Algemene Statencommissie 12 juni 2019 ochtend - woensdag 12 juni 2019

Orgaan:
Kies een orgaan
Locatie:
Landschapszaal
Datum:
woensdag 12 juni 2019
Aanvang:
10:00 uur
Eindtijd:
13:00  uur
Contactpersoon:
Ingrid van Mulligen
Telefoon:
070-4418161
E-mail:
i.van.mulligen@pzh.nl
Terug

Direct naar

1.

Opening procedurevergadering(Agendapunt ingeklapt)

Sub-agendapunten

 1. Opening en mededelingen(Agendapunt ingeklapt)

 2. Besluitenlijsten vorige vergaderingen(Agendapunt ingeklapt)

  Voorstel:
  De besluitenlijsten van (openbare) procedurevergaderingen van de Algemene Statencommissie van 15 en 22 mei 2019 vaststellen.

  Stukken
  1. Conceptbesluitenlijst procedurevergadering Algemene Statencommissie 15 mei OPENBAAR
  2. Conceptbesluitenlijst procedurevergadering Algemene Commissie 22 mei 2019
 3. Spreekrecht(Agendapunt ingeklapt)

  Indien belangstellenden bij één van de ingekomen stukken gebruik wensen te maken van de mogelijkheid om in te spreken, dient dit uiterlijk 48 uur voorafgaand aan de vergadering te worden gemeld bij de commissiegriffier. Dit kan telefonisch 070-4418161 of per e-mail i.van.mulligen@pzh.nl.

 4. Ingekomen stukken die horen bij Ambitie 1 'Gezonde en aantrekkelijke leefomgeving'(Agendapunt ingeklapt)

  De nummers voor de titels verwijzen naar de lijst met bijgevoegde stukken, die u onderaan dit agendapunt aantreft.

  Van Gedeputeerde Staten ontvangen

  (1-3) Brief van GS over Verkenning gezonde leefomgeving Zuid-Holland; beschermen en bevorderen van de gezonde leefomgeving
  Bij de bespreking van de Ambitienotitie Omgevingsbeleid in de PS vergadering van 28 maart 2018 is motie 782 Provinciale ambitie voor de gezonde en veilige leefomgeving in het omgevingsbeleid (indiener mw. Van Oudenhoven, D66) aangenomen.
  In deze motie hebben PS aan GS verzocht een verkenning te starten die inzicht geeft hoe de provincie vanuit haar rollen, taken en bevoegdheden kan bijdragen aan een gezonde leefomgeving. PS hebben in de vorige periode besloten om deze motie als afgehandeld te beschouwen. Tijdens de PS vergadering van 14 november 2018 is bij de behandeling van de begroting 2019 motie 847 Ambitie milieu en gezondheid (indiener mw. Wijbenga, D66) aangenomen. In deze motie hebben Provinciale Staten nadrukkelijk aandacht gevraagd voor de ambitie ten aanzien van luchtkwaliteit, geluid, externe veiligheid, bodem- en waterkwaliteit. De zogenaamde grijze gezonde leefomgeving. In de brief informeren GS de Staten over resultaat van de verkenning en wordt inzicht geboden in hetgeen de provincie al doet en kan bijdragen aan het beschermen en bevorderen van de gezonde leefomgeving in Zuid-Holland.
  Voorstel: agenderen voor een overlegvergadering en bij de bespreking aangeven of aan PS geadviseerd kan worden motie 847 al dan niet als afgehandeld te beschouwen.

  Thema Milieu

  (4-6) Brief van GS over zienswijze op het aanvullingsbesluit geluid Omgevingswet van 20 februari 2019
  GS hebben een zienswijze ingediend over de nieuwe geluidwetgeving die onderdeel wordt van de Omgevingswet. De zienswijze is als bijlage bij de brief gevoegd. In de brief is ook informatie opgenomen over de kosten van de geluidwetgeving waarvoor GS een onderzoek hebben uitgevoerd. Dit onderzoek is tevens als bijlage toegevoegd.
  Voorstel: voor kennisgeving aannemen.

  (7-8) Brief van GS over behandelvoorstel motie 866 Burgermeetnet geluid Rotterdam The Hague Airport
  In de PS vergadering van 20 februari 2019 is bij de behandeling van het onderwerp luchtvaart motie 866 Burgermeetnet geluid Rotterdam The Hague Airport (RTHA) (indiener dhr. Potjer, GroenLinks) aangenomen. In deze motie wordt het college verzocht om op korte termijn in afstemming met DCMR Milieudienst Rijnmond met verschillende bewonersorganisaties in gesprek te gaan over het opzetten van een burgermeetnet geluid. Daarnaast wordt verzocht om een financieel voorstel te doen om dit burgermeetnet dekkend te financieren met middelen uit de provinciale begroting en hierover voor het zomerreces 2019 een besluit voor te leggen aan Provinciale Staten. GS geven in de brief aan op basis van de uitkomsten van het gesprek met DCMR, dat PS voor de zomer een voorstel ontvangt over de toegevoegde waarde van een burgermeetnet, samen met een kostenraming. Op basis hiervan kunnen PS een besluit nemen over een eventuele vrijgave van provinciale middelen en de daarmee te behalen resultaten.
  Voorstel: voor kennisgeving aannemen. Zodra het voorstel van GS is ontvangen over de toegevoegde waarde van een burgermeetnet, samen met een kostenraming, dit voorstel agenderen voor een overlegvergadering zodat besproken kan worden of aan PS geadviseerd kan worden motie 866 al dan niet als afgehandeld te beschouwen.

  (9) Brief van GS over CO2- emissiereductie en vergunningen
  In de vergadering van de Statencommissie Verkeer en Milieu van 28 november 2018 heeft de portefeuillehouder Vergunningen toegezegd om een gesprek te faciliteren over CO2-emissiereductie en vergunningen. Dit naar aanleiding van vragen van dhr. Hillebrand (PvdA). Onderwerp van gesprek is het verkennen van de (juridische) mogelijkheden om CO2-emissies terug te dringen door een aanscherping van de vergunning van (nieuwe) bedrijven, waaronder ook de optie tot het niet verlenen van een vergunning. Ter voorbereiding op de bespreking presenteren GS in deze brief een overzicht van de feiten rond dit onderwerp, zoals is aangekondigd in de vergadering van de Statencommissie Verkeer en Milieu van 16 januari 2019 door de portefeuillehouder Vergunningen, mede naar aanleiding van een vraag van dhr. Minderhout (PvdA).
  Voorstel: nogmaals agenderen voor een procedurevergadering zodra de commissies definitief gevormd zijn om een besluit te nemen over het organiseren van een informatieve bijeenkomst over dit onderwerp.

  (10) Brief van gedeputeerde Vermeulen over Programma Altijd Actuele Digitale Vergunning
  Op 27 juni 2018 is in PS motie 813 Versterking uitvoering Vergunningverlening (indiener mw. Wijbenga, D66)  aangenomen. In deze motie werd GS verzocht om incidenteel extra middelen beschikbaar te stellen ten behoeve van de digitalisering van de vergunning. ln het bijbehorend Statenvoorstel heeft Gedeputeerde Staten aangegeven een programma te initiëren om te komen tot een Altijd Actuele Digitale Vergunning. Op 14 november 2019 hebben PS hiermee ingestemd en is door middel van amendement 649 Digitaliseren van vergunningen (indiener mw. Wijbenga, D66) € 6.000.000 beschikbaar gesteld. De financiële consequenties voor 2019 à € 2.500.000 zijn verwerkt in de Begroting 2019. De resterende financiële consequenties à € 3.500.000 worden verwerkt in de Voorjaarsnota 2019. Met deze brief informeert de gedeputeerde de Staten dat het programma op 28 januari 2019 formeel is gestart door het ondertekenen van het programmacontract VV2.0, de Altijd Actuele Digitale Vergunning. De verwachting is dat de eerste concretere resultaten eind 2019 zichtbaar zullen zijn. Hierover worden PS vervolgens geïnformeerd.
  Voorstel: voor kennisgeving aannemen.

  (11) Brief van gedeputeerden Vermeulen en Janssen over rapportage tweede uitvraag Zeer Zorgwekkende Stoffen (ZZS)
  De gedeputeerden informeren PS met deze brief over de vervolgacties naar aanleiding van de eerste uitvraag aan 120 bedrijven, waarvoor GS het Wabo bevoegd gezag zijn, over het gebruik en de emissie van ZZS en potentiële ZZS (pZZS). Daarnaast wordt er informatie gegeven over de voorlopige resultaten van de eerste en tweede uitvraag en de planning voor de derde uitvraag. Dit alles in het kader van de meerjarige aanpak van Zeer Zorgwerkende Stoffen (ZZS), dat onderdeel is van het programma Impuls VTH (Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving).
  Voorstel: voor kennisgeving aannemen.

  (12) Brief van gedeputeerden Vermeulen en Janssen over Chemours retourname afvalstoffen en verlaging indirecte losing GenX stof FRD-903
  De gedeputeerde geven in de brief aan dat met een aanscherping van de omgevingsvergunning van Chemours de provincie Zuid- Holland vanuit haar verantwoordelijkheid als Wabo bevoegd gezag maatregelen neemt om binnen de wettelijke mogelijkheden de vergunde indirecte lozing van de GenX stof FRD-903 significant te reduceren.
  Voorstel: voor kennisgeving aannemen.

  (13) Brief van gedeputeerden Vermeulen en Janssen over Chemours eindverwerking teruggenomen afvalstoffen
  In de brief van gedeputeerden Vermeulen en Janssen over Chemours retourname afvalstoffen en verlaging indirecte losing GenX stof FRD-903 zijn de Staten geïnformeerd over het tijdelijk vergunnen aan Chemours van de acceptatie van maximaal 15 ton vloeibaar FRD-902 houdend afval. Dit vanwege de op grond van Europese regelgeving (EVOA) verplichte terugname van een eerder voor recycling naar het bedrijf Miteni (ltalië) gestuurde afvalstroom. De betreffende afvalstroom mag na ontvangst op de locatie in Dordrecht volgens de verleende vergunning maximaal één jaar opgeslagen blijven in afwachting van verdere verwerking. Chemours heeft op 5 maart jl. laten weten af te zien van recycling van deze teruggehaalde stroom in de Verenigde Staten en deze partij op korte termijn af te laten voeren naar lndaver in België voor vernietiging door middel van verbranding.
  Voorstel: voor kennisgeving aannemen.

  (14) Brief van gedeputeerden Vermeulen en Janssen over Europese ontwikkelingen risicobeheersing GenX-stoffen en bodembeleid PFAS
  In de brief informeren de gedeputeerden PS over Europese ontwikkelingen risicobeheersing GenX-stoffen en bodembeleid PFAS. Het Europees Agentschap voor chemische stoffen (ECHA) heeft op 13 maart 2019 het Nederlandse voorstel gepubliceerd om GenX aan te wijzen als ‘substance of very high concern’ (SVHC) onder de REACH-verordening. Met deze publicatie start een openbare consultatieronde waarna een besluit wordt genomen. Indien het voorstel wordt goedgekeurd, op zijn vroegst in juni 2019, dan is de stof op grond van de Nederlandse wetgeving automatisch ook een zeer zorgwekkende stof (ZZS), waarvoor minimalisatie van emissies nagestreefd moet worden. Het Europees Agentschap voor Chemische Stoffen (ECHA) heeft verder, op voorstel van de lidstaten Duitsland en Nederland, een besluit genomen dat Chemours als registrant van GenX verplicht om twee testen te doen die meer zicht moeten geven op de risico’s van deze stof. Het betreft een onderzoek naar de mate waarin de stof kanker kan veroorzaken en een onderzoek naar de snelheid waarmee de stof het menselijk lichaam verlaat. Tegen dit besluit staat nog bezwaar en beroep open.
  Voorstel: voor kennisgeving aannemen.

  (15) Brief van gedeputeerden Vermeulen en Janssen over voornemen tot handhaving DuPont de Nemours
  Conform de Landelijke Handhavingsstrategie zijn Gedeputeerde Staten voornemens een last onder dwangsom op te leggen aan DuPont de Nemours. Dit omdat de DCMR Milieudienst Rijnmond heeft vastgesteld dat een procesoven niet als naverbrander, maar als een afvalverbrandingsinstallatie moet worden beoordeeld. Dit betekent dat de installatie dient te voldoen aan de eisen die het Activiteitenbesluit milieubeheer stelt aan een dergelijke installatie. Op 8 februari 2019 heeft de DCMR tijdens een controlebezoek vastgesteld dat de installatie niet volledig voldoet aan alle voor de installatie geldende meet- en monitoringsverplichtingen uit het Activiteitenbesluit. Het opleggen van een dwangsombesluit is dan het geëigende en proportionele middel om hiertegen op te treden, waarbij van belang is dat de DCMR op basis van de beschikbare informatie niet verwacht dat onaanvaardbare gevolgen voor het milieu zullen optreden als gevolg van het niet volledig naleven van alle meet- en monitoringsverplichtingen. De DCMR is in de eerste week van april 2019 een handhavingstraject gestart, door het verzenden van een vooraankondiging van een dwangsombesluit. Na het verstrijken van de zienswijzetermijn zal worden bezien of een dwangsombesluit noodzakelijk is.
  Voorstel: voor kennisgeving aannemen.

  (16) Brief van gedeputeerden Vermeulen en Janssen over actuele stand van zaken Milieu en Arbo eisen bij DBI objecten
  De Dienst Beheer lnfrastructuur (DBl) van de provincie Zuid-Holland is verantwoordelijk voor het beheer en onderhoud van de provinciale wegen en vaarwegen, inclusief kunstwerken (bruggen, sluizen en viaducten). Het dagelijks beheer en onderhoud gebeurt onder andere vanuit steunpunten en de bediening van bruggen en sluizen vanuit de bediencentrales. In de brief ontvangt PS informatie over de actuele stand van zaken op het gebied van Arbo- en Milieueisen bij de DBI-objecten.
  Voorstel: voor kennisgeving aannemen.

  (17) Brief van gedeputeerde Janssen over voortgang CLINSH Clean Inland Shipping project
  De gedeputeerde informeert PS over de voortgang van het project CLINSH (Clean Inland Shipping). Het hoofddoel van CLINSH is om bij te dragen aan de transitie naar een groene binnenvaartvloot en hierdoor een betere luchtkwaliteit in stedelijke gebieden. Het aandachtspunt hierbij is vooral de vraag op welke wijze de bestaande vloot aan binnenvaartschepen kan voldoen aan de hogere eisen die in de nabije toekomst aan emissies worden gesteld. De provincie Zuid-Holland is de lead partner van een consortium van achttien partners, bestaande uit overheden, ondezoeksinstellingen, havens en private partijen uit vier Europese landen (Nederland, België, Duitsland en het Verenigd Koninkrijk). Het totale budget bedraagt zo'n € 8,7 miljoen waaraan de provincie een bijdrage levert van € 2,3 miljoen. De komende anderhalf jaar worden meetgegevens verzameld van uiteindelijk naar verwachting zo'n veertig schepen en van de walstroominstallaties. De conclusies en aanbevelingen worden in de zomer van 2021 gepresenteerd op een eindconferentie.
  Voorstel: voor kennisgeving aannemen.

  (18) Brief van gedeputeerde Bom-Lemstra over beantwoording technische vragen baggerdepot Hellevoetsluis
  ln de procedurevergadering van de Statencommissie Verkeer en Milieu op 16 januari 2019 is besloten het ingekomen mailbericht van mevrouw van Mook inzake een baggerdepot te Hellevoetsluis ter beantwoording door te geleiden naar Gedeputeerde Staten. De beantwoordingsbrief van Gedeputeerde Staten is op 6 februari 2019 in de commissie besproken. Naar aanleiding van deze bespreking is aan Gedeputeerde Staten verzocht schriftelijk terug te komen op de (technische) vraag van de heer Canton (Partij voor de Dieren) over de omvang van het depot en of het moet worden opgevat als grootschalige voorziening. Met deze brief geeft de gedeputeerde hier gehoor aan.
  Voorstel: voor kennisgeving aannemen.

  (19) Brief van gedeputeerde Janssen over voortzetting verscherpt toezicht bij Esso
  ln februari 2018 zijn PS door GS geïnformeerd dat er ondezoek werd gedaan bij de raffinaderij van Esso naar aanleiding van een incident dat in de zomer van2017 bij Esso heeft plaatsgevonden. Op basis van de uitkomst van dit onderzoek is Esso begin 2018 onder verscherpt toezicht geplaatst. Het huidige verscherpt toezicht eindigt 30 juni 2019. Mede gelet op het feit dat Esso naar het oordeel van GS nog niet in voldoende mate meewerkt aan inspecties die een meer en beter inzicht zouden moeten geven in houding en gedrag, achten GS het noodzakelijk om het verscherpt toezicht vanaf 1 juli 2019 bij Esso te continueren.
  Voorstel: voor kennisgeving aannemen.

  Thema Groen

  (20-23) Brief van GS over POP-3 opstellingsbesluit LEADER maart 2019 en benoeming leden Lokale actiegroepen Holland Rijnland en Polders met Waarden
  POP-3 is onderdeel van het Europees Landbouw Fonds voor Plattelandsontwikkeling (ELFPO). Gedeputeerde Staten informeren Provinciale Staten dat zij op 12 februari 2019 een aantal besluiten genomen hebben in het kader van POP-3. Het betreft besluiten tot wijziging van het instellingsbesluit Lokale Actiegroep LEADER Holland Rijnland (€ 375.000) en Polder met Waarden (€ 900.000). Het betreft ook een openstellingsbesluit POP-3 projecten LEADER Zuid-Holland maart 2019.

  Het opengestelde bedrag en de nog open te stellen bedragen passen binnen het door Provinciale Staten vastgestelde subsidieplafond voor 2019 van € 7.000.000,-.
  Voorstel: voor kennisgeving aannemen.

  (24-25) Brief van GS over wijziging Uitvoeringsregeling POP-3 Zuid-Holland ten aanzien van artikel 1.19, artikel 1.20 en artikel 1.20a
  Gedeputeerde Staten informeren Provinciale Staten dat zij op 16 april 2019 op grond van de Algemene subsidieverordening Zuid-Holland 2013 het besluit tot wijziging van Uitvoeringsregeling POP-3 Zuid-Holland hebben vastgesteld. Met dit wijzigingsbesluit wordt het onderscheid tussen ‘deelbetaling’ en ‘voorschot’ in de regeling zichtbaar, hierdoor kunnen voorschotten verstrekt worden voor subsidies die op grond van paragraaf 2.7 ‘samenwerking innovaties in de landbouw’ verleend zijn. Het voorschot bedraagt maximaal 50% van de verleende subsidie, het voorschot bestaat volledig uit provinciale middelen.
  Voorstel: voor kennisgeving aannemen.

  (26-32) Brief van GS over POP-3 water en samenwerking innovaties landbouw
  Gedeputeerde Staten informeren Provinciale Staten dat zij op 12 maart 2019 op grond van de Uitvoeringsregeling POP-3 Zuid-Holland het Openstellingsbesluit POP-3 watersystemen Zuid-Holland 2019 hebben vastgesteld. Daarnaast is besloten om het Openstellingsbesluit POP-3 samenwerking duurzame innovaties landbouw 2016, 2017, 2018 en 2019 en het Openstellingsbesluit POP-3 weidevogels, biodiversiteit en landschap Zuid-Holland 2017 te wijzigen. Met het Openstellingsbesluit POP-3 watersystemen Zuid-Holland 2019 wordt bewerkstelligt dat subsidies kunnen worden verstrekt ten aanzien van de beheergebieden van de Hoogheemraadschappen van Delfland en Rijnland en de Waterschappen Stichtse Rijnlanden en Rivierenland. Het deelplafond bedraagt € 1.000.000,- en bestaat voor 50% uit Europese middelen en voor 50%
  van de waterschappen.

  Met de wijziging Openstellingsbesluit POP-3 weidevogels, biodiversiteit en landschap Zuid-Holland 2017 en de wijziging Openstellingsbesluiten POP-3 samenwerking duurzame innovaties landbouw 2016 tot en met 2019 wordt het voor subsidieaanvragers gemakkelijker om een voorschot aan te vragen. De drempel om een voorschot aan te vragen is verlaagd van € 50.000,- naar € 25.000,-. Aanleiding voor deze wijzigingsbesluiten is de ervaring dat bevoorschotting een
  belemmering kan zijn op de voortgang van projecten.
  Voorstel: voor kennisgeving aannemen.

  (33-42) Brief van GS over vaststelling ontwerp Natuurbeheerplan 2020
  Gedeputeerde Staten informeren Provinciale Staten dat zij op 9 april 2019 het ontwerp Natuurbeheerplan 2020 hebben vastgesteld. Net als bij het Natuurbeheerplan 2019 zijn in het ontwerp Natuurbeheerplan 2020 uitsluitend technische wijzigingen en geen beleidswijzigingen opgenomen. In dit ontwerp is een aantal redactionele wijzigingen verwerkt en is er op een aantal kaarten verbeteringen doorgevoerd. Gedeputeerde Staten zijn bevoegd tot het vaststellen van het natuurbeheerplan.

  Het ontwerp Natuurbeheerplan 2020 is van 12 april 2019 tot en met 24 mei 2019 ter inzage gelegd. Vervolgens stellen Gedeputeerde Staten de Nota van beantwoording op de zienswijzen en het definitieve Natuurbeheerplan 2020 vast. Dit is voorzien in de laatste GS-vergaderingen voor het zomerreces. Daarna worden het definitieve Natuurbeheerplan en de Nota van beantwoording aan Provinciale Staten ter kennisname aangeboden.
  Voorstel: voor kennisgeving aannemen.

  (43-44) Brief van GS over bestuursovereenkomst getij Grevelingen (BOKII)
  Op 9 maart 2015 is de Bestuursovereenkomst Ontwikkeling Grevelingen, Volkerak en Zoommeer (BOK GVZ) door alle contractpartijen, waaronder de Provincie Zuid-Holland, ondertekend. Daaraan voorafgaand hebben PS in februari 2015 een bijdrage beschikbaar gesteld van € 10 miljoen, voor de uitvoering van het ontwikkelperspectief van het volledige programma GVZ. In het investeringsprogramma Zuidwestelijke Delta 2017-2019 is nog een aanvullend bedrag opgenomen van € 5 miljoen. De bekostiging voor de realisering van het volledige programma Grevelingen, Volkerak en Zoommeer was niet dekkend. Door fasering (Grevelingen eerst) en de extra bijdrage van het Rijk kan nu dus worden gestart met de voorbereiding van de realisatie van de doorlaat. Ook hiervoor wordt een Bestuursovereenkomst opgesteld, de BOKII Getij Grevelingen. Deze bestuursovereenkomst is de opvolger van de BOK GVZ voor het onderdeel Getij Grevelingen. Het concept van deze bestuursovereenkomst is toegevoegd als bijlage.
  Voorstel: voor kennisgeving aannemen.

  (45-46) Brief van GS over wijziging van paragraaf 206 van de Subsidieregeling Groen Zuid-Holland 2016, 'ecologische verbindingen'
  In het Kaderbesluit Groen 2018 hebben PS een bedrag van € 26,1 miljoen vastgesteld al financieel kader voor het onderdeel ‘ecologische verbindingen’ in de Begroting 2019 en het Programma Zuid-Hollands Groen 2019-2033. Een belangrijke manier waarop de provincie ecologische verbindingen laat realiseren, is het verlenen van subsidie. Dat gebeurt op basis van paragraaf 2.6 van de subsidieregeling Groen Zuid-Holland 2016. GS hebben deze paragraaf op een aantal punten gewijzigd. De wijzigingen zijn weergegeven in deze brief.
  Voorstel: voor kennisgeving aannemen.

  (47-48) Brief van GS over intentieverklaring realisatie weidevogelkerngebied Zuidpolder
  Gedeputeerde Staten informeren Provinciale Staten dat zij op 7 maart 2019 samen met de betrokken partijen de intentieverklaring realisatie weidevogelkerngebied Zuidpolder hebben ondertekend om de gezamenlijke ambities te onderstrepen ten aanzien van het gebied Zuidpolder van Delfgauw. De betrokken partijen zijn de gemeente Pijnacker-Nootdorp, het Hoogheemraadschap van Delfland en Staatsbosbeheer. In de intentieverklaring wordt uitgesproken dat de partijen verkennen op welke wijze de verschillende ambities het best gecombineerd kunnen worden. Deze ambities liggen onder andere op het terrein van biodiversiteit (weidevogels en bijen), waterkwaliteit en recreatie.
  Voorstel: voor kennisgeving aannemen.

  (49-51) Brief van gedeputeerde Weber over boekje Visie en Uitvoeringsprogramma Rijke Groenblauwe Leefomgeving
  De gedeputeerde biedt aan Provinciale Staten een gebundelde versie van de Visie en Uitvoeringsagenda Rijke Groenblauwe Leefomgeving aan. Provinciale Staten hebben op 20 februari 2019 de Visie en Uitvoeringsagenda Rijke Groenblauwe Leefomgeving vastgesteld.
  Voorstel: voor kennisgeving aannemen.

  (52-53) Brief van GS over wijziging van de begrenzing NatuurNetwerk Nederland (NNN) van de Krimpenerwaard in de Omgevingsverordening Zuid-Holland
  Gedeputeerde Staten informeren Provinciale Staten over de vaststelling van de wijziging van de begrenzing van het NatuurNetwerk Nederland (NNN) van de Krimpenerwaard in de Omgevingsverordening en de Omgevingsvisie Zuid-Holland.
  Op dinsdag 5 maart 2019 heeft de gemeenteraad van de Krimpenerwaard het bestemmingsplan Natuurgebieden Veenweiden Krimpenerwaard vastgesteld. Bij de vaststelling van het bestemmingsplan zijn zes amendementen aangenomen. Vijf van deze amendementen betreffen aanpassingen van de begrenzing van het NNN. In het totaal is dit een wijziging in de begrenzing
  van het NNN van 9,75 ha.

  De actualisering van de begrenzing van het NNN in de Krimpenerwaard leidt tot wijziging van de volgende kaarten:
  Omgevingsverordening: kaart 7: NatuurNetwerk Nederland in de Krimpenerwaard en kaart 14: Beschermingscategorieën ruimtelijke kwaliteit. Omgevingsvisie: het werkingsgebied behorend bij de beleidsbeslissing Completering NatuurNetwerk
  Nederland inclusief ecologische verbindingen.
  Voorstel: voor kennisgeving aannemen.

  (54-55) Brief van GS over reactie op mail over kritiek op beheer door Staatsbosbeheer
  Betreft een afschrift van een reactie van Gedeputeerde Staten op de e-mail d.d. 4 februrari 2019 van Bomenstichting Achterhoek, de Stichting De Woudreus en de Stichting tot behoud van het Schoorlse en Noordkennemerduingebied. Deze partijen hebben kritiek op het beheer door Staatsbosbeheer.
  Voorstel: voor kennisgeving aannemen.

  (56) Brief van gedeputeerde Weber over vraag in Statencommissie Duurzame Ontwikkeling over atlas duurzame projecten
  In de vergadering van de Statencommissie Duurzame Ontwikkeling op 7 november 2018 heeft de gedeputeerde bij de bespreking van de Begroting 2019 toegezegd te bekijken of er aan de hand van een atlas inzichtelijk gemaakt kan worden welke en waar activiteiten zich afspelen in de provincie op het gebied van duurzaamheid. In de brief verwijst de gedeputeerde naar diverse bronnen waar al actuele informatie is te vinden over het brede thema duurzaamheid zoals de staat van Zuid-Holland (www.staatvan.zuid-holland.nl). Om die reden en omdat het o.a. een forse opgave is om een dergelijke atlas te ontwikkelen en actueel te houden, geeft de gedeputeerde aan dat een aparte atlas daarom nu voor GS geen prioriteit heeft.
  Voorstel: voor kennisgeving aannemen.

  (57-58) Brief van GS over Samenwerkingsovereenkomst NLDelta
  In oktober 2016 werd NLDelta door een vakjury bekroond tot één van de vier ‘Mooiste natuurgebieden van Nederland’. Dit gebeurde in het kader van het programma Nationale Parken van Wereldklasse van het Ministerie van Economische Zaken. Sindsdien werken de initiatiefnemers Staatsbosbeheer, Parkschap de Biesbosch, Stichting Het Wereld Natuur Fonds Nederland, Vereniging tot behoud van Natuurmonumenten samen met de provincies Zuid-Holland en Noord-Brabant aan het opzetten van een organisatie voor het Nationaal Park Nieuwe Stijl en aan de ambities van NLDelta op gebied van natuur, beleefbaarheid, bereikbaarheid, bekendheid, ambassadeurschap van bewoners en bedrijven en regionale economie. De ambities van NLDelta sluiten goed aan bij de ambities van Zuid-Holland zoals verwoord in de visie Rijke GroenBlauwe Leefomgeving. Voor de jaren 2017 en 2018 heeft Zuid-Holland daarom subsidie verleend voor het opzetten en implementeren van een governance model voor NLDelta. De genoemde partijen willen daarom de samenwerking in de jaren 2019 t/m 2021 voortzetten. Het college heeft besloten de samenwerkingsovereenkomst NLDelta aan te gaan. De bijdrage van Zuid-Holland zal voor het grootste deel (€ 250.000) verstrekt worden door middel van een begrotingsubsidie. Het subsidieplafond zal bij de Voorjaarsnota aan de Staten worden voorgelegd. € 50.000 draagt Zuid-Holland bij in de vorm van een opdracht aan het Instituut voor Natuurbeschermings-educatie (IVN) voor het leveren van een programmamanager voor de periode januari 2019 t/m juni 2019.
  Voorstel: voor kennisgeving aannemen.

  (59-61) Brief van GS over ondertekening convenant Groene Cirkel duurzame fritesketen
  Op 15 maart 2019 hebben Farm Frites, de provincie Zuid-Holland, HAS Hogeschool en Stichting Wageningen Research het samenwerkingsverband ‘Groene Cirkel Duurzame Fritesketen’ bekrachtigd door de bestuurlijke ondertekening van het ‘Convenant Groene Cirkel Duurzame Fritesketen’. In de Groene Cirkel Duurzame Fritesketen bundelen een multinational, Farm Frites, de provincie Zuid-Holland, de Stichting Wageningen Research en de HAS Hogeschool de krachten in een triple helix samenwerking. Gezamenlijk zetten zij zich in voor de transitie naar een duurzame fritesketen en willen zij samen met de ketenpartners een voorbeeld stellen voor de rest van de sector en de voedselketen. De financiële consequenties bestaan uit een beperkte som proceskosten, (geschat aandeel provincie is € 25.000 per jaar). De proceskosten worden bij de provincie gedekt vanuit het bestaande programma Groene Cirkels. Hiervoor zijn voor 2019 voldoende middelen gereserveerd in de begroting. De provincie draagt ook met personele middelen bij aan het netwerk. Deze inzet past binnen de reeds bestaande ambities en opgaven van het huidige college.
  Voorstel: voor kennisgeving aannemen.

  (62) Brief van gedeputeerde Janssen over uitspraak Raad van State inzake ganzen vangen
  Als bijlage bij deze brief is de uitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State van 15 mei 2019 gevoegd. De uitspraak betreft een door de provincie verleende toestemming voor het vangen en doden van ganzen. Het provinciale beleid met betrekking tot ganzen houdt een forse reductie van de diverse populaties in. De uitspraak van de Raad van State erkent met deze uitspraak de uitgangspunten en onderbouwing van het provinciale beleid.
  Voorstel: voor kennisgeving aannemen.

  Thema Cultureel Erfgoed

  (63-64) Brief van GS over voortgang aanjagers herbestemming Rijksmonumenten en verlenging van de overeenkomsten met de aanjagers en brief van gedeputeerde Janssen over correctie m.b.t. de locatie van Vlietwoning in de brief van GS
  Conform de uitvoering van moties 760 en 761 over het versnellen van herbestemming van erfgoed en het vereenvoudigen van de procedures bij herbestemming, hebben GS drie aanjagers voor herbestemming van leegstaande rijksmonumenten ingezet. De taak van deze aanjagers bestaat o.a. uit het faciliteren van ontwikkelingen rondom de herbestemming, het benaderen van marktpartijen en het bij elkaar brengen van vraag en aanbod. Gelet op het vereiste maatwerk per erfgoedsector zijn er aanjagers aangesteld voor de sectoren agrarisch, industrieel en religieus erfgoed. Deze sectoren hebben ook het meest te kampen met leegstand. In de brief informeren GS de commissie over de resultaten van de aanjagers tot nu toe.

  In de brief van gedeputeerde Janssen wordt een fout in de brief van GS gecorrigeerd: de Vlietwoning is niet gelegen in Rijswijk maar in Naaldwijk.
  Voorstel: voor kennisgeving aannemen.

  Van derden ontvangen

  Thema Milieu

  (65) Mailberichten uit maart 2019 van mw. Van Mook aan PS over staalslakken
  Voorstel: ter informatie doorgeleiden naar GS.

  Thema Groen

  (66) Brief van Recreatiecentrum Vlietland B.V. aan gedeputeerde Weber over verzoek tot overleg over invulling van motie 867 Impuls Vlietland Meeslouwerplas, in afschrift aan Provinciale Staten
  Voorstel: voor kennisgeving aannemen.

  (67) Mailbericht van dhr. Oskam aan PS over besluit raad gemeente Krimpenerwaard invullingen bestemmingsplan Natuurgebied Veenweiden
  Voorstel: voor kennisgeving aannemen.

  (68) Brief van Pro Krimpenerwaard aan GS over wijziging begrenzing NNN Krimpenerwaard in de Omgevingsverordening Zuid-Holland, in afschrift aan Provinciale Staten
  Voorstel: voor kennisgeving aannemen.

  (69) Landbouwvisie Alblasserwaard-Vijfheerenlanden 2030 van LTO Noord
  Voorstel: voor kennisgeving aannemen.

  Thema Cultureel Erfgoed

  (70) Spoorboekje digitalisering erfgoedcollecties Zuid-Holland (co-productie van de provincie Zuid-Holland, het Prins Bernhard Cultuurfonds en Erfgoedhuis Zuid-Holland)
  Voorstel: voor kennisgeving aannemen.

  Stukken
  1. GS-brief Verkenning gezonde leefomgeving Zuid-Holland beschermen en bevorderen van de gezonde leefomgeving
  2. GS-brief Verkenning gezonde leefomgeving Zuid-Holland beschermen en bevorderen van de gezonde leefomgeving_verkenning
  3. motie 847 Wijbenga (D66) ambitie milieu en gezondheid
  4. Zienswijze op het Aanvullingsbesluit geluid Omgevingswet van 20 februari 2019_GS-brief
  5. Zienswijze op het Aanvullingsbesluit geluid Omgevingswet van 20 februari 2019_Zienswijze
  6. Zienswijze op het Aanvullingsbesluit geluid Omgevingswet van 20 februari 2019_Rapport van dBvision
  7. GS-brief Behandelvoorstel Motie 866 Burgermeetnet geluid Rotterdam The Hague Airport
  8. Motie 866 Potjer (GroenLinks) Burgermeetnet geluid RTHA
  9. CO2-emissiereductie en vergunningen_GS-brief
  10. Brief van Gedeputeerde Vermeulen Programma Altijd Actuele Digitale Vergunning
  11. Brief van Gedeputeerden Vermeulen en Janssen rapportage tweede uitvraag Zeer Zorgwekkende Stoffen
  12. Brief van de Gedeputeerden Janssen en Vermeulen Chemours retourname afvalstoffen en verlaging indirecte lozing GenX stof FRD-903
  13. Brief van de Gedeputeerden Janssen en Vermeulen Chemours eindverwerking teruggenomen afvalstoffen
  14. Brief van de gedeputeerden Janssen en Vermeulen Europese ontwikkelingen risicobeheersing GenX-stoffen en bodembeleid PFAS
  15. Brief van de Gedeputeerden Janssen en Vermeulen Voornemen tot handhaving DuPont de Nemours
  16. Brief van Gedeputeerden Vermeulen en Janssen over Actuele stand van zaken Milieu en Arbo eisen bij DBI objecten
  17. Brief van gedeputeerde Janssen Voortgang CLean INland SHipping project
  18. Brief van Gedeputeerde Bom Beantwoording technische vragen baggerdepot Hellevoetsluis
  19. Brief van Gedeputeerde Janssen Voortzetting verscherpt toezicht bij Esso
  20. GS-brief POP-3 wijziging LEADER leden LAG Holland Rijnland en LAG Polders met Waarden en openstellingsbesluit LEADER maart 2019
  21. GS-brief POP-3 wijziging LEADER leden LAG Holland Rijnland en LAG Polders met Waarden en openstellingsbesluit LEADER maart 2019_Bijlage 1
  22. GS-brief POP-3 wijziging LEADER leden LAG Holland Rijnland en LAG Polders met Waarden en openstellingsbesluit LEADER maart 2019_Bijlage 2
  23. GS-brief POP-3 wijziging LEADER leden LAG Holland Rijnland en LAG Polders met Waarden en openstellingsbesluit LEADER maart 2019_Bijlage 3
  24. Wijziging Uitvoeringsregeling POP-3_GS-brief
  25. Wijziging Uitvoeringsregeling POP-3_bijlage
  26. POP-3 water en samenwerking innovaties landbouw_GS-brief
  27. POP-3 water en samenwerking innovaties landbouw_Openstellingsbesluit Watersystemen 2019
  28. POP-3 water en samenwerking innovaties landbouw_besluit 2016
  29. POP-3 water en samenwerking innovaties landbouw_besluit 2017
  30. POP-3 water en samenwerking innovaties landbouw_besluit wijziging 2017
  31. POP-3 water en samenwerking innovaties landbouw_besluit 2018
  32. POP-3 water en samenwerking innovaties landbouw_besluit 2019
  33. Ontwerp Natuurbeheerplan 2020_GS-brief
  34. Ontwerp Natuurbeheerplan 2020
  35. Ontwerp Natuurbeheerplan 2020_Kaart 1 Beheertypenkaart
  36. Ontwerp Natuurbeheerplan 2020_Kaart 2 Ambitiekaart
  37. Ontwerp Natuurbeheerplan 2020_Kaart 3 ToeslagenVaarland
  38. Ontwerp Natuurbeheerplan 2020_Kaart 4 LeefgebiedOpenGrasland
  39. Ontwerp Natuurbeheerplan 2020_Kaart 5 LeefgebiedOpenAkkerland
  40. Ontwerp Natuurbeheerplan 2020_Kaart 6 LeefgebiedNatteDooradering
  41. Ontwerp Natuurbeheerplan 2020_kaart 7 LeefgebiedDrogeDooradering
  42. Ontwerp Natuurbeheerplan 2020_kaart 8 ZoekgebiedWater
  43. Bestuursovereenkomst Getij Grevelingen BOKII_GS-brief
  44. GS-brief Bestuursovereenkomst Getij Grevelingen BOKII_V30 Concept Bestuursovereenkomst
  45. Wijziging van paragraaf 2_6 van de Subsidieregeling groen Zuid-Holland 2016_GS-brief
  46. Wijziging van paragraaf 2_6 van de Subsidieregeling groen Zuid-Holland 2016_Besluit
  47. GS-brief Intentieverklaring Realisatie weidevogelkerngebied Zuidpolder
  48. GS-brief Intentieverklaring Realisatie weidevogelkerngebied Zuidpolder_Intentieverklaring
  49. Brief van Gedeputeerde Weber Boekje Visie en Uitvoeringsagenda Rijke Groenblauwe Leefomgeving
  50. Brief van Gedeputeerde Weber Boekje Visie en Uitvoeringsagenda Rijke Groenblauwe Leefomgeving_visie rijk groenblauwe leefomgeving
  51. Brief van Gedeputeerde Weber Boekje Visie en Uitvoeringsagenda Rijke Groenblauwe Leefomgeving_uitvoeringsagenda
  52. GS-brief Partiele herziening NNN begrenzing Krimpenerwaard
  53. GS-brief Partiele herziening NNN begrenzing Krimpenerwaard_bijlage
  54. Reactie op mail over kritiek op beheer door Staatsbosbeheer_GS-brief
  55. Reactie op mail over kritiek op beheer door Staatsbosbeheer_bijlage
  56. GS-brief van Gedeputeerde Weber Vraag in statencommissie Duurzame Ontwikkeling over atlas duurzame projecten
  57. Samenwerkingsovereenkomst NLDelta_GS-brief
  58. Samenwerkingsovereenkomst NLDelta
  59. Ondertekening Convenant Groene Cirkel Duurzame Fritesketen_GS-brief
  60. Ondertekening Convenant Groene Cirkel Duurzame Fritesketen_Bijlage 1
  61. Ondertekening Convenant Groene Cirkel Duurzame Fritesketen_Bijlage 2
  62. Brief van Gedeputeerde Janssen Uitspraak Raad van State inzake ganzen vangen
  63. Voortgang aanjagers herbestemming Rijksmonumenten en verlenging van de overeenkomsten met de aanjagers_GS-brief
  64. Brief van Gedeputeerde Janssen Correctie mbt de Vlietwoning in brief Voortgang aanjagers herbestemming rijksmonumenten
  65. emails mw Van Mook inzake staalslakken mrt 2019
  66. Afschrift Brief Recreatiecentrum Vlietland aan gedeputeerde Weber_verzoek tot afspraak inzake Vlieland dd maart 2019 inclusief bijlagen
  67. Mailbericht dhr Oskam Besluit gemeenteraad Krimpenerwaard bestemmingssplan natuurgebied Veenweiden
  68. Verzoek wijziging NNN Krimpenerwaard aanpassing Omgevingsverordening
  69. Landbouwvisie Alblasserwaard-Vijfheerenlanden van LTO Noord
  70. Spoorboekje helpt Zuid-Hollandse collectiebeherende instellingen op weg bij het digitaliseren van hun erfgoedcollectie
 5. Ingekomen stukken die horen bij Ambitie 2 'Naar een meerkernige metropool'(Agendapunt ingeklapt)

  De nummers voor de titels verwijzen naar de lijst met bijgevoegde stukken, die u onderaan dit agendapunt aantreft.

  Van Gedeputeerde Staten ontvangen

  Thema's Ruimtelijke Ordening en Wonen

  (1-5) Brief van GS over beoordeling proces passend aanbod sociale voorraad Rotterdamse regio
  Gedeputeerde Staten hebben een reactie gestuurd naar het Samenwerkingsverband Wonen regio Rotterdam op het woningbouwprogramma van de Rotterdamse regio. GS kunnen instemmen met het woningbouwprogramma met uitzondering van de gemeenten Albrandswaard, Barendrecht, Lansingerland en Westvoorne. Ook wordt niet ingestemd met de plannen Boomgaard fase 2 in de gemeente Hellevoetsluis en Smallenweg, Zwartewaal in de gemeente Brielle. In bijgevoegde GS-brief en de bijlagen wordt hierop een nadere toelichting gegeven.
  Voorstel: voor kennisgeving aannemen.

  (6-16) Brief van GS over reactie op regionale woningbouwprogramma's
  Het woningbouwprogramma van de woningbouwregio's wordt jaarlijks geactualiseerd. De basis voor deze regionale woningbouwprogramma's zijn de regionale woonvisies. Deze worden eens per drie jaar geactualiseerd. Bij de woonvisies geldt een voorhangprocedure: de commissie wordt in de gelegenheid gesteld om een advies te geven over het voorgenomen besluit van GS. De commissie ontvangt ter informatie de reactie van GS op de geactualiseerde woningbouwprogramma's.
  Voorstel: voor kennisgeving aannemen.

  (17-25) Brieven van gedeputeerde Bom-Lemstra en GS over de stand van zaken van het Bestemmingsplan Zwethof, gemeente Zoeterwoude, d.d. 20 februari en 15 april 2019 en over intrekken beroep en verzoek om voorlopige voorziening d.d. 29 mei 2019 
  Bij de bespreking van de wijziging 2018 van de Visie Ruimte en Mobiliteit in de PS vergadering van 30 mei 2018 is amendement A 615 Schrappen Zoeterwoude-Dorp Zwethof als woningbouwlocatie aangenomen. Hiermee hebben PS niet ingestemd met het voorstel van GS om de locatie Zwethof toe te voegen als woningbouwlocatie van 4 hectare op de 3 hectarekaart. Vervolgens zijn GS op verzoek van PS een gerechtelijke procedure gestart om woningbouw op de locatie Zwethof te voorkomen. De stand van zaken van deze procedure wordt weergegeven in beide brieven. Bij de brief van 15 april 2019 zijn tevens een aantal bijlagen opgenomen waarin de voorgeschiedenis van dit dossier wordt geschetst. Beide brieven zijn, gelet op de gevoeligheid van dit dossier, respectievelijk op 20 februari en 15 april 2019 per e-mail naar de Statenleden verstuurd.

  Inmiddels is er op 29 mei jl. een brief van GS ontvangen waarin is aangegeven dat op basis van de uitspraak van de Raad van State het beroep en het verzoek om voorlopige voorziening is ingetrokken omdat deze geen kans van slagen hebben. Hiermee zijn de juridische middelen van de provincie om woningbouw op de locatie Zwethof te voorkomen, uitgeput. De Statenleden zijn op 29 mei ook per e-mail op deze brief geattendeerd.
  Voorstel: voor kennisgeving aannemen.

  (26) Brief van gedeputeerde Bom-Lemstra over bestuurlijke afspraken Unmanned Valley Valkenburg, gemeente Katwijk en Wassenaar
  De gedeputeerde meldt in de brief dat de gemeenteraden van Katwijk en Wassenaar akkoord zijn gegaan met de bestuurlijke afpraken over Unmanned Valley in Valkenburg oftewel de herontwikkeling van het voormalig vliegveld Valkenburg. Hiermee is een basis gelegd om aan de slag te gaan met de ontwikkeling van de provinciale ambitie om in het gebied een innovatief woon-werkmilieu te ontwikkelen met 5000 woningen (waarvan 500 in het topsegment), 20 hectare kennisintensieve bedrijventerreinen en een robuuste Groene Zone tussen Katwijk en Wassenaar.

  De gedeputeerde verwijst naar een brief waar de Statencommissie Ruimte en Leefomgeving op 16 januari kennis van heeft genomen. In deze brief staat vermeld dat de bestuurlijke afspraken in overeenstemming zijn met het provinciale omgevingsbeleid, met uitzondering van de bedrijvigheid in de hangaarzone. ln het Programma ruimte is maximaal 20 hectare bedrijventerrein opgenomen, verdeeld over de Werkparken I en ll aan weerzijden van de Tjalmaweg. GS zullen aan PS voorstellen om de hangaarzone op de 3 hectare kaart van het Programma ruimte op te nemen met 5 hectare bedrijventerrein en de omvang van de Werkparken I en ll te beperken tot 15 hectare.
  Voorstel: betrekken bij de toekomstige bespreking van de actualisering van het Omgevingsbeleid t.a.v. de locatie Valkenburg.

  (27) Brief van GS over informatieverstrekking planbeoordeling
  Op 19 december 2018 is door PS een besluit genomen over de werkwijze planbeoordeling door GS en voorstellen over informatievoorziening richting PS. In dat besluit is een onderdeel opgenomen over het verstrekken van informatie over planbeoordeling en over historische informatie met betrekking tot specifieke politiek-bestuurlijk gevoelige locaties. Naar aanleiding hiervan heeft op 6 februari 2019 een gesprek plaatsgevonden met woordvoerders uit de Staten over de nadere invulling van de informatieverstrekking. In deze brief wordt als uitkomst van het gesprek aangegeven op welke
  wijze GS invulling willen geven aan deze onderdelen van het besluit.
  Voorstel: voor kennisgeving aannemen.

  (28) Brief van gedeputeerde Bom-Lemstra over vooroverlegreactie voorontwerpbestemmingsplan Woongebied Ridderkerk
  Conform het door PS genomen besluit op 19 december 2018 over de werkwijze planbeoordeling en voorstellen informatievoorziening (zie ook ingekomen stuk 1e nummer 27) informeert de gedeputeerde PS over de vooroverlegreactie die GS hebben gegeven aan de gemeente Ridderkerk. Deze reactie is gegeven ten aanzien van het voorontwerpbestemmingsplan Woongebied Ridderkerk in relatie tot de reservering voor de Ridderkerklijn.
  Voorstel: voor kennisgeving aannemen.

  (29-31) Brief van GS over informatie over het op te stellen programma arbeidsmigranten
  Tijdens de behandeling van de begroting 2019 in de PS vergadering van 14 november 2018 heeft gedeputeerde Bom-Lemstra toegezegd een beleidsbrief op te stellen over arbeidsmigranten. Met deze brief geven GS invulling aan deze toezegging. De brief gaat in op de maatschappelijke opgave met betrekking tot arbeidsmigranten en het programma arbeidsmigranten dat de provincie op dit moment samen met gemeenten en het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties voorbereiden. Zodra het programma vaste vormen heeft aangenomen zal GS het aan PS voorleggen.
  Voorstel: betrekken bij de toekomstige bespreking van het programma arbeidsmigranten in een overlegvergadering later dit jaar.

  (32-35) Reactie van GS op advies van de Provinciaal Adviseur Ruimtelijke Kwaliteit (PARK) over Landschapspark Zuidvleugel
  Op 4 juli 2018 heeft de Provinciaal Adviseur Ruimtelijke Kwaliteit (PARK) het ongevraagde advies ‘Landschapspark Zuidvleugel, stedelijk landschap en groenblauwe structuur Zuid-Holland’ uitgebracht aan Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland (bijlage 1 bij de brief). Het advies is gebaseerd op de ‘Verkenning stedelijk landschap en groenblauwe structuur Zuid-Holland’ uitgevoerd in
  opdracht van de PARK en de provincie Zuid-Holland (bijlage 2 bij de brief). Met deze brief informeren GS de Staten over hoe zij hebben gereageerd op het advies van de PARK. Ondermeer geven GS aan dat de provincie Zuid-Holland in haar verstedelijkingsstrategie een dubbeldoelstelling nastreeft: verstedelijken en vergroenen.
  Voorstel: voor kennisgeving aannemen.

  (36-38) Brief van GS over behandelvoorstel motie 870 Integraal gebiedsplan Vlietzoom
  Tijdens de behandeling van het Omgevingsbeleid in de PS vergadering van 20 februari 2019 is motie 870 Integraal gebiedsplan Vlietzoom als pilot omgevingswet (indiener dhr. De Vries, VVD) aangenomen (zie bijlage 1 bij deze brief). In deze motie wordt aan GS verzocht het initiatief te nemen om gezamenlijk met de gemeenten Den Haag en Leidschendam-Voorburg en de belanghebbenden in het gebied een integraal gebiedsplan op te stellen voor de Vlietzoom. Tevens is in deze vergadering amendement 659 Visie Vlietzone (indiener dhr. Hillebrand, PvdA) aangenomen met het besluit aan de lange termijn agenda van de Omgevingsvisie toe te voegen dat de provincie in nauwe samenwerking met gemeenten een integrale visie opstelt voor de Vlietzone met inachtneming van de erfgoedlijnen en trekvaarten.

  GS stellen voor de motie en het amendement gezamenlijk te behandelen. In de brief over het Landschapspark Zuidvleugel (zie ingekomen stuk 1e nummers 32-35) hebben GS aangegeven voor 6 regioprojecten streefbeelden en programma’s van eisen uit te willen werken waaruit de ambitie, de belangrijkste ruimtelijke opgaven en de groenblauwe kwaliteitsdragers duidelijk worden. Daarbij staan GS een integrale aanpak voor en gaan GS deze uitwerking in samenwerking met de gemeenten en de andere belanghebbenden in de gebieden uitvoeren. De Vlietzone en de Vlietzoom vallen samen met het regioproject de Vliet van het Landschapspark Zuidvleugel en raken een deel van het regioproject de Schie. Naar aanleiding van de motie en het amendement stellen GS voor met het streefbeeld en het programma van eisen voor de Vliet de gevraagde integrale visie ofwel het gebiedsplan voor de Vlietzoom en Vlietzone met prioriteit uit te werken. De eerste stap is het opstellen van een startdocument. Hierin worden scope, focus, regionale samenwerking en capaciteit van mens en middelen nader uitgewerkt en aan PS voorgelegd.
  Voorstel: agenderen in een overlegvergadering om te bespreken of aan PS geadviseerd kan worden motie 870 als afgehandeld te beschouwen of eerst het startdocument afwachten en deze agenderen in een overlegvergadering.

  (39) Brief van gedeputeerde Bom-Lemstra en Vermeulen over tijdelijk vrachtwagenparkeerterrein Polderhaakweg (Oranjeheuvel) in Hoek van Holland
  Gezien de urgentie van een veronderstelde no-deal Brexit op 29 maart 2019 zijn Rijkswaterstaat (RWS) en de gemeente Rotterdam in de tweede week van maart gestart met de aanleg van een parkeerplaats aan de Polderhaakweg in Hoek van Holland. Dit om oponthoud op de toegangsweg (N223) naar de ferryterminal en overlast voor de omgeving, als gevolg van vrachtwagenbestuurders die hun douaneformaliteiten niet goed op orde hebben, te voorkomen. Parallel daaraan is de aanvraag omgevingsvergunning opgesteld. Die is op 28 maart 2019 ingediend en op 28 maart 2019 door de gemeente Rotterdam vergund. Gebleken is dat de vergunning niet geheel voldoet aan de procedureregels van de provinciale Omgevingsverordening. Daarom heeft de gemeente een ontheffingsverzoek ingediend bij GS. GS onderschrijven de urgentie voor de tijdelijke parkeerplaats en zal hierover op korte termijn een besluit nemen. Conform de protocolafspraken met betrekking tot de Wro (Wet Ruimtelijke Ordening) bevoegdheden van PS en GS zal PS hierover nader ingelicht worden en in de gelegenheid gesteld worden om via een voorhangprocedure het voorgenomen ontheffingsbesluit te bespreking in een commissievergadering. Bij het publiceren van deze agenda is er nog geen besluit van GS ontvangen over het ontheffingsverzoek.
  Voorstel: indien besloten wordt het ontheffingsverzoek en het voorgenomen besluit van GS te bespreken, deze brief bij de bespreking betrekken.

  (40) Brief van gedeputeerde Bom-Lemstra over inwerkingtreding omgevingsbeleid en beoordeling ruimtelijke plannen
  GS hebben onlangs een informatieve brief gestuurd naar alle gemeenten in Zuid-Holland. Doel van deze brief is om voor een aantal onderwerpen een actueel beeld te geven van ontwikkelingen in beleid en (al dan niet hernieuwd) aandacht te vestigen op enkele aspecten van planbeoordeling.
  Voorstel: voor kennisgeving aannemen.

  Thema Cultuurparticipatie

  (41) Brief van gedeputeerde Janssen over organisatieanalyse en advies Kunstgebouw
  In de vergadering van de Statencommissie Bestuur en Middelen op 7 november 2018 heeft dhr. Stoop (SGP&CU) gevraagd of in navolging van het Erfgoedhuis ook een doorlichting kon plaatsvinden bij het Kunstgebouw en de andere instellingen van de basisvoorziening cultuurparticipatie (Jeugdtheaterhuis, Popunie en Stichting Educatieve Orkest Projecten (SEOP)). Gedeputeerde Janssen heeft in die vergadering toegezegd in overleg met het Kunstgebouw, de grootste instelling van de basisvoorziening, te bespreken of een doorlichting zinvol is. Inmiddels heeft er een organisatieanalyse plaatsgevonden en de resultaten treft de commissie als bijlage bij deze brief aan. Met het Kunstgebouw is afgesproken in overleg met de provincie een ontwikkelplan op te stellen om de adviezen n.a.v. de analyse, te implementeren.
  Voorstel: voor kennisgeving aannemen.

  Van derden ontvangen

  Thema's Ruimtelijke Ordening en Wonen

  (42-43) Brief van de Randstedelijke Rekenkamer over Onderzoeksopzet Wonen
  De Randstelijke Rekenkamer onderzoekt de wijze waarop de regierol op het gebied van wonen door de provincies Flevoland, Noord-Holland, Utrecht en Zuid-Holland wordt ingevuld en uitgevoerd. De planning is dat het eindrapport in het vierde kwartaal van 2019 gereed is.
  Voorstel: kennisnemen van de onderzoeksopzet en het eindrapport agenderen in een overlegvergadering waarbij aan PS advies uitgebracht kan worden of en zo ja welke aanbevelingen uit het rapport door PS worden overgenomen.

  (44) Brief van Dorpsoverleg Benthuizen aan GS en PS over Dorpsvisie Benthuizen
  Voorstel: voor kennisgeving aannemen.

  (45) Brief van de fractie D66 Noordwijk aan de minister van BZK en het college van GS over de woningbouwlocatie Bronsgeest in Noordwijk, in afschrift aan Provinciale Staten
  Voorstel: afschrift van de reactie van GS vragen.

  (46) Brief van de Raadswerkgroep van de gemeente Wassenaar over de ontwikkelingen van Unmanned Valley in Valkenburg
  Voorstel: betrekken bij de toekomstige bespreking van de actualisering van het Omgevingsbeleid t.a.v. de locatie Valkenburg.

  (47) Mailbericht van dhr. Van der Velden met een afschrift van een bericht aan gedeputeerde Bom-Lemstra over bebouwing strand Hoek van Holland
  Voorstel: een afschrift van de reactie van GS vragen.

  (48) Mailbericht van Vereniging Natuurlijk Ouddorp aan PS over ontwikkelingen aan de kust
  Voorstel: ter afhandeling doorgeleiden naar GS en een afschrift van de reactie van GS vragen.

  (49) Brief van Sociale Verhuurders Haaglanden (SVH) over kerngegevenskaart Haaglanden 2018
  Voorstel: voor kennisgeving aannemen.

  Thema Cultuurparticipatie

  (50-51) Afschriften van brieven van het Commissariaat voor de Media aan de Regionale Omroepen West en Rijnmond over besluit aanwijzing beide omroepen als regionale publieke media-instelling voor de provincie Zuid-Holland voor de periode 25 mei 2019 tot 25 mei 2024
  Voorstel: voor kennisgeving aannemen.

  (52-53) Brieven van de Regionale Omroepen West en Rijnmond aan PS over de beantwoording van de vraag van de provincie over recente storingen in de beschikbaarheid als calamiteitenzender
  Voorstel: voor kennisgeving aannemen.

  (54) Jaarverslag 2018 van Probiblio
  Voorstel: voor kennisgeving aannemen.

  Stukken
  1. Beoordeling proces passend aanbod sociale voorraad Rotterdamse regio_GS-brief
  2. Beoordeling proces passend aanbod sociale voorraad Rotterdamse regio_Brief aan SvWrR
  3. Beoordeling proces passend aanbod sociale voorraad Rotterdamse regio_RIGO
  4. Beoordeling proces passend aanbod sociale voorraad Rotterdamse regio_Regioakkoord deel 1
  5. Beoordeling proces passend aanbod sociale voorraad Rotterdamse regio_Regioakkoord deel 2
  6. Woningbouwprogramma's_GS-brief Reactie woningbouwprogramma s Holland Rijnland, Haaglanden, Goeree-Overflakee en monitor Alblasserwaard-Vijfheerenlanden
  7. woningbouwprogramma's_Brief aan woningmarktregio Goeree-Overflakkee woningbouwprogramma 2018
  8. Woningbouwprogramma's_ Aanbiedingsbrief Goeree Overflakkee woningbouwprogramma 2018
  9. Woningbouwprogramma's_Brief aan woningmarktregio Holland-Rijnland woningbouwprogramma 2018
  10. Woningbouwprogramma's_Aanbiedingsbrief Holland Rijnland planlijst woningbouw 2018
  11. woningbouwprogramma's_Brief aan woningmarktregio Alblasserwaard-Vijfheerenlanden monitor 2017
  12. Woningbouwprogramma's_ Albassserwaard Vijfheerenlanden monitor woonvisie 2017 en aanbiedingsbrief
  13. Woningbouwprogramma's_Brief aan woningmarktregio Haaglanden woningbouwprogramma 2018
  14. Woningbouwprogramma's_Regio Haaglanden aanbieding
  15. Woningbouwprogramma's_Regio Haaglanden uitvoering woningvisie
  16. Woningbouwprogramma's_Brief_aan_woningmarktregio_Hoeksche_Waard_aanpassing_programmeringssystematiek
  17. Brief van Gedeputeerde Bom Bestemmingsplan Zwethof gemeente Zoeterwoude
  18. Woningbouwprogramma's_Brief_aan_regio Rotterdam Aanpassing programmeringssystematiek
  19. GS-brief Stand van zaken bestemmingsplan Zwethof
  20. GS-brief Stand van zaken bestemmingsplan Zwethof_bijlage
  21. GS-brief Stand van zaken bestemmingsplan Zwethof_Uitspraak RvS 20190219
  22. GS-brief Stand van zaken bestemmingsplan Zwethof_bijlage 2019-02-20
  23. GS-brief Stand van zaken bestemmingsplan Zwethof_bijlage 2018-07-12
  24. Brief GS over intrekken beroep en voorlopige voorziening mbt bestemmingsplan Zwethof etc
  25. Brief GS over intrekken beroep en voorlopige voorziening mbt bestemmingsplan Zwethof etc_bijlage brief RvS
  26. Brief van Gedeputeerde Bom Bestuurlijke afspraken Unmanned Valley Valkenburg, gemeente Katwijk en Wassenaar
  27. GS-brief Informatieverstrekking over planbeoordeling
  28. Brief van Gedeputeerde Bom Vooroverlegreactie voorontwerpbestemmingsplan Woongebied Ridderkerk
  29. Informatie over het op te stellen programma arbeidsmigranten_GS-brief
  30. Informatie over het op te stellen programma arbeidsmigranten_omgevingsvisie paragraaf Arbeidsmigranten
  31. Informatie over het op te stellen programma arbeidsmigranten_Format
  32. Reactie GS op advies Landschapspark Zuidvleugel_GS-brief
  33. Reactie GS op advies Landschapspark Zuidvleugel_Advies PARK
  34. Reactie GS op advies Landschapspark Zuidvleugel_Verkenning
  35. Reactie GS op advies Landschapspark Zuidvleugel_Longlist
  36. GS-brief Behandelvoorstel motie 870 Integraal gebiedsplan Vlietzoom
  37. GS-brief Behandelvoorstel motie 870 Integraal gebiedsplan Vlietzoom_Motie 870
  38. GS-brief Behandelvoorstel motie 870 Integraal gebiedsplan Vlietzoom_Amendement 659
  39. Brief van de Gedeputeerden Bom en Vermeulen Tijdelijk vrachtwagenparkeerterrein Polderhaakweg (Oranjeheuvel) in Hoek van Holland
  40. Brief van Gedeputeerde Bom Inwerkingtreding omgevingsbeleid en beoordeling ruimtelijke plannen
  41. Brief van Gedeputeerde Janssen Organisatieanalyse en advies Kunstgebouw
  42. Randstedelijke Rekenkamer brief onderzoeksopzet Wonen
  43. Randstedelijke Rekenkamer Onderzoeksopzet wonen
  44. Brief van Dorpsoverleg Benthuizen over Dorpsvisie Benthuizen
  45. Brief van D66 fractie Noordwijk over woningbouwlocatie Bronsgeest
  46. Brief van Raadswerkgroep van de gemeente Wassenaar inzake Valkenburg
  47. Mail van dhr Van der Velden over bebouwing strand Hoek van Holland
  48. Mailbericht van Vereniging Natuurlijk Ouddorp ontwikkelingen aan de kust
  49. Brief van SVH over Kerngegevenskaart Haaglanden 2018
  50. Brief van Commissariaat voor de Media over Stichting Regionale Omroep West
  51. Brief van Commissariaat voor de Media over Stichting Regionale Omroep Rotterdam Rijnmond
  52. Brief van RTV West inzake reactie recente storingen calamiteitenzender
  53. Brief van RTV Rijnmond over Recente storingen calamiteitenzenders
  54. Probiblio Jaarverslag 2018_pdf
 6. Ingekomen stukken die horen bij Ambitie 3 'Naar een klimaatbestendige Delta'(Agendapunt ingeklapt)

  De nummers voor de titels verwijzen naar de lijst met bijgevoegde stukken, die u onderaan dit agendapunt aantreft.

  Van Gedeputeerde Staten ontvangen

  (1-2) Brief van GS over behandelvoorstel motie 753 Beste Klimaatadaptie Ontwerp Zuid-Holland
  Tijdens de behandeling van de begroting 2018 in de PS vergadering van 8 november 2017 is motie 753 Beste Klimaatadaptatie Ontwerp Zuid-Holland (indiener dhr. Rijken, CDA) aangenomen. In deze motie wordt GS opgeroepen om samen met partners een competitie op te zetten voor het beste klimaatadaptie ontwerp, waarbij de winnende ontwerpen een geldprijs ter beschikking wordt gesteld om hun projecten te realiseren dan wel verder te helpen ontwikkelen. GS hebben inmiddels de motie uitgevoerd. In de brief informeren GS de Staten over de verdere afwikkeling van de competitie met alle finalisten.
  Voorstel: agenderen voor een overlegvergadering om te bespreken of aan PS geadviseerd kan worden motie 753 al dan niet als afgehandeld te beschouwen

  Van derden ontvangen

  (3) Brief van de werkgroep en vereniging Bescherm de Delta i.o. aan de Staten van Zeeland en Zuid-Holland en de colleges en raden van de gemeenten in de Delta over ontwikkelingen aan de kust en de doelstellingen van de werkgroep
  Voorstel: ter informatie doorgeleiden naar GS.

  (4) Brief van de Vereniging van Zuid-Hollandse Waterschappen aan PS over uitnodiging tot verdere samenwerking
  Voorstel: voor kennisgeving aannemen.

  (5) Brief van de voorzitter van het Gebiedsoverleg Deltaprogramma Rijnmond-Drechtsteden aan PS over het Deltaprogramma en de provincie
  Voorstel: voor kennisgeving aannemen.

  Stukken
  1. GS-brief Behandelvoorstel motie 753 Beste Klimaatadaptatie Ontwerp Zuid-Holland
  2. motie 753 Rijken (CDA) Beste klimaatadaptatie ontwerp Zuid-Holland
  3. Brief van de Werkgroep en Vereniging Bescherm de Delta io
  4. Brief van de Vereniging van Zuid-Hollandse Waterschappen uitnodiging tot verdere samenwerking
  5. Brief van de voorzitter van het Gebiedsoverleg Deltaprogramma Rijnmond-Drechtsteden aan PS over het Deltaprogramma en de provincie
 7. Ingekomen stukken die horen bij Ambitie 4 'Best bereikbare provincie'(Agendapunt ingeklapt)

  De nummers voor de titels verwijzen naar de lijst met bijgevoegde stukken, die u onderaan dit agendapunt aantreft.

  Van Gedeputeerde Staten ontvangen

  (1-3) Brief van gedeputeerden Vermeulen en Janssen over a anbieding aangepaste rapportages E en B fase 1, Programmatische aanpak Gouwe
  Het Molenberaad heeft gewezen op enkele onvolkomenheden in de verkeersrapportage. Deze onvolkomenheden zijn aangepast. De aanpassing heeft geen consequenties voor de conclusies in de rapportages.
  Voorstel: voor kennisgeving aannemen.

  (4-6) Brief van GS over Beslissing klacht Molenberaad inzake project N207 Zuid en Programmatische Aanpak Gouwe
  Met dit schrijven informeert GS Provinciale Staten over de afwikkeling van een klacht van Molenberaad waarop ook PS was geattendeerd. De klacht wordt deels gegrond, deels ongegrond verklaard, overeenkomstig het advies van de Klachtenfunctionaris. 
  Voorstel: voor kennisgeving aannemen.

  (7) Brief van gedeputeerde Janssen over stand van zaken oeververvanging Gouwe
  De Gouwe is één van de belangrijkste en drukste vaarwegen in Zuid-Holland. De provincie werkt dan ook aan veilige oevers en een vlotte en veilige doorvaart van beroeps- en recreatievaart. Vanaf 2016 vervangt de provincie de oevers aan de westelijke zijde van de Gouwe. De werkzaamheden duren in ieder geval tot medio 2020. In de brief informeert de gedeputeerde de commissie over de stand van zaken van de oeververvanging van de Gouwe.
  Voorstel: voor kennisgeving aannemen.

  (8-10) GS-brief over beleidsregel nadeelcompensatie kabels en leidingen Zuid-Holland 2019 en Uitvoeringsprotocol Kabels en Leidingen
  In de beleidsregel over nadeelcompensatie bij de aanpassing van kabels en leidingen wordt bepaald wat de hoogte is van de vergoeding waarop netbeheerders recht hebben als zij door de provincie worden verzocht om een kabel of leiding te verleggen in het kader van een provinciaal infrastructureel werk. Door provincie en netbeheerders is verder de wens geuit om ook de samenwerking in de uitvoeringspraktijk te bestendigen. Dit wordt gedaan door middel van het vastleggen van afspraken over hoe partijen met elkaar willen omgaan in het verleggingsproces in een uitvoeringsprotocol.
  Voorstel: voor kennisgeving aannemen.

  (11-12) Brief van GS over locatie railterminal voor trailers
  De afgelopen periode heeft een locatieonderzoek plaatsgevonden voor een railterminal voor trailers in Zuid-Holland. Het onderzoek is uitgevoerd in nauwe samenwerking met het betrokken bedrijfsleven en de gemeenten Alphen aan den Rijn en Lansingerland. Gedeputeerde Staten kiezen, conform de conclusies uit het locatie-onderzoek en onder voorbehoud van financiering, voor de locatie in Lansingerland. Verder zal er worden overlegd met het Rijk, de gemeente Lansingerland, ProRail en het betrokken bedrijfsleven over de financiering van de terminal, het tijdspad en de interactie met het reizigersvervoer.
  Voorstel: voor kennisgeving aannemen.

  (13-14) Brief van GS over de werkagenda mobiliteit en verkeer van vijf Nederlandse provincies en de Duitse deelstaat Noordrijn Westfalen
  De werkagenda betreft een formele overeenkomst om grensoverschrijdende samenwerking aan te gaan, vanuit economische motieven, o.a. handelsbelangen, positie van de Eurodelta en multimodale en duurzame corridors binnen het Eurodeltanetwerk. In de werkagenda staan o.a. de volgende onderwerpen genoemd: grensoverschrijdend personenvervoer per spoor, grensoverschrijdend openbaar busvervoer, elektronische ticketing en OV-tarieven, fietsverkeer en snelfietsroutes, mobiliteitsmanagement en logistiek.
  Voorstel: voor kennisgeving aannemen.

  (15) Brief van gedeputeerde Vermeulen over zienswijze en aandachtspunten namens De Raad van Haarlemmermeer
  Met dit schrijven stuurt de gedeputeerde een afschrift van een antwoordbrief aan de gemeenteraad van Haarlemmermeer inzake zienswijzen Duinpolderweg. De antwoordbrief is, na afstemming in de stuurgroep Duinpolderweg, namens zowel GS van Noord-Holland als GS van Zuid-Holland verstuurd. 
  Voorstel: voor kennisgeving aannemen.

  (16) Brief van GS over samenwerkingsovereenkomst A12 corridor tussen de gemeenten Lansingerland, Zoetermeer, Waddinxveen en Zuidplas en VNO NCW West
  Als vervolg op de door Gedeputeerde Staten ondertekende ‘Bestuursovereenkomst A12 corridor’ van 19 februari 2018, is nu de ‘Samenwerkingsovereenkomst logistieke hotspot A12 corridor ’door de provincie Zuid-Holland, VNO-NCW West en de gemeenten Lansingerland, Waddinxveen, Zoetermeer en Zuidplas op 4 maart 2019 getekend om de A12 verder te versterken als logistieke hotspot. In dit schrijven treft de commissie informatie aan omtrent de Samenwerkingsovereenkomst.
  Voorstel: voor kennisgeving aannemen.

  (17-21) Brief van GS over voortgang project N207 Passage Leimuiden
  GS informeren PS over de voortgang in dit project. Met korte termijn maatregelen, te weten een beperkte civiele aanpassing en innovatieve maatregelen kunnen al veel van de doelstellingen ten aanzien van de doorstroming en ontsluiting van Leimuiden worden bereikt. Parallel aan de korte termijn maatregelen blijft de provincie in overleg met de gemeente Kaag en Braassem om tot concrete afspraken te komen over de planning en uitvoering van de ViaductPlus-variant.
  Voorstel: voor kennisgeving aannemen.

  (22-23) Brief van GS over overeenkomst A20 Nieuwerkerk aan den IJssel – Gouda
  Op 11 maart jl. is de Bestuursovereenkomst A20 Nieuwerkerk aan den IJssel – Gouda ondertekend door de minister van Infrastructuur en Waterstaat, de provincie, de gemeenten Gouda, Waddinxveen en Zuidplas en het Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard. Het tekenen van de overeenkomst is de afronding van de verkenningsfase van de verbreding van de A20 tussen Nieuwerkerk aan den IJssel en Gouda. Hiermee komt de oplossing voor de knelpunten ten aanzien van doorstroming en verkeersveiligheid op de A20 dichterbij.
  Voorstel: voor kennisgeving aannemen.

  (24) Brief van gedeputeerde Vermeulen over schade aan de N463 Voorweg na planmatig onderhoud
  Dura Vermeer is als eerste verantwoordelijk voor het herstel van de schade aan de provinciale weg N463, plaatselijk bekend als de Voorweg en de Uitweg. Samen met de gemeente Nieuwkoop en de provincie wordt bepaald hoe dit moet gebeuren, waarbij de nadruk ligt op het zo klein mogelijk houden van de overlast voor de omgeving en de weggebruikers.
  Voorstel: voor kennisgeving aannemen.

  (25) Brief van gedeputeerde Vermeulen over het weren van reclame-uitingen langs provinciale wegen
  ln de commissie vergadering Verkeer en Milieu van 16 januari 2019 is gevraagd te bezien of en zo ja op welke wijze opzichtige reclame-uitingen langs provinciale wegen geweerd kunnen worden ten behoeve van de verkeersveiligheid. Opzichtige reclame-uitingen worden, vanwege de Omgevingsverordening Zuid-Holland, in het beheer- en eigendomsgebied van de provincie niet toegestaan. Er is op dit moment, vanwege het uitgangspunt ‘decentraal, tenzij’ in de Omgevingsverordening, geen voornemen om instructieregels of rechtstreeks werkende regels met betrekking tot reclame-uitingen in de Omgevingsverordening op te nemen.
  Voorstel: voor kennisgeving aannemen

  (26) Brief van GS over resultaten onderzoeken en maatregelen inzake de Julianasluis te Gouda
  Op 12 juli 2018 heeft een ongeval plaatsgevonden op de noordelijke brug (Gouwe Zijde) van de Julianasluis te Gouda. Het incident op de Julianasluis is voor GS aanleiding geweest om nader onderzoek te doen. Hierbij zijn het gedrag van de (vaar)weggebruikers en objectbedienaren, de techniek en de inrichting van het complex (de sluis, de bruggen en de direct omliggende infrastructuur) in samenhang bekeken. Met deze brief informeren GS over de uitkomsten van twee onderzoeken,
  de genomen maatregelen en de afloop van het strafrechtelijke onderzoek naar aanleiding van dit ongeval.
  Voorstel: voor kennisgeving aannemen.

  (27) Brief van gedeputeerde Vermeulen Uitloop werkzaamheden Sluis Leidschendam
  ln oktober 2018 is de provincie gestart met het groot onderhoud aan de sluis in Leidschendam. De werkzaamheden zouden de periode van 1 oktober 2018 tot en met 1 april 2019 beslaan, de werkzaamheden zijn echter uitgelopen, met als gevolg dat de vaarweg tot 9 april 2019 gestremd is geweest.
  Voorstel: voor kennisgeving aannemen.

  (28) Brief van gedeputeerde Vermeulen over Position Paper Smart Mobility
  ln het kader van het Meerjarenprogramma lnfrastructuur Ruimte en Transport (MIRT) vindt jaarlijks bestuurlijk overleg plaats tussen Rijk en Regio. Om de samenwerking vanuit Zuid-Holland op een constructieve wijze te kunnen uitvoeren is er een Position Paper Smart Mobility geschreven. Deze paper beschrijft de positie van de provincie in dit speelveld en geeft een aantal actielijnen waarlangs we ons beleid en onze uitvoering verder uitwerken.
  Voorstel: voor kennisgeving aannemen.

  (29) Brief van gedeputeerde Vermeulen over ecologisch bermbeheer
  Met deze brief informeert de gedeputeerde de commissie over de ambitie en voortgang van project 'de Berm komt tot Bloei', ecologisch bermbeheer. Naast doelstellingen voor bereikbaarheid, verkeersveiligheid en financiën worden met ecologisch bermbeheer kansen opgepakt om met de 'berm' een bijdrage te leveren aan het versterken van biodiversiteit, verlagen van geluidsoverlast of opwekken van duurzame energie.
  Voorstel: voor kennisgeving aannemen.

  (30-32) Brief van GS over N207 passage Leimuiden pilot landbouwverkeer
  De gemeente Kaag en Braassem heeft aan GS verzocht een pilot landbouwverkeer toe te staan op de provinciale weg N207 tussen Vriezenweg en Leimuiden. GS informeren de commissie met deze brief over de reactie van GS op het verzoek. GS geven hierbij aan dat het toestaan van landbouwverkeer op de N207 niet past binnen de beleidsuitgangspunten van de provincie Zuid-Holland, ook niet in de vorm van een pilot.
  Voorstel: voor kennisgeving aannemen.

  (33) Brief van gedeputeerde Vermeulen over actualisatie netwerkanalyses (vaar)wegen, fiets en openbaar vervoer
  ln de Provinciale Statenvergadering van 27 juni 2018 is toegezegd om voor het volgende Kaderbesluit lnfrastructuur een actualisatie op te laten stellen van de netwerkanalyses. Via deze brief wordt u geïnformeerd over de stand van zaken, de resultaten en het vervolg.  Begin 2020 ontvangt u nadere informatie over de voortgang van vervolgstappen, o.a. ontwikkeling van een netwerkviewer, inventarisatie waar netwerken elkaar versterken en belemmeren en de koppeling van de netwerkanalyses met ruimtelijke-, economische- en mobiliteitsontwikkelingen.
  Voorstel: desgewenst betrekken bij de bespreking van het Kaderbesluit Infrastructuur in de overlegvergadering van 12 juni in de middag.

  (34) Brief van gedeputeerde Vermeulen over voortgang project Spoorcorridor Leiden-Utrecht
  Met deze brief informeert de gedeputeerde de commissie over de spoorcorridor Leiden-Utrecht. ln de Stuurgroepvergadering van 6 maart 2019 hebben de bestuurders van de betrokken partijen de voortgang van de BO MIRT (Bestuurlijk Overleg Meerjarenprogramma lnfrastructuur Ruimte en Transport) afspraken van november 2018 doorgenomen. Naar aanleiding hiervan lijkt het doortrekken van de huidige spitspendel Leiden-Alphen aan den Rijn naar Utrecht haalbaar.
  Voorstel: voor kennisgeving aannemen.

  (35-37) Brief van GS over stand van zaken rond de voortgangsrapportage Hoogwaardig Openbaar Vervoer Rotterdamnet HOV Rnet
  In de Statencommissie Verkeer en Milieu van 26 september 2018 is de comissie een voortgangsrapportage inzake Hoogwaardig Openbaar Vervoer/Rotterdam-net (HOV / R-net) toegezegd. Om tot een volledige voortgangsrapportage te komen, waarin een vergelijking gemaakt kan worden tussen verschillende regio’s, ontbreken op dit moment de juiste, vergelijkbare, gegevens. Het is om deze reden dat de commissie halverwege dit jaar, later dan gepland, de eerste rapportage zal ontvangen. De monitoring zal uiteindelijk uitgebreide gegevens moeten opleveren op het gebied van onder andere vervoerprestaties, betrouwbaarheid, comfort, klanttevredenheid en kwaliteit van en voorzieningen op haltes.
  Voorstel: voor kennisgeving aannemen.

  (38) Brief van GS over samenwerking doelgroepenvervoer en openbaar vervoer voor de aanbesteding van de concessie Zuid-Holland Noord
  GS informeren de commissie over de voorbereiding van de aanbesteding van het openbaar vervoer van het concessiegebied Zuid-Holland Noord (ZHN). Het afgelopen jaar is een verkenning naar de meerwaarde van samenwerking doelgroepenvervoer en openbaar vervoer uitgevoerd. Hieruit komt naar voren dat door meer samenwerking tussen partijen (waaronder gemeenten en provincie) betere resultaten zijn te bereiken op de maatschappelijke opgaven. Er is geen wijziging nodig in taken en bevoegdheden om betere resultaten te bereiken. Het beleidskader aanbesteding OV met uitgangspunten wordt door het nieuwe college ter vaststelling voorgelegd aan PS. Op 10 juli a.s. wordt er over de aanbesteding concessie Zuid-Holland Noord een technische sessie georganiseerd.
  Voorstel: voor kennisgeving aannemen.

  (39) Brief van gedeputeerde Vermeulen over aanvullende verbeteringen OV concessie DMG
  De brief gaat over een aanvullend verbeterplan voor de concessie Drechtsteden Molenlanden Gorinchem (DMG), die door Qbuzz is uitgewerkt en zal worden doorgevoerd. Met dit verbeterplan moet een aantal structurele problemen worden opgelost die in de concessie helaas nog steeds voorkomen. Er zal worden gemonitord of de maatregelen het gewenste effect hebben. Als hierover meer bekend is, worden  de Staten geïnformeerd.
  Voorstel: voor kennisgeving aannemen.

  (40) Brief van gedeputeerde Vermeulen over Contourennota Toekomstbeeld OV 2040
  Betreft een afschrift van een brief van de staatssecretaris van lnfrastructuur en Waterstaat aan de Tweede Kamer waarmee de secretaris de Contourennota Toekomstbeeld OV aanbiedt. De Contourennota is een verdere uitwerking van het landelijke Toekomstbeeld Openbaar Vervoer 2040. ln de Werkplaats Metropolitaan OV en Verstedelijking worden in de komende maanden de hoofdrichtingen van de Contourennota verder uitgewerkt voor het landsdeel Zuidelijke Randstad. Over de resultaten van de Werkplaats MOVV wordt de commissie - net als over de MlRT-overleggen - schriftelijk geïnformeerd.
  Voorstel: voor kennisgeving aannemen.

  (41) Brief van gedeputeerde Vermeulen over landelijke vervolgaanpak overstapproblematiek spoor OV-chipkaart
  Betreft een afschrift van een brief van de staatssecretaris van lnfrastructuur en Waterstaat aan de Tweede Kamer over de voortgang van de aanpak van de overstapproblematiek op het spoor binnen de OV-chipkaart.
  Voorstel: voor kennisgeving aannemen

  (42) Brief van gedeputeerde Vermeulen over fietsparkeren bij stations in Zuid-Holland
  De gedeputeerde informeert de commissie over de resultaten van het aanpakken van tekorten van fietsenstallingen bij stations. De rijksoverheid onderschrijft het belang van voldoende fietsenstallingen bij stations en gaf ook de provincie Zuid-Holland de gelegenheid om in het kader van het BO MIRT van november 2018 plannen in te dienen om de tekorten op te lossen, waarbij zij de kans op 40 procent cofinanciering in het vooruitzicht stelde. Gedeputeerde Staten hebben in overleg met de betrokken gemeenten plannen ingediend voor alle 15 stations met een geprognosticeerd tekort. De staatssecretaris heeft inmiddels toegezegd 40 procent bij te zullen dragen aan de realisatie van nieuwe stallingen op 11 stations.
  Voorstel: voor kennisgeving aannemen.

  (43) Brief van gedeputeerde Vermeulen over recente ontwikkelingen pilot SolaRoad busbaan N218
  Op 7 maart 2019 is een proefvlak van circa 100 meter op de busbaan langs de N218 bij Spijkenisse in gebruik genomen met zogenaamde SolaRoad-elementen. Op 13 maart 2019 zijn beschadigingen geconstateerd. Het consortium SolaRoad onderzoekt de precieze oorzaak. Wanneer inzicht is verkregen over de precieze oorzaak kan worden beoordeeld of de elementen gerepareerd kunnen worden en wat de gevolgen zijn voor de pilot.
  Voorstel: voor kennisgeving aannemen.

  (44) Brief van gedeputeerde Vermeulen over reactie op gewijzigde inzet materieel traject Leiden - Alphen aan den Rijn door NS
  Het betreft een afschrift van een brief van Gedeputeerde Staten aan de Raad van Bestuur van NS in reactie op de mededeling dat op het traject Leiden - Alphen aan den Rijn treinen van de SGM-serie worden ingezet. Reizigers worden daardoor geconfronteerd met een achteruitgang van toegankelijkheid, hiermee wordt een kwetsbare groep inwoners gedupeerd. GS verzoeken de maatregel terug te draaien. Over de reactie van NS worden PS geïnformeerd.
  Voorstel: voor kennisgeving aannemen.

  (45) Brief van gedeputeerde Vermeulen over stand van zaken nieuwe reizigerstunnel Gorinchem
  Het betreft een afschrift van een brief van het college van B&W van de gemeente Gorinchem aan de Gemeenteraad. Hierin informeert het college de raad over de voortgangsproblemen bij het aanleggen van een reizigerstunnel onder het treinstation van Gorinchem.
  Voorstel: voor kennisgeving aannemen.

  (46-47) Brieven van gedeputeerde Vermeulen over beantwoording technische vragen en start bezwaarschriftenprocedures Qbuzz en beantwoording vragen ten behoeve van de hoorzitting op 29 mei 2019
  Met deze brieven worden Provinciale Staten geïnformeerd over een bezwaar van Qbuzz jegens een opgelegde boete en exploitatiesubsidie en worden vragen van Statenleden beantwoord ten behoeve van de bijeenkomst die op 29 mei heeft plaatsgevonden.
  Voorstel: bij agendapunt 1k Planning aangeven of en zo ja welk (formeel) vervolg de commissie wil geven aan de bijeenkomst van 29 mei en het onderwerp concessie Drechtsteden-Molenlanden-Gorinchem van Qbuzz.

  (48-50) Brief van GS over definitief Programma van Eisen, Bestek en Nota van beantwoording Personenvervoer over Water Rotterdam-Drechtsteden
  Begeleidend schrijven van GS met als bijlagen Definitief Programma van Eisen, Bestek en Nota van Beantwoording Personenvervoer over Water Rotterdam - Drechtsteden
  Voorstel: voor kennisgeving aannemen

  (51-56) Brief van GS over overeenkomst weg- en tunnelbeheer N434
  Provinciale Staten hebben het uitsluitend recht aan de Staat der Nederlanden gevestigd voor het weg- en tunnelbeheer van de N434. GS zijn op 14 mei 2019 de Overeenkomst wegen tunnelbeheer N434 versie 1.1 aangegaan. Dit exemplaar treft de commissie ter kennisgeving aan.
  Voorstel: voor kennisgeving aannemen.

  (57) Brief van GS over samenwerkingsovereenkomst verplaatsing roeivereniging Laga
  In overleg met de gemeente Delft en de provincie Zuid-Holland heeft roeivereniging Laga een nieuwe locatie gevonden om haar activiteiten te ontplooien. De locatie ligt aan de Nieuwe Haven te Delft. De provincie Zuid-Holland draagt € 610.000,- bij aan de verplaatsing van Laga ter bevordering van de veiligheid op de vaarweg.
  Voorstel: voor kennisgeving aannemen

  (58) Brief van gedeputeerde Vermeulen over verkeersslachtoffers in Zuid-Holland in 2018
  Uit cijfers van het CBS blijkt dat het aantal verkeersdoden in Nederland nog steeds toeneemt. ln 2018 kwamen in Nederland 678 mensen om in het verkeer. Dat zijn 65 verkeersdoden meer dan in 2017.Ten opzichte van 2017 betekent dit een procentuele stijging van 10,6%. Voor wat betreft de provincie Zuid-Holland, hebben zich in 2018 totaal 9 dodelijke ongevallen op provinciale wegen voorgedaan, waarbij 10 dodelijke slachtoffers te betreuren zijn. Dit aantal is gedaald ten opzichte van 2017 , toen er 14 dodelijke verkeersslachtoffers op provinciale wegen waren. Volgens de politie is de oorzaak bij geen van deze ongevallen te wijten aan de inrichting of technische staat van de weg.
  Voorstel: voor kennisgeving aannemen.

  (59) Brief van gedeputeerde Vermeulen over Staking in het openbaar vervoer op 28 mei 2019
  De gedeputeerde informeert PS omtrent een aangekondigde staking in Openbaar Vervoer op 28 mei 2019. Hij betreurt het ten zeerste dat de reizigers de dupe worden van deze staking, daarom is aandacht voor een actuele en tijdige informatievoorziening aan de reiziger over de staking insteek van Gedeputeerde in zijn contacten met vervoerders.
  Voorstel: voor kennisgeving aannemen.

  (60-67) Brief van GS over luchtvaart
  GS sturen een afschrift van een brief van de Minister van Infrastructuur en Waterstaat over luchtvaart. Hierin is aandacht voor schaarse geluidsruimte, de positie van maatschappelijk helikopterverkeer RTHA en daarbij tevens aandachtspunten uit de moties 863, 864 en 865. Daarnaast ontvangt de commissie de zienswijze op de Nota Reikwijdte en Detailniveau voor de PlanMER Luchtvaartnota 2020-2050, die tot stand is gekomen in samenwerking met de leden van de Bestuurlijke Regiegroep RTHA (BRR), en met adviezen van de DCMR en GGD. 
  Voorstel: agenderen voor een overlegvergadering van de commissie waarin het onderwerp luchtvaart aan de orde komt.

  Van derden ontvangen

  (68) Afschrift brief van Dorpsraad Leimuiden aan Gedeputeerde Vermeulen over N207
  Voorstel: voor kennisgeving aannemen.

  (69) Afschrift brief van provincie Noord Holland over Deelname Breed Bestuurlijk Overleg
  Duinpolderweg
  Voorstel: voor kennisgeving aannemen.

  (70) Brief Gebroeders Alkemade aan GS en PS over de Duinpolderweg
  Voorstel: voor kennisgeving aannemen

  (71) Brief van Burgerparticipatie Zwethzone over uitgereikte visie aan het omgevingsmanagement van de Provincie Zuid-Holland
  Voorstel: voor kennisgeving aannemen.

  (72) Mailbericht van de ANWB aan PS met Kampioenartikel over verkeersveiligheid
  Voorstel: voor kennisgeving aannemen.

  (73) Brief van Vogelwerkgroep KoudekerkHazerswoude aan GS en PS over bezwaar tegen mogelijk trace N209 door
  Spookverlaat

  Voorstel: een afschrift van de reactie van GS vragen.

  (74) Brief van BTV Rotterdam aan PS over zienswijze op NRD PlanMER Luchtvaartnota
  Voorstel: voor kennisgeving aannemen.

  Stukken
  1. Brief van de Gedeputeerden Vermeulen en Janssen Aanbieding aangepaste rapportages E en B fase 1, Programmatische aanpak Gouwe
  2. Brief van de Gedeputeerden Vermeulen en Janssen Aanbieding aangepaste rapportages E en B fase 1, Programmatische aanpak Gouwe_Deel B bereikbaarheidsscenario's
  3. Brief van de Gedeputeerden Vermeulen en Janssen Aanbieding aangepaste rapportages E en B fase 1, Programmatische aanpak Gouwe_Deel E Verkeersrapportage incl_ bijlagen
  4. Brief van GS over Beslissing klacht Molenberaad inzake project N207 Zuid en Programmatische Aanpak Gouwe
  5. Brief van GS over Beslissing klacht Molenberaad inzake project N207 Zuid en Programmatische Aanpak Gouwe_bijlage Advies klachtencommissie
  6. Brief van GS over Beslissing klacht Molenberaad inzake project N207 Zuid en Programmatische Aanpak Gouwe_bijlage GS brief aan Molenberaad
  7. Brief van Gedeputeerde Janssen Stand van zaken oeververvanging Gouwe
  8. Beleidsregel nadeelcompensatie kabels en leidingen Zuid-Holland 2019 en Uitvoeringsprotocol Kabels en Leidingen_GS-brief
  9. Beleidsregel nadeelcompensatie kabels en leidingen Zuid-Holland 2019
  10. Beleidsregel nadeelcompensatie kabels en leidingen Zuid-Holland 2019 en Uitvoeringsprotocol Kabels en Leidingen_Was-wordt-tabel
  11. locatie railterminal voor trailers_GS-brief
  12. locatie railterminal voor trailers_Rapport
  13. Werkagenda mobiliteit en verkeer van vijf Nederlandse provincies en de Duitse deelstaat Noordrijn Westfalen_GS-brief
  14. Werkagenda mobiliteit en verkeer van vijf Nederlandse provincies en de Duitse deelstaat Noordrijn Westfalen_bijlage
  15. Brief van Gedeputeerde Vermeulen Zienswijze en aandachtspunten namens De Raad van Haarlemmermeer
  16. Samenwerkingsovereenkomst A12 corridor tussen de gemeenten Lansingerland, Zoetermeer, Waddinxveen en Zuidplas en VNO NCW West_GS-brief
  17. Voortgang project N207 Passage Leimuiden_GS-brief
  18. Voortgang project N207 Passage Leimuiden_Uitvoeringsovereenkomst T5
  19. Voortgang project N207 Passage Leimuiden_Rapport ingenieursbureu Sweco
  20. Voortgang project N207 Passage Leimuiden_Brief gemeente Kaag en Braassem december 2018
  21. Voortgang project N207 Passage Leimuiden_GS-brief aan college benw
  22. Overeenkomst A20 Nieuwerkerk aan den IJssel - Gouda_GS-brief
  23. Overeenkomst A20 Nieuwerkerk aan den IJssel - Gouda_Bijlage
  24. Brief van Gedeputeerde Vermeulen Schade aan de N463 Voorweg na planmatig onderhoud
  25. Brief van Gedeputeerde Vermeulen Het weren van reclame-uitingen langs provinciale wegen
  26. GS-brief betreffende de resultaten onderzoeken en maatregelen inzake de Julianasluis te Gouda
  27. Brief van Gedeputeerde Vermeulen Uitloop werkzaamheden Sluis Leidschendam
  28. Brief van Gedeputeerde Vermeulen Position Paper Smart Mobility
  29. Brief van Gedeputeerde Vermeulen Ecologisch Bermbeheer
  30. N207 Passage Leimuiden pilot landbouwverkeer_GS-brief
  31. N207 Passage Leimuiden pilot landbouwverkeer_reactie op verzoek
  32. N207 Passage Leimuiden pilot landbouwverkeer_Brief van de gemeente Kaag en Braassem
  33. Brief van Gedeputeerde Vermeulen Actualisatie netwerkanalyses (vaar)wegen, fiets en openbaar vervoer
  34. Brief van Gedeputeerde Vermeulen Voortgang project Spoorcorridor Leiden-Utrecht
  35. Stand van zaken rond de voortgangsrapportage Hoogwaardig Openbaar Vervoer Rotterdamnet HOV Rnet_GS-brief
  36. Stand van zaken rond de voortgangsrapportage Hoogwaardig Openbaar Vervoer Rotterdamnet HOV Rnet_R-net factsheet PZH
  37. Stand van zaken rond de voortgangsrapportage Hoogwaardig Openbaar Vervoer Rotterdamnet HOV Rnet_R-net factsheet incl MRDH
  38. Samenwerking doelgroepenvervoer en openbaar vervoer voor de aanbesteding van de concessie Zuid-Holland Noord_GS-brief
  39. Brief van Gedeputeerde Vermeulen Aanvullende verbeteringen OV concessie DMG
  40. Brief van Gedeputeerde Vermeulen Contourennota Toekomstbeeld OV 2040
  41. Brief van Gedeputeerde Vermeulen Landelijke vervolgaanpak overstapproblematiek spoor OV-chipkaart
  42. Brief van Gedeputeerde Vermeulen Fietsparkeren bij stations in Zuid-Holland
  43. Brief van Gedeputeerde Vermeulen Recente ontwikkelingen pilot SolaRoad busbaan N218
  44. Brief van Gedeputeerde Vermeulen Reactie op gewijzigde inzet materieel traject Leiden - Alphen aan den Rijn door NS
  45. Brief van Gedeputeerde Vermeulen over Stand van zaken nieuwe reizigerstunnel Gorinchem
  46. Brief van Gedeputeerde Vermeulen Beantwoording technische vragen en start bezwaarschriftenprocedures Qbuzz
  47. Brief van Gedeputeerde Vermeulen Beantwoording vragen ten behoeve van hoorzitting concessie Drechtsteden-Molenlanden-Gorinchem van Qbuzz op 29 mei 2019
  48. Definitief Programma van Eisen, Bestek en Nota van Beantwoording Personenvervoer over Water Rotterdam - Drechtsteden_GS-brief
  49. Definitief Programma van Eisen, Bestek en Nota van Beantwoording Personenvervoer over Water Rotterdam - Drechtsteden_Definitief Programma van Eisen
  50. Definitief Programma van Eisen, Bestek en Nota van Beantwoording Personenvervoer over Water Rotterdam - Drechtsteden_Nota van Beantwoording
  51. GS-brief Overeenkomst weg- en tunnelbeheer N434 versie 1_1 met de Staat der Nederlanden
  52. Voorblad overeenkomst Overeenkomst weg- en tunnelbeheer N434 versie 1-1 met de Staat der Nederlanden_
  53. Gewijzigde Overeenkomst Overeenkomst weg- en tunnelbeheer N434 versie 1-1 met de Staat der Nederlanden
  54. Brief Provincie Zuid-Holland aan Rijkswaterstaat Overeenkomst weg- en tunnelbeheer N434 versie 1 - 1 met de Staat der Nederlanden_
  55. Brief Rijkswaterstaat Overeenkomst weg- en tunnelbeheer N434 versie 1_1 met de Staat der Nederlanden_
  56. Bijlage 5 Overeenkomst weg- en tunnelbeheer N434 versie 1-1 met de Staat der Nederlanden_
  57. GS-brief Samenwerkingsovereenkomst verplaatsing roeivereniging Laga
  58. Brief van Gedeputeerde Vermeulen Verkeersslachtoffers in Zuid-Holland in 2018
  59. Brief van Gedeputeerde Vermeulen Staking in het openbaar vervoer op 28 mei 2019
  60. Luchtvaartbrief_GS-brief
  61. Luchtvaartbrief_luchtvaartbrief aan de minister IenW
  62. Luchtvaartbrief_motie 863 Koning (PvdA) standpunt provincie tav groei luchtvaart in Nederland
  63. Luchtvaartbrief_motie 864 Breitbarth (D66) geen toename geluidsruimte RTHA
  64. Luchtvaartbrief_motie 865 Potjer (GroenLinks) Alternatief ruimtegebruik gronden RTHA
  65. Luchtvaartbrief_Adecs Airinfra Locatie-onderzoek helihaven, Inventarisatie en verkenning, d_d_ 12 november 2018
  66. Luchtvaartbrief_BRR-advies aan Staatssecretaris Dijksma, ‘Advies regionaal draagvlak te nemen luchthavenbesluit Rotterdam The Hague Airport’, d_d_ 25 augustus 2017 (kenmerk BRR-2017-008)
  67. Luchtvaartbrief_Zienswijze op de Nota Reikwijdte en Detailniveau voor de PlanMER Luchtvaartnota 2020-2050
  68. Afschrift brief van Dorpsraad Leimuiden aan Gedeputeerde Vermeulen over N207
  69. Afschrift brief van provincie Noord Holland over Deelname Breed Bestuurlijk Overleg Duinpolderweg
  70. brief Gebroeders Alkemade over de Duinpolderweg
  71. Burgerparticipatie Zwethzone Uitgereikte visie aan het omgevingsmanagement PZH
  72. mailbericht met bijlage van de ANWB
  73. Brief van Vogelwerkgroep KoudekerkHazerswoude bezwaar tegen mogelijk trace N209 door Spookverlaat
  74. Brief van BTV Rotterdam over zienswijze op NRD PlanMER Luchtvaartnota
 8. Ingekomen stukken die horen bij Ambitie 5 'Naar een nieuwe economie (the next level)'(Agendapunt ingeklapt)

  De nummers voor de titels verwijzen naar de lijst met bijgevoegde stukken, die u onderaan dit agendapunt aantreft.

  Van Gedeputeerde Staten ontvangen

  (1-3) Brief van GS over ondertekening Tuinbouwakkoord en brief van gedeputeerde Bom-Lemstra over Kamerbrief naar aanleiding van ondertekening Tuinbouwakkoord
  Op 14 maart 2019 heeft gedeputeerde Bom-Lemstra namens de provincie Zuid-holland het Tuinbouwakkoord ondertekend. Het Tuinbouwakkoord is ook ondertekend door de minister van LNV, de andere partners van Greenports Nederland, Tuinbouw NL en de Topsector Tuinbouw en Uitgangsmaterialen. Met het akkoord wordt beoogd zoveel als mogelijk de nationale Tuinbouwagenda 2019-2030 in gezamenlijkheid uit te voeren. Hiermee wordt bijgedragen aan het versterken van de internationale concurrentiepositie van het tuinbouwcluster, het behouden van de leidende positie van Nederland als tuinbouwland en kennisland en aan de doelen van Nederland en de Verenigde Naties op het vlak van voedsel, voedselveiligheid, groene leefomgeving en duurzaamheid. Ter informatie ontvangt PS eveneens de Kamerbrief die na de ondertekening van het Tuinbouwakkoord aan de Tweede Kamer is verzonden.
  Voorstel: voor kennisgeving aannemen.

  (4) Brief van gedeputeerde Bom-Lemstra over Koopstromenonderzoek Randstad 2018
  Het Koopstromenonderzoek wordt regelmatig uitgevoerd om de trends in de detailhandelswereld te volgen. Het vorige Randstad Koopstromenonderzoek vond plaats in 2016. Omdat toen grote veranderingen in het winkellandschap werden waargenomen, vonden de Randstadprovincies het belangrijk na korte tijd de ontwikkelingen opnieuw te monitoren middels een nieuw Randstad Koopstromenonderzoek. In de brief worden de resultaten van het Randstand Koopstormenonderzoek 2018 toegelicht. Het volledige onderzoek en meer informatie is te vinden op www.kso2018.nl. Omdat de ontwikkelingen die zich in 2016 hebben voorgedaan in 2018 zijn doorgezet, lijkt het erop dat er geen of zeer beperkte provinciale (ruimtelijke) beleidswijzigingen nodig zijn. De gedeputeerde laat wel een korte analyse uitvoeren of en zo ja op welke manier er aanpassingen in het provinciaal detailhandelsbeleid wenselijk danwel noodzakelijk zijn.
  Voorstel: voor kennisgeving aannemen.

  (5) Brief van GS over Wijziging Subsidieregeling cofinanciering EFRO Zuid-Holland en vaststellen van drie deelplafonds voor provinciale cofinanciering
  GS informeren PS over een aantal wijzigingen in de subsidieregeling confinanciering EFRO (Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling) Zuid-Holland en het vaststellen door GS van drie deelplafonds voor provinciale cofinanciering binnen het operationele programma Kansen voor West II. Het vaststellen van deelplafonds is een bevoegdheid van GS. PS hebben in maart 2015 een subsidieplafond van € 12,85 miljoen euro vastgesteld voor de periode van 2015 t/m 2020 voor projecten gericht op innovatie en duurzame energie binnen het operationele programma Kansen voor West II.
  Voorstel: voor kennisgeving aannemen.

  (6-8) Brief van GS over deelname handelsmissie Ruimtevaart naar het Duitse landsdeel Bremen
  Op basis van de Gedragscode van GS leden artikel 10 Reizen buitenland, informeert GS u over de deelname van de Commissaris van de Koning, dhr. Smit, aan de handelsmissie Ruimtevaart naar het Duitse landdeel Bremen. Doel van deze economische misse was bevordering van handel, wederzijdse investeringen en technologische samenwerking. PS ontvangen nog het verslag van deze missie.
  Voorstel: voor kennisgeving aannemen.

  (9-10) Brief van GS over actualisatie programma grootschalige logistieke bedrijventerreinen A12-corridor
  GS hebben een geactualiseerd provinciaal programma grootschalige logistieke bedrijventerreinen A12-corridor vastgesteld. Het geactualiseerde programma is een vervolg op de Samenwerkingsovereenkomst die eerder is gesloten met de gemeenten Waddinxveen, Zoetermeer, Zuidplas en Lansingerland, VNO-NCW West, de provincie Zuid-Holland en zes marktpartijen die in het gebied actief zijn: WDP (Warehouses De Pauw), Montea, Van Uden, Bleizo, Wayland Development en Somerset Capital Partners. Het ‘provinciaal programma bedrijventerreinen’ is een nieuw provinciaal instrument, dat is opgenomen in artikel 6.10 lid 3 van de Omgevingsverordening. Het instrument is opgenomen in de Omgevingsverordening als ‘stok achter de deur’ om als provincie Zuid-Holland te sturen op goede regionale visies op wonen of bedrijventerreinen. Het geactualiseerde programma  wordt, conform de Omgevingsverordening, de beleidsmatige basis voor de ruimtelijke onderbouwingen van bestemmings- of omgevingsplannen. Het programma gaat niet over andere bedrijvigheid dan grootschalige logistiek.
  Voorstel: voor kennisgeving aannemen.

  Van derden ontvangen

  (11) Brief van Let’s talk about tech voor veilige, humane en duurzame technologie aan de Commissaris van de Koning, GS en PS over of en in hoeverre een gezonde leefomgeving in het geding is bij de uitrol van 5G
  Voorstel: voor kennisgeving aannemen.

  (12) Mailbericht van winkeliersvereniging Dorpskernwinkeliers Boskoop aan PS over bedrijventerrein Boskoop
  Voorstel: ter afhandeling doorgeleiden naar GS en een afschrift van de reactie van GS vragen.

  Stukken
  1. Ondertekening nationaal Tuinbouwakkoord_GS-brief
  2. Ondertekening nationaal Tuinbouwakkoord_Tuinbouwakkoord
  3. Brief van Gedeputeerde Bom Kamerbrief naar aanleiding van ondertekening Tuinbouwakkoord
  4. Brief van Gedeputeerde Bom Koopstromenonderzoek Randstad 2018
  5. GS-brief Wijziging Subsidieregeling cofinanciering EFRO Zuid-Holland en vaststellen van drie deelplafonds voor provinciale cofinanciering
  6. GS-brief over deelname handelsmissie Ruimtevaart naar het Duitse landsdeel Bremen
  7. GS-brief over deelname handelsmissie Ruimtevaart naar het Duitse landsdeel Bremen_Joint Declaration
  8. GS-brief over deelname handelsmissie Ruimtevaart naar het Duitse landsdeel Bremen_Programma
  9. Actualisatie provinciaal programma grootschalige logistieke bedrijventerreinen A12-corridor (april 2019)_GS-brief
  10. Geactualiseerd provinciaal programma grootschalige logistieke bedrijventerreinen A12-corridor (april 2019)
  11. Brief van Let's talk about tech voor veilige, humane en duurzame technologie
  12. Mailbericht van de winkeliersvereniging Dorpskernwinkeliers Boskoop over supermarkt op bedrijventerrein Boskoop
 9. Ingekomen stukken die horen bij Ambitie 6 'Energievernieuwing'(Agendapunt ingeklapt)

  De nummers voor de titels verwijzen naar de lijst met bijgevoegde stukken, die u onderaan dit agendapunt aantreft.

  Van Gedeputeerde Staten ontvangen

  (1-2) Brief van gedeputeerde Vermeulen over resultaten verkenningsfase motie 819 Versnelling energietransitie
  In de PS vergadering van 27 juni 2018 is bij de bespreking van de Kadernota motie 819 Versnelling energietransitie aangenomen (indiener mw. Koning, PvdA). Met deze motie hebben PS aan GS verzocht een verkenning te doen naar de mogelijkheden om zonnepanelen op provinciale geluidsschermen te plaatsen. In voorliggende brief beschrijft de gedeputeerde hoe Gedeputeerde Staten invulling hebben gegeven aan de uitvoering van de motie. 
  Voorstel: agenderen voor een overlegvergadering om te bespreken of aan PS geadviseerd kan worden motie 819 al dan niet als afgehandeld te beschouwen

  (3-4) Brief van over Meterstand Energieagenda
  Gedeputeerde Staten informeren Provinciale Staten over de resultaten tot en met maart 2019 met betrekking tot de uitvoering van de Energieagenda van de Provincie Zuid-Holland.
  Voorstel: Voor kennisgeving aannemen.

  (5) Brief van gedeputeerde Weber over toezegging inzet 2,5 miljoen energietransitie industrie
  De gedeputeerde geeft aan dat hij bij Provinciale Staten op een later moment terugkomt op de vraag hoe de € 2,5 miljoen voor de verduurzaming van de industrie op het gebied van energie besteed kan worden. De redenen hiervoor zijn dat uitkomsten van het Klimaatakkoord en het nieuwe collegeakkoord belangrijke input zijn voor de provinciale inzet voor de verduurzaming van de industrie voor de komende jaren.
  Voorstel: voor kennisgeving aannemen.

  (6-7) Brief van GS over visie op de doorontwikkeling van aardwarmte in Zuid-Holland
  Gedeputeerde Staten bieden aan Provinciale Staten de visie op de doorontwikkeling van aardwarmte in Zuid-Holland aan. Deze visie is een gezamenlijk product van de Geothermie Alliantie Zuid-Holland, waarin de provincie Zuid-Holland samenwerkt met Dutch Association Geothermal Operators (DAGO), Energie Beheer Nederland B.V., Eneco Warmte en Koude B.V., gemeente Westland, HVC en Hydreco GeoMEC B.V.. Om de energietransitie te versnellen werkt de provincie via de energieagenda aan het versnellen van het benutten en winning van geothermie. De visie bevat concrete acties die gezamenlijk opgepakt gaan worden om aardwarmte systematisch, maatschappelijk verantwoord en veilig te winnen door middel van onder andere intensieve kennisuitwisseling, stimuleren van innovatie en programmatische aanpak van projecten.
  Voorstel: voor kennisgeving aannemen.

  (8-10) Reactie van Gedeputeerde Staten op het advies energielandschappen van de Provinciaal Adviseur Ruimtelijke Kwaliteit (PARK)
  Op 15 januari 2019 heeft de PARK het advies 'Energielandschappen; Ontwerpend onderzoek landschap en duurzame energie' uitgebracht en GS om een reactie gevraagd. De reactie van GS is weergegeven in de brief. Het advies en het onderliggende onderzoek van de PARK is te vinden via de link: www.pazh.nl. GS geven aan dat het aan een volgende college is om keuzes te maken over het toekomstige energiebeleid.
  Voorstel: voor kennisgeving aannemen.

  (11-13) Brief van GS over aangaan Green Deal Aquathermie op 14 mei 2019
  Door het ondertekenen van de Green Deal Aquathermie geeft de provincie Zuid-Holland richting aan het bundelen van krachten met stakeholders die een schakel zijn in de keten van de benutting van aquathermie. Dit met als doel om samen de waarde en toepassing van aquathermie als warmte- en koudebron in de warmtetransitie in kaart te brengen en een versnelling proberen te brengen in de warmtetransitie.
  Voorstel: voor kennisgeving aannemen.

  Van derden ontvangen

  (14-15) Brief van de Randstedelijke Rekenkamer over onderzoeksopzet provinciale besluitvorming en informatievoorziening inzake het Warmtebedrijf Rotterdam
  De aanleiding voor dit onderzoek is de door Provinciale Staten aangenomen motie 837 Warmtebedrijf (indiener dhr. Rijken, PVV) in de PS vergadering van 19 september 2018. De planning is dat het eindrapport in het vierde kwartaal van 2019 gereed is.
  Voorstel: kennisnemen van de onderzoeksopzet en het eindrapport agenderen in een overlegvergadering waarbij aan PS advies uitgebracht kan worden of en zo ja welke aanbevelingen uit het rapport door PS worden overgenomen

  (16) Brief van dorpsvereniging Filopopers Nieuw-Beijerland aan GS en PS over aanvraag onderzoek en monitoring windmolenpark Spui Korendijk
  Voorstel: ter afhandeling doorgeleiden naar GS en een afschrift van de reactie van GS vragen.

  (17) Brief van Comité tegen dreiging windmolens bij AKZO aan PS over het verzoek bestuur Regio Holland Rijnland om verruiming ruimtelijk kader voor plaatsing van windturbines
  Voorstel: ter informatie doorgeleiden naar GS.

  (18) Mailbericht van recreatieondernemer Billybird aan PS over energietransitie, tankstations en provinciaal beleid
  Voorstel: ter afhandeling doorgeleiden naar GS en een afschrift van de reactie van GS vragen.

  (19) Brief van het Leids college aan de Leidse raad over stand van zaken 'Leiding over Oost' in afschrift aan PS
  Deze brief is betrokken bij de bespreking van het warmtedossier in de vergadering van de Algemene Statencommissie op 15 mei 2019. Ter administratieve afhandeling is de brief op deze agenda vermeld.

  Stukken
  1. Brief van Gedeputeerde Vermeulen Resultaten verkenningsfase motie 819 - versnelling energietransitie
  2. motie 819 Koning (PvdA) Versnelling energietransitie
  3. Meterstand Energieagenda 2018_GS-brief
  4. Meterstand Energieagenda 2018_Meterstand April 2019
  5. Brief van Gedeputeerde Weber Toezegging aan Staten Cie verdeling inzet 2,5 mln energietransitie industrie
  6. Visie op de doorontwikkeling van aardwarmte in Zuid-Holland_GS-brief
  7. Visie op de doorontwikkeling van aardwarmte in Zuid-Holland_bijlage
  8. Reactie Gedeputeerde Staten op advies energielandschappen van de Provinciaal Adviseur Ruimtelijke Kwaliteit_GS-brief
  9. Advies aan gedeputeerde staten over energielandschappen PARK
  10. Reactie Gedeputeerde Staten op advies energielandschappen van de Provinciaal Adviseur Ruimtelijke Kwaliteit_advies Energielandschappen
  11. Reactie Gedeputeerde Staten op advies energielandschappen van de Provinciaal Adviseur Ruimtelijke Kwaliteit_GS-brief aan PARK
  12. Greendeal Aquathermie_GS-brief
  13. Green Deal Aquathermie
  14. Greendeal Aquathermie_Bijlage I Programmaplan uitvoering Green Deal Aquathermie 2019-2021
  15. Brief van de Randstedelijke Rekenkamer onderzoeksopzet provinciale besluitvorming en informatievoorziening WbR
  16. Brief van de Randstedelijke Rekenkamer onderzoeksopzet provinciale besluitvorming en informatievoorziening WbR_bijlage
  17. Brief van dorpsvereniging Filopopers Nieuw- Beijerland over aanvraag onderzoek en monitoring windmolenpark Spui Korendijk
  18. Brief comite tegen dreiging windmolens bij AKZO
  19. Mail van recreatieondernemer Billybird over energietransitie, tankstations en provinciaal beleid
  20. Brief Leids college aan Leidse raad over stand van zaken Leiding over Oost
 10. Ingekomen stukken die horen bij overige beleidsmatige taken(Agendapunt ingeklapt)

  De nummers voor de titels verwijzen naar de lijst met bijgevoegde stukken, die u onderaan dit agendapunt aantreft.

  Van Gedeputeerde Staten ontvangen

  Thema Bestuur

  (1) Brief van GS over voorbereidingen provincie Zuid-Holland op een Brexit zonder terugtredingsakkoord
  Met deze brief wordt PS geïnformeerd over de voorbereidingen die in Zuid-Holland worden getroffen om in te spelen op problemen die kunnen ontstaan bij een Brexit zonder terugtredingsovereenkomst, de zogenaamde “no-deal Brexit”.
  In het onderstaande wordt een beeld gegeven van de acties die hierbij spelen. Veelal ligt de primaire verantwoordelijkheid hiervoor bij de Rijksoverheid. Per onderwerp wordt aangegeven hoe de provincie kan bijdragen. Hierbij worden de economische sectoren aangehouden die als meest kwetsbaar zijn aangemerkt, te weten: de transport- en logistieke sector, het havengebied van Rotterdam, de tuinbouwsector, de visserijsector, het bedrijfsleven in het algemeen. Daarnaast wordt er stilgestaan bij de gevolgen van de Brexit voor de provinciale (ambtelijke) organisatie.
  Voorstel: voor kennisgeving aannemen.

  (2) Brief van gedeputeerde Baljeu over onderzoek Vlaardingen
  Van gedeputeerde Baljeu is een brief ontvangen met het rapport van het onderzoek naar de bestuurskracht van de gemeente Vlaardingen en de besluitvorming door de gemeenteraad. De commissie Bestuur en Middelen heeft in de vergadering van 13 februari 2019 aangegeven het rapport te willen bespreken in de nieuwe Statenperiode.
  Voorstel: agenderen voor de eerste overlegvergadering van de commissie waarin de bestuurlijke onderwerpen aan de orde komen.

  (3-5) Reactie van GS op de eindnotitie van de Voorbereidingscommissie Toekomst Regionale Samenwerking Drechtsteden (Commissie Deetman)
  In februari 2018 is het rapport “Verstandig Versterken” uitgebracht over de samenwerking in de Drechtsteden. Vervolgens hebben de zeven Drechtstedengemeenten (Alblasserdam, Dordrecht, Hardinxveld-Giessendam, Hendrik-Ido-Ambacht, Papendrecht, Sliedrecht, Zwijndrecht) een commissie ingesteld onder voorzitterschap van de heer Wim Deetman met het verzoek om te adviseren over de conclusies die aan dit rapport kunnen worden verbonden voor de inrichting van de Drechtstedensamenwerking. Het resultaat is neergelegd in onderhavige consultatieversie van de eindnotitie. Gedeputeerde Staten geven in hun brief aan het Drechtstedenbestuur vanuit provinciaal perspectief een aantal overwegingen mee.
  Voorstel: agenderen voor de eerste overlegvergadering van de commissie waarin de bestuurlijke onderwerpen aan de orde komen en GS vragen ten behoeve van die bespreking een update te geven van de laatste stand van zaken.

  (6) Brief van gedeputeerde Vermeulen over concept Strategische Agenda Metropoolregio Rotterdam Den Haag (MRDH)
  Gedeputeerde Vermeulen informeert PS over de brief die GS aan het Algemeen Bestuur van de Metropoolregio Rotterdam Den Haag hebben gestuurd met de reactie van het college van GS op de concept Strategische Agenda van de MRDH.
  De commissie Bestuur en Middelen sprak op 23 januari 2019 met raadsleden uit verschillende MRDH-gemeenten. Aan bod kwamen de onderwerpen verkeer en vervoer, de vervoersautoriteit, het economisch vestigingsklimaat en de ontwikkeling van de metropoolregio in samenwerking met de provincie. Geconcludeerd werd dat een vervolgbijeenkomst in de tweede helft van 2019 gewenst is, waarbij werd gedacht aan een plenaire bijeenkomst en thematische verdiepingssessies. De griffie zal u binnenkort een datumvoorstel doen.
  Voorstel: de brief van gedeputeerde Vermeulen en de reactie van GS op de Concept Strategische Agenda MRDH voor kennisgeving aannemen.

  (7) Brief van gedeputeerde Baljeu over rapportage informatieveiligheid
  Tijdens de bespreking van de Begroting 2018 in de vergadering van de commissie Bestuur en Middelen van 1 november 2017 heeft mevrouw Meurs (D66) gevraagd om een uitbreiding van de huidige kwantitatieve indicator op het gebied van informatieveiligheid. Gevraagd werd om het effect van de inspanningen inzichtelijker te maken. De gedeputeerde doet met deze brief haar toezegging gestand door hiertoe een voorstel aan te bieden. Allereerst zal vanaf het komend jaar in de jaarstukken inzicht worden gegeven in het effect van de inspanningen op het gebied van informatieveiligheid en op het gebied van risicobeperking. Daarnaast stelt zij voor om PS (via de commissie) meer te betrekken bij het onderwerp. Dit kan bijvoorbeeld door een jaarlijkse inhoudelijke sessie of presentatie in de commissie. De inhoud hiervan kan worden vormgegeven aan de hand van de actualiteit en de behoefte van de commissie. De interactie met de commissie kan vervolgens aanleiding zijn om de wijze van
  rapporteren aan te passen.
  Voorstel: aangeven of de commissie akkoord gaat met een jaarlijkse inhoudelijke sessie. In dat geval zal de griffie in overleg met GS de vorm en een geschikt moment voorstellen.

  (8-11) Brief van GS over Gemeenschappelijk Financieel Toezicht Kader GTK 2020 voor gemeenten
  Provincies houden financieel toezicht op gemeenten. Dit is bepaald in de gemeentewet. De kaders voor het financieel toezicht zijn door de provincies uitgewerkt in een gemeenschappelijk financieel toezichtkader (GTK 2020). Het vorige GTK stamde uit 2014 en was aan vernieuwing toe. Het nieuwe GTK wordt door alle colleges van Gedeputeerde Staten in Nederland vastgesteld en is voor het eerst van toepassing op de begroting 2020. Naast het GTK worden gemeenten jaarlijks geïnformeerd over actuele onderwerpen met betrekking tot het financieel toezicht. Hiervoor stelt de provincie een begrotingscirculaire op. Het GTK 2020 en de Begrotingscirculaire 2020-2023 worden na vaststelling door GS aan de gemeenteraden, met een afschrift aan de colleges van Burgemeester en Wethouders, toegezonden.
  Voorstel: voor kennisgeving aannemen.

  (12-13) Brief van GS inzake Jaarverslag 2018 Eenheid Audit en Advies (EAA)
  In het jaarverslag doe de EAA verslag van de wijze waarop de taken zijn gerealiseerd op basis van het Onderzoeksplan 2018.
  Voorstel: voor kennisgeving aannemen.

  (14-15) Brief van GS inzake Onderzoeksplan 2019 Eenheid Audit en Advies (EAA) met Audit Charter 2019
  Het onderzoeksplan 2019 van de EAA omvat 16 opdrachten op het gebied van provinciale bedrijfsvoering en zijn door de opdrachtgevers zelf aangereikt met het oogmerk om te leren en te verbeteren. In het Audit Charter zijn de regels opgenomen die van toepassing zijn bij de planning en uitvoering van deze opdrachten.
  Voorstel: voor kennisgeving aannemen.

  Thema Media

  (16) Brief van gedeputeerde Vermeulen over aanbieding onderzoek Regionale en lokale journalistiek in Zuid-Holland
  ln juni 2018 heeft gedeputeerde Vermeulen de Universiteit Leiden opdracht gegeven onderzoek te doen naar de staat van de Zuid-Hollandse journalistiek en in beeld te brengen welke mogelijkheden er zijn om de lokale en regionale media al dan niet te ondersteunen vanuit de provincie. Hoogleraar Journalistiek en Nieuwe Media prof. dr. J.C de Jong en collega-onderzoeker dr. A.W.M. Koetsenruijter hebben in hun onderzoek "Regionale en lokale journalistiek in Zuid-Holland" het huidige Zuid-Hollandse medialandschap in kaart gebracht en onderzocht waar de lokale en regionale media in Zuid-Holland behoefte aan hebben. De commissie Bestuur en Middelen heeft aangegeven het rapport te willen bespreken in de nieuwe Statenperiode en daaraan voorafgaand een bijeenkomst te organiseren waarbij professor De Jong de resultaten van het onderzoek toelicht en ook journalisten in Zuid-Holland worden betrokken, vergelijkbaar met de bijeenkomst op 10 oktober 2018. Deze bijeenkomst staat gepland voor 26 juni aanstaande van 14.00 tot 16.00 uur op het provinciehuis en de uitnodigingen met het programma zijn verstuurd.
  Voorstel: het rapport en de uitkomsten van de bijeenkomst agenderen voor de eerste overlegvergadering van de commissie waarin het thema media aan de orde komt.

  (17) Brief van gedeputeerde Vermeulen over evaluatie digitaal publiceren van kennisgevingen met bijlagen
  ln de vergadering van de commissie Bestuur en Middelen van 12 december 2018 heeft gedeputeerde Vermeulen naar aanleiding van het agendapunt 'Evaluatie digitaal publiceren van kennisgevingen' een tweetal toezeggingen gedaan. ln deze brief kom hij terug op beide toezeggingen. De eerste toezegging betreft een onderzoeksverantwoording van Onderzoeksbureau
  Blauw en de tweede betreft het onder de aandacht brengen van de (on)bekendheid van Overheid.nl bij minister Ollongren.
  Voorstel: voor kennisgeving aannemen.

  Thema Europa en China

  (18-20) Brief van GS inzake Europa en China Jaarplan 2019
  De provincie Zuid-Holland is actief in Europa en China. In het Europa en China Jaarplan 2019 wordt inzicht geboden in de activiteiten die in 2018 hebben plaatsgevonden en wordt geschetst welke plannen het college van Gedeputeerde Staten heeft in 2019. Het Europa Jaarplan beschrijft voor een aantal beleidsterreinen de relevante opgaven en ambities voor de lobbyactiviteiten, het aantrekken van Europese subsidies en deelname aan relevante netwerken. In het China Jaarplan 2019 wordt met name ingegaan op de relatie met de provincie Hebei en specifiek op de activiteiten ten behoeve van de tuinbouwsector en de duurzame stedelijke ontwikkeling.
  Voorstel: voor kennisgeving aannemen.

  Thema Financiën

  (21-22) Brief van GS over rapportage beleids- en subsidie-evaluaties 2018
  GS hebben een kalender opgesteld waarop staat wanneer subsidieregelingen en beleid van de provincie Zuid-Holland geëvalueerd moeten worden. Deze evaluaties worden uitgevoerd om inzicht te krijgen in de effectiviteit van het handelen van de provincie. Jaarlijks sturen GS aan Provinciale Staten een rapportage waarin staat welke evaluaties in het voorafgaande jaar wel en welke niet zijn uitgevoerd. Volgens deze afspraak wordt u nu geïnformeerd over de evaluaties die in 2018 zijn verricht, met een overzicht van conclusies en aanbevelingen uit de rapporten.
  Voorstel: de rapportage betrekken bij de discussie over beleidsdoelstellingen en indicatoren die later dit jaar is voorzien.

  (23) Brief van gedeputeerde Baljeu over digitaal declareren reis- en verblijfkosten Statenleden
  Met deze brief informeert gedeputeerde Baljeu de Staten over de nieuwe manier van verwerken van de reis- en verblijfdeclaraties.
  Voorstel: voor kennisgeving aannemen.

  Van derden ontvangen

  Thema Bestuur

  (24) Brief van het IPO over voordracht leden Algemene Vergadering IPO
  Het IPO nodigt Provinciale Staten van iedere provincie uit om uit hun midden twee personen aan te wijzen ter vertegenwoordiging van hun provincie in de Algemene Vergadering van het IPO. In het Fractievoorzittersoverleg is besloten tot nader order de huidige twee vertegenwoordigers van Zuid-Holland, mevrouw Bonnewits-de Jong en de heer Potjer, aan te wijzen. Bij de coalitieonderhandelingen zullen de verschillende posten opnieuw worden ingevuld.
  Voorstel: voor kennisgeving aannemen.

  (25-26) Afschrift van de brief van het IPO aan de Commissarissen van de Koning over de formatie en totstandkoming van het IPO-bestuur
  Voorstel: voor kennisgeving aannemen.

  (27) Brief van de Randstedelijke Rekenkamer over terugstorting bijdrage 2018
  Voorstel: voor kennisgeving aannemen.

  (28-29) Brief van de Randstedelijke Rekenkamer over rapport ‘Opvolging aanbevelingen 2019’
  Voorstel: voor kennisgeving aannemen.

  Stukken
  1. GS-brief Voorbereidingen provincie Zuid-Holland op een Brexit zonder terugtredingsakkoord
  2. Brief van Gedeputeerde Baljeu over Onderzoek Vlaardingen
  3. Reactie Eindnotitie Commissie Deetman over toekomst regionale samenwerking Drechtsteden_GS-brief
  4. Reactie Eindnotitie Commissie Deetman over toekomst regionale samenwerking Drechtsteden_Brief aan Drechtstedenbestuur
  5. Reactie Eindnotitie Commissie Deetman over toekomst regionale samenwerking Drechtsteden_bijlage
  6. Brief van Gedeputeerde Vermeulen Concept Strategische Agenda Metropoolregio Rotterdam Den Haag
  7. Brief van Gedeputeerde Baljeu Rapportage informatieveiligheid
  8. Gemeenschappelijk financieel Toezicht Kader GTK 2020 voor gemeenten_GS-brief
  9. Gemeenschappelijk financieel Toezicht Kader GTK 2020 voor gemeenten
  10. Gemeenschappelijk financieel Toezicht Kader GTK 2020 voor gemeenten_Aanbiedingsbrief
  11. Gemeenschappelijk financieel Toezicht Kader GTK 2020 voor gemeenten_Begrotingscirculaire
  12. Jaarverslag 2018 van de Eenheid Audit en Advies_GS-brief
  13. Jaarverslag 2018 van de Eenheid Audit en Advies
  14. Onderzoeksplan 2019 Eenheid Audit en Advies
  15. Audit Charter 2019
  16. Brief van Gedeputeerde Vermeulen Aanbieding onderzoek Regionale en lokale journalistiek in Zuid-Holland
  17. Brief van Gedeputeerde Vermeulen Evaluatie digitaal publiceren van kennisgevingen
  18. GS-brief Europa en China Jaarplan 2019
  19. GS-brief Europa en China Jaarplan 2019_Europa Jaarplan
  20. GS-brief Europa en China Jaarplan 2019_Jaarplan China
  21. Rapportage beleids- en subsidie-evaluaties 2018_GS-brief
  22. Rapportage beleids- en subsidie-evaluaties 2018_Bijlage
  23. Brief Baljeu Digitaal declareren reis- en verblijfkosten statenleden
  24. GS-brief Onderzoeksplan 2019 Eenheid Audit en Advies met bijbehorende Audit Charter 2019
  25. Brief van het IPO Voordracht leden Algemene Vergadering IPO
  26. Brief van het IPO Formatie en totstandkoming IPO-bestuur
  27. Brief van de Randstedelijke Rekenkamer Terugstorten bijdrage Zuid-Holland 2018
  28. Randstedelijke Rekenkamer Opvolging aanbevelingen 2019 Zuid-Holland
  29. Randstedelijke Rekenkamer Opvolging aanbevelingen 2019 Zuid-Holland_aanbiedingsbrief
 11. Planning(Agendapunt ingeklapt)

  a) Vervolg informatieve bijeenkomst over concessie Drechtsteden-Molenlanden-Gorinchem - Qbuzz
  Op 29 mei jl. heeft een informatieve bijeenkomst over de concessie Drechtsteden-Molenlanden-Gorinchem - Qbuzz plaatsgevonden. Tijdens deze bijeenkomst is besloten om vandaag in de procedurevergadering te bespreken of en zo ja welk (formeel) vervolg de Statenleden hier aan willen geven. Zie ook de ingekomen stukken van GS bij agendapunt 1g nummers 46 en 47.

  b) Verzoeken van derden

  - Van Molenstichting SIMAV (Stichting tot Instandhouding van Molens in de Alblasserwaard en de Vijfheerenlanden) en van de Stichting Werelderfgoed Kinderdijk (SWEK) is een uitnodiging ontvangen voor een werkbezoek aan de regio Alblasserwaard Vijfheerenlanden en in het bijzonder aan de molens van beide Stichtingen.

  - De Randstedelijke Rekenkamer heeft te kennen gegeven graag een keer met de nieuwe Staten in gesprek te gaan over hoe de Staten de Rekenkamer zouden willen benutten. Daarbij zou ook de Programmaraad aan de orde kunnen komen.

  Voorstel: aangeven of de commissie akkoord gaat met het organiseren van beide bijeenkomsten. Zo ja, dan zal de griffie in overleg met de uitnodigende partijen een geschikte datum zoeken na het zomerreces.

 12. Sluiting procedurevergadering(Agendapunt ingeklapt)

2.

Opening overlegvergadering(Agendapunt ingeklapt)

Niet van toepassing.

3.

Verslag vorige vergadering(Agendapunt ingeklapt)

Niet van toepassing.

4.

Besluitenlijst vorige vergadering(Agendapunt ingeklapt)

Niet van toepassing.

5.

Bespreekstukken(Agendapunt ingeklapt)

Niet van toepassing.

6.

Sluiting(Agendapunt ingeklapt)

Uitgelicht

Zoeken