.kas@pzh.nl
Terug
1.

Opening en mededelingen(Agendapunt ingeklapt)

Sub-agendapunten

 1. Bericht van verhindering(Agendapunt ingeklapt)

  Er is bericht van verhindering ontvangen van de voorzitter. De plaatsvervangend voorzitter, mevrouw Van Aelst, zal de vergadering voorzitten.

 2. Mededelingen(Agendapunt ingeklapt)

  Brief van de Agendacommissie over modules omgevingsbeleid
  Ten behoeve van de archivering, is de brief van de Agendacommissie met adviezen aan de commissies RWE, BE en IC over de modules omgevingsbeleid bijgevoegd. De brief is inmiddels aan de betrokken commissies verzonden en zal betrokken worden bij de bespreking van de GS-brieven over het omgevingsbeleid.

  Voorstel:
  Voor kennisgeving aannemen.

2.

Verslag vorige vergadering(Agendapunt ingeklapt)

Sub-agendapunten

 1. Conceptverslag vergadering 25 oktober 2021(Agendapunt ingeklapt)

  Voorstel:
  Conceptverslag van de vergadering van 25 oktober 2021 vaststellen.

3.

Bespreekpunten(Agendapunt ingeklapt)

Sub-agendapunten

 1. Voorbereiden PS vergadering 15 december 2021(Agendapunt ingeklapt)

  Toelichting:

  Agenda
  De PS agenda van 15 december bevat vooralsnog 1 bespreekstuk.
  Voorgesteld wordt Provinciale Staten te adviseren uit te gaan van 1 uur spreektijd voor fracties, groepen en GS.

  Vergaderlocatie
  Gelet op de huidige maatregelen wordt voorgesteld om tot 1 januari 2022 digitaal te vergaderen tenzij er versoepelingen worden afgekondigd. Dit betekent dat de PS vergadering in december naar verwachting digitaal gehouden wordt.

  Voorstel:
  1. De conceptagenda voor PS van 15 december bespreken en desgewenst gewijzigd vaststellen.
  2. PS adviseren uit te gaan van 1 uur spreektijd voor fracties, groepen en GS.
  3. Instemmen met een digitale vergadering voor de PS-vergadering van december.

 2. Procedure afhandeling moties(Agendapunt ingeklapt)

  Toelichting:
  In de vergadering van de Agendacommissie van 27 september 2021 heeft de heer Özkaya (voorzitter RWE) gevraagd het onderwerp afdoen van moties te agenderen. Hij constateerde dat de commissies wat verschillende werkwijzen hanteren. In bijgevoegd memo is de procedure voor het afhandelen van moties opgenomen. Het is een actualisering van een eerder memo over het afdoen van moties uit februari 2010.

  Voorstel:
  De procedure afwikkeling moties bespreken en desgewenst gewijzigd vaststellen en de Statenleden hierover informeren.

 3. Terug- en vooruitblik PS- en commissievergaderingen(Agendapunt ingeklapt)

  Toelichting:
  De commissievergaderingen waren op 27 oktober en 3 november. U kunt o.a. evalueren op de kwaliteit van de vergaderingen, de advisering aan PS en de planning mede in relatie tot het aantal bespreekpunten. De PS vergadering van 10 november 2021 had twee bespreekpunten, te weten de najaarsnota 2021 en de begroting 2022. Ter informatie is de verbruikte spreektijd toegevoegd.

  Er vonden verschillende activiteiten en technische sessies plaats: Technische sessie najaarsnota 2021 en begroting 2022 (PS, 27 oktober), Technische sessie programma Zuid-Holland bereikbaar (BE, 3 november), Begeleidingsgroep watersymposium opening gebouw C (PS, 3 november), Werkbezoek Exxon-Mobil (KNM, 17 november), Werkbezoek gemeente Leiden (BE en RWE, 17 november).

  Voorstel:
  De vergadercyclus van november 2021 evalueren en, indien daar aanleiding voor is, afspraken maken over veranderingen en/of verbeteringen.

4.

Hamerstukken en rondvraag(Agendapunt ingeklapt)

Sub-agendapunten

 1. Hamerstukken(Agendapunt ingeklapt)

  Er zijn geen hamerstukken.

 2. Rondvraag(Agendapunt ingeklapt)

5.

Sluiting(Agendapunt ingeklapt)

Uitgelicht

Zoeken