Algemene statencommissie 10 oktober 2018 - woensdag 10 oktober 2018

Orgaan:
Kies een orgaan
Locatie:
Landschapszaal
Datum:
woensdag 10 oktober 2018
Aanvang:
10:00 uur
Contactpersoon:
Frits Kas
Telefoon:
070-4418188
E-mail:
f.kas@pzh.nl
Terug
1.

Opening procedurevergadering(Agendapunt ingeklapt)

Sub-agendapunten

 1. Opening en mededelingen(Agendapunt ingeklapt)

 2. Besluitenlijst vorige vergadering(Agendapunt ingeklapt)

  Voorstel:
  Conceptbesluitenlijst van de procedurevergadering van 5 september 2018 vaststellen.

  Stukken
  1. Conceptbesluitenlijst procedurevergadering Algemene commissie over Omgevingsbeleid 5 september 2018_pdf
 3. Ingekomen stukken(Agendapunt ingeklapt)

  De nummers voor de titels verwijzen naar de lijst met bijgevoegde stukken die u onderaan dit agendapunt aantreft. De ongenummerde titels zijn ter bespreking geagendeerd en zijn te vinden bij agendapunt 5, bespreekstukken.

  Van Gedeputeerde Staten ontvangen:

  (-) GS-brief over concept ontwerp Omgevingsbeleid (beleidsneutraal) t.b.v. vrijgave voor inspraak (incl. 11 bijlagen).
  Conform protocolafspraken tussen Gedeputeerde Staten en Provinciale Staten leggen Gedeputeerde Staten de beleidsneutrale omzetting van het Omgevingsbeleid aan Provinciale Staten voor alvorens deze ter inzage gaat.
  Voorstel: 
  Bespreken in de aansluitende overlegvergadering.

  (-) GS-brief over beleidsrijke onderdelen van het Omgevingsbeleid (incl. 1 bijlage).
  Gedeputeerde Staten informeren de Staten over de procedure ten aanzien van de beleidsrijke onderdelen van het Omgevingsbeleid.
  Voorstel:
  Betrekken bij de bespreking over het Omgevingsbeleid in de aansluitende overlegvergadering.

  (1) Lid GS-brief over afwikkeling toezeggingen n.a.v. algemene commissie van 5 september 2018.
  In de Algemene commissievergadering van 5 september jl. zijn door gedeputeerde Bom-Lemstra een aantal toezeggingen gedaan. In de lid GS-brief worden de Staten geïnformeerd over de afwikkeling van deze toezeggingen.
  Voorstel:
  Voor kennisgeving aannemen en desgewenst betrekken bij de bespreking over het Omgevingsbeleid in de aansluitende overlegvergadering.

  (2-3) GS-brief programmering Omgevingsbeleid najaar 2018
  Gedeputeerde Staten informeren de Staten over de beleidsproducten die GS nog deze periode in Provinciale Staten willen brengen en een doorkijk naar de periode daarna.
  Voorstel:
  1. Desgewenst betrekken bij de bespreking over het Omgevingsbeleid in de aansluitende overlegvergadering.
  2. De programmering najaar 2018 aanbieden aan de vakcommissies zodat over de planning desgewenst met de betrokken portefeuillehouder van gedachten gewisseld kan worden.

  (4) Lid GS-brief naar aanleiding technische bijeenkomst Omgevingsbeleid 3 oktober 2018
  Ter voorbereiding op de commissievergadering vandaag vond op 3 oktober jl. een technische sessie plaats. Tijdens de bijeenkomst zijn vragen gesteld over bevoegdheden op het gebied van ruimtelijke kwaliteit, was-wordt overzicht tussen ambitienotitie en ontwerp-omgevingsbeleid, de natuurvisie als onderdeel van het omgevingsbeleid, de planning en programmering van de vervolgtrajecten.
  Voorstel:
  Desgewenst betrekken bij de bespreking over het Omgevingsbeleid in de aansluitende overlegvergadering.

  Van derden ontvangen:

  Er zijn geen stukken van derden ontvangen.

  Stukken
  1. Brief van Gedeputeerde Bom Toezeggingen uit de algemene commissie op 5 september
  2. GS-brief Programmering Omgevingsbeleid najaar 2018
  3. Programmering Omgevingsbeleid najaar 2018
  4. Brief van Gedeputeerde Bom Vragen nav de technische bijeenkomst Omgevingsbeleid op 3 oktober 2018
 4. Agenderingsverzoeken en planning(Agendapunt ingeklapt)

  Agenderingsverzoeken
  Bij dit agendapunt kunnen commissieleden onderwerpen gemotiveerd aanleveren bij de commissiegriffier. Het verzoek wordt geagendeerd voor de procedurevergadering, waarna de commissie beslist of inhoudelijke bespreking plaatsvindt of dat de inzet van een ander instrument meer voor de hand ligt. Indien een onderwerp urgent is, kan het uiteraard aan de agenda van de commissie toegevoegd worden.

  Planning
  Niet van toepassing.

2.

Opening overlegvergadering(Agendapunt ingeklapt)

Sub-agendapunten

 1. Mededelingen(Agendapunt ingeklapt)

 2. Vaststellen van de agenda(Agendapunt ingeklapt)

 3. Spreekrecht(Agendapunt ingeklapt)

  Indien belangstellenden bij één van de agendapunten gebruik wensen te maken van de mogelijkheid om in te spreken, dient dit uiterlijk 48 uur voorafgaand aan de vergadering te worden aangemeld bij de commissiegriffier. Dit kan telefonisch via 070-441 8188 of per email f.kas@pzh.nl.

 4. Rondvraag(Agendapunt ingeklapt)

  Vragen voor de rondvraag zijn actueel, urgent en politiek. Een fractie die tijdens de vergadering ten aanzien van een rondvraag een inhoudelijk antwoord van de portefeuillehouder beoogt te verkrijgen, dient deze vraag uiterlijk 48 uur voorafgaand aan de vergadering bij de commissiegriffier in te dienen.

3.

Verslag vorige vergadering(Agendapunt ingeklapt)

Sub-agendapunten

 1. Conceptverslag overlegvergadering 5 september 2018(Agendapunt ingeklapt)

  Voorstel:
  Conceptverslag van de overlegvergadering van 5 september 2018 vaststellen.

  Stukken
  1. Conceptverslag overlegvergadering Algemene Statencommissie 5 september 2018_pdf
4.

Besluitenlijst vorige vergadering(Agendapunt ingeklapt)

Sub-agendapunten

 1. Conceptbesluitenlijst vorige vergadering(Agendapunt ingeklapt)

  Van mevrouw Koning (PvdA) is het verzoek ontvangen om een toezegging van de portefeuillehouder aan de besluitenlijst toe te voegen. De toezegging betreft dat de portefeuillehouder zal nagaan waarom een toezegging n.a.v. de PS vergadering van maart 2018 niet is uitgevoerd.

  Voorstel:
  De conceptbesluitenlijst van de overlegvergadering van 5 september 2018 inclusief bovenstaande toevoeging vaststellen.

  Stukken
  1. Conceptbesluitenlijst overlegvergadering Algemene commissie over Omgevingsbeleid 5 september 2018_pdf
5.

Bespreekstukken(Agendapunt ingeklapt)

Sub-agendapunten

 1. Ontwerp Omgevingsbeleid (beleidsneutraal)(Agendapunt ingeklapt)

  Portefeuillehouder: gedeputeerde Bom-Lemstra

  Toelichting:
  In de Algemene commissievergadering van 5 september jl. bent u door Gedeputeerde Staten geïnformeerd over de ontwikkelingen in het Omgevingsbeleid. Het is de wens van Gedeputeerde Staten om in deze Statenperiode het bestaande (sectorale) beleid samen te voegen en op een publieksvriendelijke en transparante manier digitaal te ontsluiten. Gedeputeerde Staten hebben het (sectorale) beleid nu beleidsneutraal omgezet in het nu voorliggende ontwerp Omgevingsbeleid. Het ontwerp bestaat uit een beleidsneutrale omzetting van de huidige beleidsvisies en verordeningen die eerder door PS zijn vastgesteld. Een extern bureau heeft de juridische kwaliteit van de beleidsneutrale omzetting getoetst (zie documentnummer 7).
  Conform protocolafspraken wordt de beleidsneutrale omzetting van het Omgevingsbeleid aan de Staten voorgelegd alvorens deze ter inzage gaat. Door eerst het ontwerp voor te leggen voor bespreking, wordt Provinciale Staten de ruimte geboden te reflecteren op de stukken en inbreng te leveren. U wordt gevraagd met de portefeuillehouder van gedachten te wisselen over de beleidsneutrale omzetting van het Omgevingsbeleid en een uitspraak te doen of de stukken vrijgegeven kunnen worden voor de inspraak. Voorts zou u uw gedachten kunnen laten gaan over een eigen participatiemoment bijvoorbeeld in de vorm van een hoorzitting (e.e.a. afhankelijk van het aantal indieners van een zienswijze) of een verruiming van de mogelijkheid tot inspreken in de Algemene commissie.
  Ten aanzien van de brief over de verschillende beleidsrijke onderdelen zou u met de portefeuillehouder in gesprek kunnen gaan over uw wensen ten aanzien van het moment en de wijze van agendering en over hoe het invoegen in het Omgevingsbeleid procesmatig wordt vormgegeven.
  Bij de bespreking vandaag kunt u betrekken de brieven over de programmering Omgevingsbeleid najaar 2018 en de afwikkeling van de toezeggingen uit de Algemene commissie van 5 september jl. 

  Stukken
  1. GS-brief - Vaststellen Ontwerp-Omgevingsbeleid vrijgave voor inspraak
  2. 1a Ontwerp-omgevingsvisie
  3. 1 b iOntwerp Omgevingsverordening
  4. 1b ii Toelichting Ontwerp-Omgevingsverordening
  5. 1 b iii Kaarten Ontwerp-Omgevingsverordening Zuid-Holland
  6. 1 c Ontwerp Programma Ruimte
  7. Bijlage 2 - Notitie Kwaliteitscheck beleidsneutrale omzetting - definitief - 3 september 2018
  8. Bijlage 3 - Overzicht titels beleidsbeslissingen
  9. Bijlage 4 - transponeringstabel beleidskeuzes omgevngsvisie
  10. Bijlage 5 - Transponeringstabel omgevingsverordening
  11. Bijlage 6 - Participatie bij vernieuwing Omgevingsbeleid
  12. Bijlage 7 - Voorsorteren op de Omgevingswet
  13. GS-brief beleidsrijke onderdelen Omgevingsbeleid
  14. Toelichting beleidsrijke onderdelen
6.

Sluiting(Agendapunt ingeklapt)

Uitgelicht

Zoeken