Algemene statencommissie 12 juni 2019 middag - woensdag 12 juni 2019

Orgaan:
Kies een orgaan
Locatie:
Landschapszaal
Datum:
woensdag 12 juni 2019
Aanvang:
14:00 uur
Eindtijd:
17:00  uur
Contactpersoon:
Christiaan de Vries
Telefoon:
070-4416494
E-mail:
cj.de.vries@pzh.nl
Terug
1.

Opening procedurevergadering(Agendapunt ingeklapt)

Niet van toepassing.

2.

Opening overlegvergadering(Agendapunt ingeklapt)

a. Mededelingen

b. Vaststellen van de agenda

c. Spreekrecht
Indien belangstellenden bij één van de agendapunten gebruik wensen te maken van de mogelijkheid om in te spreken, dient dit uiterlijk 48 uur voorafgaand aan de vergadering te worden gemeld bij de commissiegriffier. Dit kan telefonisch 070-441 6494 of per e-mail cj.de.vries@pzh.nl.

d. Rondvraag
Vragen voor de rondvraag zijn actueel, urgent en politiek. Een fractie die tijdens de vergadering ten aanzien van een rondvraag een inhoudelijk antwoord van de verantwoordelijk portefeuillehouder beoogt te verkrijgen, dient deze vraag uiterlijk 48 uur voorafgaand aan de vergadering bij de commissiegriffier in te dienen.  

3.

Verslag vorige vergadering(Agendapunt ingeklapt)

Verslagen van de overlegvergadering van de Algemene Statencommissie van 15 en 22 mei 2019. Van de vergadering van 15 mei is er ook een besloten deel.

Sub-agendapunten

 1. Conceptverslagen overlegvergadering Algemene Statencommissie 15 en 22 mei 2019(Agendapunt ingeklapt)

  Voorstel:
  De verslagen vaststellen.

  Stukken
  1. Conceptverslag overlegvergadering Algemene Statencommissie 15 mei 2019
  2. Conceptverslag overlegvergadering Algemene Statencommissie 22 mei 2019
4.

Besluitenlijst vorige vergadering(Agendapunt ingeklapt)

Besluitenlijsten van de overlegvergadering van de Algemene Statencommissie van 15 mei, 22 mei en 5 juni 2019.
Van de vergadering van 15 mei is er ook een besloten deel.

Sub-agendapunten

 1. Conceptbesluitenlijsten overlegvergadering Algemene Statencommissie 15 mei, 22 mei en 5 juni 2019(Agendapunt ingeklapt)

  Voorstel:
  De besluitenlijsten vaststellen.

  Stukken
  1. Conceptbesluitenlijst overlegvergadering Algemene Statencommissie 15 mei 2019 OPENBAAR
  2. Conceptbesluitenlijst overlegvergadering Algemene Statencommissie 22 mei 2019
  3. Conceptbesluitenlijst_oververgadering_Algemene Statencommissie 5 juni 2019_pdf
5.

Bespreekstukken(Agendapunt ingeklapt)

Sub-agendapunten

 1. Voorjaarsnota 2019, Kadernota 2020-2023 en Kaderbesluit Infrastructuur 2020(Agendapunt ingeklapt)

  Portefeuillehouders: (demissionair) gedeputeerden Baljeu, Bom-Lemstra en Vermeulen

  Toelichting:

  Vrijdag 7 juni 2019 heeft Gedeputeerde mevr Baljeu aan Provinciale Staten een schrijven gestuurd met errata op de Voorjaars- en Kadernota. U treft dit aan bij de stukken hieronder.

  Dinsdag 11 juni 2019 heeft GS een gewijzigd Statenvoorstel vastgesteld op de Voorjaars- en Kadernota. U treft dit aan bij de stukken hieronder.

  De Voorjaarsnota is een herijking van de Begroting 2019 op basis van recente ontwikkelingen en de Jaarstukken 2018.

  De Kadernota gaat in op de vraag hoe de provincie er in financiële zin voorstaat en geeft de kaders aan waarbinnen de Begroting 2020 en de meerjarenbegroting 2021-2023 worden opgesteld.

  Om het nieuwe college ruimte te bieden voor haar eigen keuzes zijn er alleen voorstellen gedaan in de Voorjaarsnota 2019 en Kadernota 2020-2023 op basis van bestaand beleid.

  De Voorjaarsnota 2019 / Kadernota 2020-2023 zorgt in de jaren 2019 t/m 2022 voor een lichte afname van de algemene reserve ten opzichte van de Begroting 2019. In de door PS vastgestelde Nota weerstandsvermogen wordt voorgeschreven dat de algemene reserve minimaal € 30 mln moet bedragen als buffer voor onvoorziene gebeurtenissen. Een eventueel surplus in de algemene reserve wordt aangeduid als “vrije ruimte”.
  De Voorjaarsnota 2019 sluit op een nadelig verschil van € 6,2 mln. Dit nadeel wordt ten laste gebracht van de algemene reserve. Van de algemene reserve is € 30 mln bedoeld als buffer voor onvoorziene gebeurtenissen. Er resteert dan in 2019 nog een bedrag van € 43,6 mln incidenteel.

  Op basis van nieuwe ontwikkelingen of voortschrijdend inzicht zijn bijstellingen in begrotingssubsidies en subsidieplafonds voor subsidieregelingen in 2018 aangeleverd voor besluitvorming.

  Het Kaderbesluit Infrastructuur 2020 bevat strategische keuzes rond aanpassing en verdeling van de financiële middelen binnen het Programma Zuid-Hollandse Infrastructuur (PZI).

  Bijlagen 5 t/m 8 zijn als extra informatie aan de stukken toegevoegd.

  Aan de commissie wordt gevraagd een advies uit te brengen aan PS over de vaststelling van de Voorjaarsnota, Kadernota en Kaderbesluit Infrastructuur ten behoeve van besluitvorming in de Statenvergadering van 3 juli 2019.

  Tevens wordt de commissie gevraagd een advies uit te brengen aan PS over de vaststelling van de voorgestelde wijzigingen in begrotingssubsidies en subsidieplafonds voor subsidieregelingen in 2019.

  Stukken
  1. Brief van Gedeputeerde Baljeu Beantwoording technische vragen Voorjaarsnota 2019 Kadernota 2020 deel 1
  2. Brief van gedeputeerde Baljeu Errata Voorjaarsnota 2019-Kadernota 2020-2023
  3. Voorjaarsnota 2019, Kadernota 2020 tm 2023 en bijstelling Subsidieplafonds 2019_Statenvoorstel
  4. Voorjaarsnota 2019, Kadernota 202-2023 en bijstelling Subsidieplafonds 2019
  5. Kaderbesluit Infrastructuur 2020_Statenvoorstel
  6. Kaderbesluit infrastructuur 2020 Bijlage 1 kaart projecten (vaar)wegen ZH Rijk en provincie
  7. Brief van Gedeputeerde Baljeu over Beantwoording technische vragen Jaarstukken 2019 dl 4
  8. Brief van Gedeputeerde Baljeu VVV informerende brief
  9. Subsidieregeling 75 jaar Vrijheid_GS-brief
  10. Subsidieregeling 75 jaar Vrijheid
 2. Statenvoorstellen tot vaststelling zienswijzen op de ontwerp-begrotingen 2020 van provinciale, publieke verbonden partijen(Agendapunt ingeklapt)

  Portefeuillehouder: (demissionair) gedeputeerde Baljeu

  Toelichting:
  Statenvoorstel tot vaststelling Zienswijze conceptbegrotingen 2020 en meerjarenbegrotingen 2021-2023 van de Omgevingsdiensten.
  De omgevingsdiensten hebben Provinciale Staten de conceptbegrotingen 2020 inclusief de meerjarenbegrotingen 2021-2023 toegezonden. Dit is in overeenstemming met artikel 59 van de Wet gemeenschappelijke regelingen en vooruitlopend op de formele besluitvorming in het Algemeen Bestuur van de omgevingsdiensten. Op deze wijze wordt de provincie als deelnemer in de gelegenheid gesteld haar zienswijze kenbaar te maken op de conceptbegrotingen 2020 inclusief de meerjarenbegrotingen 2021-2023 van de omgevingsdiensten.
  Bij het opstellen van de reacties is rekening gehouden met de voorwaarden die vorig jaar door de provincie zijn geformuleerd in de uitgangspuntenbrief financeel kader 2020.
  In de zienswijzen kan naar het oordeel van GS worden aangegeven in te stemmen met de conceptbegrotingen 2020 en de meerjarenbegrotingen 2021-2023 . Daarbij worden een aantal opmerkingen gemaakt. De inhoudelijke reactie staat in het advies van GS aan PS.

  De commissie wordt gevraagd advies uit te brengen aan PS ten behoeve van besluitvorming over de vaststelling van de zienswijze in de Statenvergadering van 3 juli 2019.

  Statenvoorstel tot vaststelling Zienswijze ontwerpbegroting 2020 en meerjarenraming 2021-2024 van het Wegschap Tunnel Dordtse Kil
  Het Wegschap Tunnel Dordtse Kil heeft de ontwerpbegroting 2020 en de meerjarenraming 2021-2024 voor een zienswijze toegezonden. Dit is in overeenstemming met de vigerende gemeenschappelijke regeling en vooruitlopend op de formele besluitvorming in het Algemeen Bestuur van het Wegschap. GS adviseren PS in te stemmen met de conceptbegroting 2020 van het Wegschap Tunnel Dordtse Kil en kennis te nemen van de meerjarenraming 2021-2024 van het Wegschap Tunnel Dordtse Kil.

  De commissie wordt gevraagd advies uit te brengen aan PS ten behoeve van besluitvorming over de vaststelling van de zienswijze in de Statenvergadering van 3 juli 2019.

  Statenvoorstel tot vaststelling Zienswijze ontwerpbegroting 2020 en meerjarenbegroting 2021-2023 van de Grondbank RZG Zuidplas
  De Grondbank RZG Zuidplas heeft de ontwerpbegroting 2020 en de meerjarenbegroting 2021-2023 voor een zienswijze toegezonden. Dit is in overeenstemming met artikel 59 van de Wet gemeenschappelijke regelingen en vooruitlopend op de formele besluitvorming in het Algemeen Bestuur van de Grondbank RZG Zuidplas.
  GS adviseren PS in te stemmen met de ontwerpbegroting 2020 van de Grondbank RZG Zuidplas en kennis te nemen van de meerjarenraming 2021-2023.

  De commissie wordt gevraagd advies uit te brengen aan PS ten behoeve van besluitvorming over de vaststelling van de zienswijze in de Statenvergadering van 3 juli 2019.

  Bij de bespreking kunnen de brieven van GS over de analyses op de ontwerp-begrotingen 2020 en de jaarrekeningen 2018 van de provinciale, publieke verbonden partijen betrokken worden.

  Stukken
  1. Statenvoorstel Zienswijze op de ontwerpbegrotingen 2020 inclusief de meerjarenramingen 2021-2023 van de Omgevingsdiensten
  2. Brief van GS inzake Analyse ontwerpbegrotingen 2020 van de provinciale publieke verbonden partijen
  3. Analyse ontwerpbegrotingen 2020 van de provinciale publieke verbonden partijen
  4. Brief van GS inzake Analyse (concept)jaarrekeningen 2018 van de zeven provinciale publieke verbonden partijen
  5. Analyse (concept)jaarrekeningen 2018 van de zeven provinciale publieke verbonden partijen
  6. GS-brief aan PS mbt de zienswijze op de ontwerpbegroting 2020 van de ODH
  7. GS-brief aan PS mbt de zienswijze op de ontwerpbegroting 2020 van de ODMH
  8. GS-brief aan PS mbt de zienswijze op de ontwerpbegroting 2020 van de ODWH
  9. GS-brief aan PS mbt de zienswijze op de ontwerpbegroting 2020 van de OZHZ
  10. GS-brief aan PS mbt de zienswijze op de ontwerpbegroting 2020 van de DCMR
  11. GS-brief aan PS mbt de zienswijze op de ontwerpbegroting 2020 van het Wegschap
  12. GS brief aan PS mbt de zienswijze op de ontwerpbegroting 2020 van de Grondbank
  13. Statenvoorstel Zienswijze op de ontwerpbegroting 2020 inclusief de meerjarenraming 2021-2024 van het Wegschap Tunnel Dordtse Kil
  14. Statenvoorstel Zienswijze op de ontwerpbegroting 2020 inclusief de meerjarenraming 2021-2023 van de Grondbank Rotterdam Zoetermeer Gouda (RZG)
  15. Omgevingsdienst Haaglanden Jaarrekening 2018 en Conceptbegroting 2020
  16. Verslag en advies Rekeningcommissie ODH op Jaarstukken 2018
  17. Omgevingsdienst Midden Holland Programmabegroting 2020-2023
  18. Jaarstukken 2018 ODMH
  19. Omgevingsdienst West Holland Jaarverslag 2018 Accountantsverslag Kadernota 2020 en Conceptbegroting 2020
  20. Brief van OWH over Algemene financiële en beleidsmatige kaders etc
  21. Omgevingsdienst Zuid Holland Zuid Jaarrekening 2018 en Ontwerpbegroting 2020
  22. controleverklaring jaarrekening 2018 Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid
  23. DCMR Aanbiedingsbrief ontwerpbegroting 2020, jaarrekening 2018 en accountantsverslag
  24. DCMR Jaarrekening 2018 Accountantsverslag en Conceptbegroting 2020
  25. Aanbiedingsbrief ontwerpbegroting 2020 en met concept jaarstukken 2018 Wegschap
  26. Tunnel Dordtse Kil Conceptjaarstukken 2018 en Ontwerpbegroting 2020
  27. Aanbiedingsbrief Zienswijzeprocedure begroting 2020 Grondbank
  28. Ontwerp Programmabegroting 2020 Grondbank
  29. Grondbank Jaarrekening 2018
 3. Jaarstukken 2018 Fonds Nazorg Gesloten Stortplaatsen(Agendapunt ingeklapt)

  Portefeuillehouder: (demissionair) gedeputeerde Baljeu

  Toelichting:
  Het Fonds Nazorg Gesloten Stortplaatsen is bedoeld om de eeuwigdurende nazorg van voormalige stortplaatsen financieel mogelijk te maken. Het beheer ervan is geregeld in een verordening. Daarin ligt vast dat Provinciale Staten de jaarstukken vaststellen. Na vaststelling van de Jaarstukken 2018 door PS wordt het rekeningresultaat 2018 (€ 16.901) onttrokken aan en het resterende jaarrekeningresultaat 2017 (€ 135.447) ten gunste van de algemene reserve gebracht.

  Aan de commissie wordt gevraagd advies uit te brengen aan PS over de vaststelling van de Jaarstukken 2018 van het Fonds Nazorg Gesloten Stortplaatsen ten behoeve van besluitvorming in de Statenvergadering van 3 juli 2019.

  Stukken
  1. Statenvoorstel Jaarstukken 2018 Provinciaal Fonds Nazorg gesloten stortplaatsen Zuid-Holland
  2. Jaarstukken 2018 Provinciaal Fonds Nazorg gesloten stortplaatsen Zuid-Holland
  3. Brief van gedeputeerde Baljeu inzake Controleverklaring bij Jaarrekening 2018 Fonds Nazorg gesloten stortplaatsen Zuid-Holland
6.

Sluiting(Agendapunt ingeklapt)

Uitgelicht

Zoeken