Agenda 9 oktober 2019 warmtedossier - woensdag 09 oktober 2019

Orgaan:
Kies een orgaan
Locatie:
Landschapszaal
Datum:
woensdag 09 oktober 2019
Aanvang:
14:00 uur
Eindtijd:
17:00  uur
Contactpersoon:
C.J. de Vries
Telefoon:
0704416494
E-mail:
cj.de.vries@pzh.nl
Terug
1.

Opening procedurevergadering(Agendapunt ingeklapt)

Sub-agendapunten

 1. Opening en mededelingen(Agendapunt ingeklapt)

 2. Besluitenlijst 11 september 2019(Agendapunt ingeklapt)

  Voorstel: vaststellen besluitenlijst van 11 september 2019

  Stukken
  1. Conceptbesluitenlijst_procedurevergadering_Algemene Statencommissie 11 september 2019 OPENBAAR_pdf
 3. Ingekomen stukken(Agendapunt ingeklapt)

  Geen

 4. Planning(Agendapunt ingeklapt)

  1. Agenderingsverzoeken

  Bij dit agendapunt kunnen commissieleden en/of fracties onderwerpen gemotiveerd aanleveren bij de
  commissiegriffier. Het verzoek wordt geagendeerd voor de procedurevergadering, waarna de commissie beslist
  of inhoudelijke bespreking plaatsvindt of dat de inzet van een ander instrument meer voor de hand ligt. Indien een onderwerp
  urgent is, kan het aan de agenda van de aansluitende overlegvergadering worden toegevoegd.

  2. Agenderingsvoorstellen

 5. Sluiting procedurevergadering(Agendapunt ingeklapt)

2.

Opening overlegvergadering(Agendapunt ingeklapt)

1. Opening en mededelingen

2. Vaststellen agenda

3. Spreekrecht
Indien belangstellenden bij één van de agendapunten gebruik wensen te maken van de mogelijkheid om in te
spreken, dient dit uiterlijk 48 uur voorafgaand aan de vergadering te worden gemeld bij de commissiegriffier (dhr.
C.J. de Vries). Dit kan telefonisch 070-441 6494 of per e-mail statengriffie@pzh.nl

Aangemeld is inspreker:
-

4. Rondvraag
Vragen voor de rondvraag zijn actueel, urgent en politiek. Een fractie die tijdens de vergadering ten aanzien van
een rondvraag een inhoudelijk antwoord van de verantwoordelijk portefeuillehouder beoogt te verkrijgen, dient
deze vraag uiterlijk 48 uur voorafgaand aan de vergadering bij de commissiegriffier in te dienen.

3.

Verslag vorige vergadering(Agendapunt ingeklapt)

Sub-agendapunten

 1. Concept verslag Algemene Commissie 11 september en 2 oktober 2019(Agendapunt ingeklapt)

  Voorstel: vaststellen verslag (openbaar en besloten) van de Algemene Statencommissie van 11 september 2019

  Stukken
  1. 20190911 Provincie Zuid-Holland Statencommissie Algemeen Openbaar_pdf
  2. 20191002 Provincie Zuid-Holland Statencommissie Algemeen_pdf
4.

Besluitenlijst vorige vergadering(Agendapunt ingeklapt)

Sub-agendapunten

 1. Concept besluitenlijst (openbaar en besloten) van de Algemene Statencommissie van 11 september en 2 oktober 2019(Agendapunt ingeklapt)

  Voorstel: vaststellen besluitenlijst (openbaar en besloten) van de Algemene Statencommissie van 11 september 2019

  Stukken
  1. Conceptbesluitenlijst_oververgadering_Algemene Statencommissie 11 sept 2019 OPENBAAR_pdf
  2. Conceptbesluitenlijst_oververgadering_Algemene Statencommissie 2 okt 2019 OPENBAAR_pdf
5.

Bespreekstukken(Agendapunt ingeklapt)

A. Scenario's in het Warmtedossier
Tijdens dit agendapunt zijn de fracties in de gelegenheid blijk te geven van hun gevoelen omtrent de op 2 oktober gepresenteerde scenario's in het Warmtedossier. Het betreft een verkennende bespreking waarin fracties hun wensen en bedenkingen kunnen aangeven en verdiepende vragen kunnen stellen. GS hebben verzocht om deze bespreking zodat bij het opstellen en vaststellen van het Statenvoorstel scenario's Warmtedossier GS hier rekening mee kan houden, het plaatst PS daarmee aan het begin van dit proces. Aangezien de scenario's vooralsnog als geheim worden gezien wordt de commissie voorgesteld deze bespreking ook besloten te houden.

Vervolg/planning:
In een opvolgende GS vergadering na 9 oktober zal een Statenvoorstel Scenario's Warmtedossier worden vastgesteld gehoord de Statencommissie van 9 oktober 2019. Dit Statenvoorstel zal ter bespreking worden opgevoerd in de Statencommissie Bereikbaarheid en Energie van 30 oktober, gevolgd door politiek debat en besluitvorming in PS van 13 november 2019.


6.

Sluiting(Agendapunt ingeklapt)

Uitgelicht

Zoeken