Algemene Statencommissie 11 september 2019 warmtedossier - woensdag 11 september 2019

Orgaan:
Kies een orgaan
Locatie:
Landschapszaal
Datum:
woensdag 11 september 2019
Aanvang:
14:00 uur
Eindtijd:
17:00  uur
Contactpersoon:
C.J. de Vries
Telefoon:
070 441 6494
E-mail:
cj.de.vries@pzh.nl
Terug
1.

Opening procedurevergadering(Agendapunt ingeklapt)

Sub-agendapunten

 1. Opening en mededelingen(Agendapunt ingeklapt)

 2. Besluitenlijst vorige procedurevergadering(Agendapunt ingeklapt)

  Voorstel: vaststellen besluitenlijst van 17 juli 2019 (zowel openbaar als besloten deel)

  Stukken
  1. Conceptbesluitenlijst_procedurevergadering_Algemene Statencommissie 17 juli 2019 OPENBAAR_pdf
 3. Ingekomen stukken(Agendapunt ingeklapt)

  Van Gedeputeerde Staten ontvangen:

  (1) GS brief beantwoording vragen n.a.v. Staten- en commissievergadering 3 resp. 17 juli 2019

  voorstel: desgewenst te betrekken bij de bespreking in de aansluitende overlegvergadering

    

  Stukken
  1. GS-brief beantwoording vragen nav Statenvergadering 3 juli 2019_pdf
 4. Planning(Agendapunt ingeklapt)

  1. Agenderingsverzoeken
  Bij dit agendapunt kunnen commissieleden en/of fracties onderwerpen gemotiveerd aanleveren bij de
  commissiegriffier. Het verzoek wordt geagendeerd voor de procedurevergadering, waarna de commissie beslist
  of inhoudelijke bespreking plaatsvindt of dat de inzet van een ander instrument meer voor de hand ligt. Indien een onderwerp
  urgent is, kan het aan de agenda van de aansluitende overlegvergadering worden toegevoegd.

  2. Agenderingsvoorstellen

 5. Sluiting procedurevergadering(Agendapunt ingeklapt)

2.

Opening overlegvergadering(Agendapunt ingeklapt)

1. Opening en mededelingen

2. Vaststellen agenda

3. Spreekrecht
Indien belangstellenden bij één van de agendapunten gebruik wensen te maken van de mogelijkheid om in te
spreken, dient dit uiterlijk 48 uur voorafgaand aan de vergadering te worden gemeld bij de commissiegriffier (dhr.
C.J. de Vries). Dit kan telefonisch 070-441 6494 of per e-mail statengriffie@pzh.nl

Aangemeld is inspreker:
- de heer Oudshoorn inzake Voortgang Warmtedossier

4. Rondvraag
Vragen voor de rondvraag zijn actueel, urgent en politiek. Een fractie die tijdens de vergadering ten aanzien van
een rondvraag een inhoudelijk antwoord van de verantwoordelijk portefeuillehouder beoogt te verkrijgen, dient
deze vraag uiterlijk 48 uur voorafgaand aan de vergadering bij de commissiegriffier in te dienen.

3.

Verslag vorige vergadering(Agendapunt ingeklapt)

Voorstel: vaststellen openbaar en geheim verslag van 17 juli 2019

Sub-agendapunten

 1. Concept verslag openbaar deel Statencommissie 17 juli 2019(Agendapunt ingeklapt)

  Stukken
  1. 20190717 Provincie Zuid-Holland Alg cie OPENBAAR VERSLAG_pdf
4.

Besluitenlijst vorige vergadering(Agendapunt ingeklapt)

Voorstel: vaststellen openbare en geheime besluitenlijst van 17 juli 2019

Sub-agendapunten

 1. Concept openbare besluitenlijst overlegvergadering 17 juli 2019(Agendapunt ingeklapt)

  Stukken
  1. Conceptbesluitenlijst_oververgadering_Algemene Statencommissie 17 juli 2019 OPENBAAR_pdf
5.

Bespreekstukken(Agendapunt ingeklapt)

1. Voortgang Warmtedossier
    Toelichting op de actuele stand van zaken sinds 17 juli 2019

2. Nieuwe CEO en Raad van Commissarissen Warmtebedrijf 
    Kennismaken met de nieuwe CEO en RvC Warmtebedrijf

6.

Sluiting(Agendapunt ingeklapt)

Uitgelicht

Zoeken