Agenda Algemene Statencommissie 15 mei 2019 - woensdag 15 mei 2019

Orgaan:
Kies een orgaan
Locatie:
Provinciehuis Zuid-Holland, in de Landschapszaal
Datum:
woensdag 15 mei 2019
Aanvang:
19:00 uur
Eindtijd:
20:30  uur
Contactpersoon:
C.J. de Vries
Telefoon:
070 441 6494
E-mail:
cj.de.vries@pzh.nl
Terug
1.

Opening procedurevergadering(Agendapunt ingeklapt)

Sub-agendapunten

 1. Opening en mededelingen(Agendapunt ingeklapt)

 2. Ingekomen stukken(Agendapunt ingeklapt)

  De nummers voor de titels verwijzen naar de lijst met bijgevoegde stukken die u onderaan dit agendapunt
  aantreft.

  Van Gedeputeerde Staten ontvangen:  

  1. GS-brief Voortgang project Leiding over Oost
  2. GS-brief portefeuilleverdeling - Warmtebedrijf Holding B.V.
  3. Statenvoorstel bekrachtiging geheimhouding voortgangsrapportage LoO (16 april 2019)
  4. Statenvoorstel bekrachtiging geheimhouding (9 mei 2019)
  Voorstel 1-4:  betrekken bij de bespreking van agendapunt 5A in de aansluitende overlegvergadering

  Van derden ontvangen:
  5. Brief gemeente Leiden over vertraging Leiding over Oost
  Voorstel:  betrekken bij de bespreking van agendapunt 5A in de aansluitende overlegvergadering

  Stukken
  1. GS-brief Voortgang project Leiding over Oost
  2. GS-brief portefeuilleverdeling - Warmtebedrijf Holding B_V_
  3. Statenvoorstel bekrachtiging geheimhouding voortgangsrapportage LoO
  4. Statenvoorstel Bekrachtiging geheimhouding
  5. Brief gemeente Leiden over vertraging Leiding over Oost
2.

Opening overlegvergadering(Agendapunt ingeklapt)

a. Mededelingen

b. Vaststellen van de agenda

c. Spreekrecht
Belangstellenden die gebruik wensen te maken van de mogelijkheid om in te spreken bij naar aanleiding van
het agendapunt 5A dienen dit uiterlijk 48 uur voorafgaand aan de vergadering te melden bij de griffie.
Dit kan telefonisch: 070- 441 6494  of per e-mail: cj.de.vries@pzh.nl

Een deel van de behandeling van agendapunt 5a "Voortgang warmtedossier" zal mogelijk achter gesloten
deuren plaatsvinden. De Statencommissie besluit daarover in de vergadering op 15 mei. Indien de commissie besluit om achter gesloten deuren te vergaderen, dan kan in overeenstemming met artikel 24, lid 2d van het Reglement van Orde niet hierover worden ingesproken.

3.

Verslag vorige vergadering(Agendapunt ingeklapt)

Niet van toepassing

4.

Besluitenlijst vorige vergadering(Agendapunt ingeklapt)

Niet van toepassing

5.

Bespreekstukken(Agendapunt ingeklapt)

Sub-agendapunten

 1. Voortgang Warmtedossier(Agendapunt ingeklapt)

  Portefeuillehouders: gedeputeerde Baljeu en gedeputeerde Bom-Lemstra

  De commissie wordt gevraagd advies uit te brengen aan Provinciale Staten over de Statenvoorstellen
  1. "Bekrachtiging geheimhouding voortgangsrapportage Leiding over Oost" van 16 april 2019
  2. "Bekrachtiging geheimhouding" van 9 mei 2019
  met oog op de behandeling door Provinciale Staten in de PS-vergadering van 27 mei 2019.

  Toelichting:
  Een deel van de behandeling van dit agendapunt zal al dan niet achter gesloten deuren plaatsvinden.
  In overeenstemming met artikel 24, lid 2d van het Reglement van Orde kan over hetgeen in beslotenheid wordt behandeld niet
  worden ingesproken.

  Stukken
  1. GS-brief Voortgang project Leiding over Oost
  2. GS-brief portefeuilleverdeling - Warmtebedrijf Holding B_V_
  3. 16 april 2019 - Statenvoorstel bekrachtiging geheimhouding voortgangsrapportage LoO
  4. 9 mei 2019 - Statenvoorstel Bekrachtiging geheimhouding
  5. Brief gemeente Leiden over vertraging Leiding over Oost
6.

Sluiting(Agendapunt ingeklapt)

Uitgelicht

Zoeken