Agenda Agendacommissie 10 januari 2022 - maandag 10 januari 2022

Orgaan:
Kies een orgaan
Locatie:
MS-Teams
Datum:
maandag 10 januari 2022
Aanvang:
17:00 uur
Eindtijd:
18:00  uur
Contactpersoon:
Frits Kas
Telefoon:
070-4418188
E-mail:
f.kas@pzh.nl
Terug
1.

Opening en mededelingen(Agendapunt ingeklapt)

Sub-agendapunten

 1. Bericht van verhindering(Agendapunt ingeklapt)

  Er zijn geen berichten van verhindering.

 2. Mededelingen(Agendapunt ingeklapt)

  Verlenging Tijdelijke wet digitale beraadslaging en besluitvorming
  De Tijdelijke wet digitale beraadslaging en besluitvorming provincies, gemeenten, waterschappen en openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba is verlengd tot en met 28 februari 2022.
  Voorstel:
  Voor kennisgeving aannemen.

2.

Verslag vorige vergadering(Agendapunt ingeklapt)

Sub-agendapunten

 1. Conceptverslag vergadering 22 november 2021(Agendapunt ingeklapt)

  Voorstel:
  Conceptverslag vaststellen.

3.

Bespreekpunten(Agendapunt ingeklapt)

Sub-agendapunten

 1. Voorbereiden PS vergadering 2 februari 2022(Agendapunt ingeklapt)

  Toelichting:

  Ten aanzien van de PS-agenda
  De PS agenda van 2 februari 2022 bevat naar alle waarschijnlijkheid de volgende bespreekstukken:
  - Maatregelenpakket beter bereikbaar Gouwe - fase 2 (BE, 12 januari);
  - Startnotitie Omgevingsbeleid, module energietransitie (BE, 12 januari);
  - Herziening Omgevingsbeleid in combinatie met locatie Bleizo-west gemeente Lansingerland (IC, 12 januari);
  - Startnotitie Omgevingsbeleid, module ruimte en wonen (RWE, 12 januari).

  Daarnaast zullen naar verwachting de volgende (hamer)stukken geagendeerd worden:
  - Wijziging Reglement van Orde, artikel 79a, aanbieden petities (BMM, 19 januari);
  - Overnemen aanbevelingen rapport Randstedelijke Rekenkamer "Bron van bescherming" (KNM, 19 januari);
  - Bekrachtiging geheimhouding (warmte en passages rapport Randstedelijke Rekenkamer over Meeslouwerplas).

  Na afloop van de commissierondes zal op basis van de commissie-adviezen een conceptagenda aan de Agendacommissie ter vaststelling worden voorgelegd. Dan zal ook een voorstel worden gedaan voor de spreektijd voor fracties, groepen en GS.

  Ten aanzien van de vergaderwijze
  Gelet op de huidige maatregelen wordt voorgesteld om de PS-vergadering digitaal te houden tenzij er in de persconferentie van 14 januari 2022 versoepelingen worden afgekondigd. Een fysieke PS-vergadering zou in dat geval gehouden kunnen worden in het zalencomplex van New Babylon. Vooralsnog wordt uitgegaan van een digitale PS-vergadering.

  Voorstel:
  1. De conceptagenda voor PS van 2 februari 2022 bespreken.
  2. Voorlopig instemmen met een digitale vergadering voor de PS-vergadering van 2 februari 2022.

 2. Opvolging adviezen van de Agendacommissie door de commissies over Omgevingsbeleid(Agendapunt ingeklapt)

  Toelichting:
  Op 11 november 2021 heeft de Agendacommissie (Agc) een brief gestuurd naar de commissies IC, BE en RWE over het Omgevingsbeleid. De Agc geconstateerde dat de voorstellen die GS doen niet aansluiten bij de afspraken die in het kader van de behandeling van de modules over het Omgevingsbeleid en de vergadersystematiek (procedurevergadering-overlegvergadering)  gemaakt zijn. Het is de taak van de Agc om de commissies over deze specifieke onderwerpen van adviezen te voorzien. De commissievoorzitters worden in de gelegenheid gesteld terug te koppelen over de behandeling van de adviezen van de Agc in de commissies.

  Voorstel:
  Terugkoppelen uit de commissies over de behandeling van de adviezen van de Agc.

 3. Terugblik op PS- en commissivergaderingen(Agendapunt ingeklapt)

  Toelichting:
  De commissievergaderingen waren op 24 november en op 1 en 8 december. Op initiatief van de IC vond op 10 december een hoorzitting plaats over de herziening van het Omgevingsbeleid. U kunt o.a. evalueren op de kwaliteit van de vergaderingen, de advisering aan PS en de planning mede in relatie tot het aantal bespreekpunten.

  De PS vergadering van 15 december 2021 had één bespreekpunt, te weten het voorstel van GS om deel te nemen aan de stichting Zuid-Holland bereikbaar. Daarnaast was er een verzoek om mondelinge vragen te mogen stellen over het rapport van de Randstedelijke Rekenkamer over de Meeslouwerplas. De voorzitter meldde de vergadering dat de vragen thuishoren bij de bespreking van het rapport in april in de commissie KNM. Het stellen van de vragen werd daarom niet gehonoreerd. Daarnaast is een motie vreemd aan de orde van de dag ingediend over huisvesting statushouders. Ter informatie is de verbruikte spreektijd toegevoegd. U kunt o.a. evalueren op de kwaliteit van de vergadering en de (digitale) besluitvorming.

  Er vonden verschillende activiteiten en technische sessies plaats: Subsidies (BMM, 24 november), begeleidingsgroep watersymposium opening gebouw C (BMM, 1 december), Onderzoek van de Randstedelijke Rekenkamer over de Meeslouwerplas (KNM, 1 december), Evaluatie natuurdoelenbeleid (KNM, 8 december), Nationaal strategisch plan Europees landbouwbeleid (KNM, 8 december), Getij Grevelingen (KNM, 8 december).

  Voorstel:
  De vergadercyclus van december 2021 evalueren en, indien daar aanleiding voor is, afspraken maken over veranderingen en/of verbeteringen.

4.

Hamerstukken en rondvraag(Agendapunt ingeklapt)

Sub-agendapunten

 1. Hamerstukken(Agendapunt ingeklapt)

  Er zijn geen hamerstukken.

 2. Rondvraag(Agendapunt ingeklapt)

5.

Sluiting(Agendapunt ingeklapt)

Uitgelicht

Zoeken