Algemene Statencommissie 17 juli 2019 warmtedossier - woensdag 17 juli 2019

Orgaan:
Kies een orgaan
Locatie:
Landschapszaal
Datum:
woensdag 17 juli 2019
Aanvang:
10:00 uur
Eindtijd:
13:00  uur
Contactpersoon:
C.J. de Vries
Telefoon:
070 441 6494
E-mail:
cj.de.vries@pzh.nl
Terug

Direct naar

1.

Opening procedurevergadering(Agendapunt ingeklapt)

Sub-agendapunten

 1. Opening en mededelingen(Agendapunt ingeklapt)

 2. Besluitenlijst vorige procedurevergadering(Agendapunt ingeklapt)

  Voorstel: vaststellen besluitenlijst 26 juni 2019

  Stukken
  1. Conceptbesluitenlijst_procedurevergadering_Algemene Statencommissie 26 juni 2019 OPENBAAR_pdf
 3. Ingekomen stukken(Agendapunt ingeklapt)

  De nummers voor de titels verwijzen naar de lijst met bijgevoegde stukken die u onderaan dit agendapunt
  aantreft.

  Van Gedeputeerde Staten ontvangen:

  (1). GS brief inzake onderzoek Eenheid Audit en Advies warmtedossier
  voorstel: desgewenst te betrekken bij de bespreking in de aansluitende overlegvergadering

  (2). Statenvoorstel Project LoO aanwijzen als Groot Project
  Voorstel: conform besluit tijdens bespreking 26 juni 2019 en de "Procedureregeling Grote Projecten" doorgeleiden naar de COR van september 2019 ter advisering aan PS van september 2019.   

  (3-4). GSbrief erratum op GSbrief van 7 juni 2019
  Voorstel: voor kennisgeving aannemen


  Stukken
  1. GS-brief inzake onderzoek EAA in het warmtedossier
  2. Statenvoorstel Project LoO aanwijzen als groot project
  3. GS-brief over erratum GS-brief 7 juni 2019
  4. GS-brief over erratum GS-brief 7 juni 2019_verbeterde bijlage
 4. Planning(Agendapunt ingeklapt)

  1. Agenderingsverzoeken 
  Bij dit agendapunt kunnen commissieleden en/of fracties onderwerpen gemotiveerd aanleveren bij de 
  commissiegriffier. Het verzoek wordt geagendeerd voor de procedurevergadering, waarna de commissie beslist of inhoudelijke
  bespreking plaatsvindt of dat de inzet van een ander instrument meer voor de hand ligt. Indien een onderwerp 
  urgent is, kan het aan de agenda van de aansluitende overlegvergadering worden toegevoegd. 

  2. Agenderingsvoorstellen
  - 11 september 2019 eerstvolgende "Update" Warmtedossier en mogelijkheid bespreken ervan (Statencommissie 14.00 uur)
  - 11 september 12.30 - 13.45 uur: technische sessie Programmatische Aanpak Stikstof (PAS)
    

2.

Opening overlegvergadering(Agendapunt ingeklapt)

1. Opening en mededelingen

2. Vaststellen agenda

3. Spreekrecht
Indien belangstellenden bij één van de agendapunten gebruik wensen te maken van de mogelijkheid om in te
spreken, dient dit uiterlijk 48 uur voorafgaand aan de vergadering te worden gemeld bij de commissiegriffier (dhr.
C.J. de Vries). Dit kan telefonisch 070-441 6494 of per e-mail statengriffie@pzh.nl

4. Rondvraag
Vragen voor de rondvraag zijn actueel, urgent en politiek. Een fractie die tijdens de vergadering ten aanzien van
een rondvraag een inhoudelijk antwoord van de verantwoordelijk portefeuillehouder beoogt te verkrijgen, dient
deze vraag uiterlijk 48 uur voorafgaand aan de vergadering bij de commissiegriffier in te dienen.

3.

Verslag vorige vergadering(Agendapunt ingeklapt)

Voorstel: vaststellen openbaar en geheim verslag van 26 juni 2019

Sub-agendapunten

 1. Concept verslag openbaar Statencommissie 26 juni 2019(Agendapunt ingeklapt)

  Stukken
  1. Verslag OPENBAAR Statencommissie Algemeen 26 juni 2019_pdf
4.

Besluitenlijst vorige vergadering(Agendapunt ingeklapt)

Voorstel: vaststellen openbare en geheime besluitenlijst overlegvergadering 26 juni 2019

Sub-agendapunten

 1. Concept besluitenlijst overlegvergadering 26 juni 2019(Agendapunt ingeklapt)

  Stukken
  1. Conceptbesluitenlijst_oververgadering_Algemene Statencommissie 26 juni 2019 OPENBAAR_pdf
5.

Bespreekstukken(Agendapunt ingeklapt)

Sub-agendapunten

 1. Voortgang Warmtedossier(Agendapunt ingeklapt)

  Betreft een vervolg van de commissiebespreking van 26 juni 2019 en bijpraten op mogelijke nieuwe ontwikkelingen.
  De stukken van deze bijeenkomst, voor zover die niet in afgelopen PS vergadering zijn afgedaan, zijn nogmaals bijgevoegd.
  Voor deze ochtend staat nog:
  - 2e termijn besloten bespreking (indien daar behoefte aan bestaat)
  - 1e en 2e termijn openbare bespreking

  Stukken
  1. GS-brief Voortgang project Leiding over Oost
  2. (openbaar)_GS_brief_aan_PS_docx_pdf
  3. bijlage 1 bij GS-brief_docx_pdf
  4. Bijlagen 2-4 bij GS-brief_docx_pdf
  5. Brief van de Gedeputeerden Baljeu en Bom-Lemstra Vragen mevrouw Koning (PvdA) NAGEZONDEN
  6. Brief BW Rotterdam aan de raad Rotterdam Warmtebedrijf
  7. Brief gemeente Leiden over vertraging Leiding over Oost
  8. 20190515 Brief Leids college aan Leidse raad over stavaza LoO_pdf
6.

Sluiting(Agendapunt ingeklapt)

Uitgelicht

Zoeken