Algemene Statencommissie 12 juni 2019 avond - woensdag 12 juni 2019

Orgaan:
Kies een orgaan
Locatie:
Landschapszaal
Datum:
woensdag 12 juni 2019
Aanvang:
19:00 uur
Eindtijd:
22:00  uur
Contactpersoon:
Ellen Pieters
Telefoon:
070-4417507
E-mail:
e.pieters@pzh.nl
Terug
1.

Opening procedurevergadering(Agendapunt ingeklapt)

Niet van toepassing.

2.

Opening overlegvergadering(Agendapunt ingeklapt)

a. Mededelingen

b. Vaststellen van de agenda

c. Spreekrecht
Indien belangstellenden bij één van de agendapunten gebruik wensen te maken van de mogelijkheid om in te spreken, dient dit uiterlijk 48 uur voorafgaand aan de vergadering te worden gemeld bij de commissiegriffier. Dit kan telefonisch 070-441 7507 of per e-mail e.pieters@pzh.nl.

d. Rondvraag
Vragen voor de rondvraag zijn actueel, urgent en politiek. Een fractie die tijdens de vergadering ten aanzien van een rondvraag een inhoudelijk antwoord van de verantwoordelijk portefeuillehouder beoogt te verkrijgen, dient deze vraag uiterlijk 48 uur voorafgaand aan de vergadering bij de commissiegriffier in te dienen.  


3.

Verslag vorige vergadering(Agendapunt ingeklapt)

4.

Besluitenlijst vorige vergadering(Agendapunt ingeklapt)

5.

Bespreekstukken(Agendapunt ingeklapt)

Sub-agendapunten

 1. Advies over aanvaarden regionale kantorenvisies(Agendapunt ingeklapt)

  Portefeuillehouder: (demissionair) gedeputeerde Bom-Lemstra

  Toelichting:
  Regionale afstemming is nodig voor een goede kwalitatieve en kwantitatieve match van vraag en (plan- en bestaand) aanbod en het tegengaan van ongewenste nieuwbouw. Daarom vraagt de provincie aan regio’s om regionale kantorenvisies op te stellen. De huidige regionale kantorenvisies hebben een looptijd tot 1 juli 2019. Aan de orde is nu de actualisering van de regionale kantorenvisies.
  Het aanvaarden van de regionale kantorenvisies is een bevoegdheid van Gedeputeerde Staten. Conform de protocolafspraken met betrekking tot de Wro bevoegdheden van Provinciale Staten en Gedeputeerde Staten worden PS echter in de gelegenheid gesteld om een advies te geven over de voorgenomen reactie van GS.

  GS stellen voor de kantorenvisies van de Metropoolregio Rotterdam-Den Haag (MRDH), Midden-Holland en Holland Rijnland te aanvaarden. De regio Zuid-Holland Zuid krijgt meer tijd om de kantorenvisie aan te passen conform de uitvraag van de provincie. De huidige kantorenvisie van deze regio wordt verlengd tot 1 oktober 2019.

  Aan de commissie wordt gevraagd een advies te geven over het voorstel van GS om de kantorenvisies van de MRDH, Midden-Holland en Holland Rijnland te aanvaarden. 

  Stukken
  1. Kantorenvisies_GS-brief Aanvaarding kantorenvisies
  2. Kantorenvisies_Aanvaardingsbrief Metropoolregio Rotterdam Den Haag
  3. Kantorenvisies_ Aanvaardingsbrief Midden Holland
  4. Kantorenvisies_Aanvaardingsbrief Holland Rijnland
  5. Kantorenvisies_Brief Netwerk Economie Zuid-Holland Zuid
  6. Kantorenvisies_ Aanbiedingsbrief MRDH
  7. Kantorenvisies_MRDH-Strategie werklocaties-2019-2030
  8. Kantorenvisies_Aanbiedingsbrief Midden-Holland
  9. Kantorenvisies_Kantorenstrategie Midden-Holland 2019-2024
  10. Kantorenvisies_Aanbiedingsbrief Holland Rijnland
  11. Kantorenvisies_Actualisatie Kantorenstrategie Holland Rijnland 2019-2024
 2. Statenvoorstel Fractievoorzittersoverleg inzake Wijziging Reglement van Orde in verband met fractievertegenwoordiging(Agendapunt ingeklapt)

  Portefeuillehouder: Statenlid W.M Bakx

  In het Fractievoorzittersoverleg van 8 mei en 29 mei 2019 is van gedachten gewisseld over de wens van diverse fracties om de mogelijkheid voor fracties tot het benoemen van één fractievertegenwoordiger per fractie weer op te nemen in het Reglement van Orde (RvO). In de Statenperiode 2007-2011 was deze mogelijkheid in het RvO opgenomen en voorgesteld wordt om dit hierin opnieuw te regelen.

  De commissie wordt gevraagd een advies uit te brengen aan PS over de wijziging van het Reglement van Orde ten behoeve van besluitvorming in de Statenvergadering van 3 juli 2019.

  Stukken
  1. Statenvoorstel FvO inzake Wijziging RvO ivm fractievertegenwoordiging
6.

Sluiting(Agendapunt ingeklapt)

Uitgelicht

Zoeken