Agenda Algemene Statencommissie 9 oktober 2019 - woensdag 09 oktober 2019

Orgaan:
Kies een orgaan
Locatie:
Landschapszaal
Datum:
woensdag 09 oktober 2019
Aanvang:
19:00 uur
Eindtijd:
22:00  uur
Contactpersoon:
Liesbeth Buzugbe
Telefoon:
070-4418136
E-mail:
eapm.buzugbe@pzh.nl
Terug
1.

Opening procedurevergadering(Agendapunt ingeklapt)

Niet van toepassing.

2.

Opening overlegvergadering(Agendapunt ingeklapt)

a. Mededelingen

b. Vaststellen van de agenda

c. Spreekrecht
Indien belangstellenden bij één van de agendapunten gebruik wensen te maken van de mogelijkheid om in te
spreken, dient dit uiterlijk 48 uur voorafgaand aan de vergadering te worden gemeld bij de commissiegriffier. Dit
kan telefonisch 070-441 8136 of per e-mail eapm.buzugbe@pzh.nl.

d. Rondvraag
Vragen voor de rondvraag zijn actueel, urgent en politiek. Een fractie die tijdens de vergadering ten aanzien van
een rondvraag een inhoudelijk antwoord van de verantwoordelijk portefeuillehouder beoogt te verkrijgen, dient
deze vraag uiterlijk 48 uur voorafgaand aan de vergadering bij de commissiegriffier in te dienen.

3.

Verslag vorige vergadering(Agendapunt ingeklapt)

Sub-agendapunten

 1. Concept-verslag overlegvergadering Algemene Statencommissie van 18 september 2019(Agendapunt ingeklapt)

  Voorstel:
  Het verslag vaststellen.

  Stukken
  1. Concept-verslag Algemene Statencommissie 18-09-2019
4.

Besluitenlijst vorige vergadering(Agendapunt ingeklapt)

Sub-agendapunten

 1. Concept-besluitenlijst overlegvergadering Algemene Statencommissie van 18 september 2019(Agendapunt ingeklapt)

  Voorstel:
  De besluitenlijst vaststellen.

  Stukken
  1. Concept-besluitenlijst overlegvergadering Algemene Statencommissie 18-09-2019
5.

Bespreekstukken(Agendapunt ingeklapt)

Sub-agendapunten

 1. Najaarsnota 2019(Agendapunt ingeklapt)

  Portefeuillehouder: Baljeu

  Toelichting:
  De najaarsnota is een herijking van de primaire begroting 2019 en van de stand van de voorjaarsnota 2019. In de najaarsnota worden afwijkingen op doelniveau aan Provinciale Staten voorgelegd.

  Aan de commissie wordt gevraagd een advies uit te brengen over de najaarsnota voor de PS vergadering van 16 oktober 2019.

  Stukken
  1. Najaarsnota 2019_Statenvoorstel
  2. Najaarsnota 2019
 2. Advies over aanvaarden regionale kantorenvisie Zuid-Holland Zuid(Agendapunt ingeklapt)

  Portefeuillehouder: De Zoete

  Toelichting:
  Regionale afstemming is nodig voor een goede kwalitatieve en kwantitatieve match van vraag en (plan- en bestaand) aanbod en het tegengaan van ongewenste nieuwbouw. Daarom vraagt de provincie aan regio’s om regionale kantorenvisies op te stellen.
  Het aanvaarden van de regionale kantorenvisies is een bevoegdheid van Gedeputeerde Staten. Conform de protocolafspraken met betrekking tot de Wro bevoegdheden van Provinciale Staten en Gedeputeerde Staten worden PS echter in de gelegenheid gesteld om een advies te geven over de voorgenomen reactie van GS.

  In de overlegvergadering van de Algemene Statencommissie op 12 juni 2019 zijn de kantorenvisies van de Metropoolregio Rotterdam-Den Haag (MRDH), Midden-Holland en Holland Rijnland besproken. De commissie heeft toen een positief advies gegeven.   

  De regio Zuid-Holland Zuid had meer tijd gekregen om de kantorenvisie aan te passen conform de uitvraag van de provincie. Deze kantorenvisie ligt nu ter bespreking voor.

  Conform toezegging in de overlegvergadering van 12 juni is ter informatie bijgevoegd de Monitor Kantoren Zuid-Holland 2019 (zie bijlage 5).

  Aan de commissie wordt gevraagd een advies te geven over het voorstel van GS om de kantorenvisie van de regio Zuid-Holland Zuid te aanvaarden.

  Stukken
  1. Brief van GS over Aanvaarding regionale kantorenvisie Netwerk Economie etc
  2. Brief van GS over Aanvaarding regionale kantorenvisie Netwerk Economie etc_bijlage Aanvaardingsbrief Netwerk Economie ZHZ
  3. Brief van GS over Aanvaarding regionale kantorenvisie Netwerk Economie etc_bijlage kantorenvisie AV
  4. Brief van GS over Aanvaarding regionale kantorenvisie Netwerk Economie etc_bijlage Kantorenstrategie DS Advies
  5. Brief van GS over Aanvaarding regionale kantorenvisie Netwerk Economie etc_bijlage Monitor Kantorenmarkt Zuid-Holland 2019
  6. Aanbiedingsbrief Kantorenvisie Drechtsteden_pdf
  7. Kantorenvisie Drechtsteden 2019-2024
 3. Klimaatakkoord(Agendapunt ingeklapt)

  Portefeuillehouder: Potjer

  Toelichting:
  Op 28 juni 2019 heeft het kabinet het Klimaatakkoord aangeboden aan de Tweede Kamer. Het Klimaatakkoord is het resultaat van ongeveer twee jaar samenwerking van een brede vertegenwoordiging van betrokken partijen in Nederland, om de klimaatdoelen uit het Klimaatakkoord van Parijs uit te werken. Het bevat maatregelen in vijf deelgebieden Industrie, Gebouwde Omgeving, Mobiliteit, Landbouw-landgebruik en Elektriciteit en maatregelen voor de cross-sectorale samenhang, waaronder de Regionale Energiestrategieën en Ruimte. In het voorliggende Statenvoorstel vraagt het college van GS aan PS om in te stemmen met de door het IPO gevraagde machtiging om het Klimaatakkoord namens alle provincies te ondertekenen.

  In de komende periode zullen de doelstellingen uit het Klimaatakkoord door GS worden vertaald in doelstellingen voor de provincie Zuid-Holland en deze worden vervolgens aan PS voorgelegd.

  Aan de commissie wordt gevraagd een advies uit te brengen over het Klimaatakkoord voor de PS vergadering van 16 oktober 2019.

  Stukken
  1. Klimaatakkoord_Statenvoorstel
  2. Klimaatakkoord_Bijlage 1 Kern van de provinciale afspraken en analyse voor Zuid Holland
  3. Klimaatakkoord_Bijlage 2 Klimaatakkoord
  4. Klimaatakkoord_Bijlage 3 Integrale set van afspraken en maatregelen uit het Klimaatakkoord etc
  5. Klimaatakkoord_Bijlage 4 Appreciatie IPO op Klimaatakkoord
  6. Klimaatakkoord_Bijlage 5 Kamerbrief Voorstel voor een Klimaatakkoord
  7. Klimaatakkoord_Bijlage 6 Brief afspraken tussen gezamenlijke provincies en Rijk
  8. Brief van Gedeputeerde Bom-Lemstra Aanbieding Klimaatakkoord
  9. GS-brief Ontwikkelingen Klimaatakkoord
6.

Sluiting(Agendapunt ingeklapt)

Uitgelicht

Zoeken