Algemene statencommissie 5 december 2018 - woensdag 05 december 2018

Orgaan:
Kies een orgaan
Locatie:
Landschapszaal
Datum:
woensdag 05 december 2018
Aanvang:
10:00 uur
Contactpersoon:
Frits Kas
Telefoon:
070-4418188
E-mail:
f.kas@pzh.nl
Terug
1.

Opening procedurevergadering(Agendapunt ingeklapt)

Sub-agendapunten

 1. Opening en mededelingen(Agendapunt ingeklapt)

 2. Besluitenlijst vorige vergadering(Agendapunt ingeklapt)

  Voorstel:
  Conceptbesluitenlijst van de procedurevergadering van 10 oktober 2018 vaststellen.

  Stukken
  1. Conceptbesluitenlijst procedurevergadering Algemene commissie over Omgevingsbeleid 10 oktober 2018_pdf
 3. Ingekomen stukken(Agendapunt ingeklapt)

  De nummers voor de titels verwijzen naar de lijst met bijgevoegde stukken die u onderaan dit agendapunt aantreft. De ongenummerde titels zijn ter bespreking geagendeerd en zijn te vinden bij agendapunt 5, bespreekstukken.

  Van Gedeputeerde Staten ontvangen:

  (-) GS-brief over verkenning Gezonde Leefomgeving
  In de Algemene commissie van 10 oktober 2018 is besloten om (de voortgang van) de verkenning over het thema Gezonde Leefomgeving voor de vergadering van 5 december 2018 te agenderen. In de GS-brief worden de Staten geïnformeerd over de voortgang van de verkenning en wordt u uitgenodigd om op 12 december 2018 deel te nemen aan een themabijeenkomst over dit onderwerp.
  Voorstel:
  Bespreken in de aansluitende overlegvergadering (agendapunt 5b).

  (1-11) GS-brief leefomgevingstoets en aangepast ontwerp Omgevingsbeleid (inclusief 8 bijlagen)
  Naar aanleiding van de Algemene commissie van 10 oktober 2018 informeren GS de Staten over uitvoering van de in deze commissie gedane toezeggingen en de opvolging van de aanbevelingen n.a.v. de kwaliteitscheck Omgevingsbeleid (bijlagen 1-3). U wordt tevens geïnformeerd over de uitgevoerde leefomgevingstoets die tezamen met de beleidsneutrale omzetting van het Omgevingsbeleid inmiddels ter inzage ligt (bijlagen 4-5). Tot slot wordt PS geïnformeerd over enkele aanpassingen die in de ontwerp omgevingsvisie en -verordening zijn aangebracht (bijlage 6-8).
  Voorstel:
  Voor kennisgeving aannemen.

  (12-19) GS-brief Verslag PS technische sessie 26 september stand van zaken strategische verkenningen (inclusief 7 bijlagen)
  Op 26 september 2018 vond een technische sessie plaats over de stand van zaken van de uitvoering van de strategische verkenningen. GS informeren de Staten over wanneer zij verwachten dat de verkenningen aan de Staten zullen worden aangeboden. De presentaties over deze verkenningen (bijlage 1-7) zijn ter informatie.
  Voorstel:
  1. De tabel "overzicht (verwachte) aanbiedingsdata en agendering strategische verkenningen" betrekken bij het statenvoorstel over de Lange Termijn Agenda (LTA) Omgevingsbeleid (bespreekpunt 5a).
  2. PS-leden attenderen op de presentaties van de strategische verkenningen zodat zij daar kennis van kunnen nemen.

  Overige ontvangen stukken:

  (-) Concept statenvoorstel over Lange Termijn Agenda (LTA) Provinciale Staten over Omgevingsbeleid
  Naar aanleiding van de bespreking in de Algemene commissie van 10 oktober 2018 over de programmering Omgevingsbeleid, is de gedachte ontstaan om de programmering Omgevingsbeleid om te zetten naar een LTA van Provinciale Staten en deze door Provinciale Staten te laten vaststellen. Daartoe is een concept statenvoorstel voorbereid.
  Voorstel:
  Bespreken in de aansluitende overlegvergadering (bespreekpunt 5a).

  Van derden ontvangen stukken:

  (20) Afschrift van een brief van drie natuur- en milieuorganisaties aan GS over woningbouw en oeververbinding Krimpenerwaard
  Drie natuur- en milieuorganisaties spreken hun zorg uit dat het voorstel van de gemeente Krimpenerwaard om de lobby voor een tweede oeververbinding naar de Krimpenerwaard te versterken door 200ha open polderlandschap aan te bieden voor woningbouw, kan leiden tot een zeer sterke aantasting van natuur en landschap en een verdere afname van de schaarse groene ruimte in de Randstad.
  Voorstel:
  De brief voor beantwoording doorgeleiden naar GS en een afschrift van de reactie vragen, indien mogelijk e.e.a. in samenhang met een reactie op het panorama Krimpenerwaard dat op 28 november 2018 is aangeboden aan het gebied en de betrokken partners.

  Stukken
  1. GS-brief Leefomgevingstoets en aangepast Ontwerp-Omgevingsbeleid Zuid-Holland
  2. Bijlage 1 Toezeggingen algemene commissie 10 oktober 2018
  3. Bijlage 2 Overzicht opvolging aanbevelingen kwaliteitscheck Omgevingsbeleid
  4. Bijlage 3 Overzicht beleidsbeslissingen Visie Rijke GroenBlauwe leefomgeving
  5. Bijlage 4a Digitale Leefomgevingstoets (planMER) Omgevingsvisie Zuid-Holland
  6. Bijlage 4b Leefomgevingstoets (planMER) Omgevingsvisie Zuid-Holland_pdf
  7. Bijlage 5 Nota van beantwoording startdocument leefomgevingstoets
  8. Bijlage 6 Overzicht wijzigingen in aangepast Ontwerp-Omgevingsbeleid
  9. Bijlage 7 Aangepast Ontwerp Omgevingsvisie Zuid-Holland
  10. Bijlage 8a Aangepast Ontwerp-Omgevingsverordening
  11. Bijlage 8b Kaarten Aangepast Ontwerp-Omgevingsverordening
  12. GS-brief Verslag PS technische sessie 26 september 2018 strategische verkenningen
  13. Bijlage 1 Presentatie strategische verkenning complexe stedelijke tranformatiegebieden
  14. Bijlage 2 Presentatie strategische verkenning perifere detailhandelsvestigingen
  15. Bijlage 3 Presentatie strategische verkenning vitaliteit kernen
  16. Bijlage 4 Presentatie strategische verkenning klimaatadaptatie
  17. Bijlage 5 Presentatie Duurzame Landbouw
  18. Bijlage 6 Presentatie strategische verkenning energie smart multi commodity grid
  19. Bijlage 7 Presentatie strategische verkenning Onderwijs en Arbeidsmarkt
  20. Brief NMZH, ZHL en NVWK over woningbouw en oeververbinding Krimpenerwaard_Redacted_pdf
 4. Agenderingsverzoeken en planning(Agendapunt ingeklapt)

  Agenderingsverzoeken
  Bij dit agendapunt kunnen commissieleden onderwerpen gemotiveerd aanleveren bij de commissiegriffier. Het verzoek wordt geagendeerd voor de procedurevergadering, waarna de commissie beslist of inhoudelijke bespreking plaatsvindt of dat de inzet van een ander instrument meer voor de hand ligt. Indien een onderwerp urgent is, kan het uiteraard aan de agenda van de commissie toegevoegd worden.

  Planning
  Voor de Algemene commissie staan de onderstaande activiteiten gepland:
  - 1 februari 2019 - Onder voorbehoud, een hoorzitting in het kader van (de beleidsneutrale omzetting van) het Omgevingsbeleid.
  - 13 februari 2019 - Commissievergadering ter voorbereiding op de besluitvorming over het Omgevingsbeleid en de Nota van Beantwoording.

2.

Opening overlegvergadering(Agendapunt ingeklapt)

Sub-agendapunten

 1. Mededelingen(Agendapunt ingeklapt)

  Er is bericht van verhindering ontvangen van gedeputeerde Janssen. Gedeputeerde Janssen kan de vergadering niet bijwonen in verband met een overleg met de staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat.

 2. Vaststellen van de agenda(Agendapunt ingeklapt)

 3. Spreekrecht(Agendapunt ingeklapt)

  Indien belangstellenden bij één van de agendapunten gebruik wensen te maken van de mogelijkheid om in te spreken, dient dit uiterlijk 48 uur voorafgaand aan de vergadering te worden aangemeld bij de commissiegriffier. Dit kan telefonisch via 070-441 8188 of per email f.kas@pzh.nl.

 4. Rondvraag(Agendapunt ingeklapt)

  Vragen voor de rondvraag zijn actueel, urgent en politiek. Een fractie die tijdens de vergadering ten aanzien van een rondvraag een inhoudelijk antwoord van de verantwoordelijke portefeuillehouder beoogt te verkrijgen, dient deze vraag uiterlijk 48 uur voorafgaand aan de vergadering bij de commissiegriffier in te dienen.

3.

Verslag vorige vergadering(Agendapunt ingeklapt)

Sub-agendapunten

 1. Conceptverslag overlegvergadering 10 oktober 2018(Agendapunt ingeklapt)

  Voorstel:
  Conceptverslag van de overlegvergadering van 10 oktober 2018 vaststellen.

  Stukken
  1. Conceptverslag vergadering Algemene commissie 10 oktober 2018_pdf
4.

Besluitenlijst vorige vergadering(Agendapunt ingeklapt)

Sub-agendapunten

 1. Conceptbesluitenlijst vorige vergadering(Agendapunt ingeklapt)

  Voorstel:
  Conceptbesluitenlijst van de overlegvergadering van 10 oktober 2018 vaststellen.

  Stukken
  1. Conceptbesluitenlijst overlegvergadering Algemene commissie over Omgevingsbeleid 10 oktober 2018_pdf
5.

Bespreekstukken(Agendapunt ingeklapt)

Sub-agendapunten

 1. Statenvoorstel over Lange Termijn Agenda (LTA) Omgevingsbeleid(Agendapunt ingeklapt)

  Portefeuillehouder: gedeputeerde Bom-Lemstra

  Toelichting:
  Naar aanleiding van de Algemene commissie van 10 oktober 2018 heeft u besloten dat de programmering Omgevingsbeleid moet worden voorzien van een Statenvoorstel zodat na de besluitvorming een Lange Termijn Agenda (LTA) ontstaat over het Omgevingsbeleid. Het concept statenvoorstel is door de griffie voorbereid.
  Conform uw verzoek is de programmering Omgevingsbeleid op 31 oktober en 7 november in de vakcommissies aan de orde geweest. De bespreking in de vakcommissies heeft geleid tot een aantal aanpassingen in de programmering Omgevingsbeleid. De data die zijn opgenomen in het "overzicht (verwachte) aanbiedingsdata en agendering strategische verkenningen" (GS-brief Verslag PS technische sessie 26 september stand van zaken strategische verkenningen) zijn verwerkt in het nu voorliggende voorstel.
  U wordt gevraagd het concept statenvoorstel te bespreken en daarbij aan te geven:
  - of daarin eventuele wijzigingen (zowel inhoud als planning) moeten worden aangebracht (besluitpunt 1 in het statenvoorstel);
  - wat uw gedachten zijn ten aanzien van het periodiek agenderen van de LTA en op welke wijze de agendering (in de toekomst) moet worden voorbereid (besluitpunt 2 in het statenvoorstel);
  - of het voorstel als bespreekstuk dan wel als hamerstuk op de agenda van PS van 19 december 2018 opgenomen moet worden.

  Stukken
  1. Concept statenvoorstel van de Algemene commissie over langetermijnagenda PS omgevingsbeleid_pdf
 2. GS-brief over verkenning Gezonde Leefomgeving(Agendapunt ingeklapt)

  Portefeuillehouder: gedeputeerde Janssen.

  Toelichting:
  GS informeren de Staten dat het eerste deel van de verkenning bijna is afgerond. Dit deel van de verkenning geeft inzicht in het (verbrede) begrip van de gezonde leefomgeving, de huidige inzet met een direct en indirect effect in beeld brengt en laat zien welke belangrijkste trends en ontwikkelingen, kansen en dilemma's voor de toekomst spelen. Het eerste deel van de verkenning wordt in de vorm van de gespreksnotitie gezonde leefomgeving aan de Staten aangeboden voorafgaand aan de thema-sessie van 12 december. Het vormt de basis voor het gesprek over de vraag wat, en met welke ambitie, de provincie Zuid-Holland nog meer kan doen aan de bescherming, preventie en bevordering van de gezonde leefomgeving.
  Ter informatie zijn bijgevoegd het behandelvoorstel over motie 782 gezonde leefomgeving en het toekomstagenda-onderzoek Gezond Zuid-Holland 2040 (juli 2018, TNO en POSAD) waar in de GS-brief over de verkenning Gezonde Leefomgeving naar verwezen wordt.
  U wordt gevraagd van gedachten te wisselen over de voortgang met betrekking tot de verkenning van het thema Gezonde Leefomgeving. U kunt alvast aandachtspunten benoemen die op 12 december 2018 in de aparte sessie aan de orde zouden moeten komen.

  Stukken
  1. GS-brief Verkenning Gezonde Leefomgeving Zuid-Holland
  2. GS brief over Behandelvoorstel motie 782 gezonde leefomgeving_pdf
  3. GS brief over Behandelvoorstel motie 782 gezonde leefomgeving_Bijlage_pdf
  4. Gezond_zuid-holland_2040_posad-tno_eindrapport_pdf
  5. Gezond_zuid-holland_2040_posad-tno_4_verhaallijnen_pdf
6.

Sluiting(Agendapunt ingeklapt)

Uitgelicht

Zoeken