algemene statencommissie 13 februari 2019 - woensdag 13 februari 2019

Orgaan:
Kies een orgaan
Locatie:
Landschapszaal
Datum:
woensdag 13 februari 2019
Aanvang:
09:30 uur
Contactpersoon:
Frits Kas
Telefoon:
070-4418188
E-mail:
f.kas@pzh.nl
Terug
1.

Opening procedurevergadering(Agendapunt ingeklapt)

Sub-agendapunten

 1. Opening en mededelingen(Agendapunt ingeklapt)

 2. Besluitenlijst vorige vergadering(Agendapunt ingeklapt)

  Voorstel:
  Conceptbesluitenlijst van de procedurevergadering van 5 december 2018 vaststellen.

  Stukken
  1. Conceptbesluitenlijst procedurevergadering Algemene commissie over Omgevingsbeleid 5 december 2018_pdf
 3. Ingekomen stukken(Agendapunt ingeklapt)

  De nummers voor de titels verwijzen naar de lijst met bijgevoegde stukken die onderaan dit agendapunt aantreft. De ongenummerde titels zijn ter bespreking geagendeerd en zijn te vinden bij agendapunt 5, bespreekstukken.

  Van Gedeputeerde Staten ontvangen:

  (-) Statenvoorstel vaststelling Omgevingsbeleid Zuid-Holland, bestaande uit de Omgevingsvisie, de Omgevingsverordening en het programma Ruimte alsmede de module kantoren, wonen en verstedelijking (incl. 6 bijlagen)
  In de vergadering van de Algemene commissie van 10 oktober 2018 heeft u de stukken over de beleidsneutrale omzetting van het Omgevingsbeleid vrijgegeven voor de inspraak. De stukken hebben ter inzage gelegen van 6 november tot en met 17 december 2018. Op 1 februari jl. vond de hoorzitting plaats over het Omgevingsbeleid, inclusief de beleidsrijke onderdelen. 15 Organisaties en burgers hebben van de mogelijkheid gebruik gemaakt om hun ingediende zienswijze aan Provinciale Staten toe te lichten. Het verslag van de hoorzitting is gepubliceerd bij de bespreekstukken.
  De commissiebehandeling van de beleidsrijke onderdelen die ter inzage hebben gelegen (kantoren, verstedelijking en wonen en visie rijke groenblauwe leefomgeving) vinden plaats in respectievelijk de commissie Ruimte en Leefomgeving (6 februari 2019) en Duurzame Ontwikkeling (13 februari 2019).
  Voorstel:
  Bespreken in de aansluitende overlegvergadering (agendapunt 5a).

  (1-4) GS-brieven over verkenning gezonde leefomgeving en behandelvoorstel motie 847
  De GS-brief, de inventarisatie gezonde leefomgeving Zuid-Holland en de GS-brief over behandelvoorstel motie 847 dienden als onderlegger voor de themasessie in het kader van de verkenning gezonde leefomgeving die op 12 december 2018 is gehouden. De stukken zijn nu ter administratieve afhandeling op de agenda opgenomen. 
  Voorstel:
  Voor kennisgeving aannemen.

  (5-6) GS-brief over Panorama Krimpenerwaard
  Naar aanleiding van een verzoek van de Algemene Commissie van 5 december 2018 geeft GS een reactie op het Panorama Krimpenerwaard dat op 28 november 2018 aan de Staten is aangeboden. In de brief worden suggesties gedaan over hoe het verder zou kunnen met het Panorama Krimpenerwaard. GS wil daarover graag in gesprek met de Staten en om te bezien hoe verder invulling kan worden gegeven aan de opgehaalde ambities.
  Voor de volledigheid wordt de commissie geïnformeerd dat een GS-brief over de gezamenlijke uitwerking bereikbaarheid Krimpenerwaard, de Algeracorridor in relatie tot de ruimtelijke ontwikkeling van de Krimpenerwaard 2050, is gepubliceerd bij de vergaderstukken van de commissie Verkeer en Milieu van 6 februari 2019.
  Voorstel:
  Agenderen in een nog nader te bepalen overlegvergadering na de verkiezingen.

  Overige ontvangen stukken:

  (-) Concept Statenvoorstel lange termijnagenda Provinciale Staten over Omgevingsbeleid
  Naar aanleiding van de stukken over de vaststelling van het Omgevingsbeleid, is de lange termijnagenda (LTA) van Provinciale Staten over het Omgevingsbeleid op een aantal punten geactualiseerd.
  Voorstel:
  Betrekken bij de bespreking over de vaststelling van het Omgevingsbeleid in de aansluitende overlegvergadering (agendapunt 5a).

  Van derden ontvangen stukken:

  (7) Panorama Krimpenerwaard (inclusief aanbiedingsbrief en voorstel borging voortgang door leden tafel van verkenning)
  Op 28 november 2018 is het Panorama Krimpenerwaard door de voorzitter van de Tafel van Verkenning, mevrouw Dekker, aangeboden aan de partners in het gebied en de betrokken volksvertegenwoordigers  van de gemeenten Krimpenerwaard, Krimpen aan den lJssel en de provincie Zuid-Holland. In het Panorama zijn 29 samenhangende en integrale agendapunten opgenomen die met elkaar een eenheid vormen. Een hardcopy van het Panorama Krimpenerwaard is op 10 januari 2019 via de fractiepostvakken verspreid. Gedeputeerde Staten hebben een eerste reactie gegeven op het Panorama Krimpenerwaard (zie stuk nummer 5-6).
  Voorstel:
  Agenderen in een nog nader te bepalen overlegvergadering na de verkiezingen.

  Stukken
  1. GS-brief Verkenning gezonde leefomgeving
  2. Inventarisatie gezonde leefomgeving Zuid-Holland
  3. Behandelvoorstel motie 847 ambitie milieu en gezondheid_GS-brief
  4. Motie 847 Wijbenga (D66) ambitie milieu en gezondheid
  5. Zienswijze GS op het Panorama Krimpenerwaard_GS-brief
  6. Zienswijze GS op het Panorama Krimpenerwaard_Panorama-Krimpenerwaard
  7. Panorama Krimpenerwaard
 4. Agenderingsverzoeken en planning(Agendapunt ingeklapt)

  Agenderingsverzoeken
  Bij dit agendapunt kunnen commissieleden onderwerpen gemotiveerd aanleveren bij de commissiegriffier. Het verzoek wordt geagendeerd voor de procedurevergadering, waarna de commissie beslist of inhoudelijke bespreking plaatsvindt of dat de inzet van een ander instrument meer voor de hand ligt. Indien een onderwerp urgent is, kan het uiteraard aan de agenda van de commissie toegevoegd worden.

  Planning
  Voor de resterende tijd in deze statenperiode zijn voor de Algemene commissie geen activiteiten gepland.

2.

Opening overlegvergadering(Agendapunt ingeklapt)

Sub-agendapunten

 1. Mededelingen(Agendapunt ingeklapt)

 2. Vaststellen van de agenda(Agendapunt ingeklapt)

 3. Spreekrecht(Agendapunt ingeklapt)

  Indien belangstellenden bij een van de agendapunten gebruik wensen te maken van de mogelijkheid om in te spreken, dient dit uiterlijk 48 uur voorafgaand aan de vergadering te worden aangemeld bij de commissiegriffier. Dit kan telefonisch via 070-441 8188 of per email via f.kas@pzh.nl.

 4. Rondvraag(Agendapunt ingeklapt)

  Vragen voor de rondvraag zijn actueel, urgent en politiek. Een fractie die tijdens de vergadering ten aanzien van een rondvraag een inhoudelijke antwoord van de verantwoordelijke portefeuillehouder beoogt te verkrijgen, dient deze vraag uiterlijk 48 uur voorafgaand aan de vergadering bij de commissiegriffier in te dienen.

3.

Verslag vorige vergadering(Agendapunt ingeklapt)

Sub-agendapunten

 1. Conceptverslag overlegvergadering 5 december 2018(Agendapunt ingeklapt)

  Voorstel:
  Conceptverslag van de overlegvergadering van 5 december 2018 vaststellen.

  Stukken
  1. Verslag Algemene Statencommissie 5 december 2018_pdf
4.

Besluitenlijst vorige vergadering(Agendapunt ingeklapt)

Sub-agendapunten

 1. Conceptbesluitenlijst overlegvergadering 5 december 2018(Agendapunt ingeklapt)

  Voorstel:
  Conceptbesluitenlijst van de overlegvergadering van 5 december 2018 vaststellen.

  Stukken
  1. Conceptbesluitenlijst overlegvergadering Algemene commissie over Omgevingsbeleid 5 december 2018_pdf
5.

Bespreekstukken(Agendapunt ingeklapt)

Sub-agendapunten

 1. Vaststelling Omgevingsbeleid Zuid-Holland bestaande uit de Omgevingsvisie, Omgevingsverordening en het programma Ruimte(Agendapunt ingeklapt)

  Portefeuillehouder: Bom-Lemstra

  Toelichting:
  Het voorliggende Omgevingsbeleid betreft een beleidsneutrale omzetting van bestaand beleid, wat betekent dat de ingediende zienswijzen nu niet direct leiden tot inhoudelijke beleidswijzigingen. Zienswijzen die mogelijk aanleiding geven tot een beleidswijziging, kunnen worden geprogrammeerd in de lange termijnagenda (LTA) van Provinciale Staten over het Omgevingsbeleid. De zienswijzen hebben wel geleid tot enkele technische aanpassingen en feitelijke actualisaties. Deze zijn verwerkt in het gewijzigd ontwerp-Omgevingsbeleid. Naar aanleiding van de Leefomgevingstoets en het advies van de commissie m.e.r. hierover, is in de Omgevingsvisie een beschrijving toegevoegd van de beleidscyclus, monitoring en evaluatie van de omgevingskwaliteit. Met de vaststelling van het Omgevingsbeleid worden tegelijkertijd 7 provinciale beleidsplannen ingetrokken.

  Bij de bespreking kunt u betrekken het concept Statenvoorstel LTA van Provinciale Staten over het Omgevingsbeleid. Naar aanleiding van het Statenvoorstel over de vaststelling van het Omgevingsbeleid, is de LTA aangevuld met de volgende onderwerpen:
  - Verkenning Luchtkwaliteit (Concentraties ozon en vervuilende stoffen)
  - Verkenning Energietransitie (Regionale energie strategieën, Waterstof voor de industrie, Aquathermie, Agrarische sector)
  - Verkenning huisvesting arbeidsmigranten (Buitenstedelijke locaties en bedrijventerreinen)
  - Provinciale beleidsregels (Aanpassing aan beleidsregels VTH voor ontwikkelingen binnen het Haven Industrieel Complex, gebaseerd op het koepelconcept)
  - Modules Omgevingsbeleid (Werkwijze beleid, monitoring en evaluaties)
  Daarnaast kunt u bespreken of er nog andere wijzigingen (zowel inhoud als planning) in de LTA moeten worden aangebracht.

  De bespreking in de Algemene commissie richt zich op de beleidsneutrale omzetting van het Omgevingsbeleid. U wordt gevraagd de Statenvoorstellen te bespreken en advies uit te brengen aan Provinciale Staten voor de vergadering van 20 februari 2019.

  De in het Statenvoorstel genoemde bijlagen 3 en 4 (Module kantoren, wonen en verstedelijking en Nota van Beantwoording module kantoren, wonen en verstedelijking) zijn gepubliceerd bij de vergaderstukken van de commissie Ruimte en Leefomgeving van 6 februari 2019.

  In de hoorzitting op 1 februari 2019 hebben 15 belanghebbenden hun zienswijze over het Omgevingsbeleid aan Provinciale Staten nader toegelicht. Het verslag van deze hoorzitting is aan de stukken toegevoegd (zie bijlage 9).

  Stukken
  1. Statenvoorstel Vaststelling Omgevingsbeleid Zuid-Holland alsmede de module voor Kantoren, Wonen en Verstedelijking
  2. Bijlage 1a Omgevingsvisie Zuid-Holland
  3. Bijlage 1b Omgevingsverordening Zuid-Holland
  4. Bijlage 1c Programma ruimte
  5. Bijlage 2 Nota van Beantwoording Omgevingsbeleid
  6. Bijlage 5 Persbericht en toetsingsadvies Commissie Mer
  7. Bijlage 6 Kamerbrief over voortgang stelselherziening omgevingsrecht
  8. Conceptstatenvoorstel over lange termijnagenda PS omgevingsbeleid_pdf
  9. Verslag hoorzitting over Omgevingsbeleid 1 februari 2019_pdf
6.

Sluiting(Agendapunt ingeklapt)

Uitgelicht

Zoeken