Fractievoorzittersoverleg 13 juni 2018 - woensdag 13 juni 2018

Orgaan:
Fractievoorzittersoverleg
Locatie:
Venenzaal
Datum:
woensdag 13 juni 2018
Aanvang:
17:00 uur
Eindtijd:
18:00  uur
Contactpersoon:
Frits Kas
Telefoon:
070-4418188
E-mail:
f.kas@pzh.nl
Terug
1.

Opening en mededelingen(Agendapunt ingeklapt)

Sub-agendapunten

 1. Bericht van verhindering(Agendapunt ingeklapt)

  Er is bericht van verhindering ontvangen van:

 2. Mededelingen(Agendapunt ingeklapt)

  Wisseling fractievoorzitterschap GroenLinks
  Van mevrouw Sahin is bericht ontvangen dat zij het lidmaatschap van Provinciale Staten met ingang van 15 juni wenst te beëindigen in verband met haar voordracht als wethouder in de gemeente Oegstgeest. De fractie heeft met ingang van 6 juni mevrouw Van Hunnik aangesteld als nieuwe fractievoorzitter. De plek van mevrouw Sahin in Provinciale Staten zal worden ingenomen door de heer Klumpes. Toelating en beëdiging is voorzien in PS van 27 juni 2018.

  Opendata
  Het thema ‘open data’ is een beleidsprioriteit van de provincie. Gegevensbestanden worden open data genoemd als ze technisch eenvoudig te zijn hergebruiken. Dit heeft te maken met machine-leesbaarheid, open standaarden, etcetera. De exercitie om de provinciale databestanden om te zetten tot open data is in gang, het Stateninformatiesysteem is onderdeel van deze exercitie. Andere provincies zijn minder ver op het gebied van open data. In enkele provincies (Noord-Holland, Utrecht, Flevoland) wordt wel ook nu de Stateninformatie tot open data omgezet. Verloopt de exercitie voortvarend, dan wordt mogelijk op korte termijn ruchtbaarheid gegeven aan de open Stateninformatie in vier provincies, zoals dat eerder is gedaan na het tot stand brengen van open raadsinformatie in veel gemeenten.

  Brieven van externen in relatie tot de algemene verordening gegevensbescherming (AVG)
  Op 25 mei jl. is de nieuwe privacywet (AVG) in werking getreden. Uitgangspunt is dat persoonsgegevens niet meer zonder expliciete toestemming van betrokkenen openbaar mogen worden gemaakt. Dit heeft consequenties voor de wijze waarop moet worden omgegaan met brieven van externen. Na overleg met deskundigen binnen de organisatie is het voornemen om deze brieven in de toekomst in beginsel niet langer beschikbaar te stellen via plaatsing op het openbare gedeelte van het SIS, maar via het extranet (het besloten deel van het SIS). Dit vereist dat Statenleden om van de inhoud van de brieven kennis te kunnen nemen, moeten inloggen op het extranet met gebruikmaking van hun wachtwoord. Uiteraard zal hierover zorgvuldig richting Statenleden worden gecommuniceerd.
  Voorstel:
  Kennisnemen van bovenstaande mededelingen.

  Vervolg gezamenlijk overleg Agendacommissie-fractievoorzitters
  N.a.v. het gezamenlijk overleg tussen Agendacommissie en fractievoorzitters van 28 mei 2018 is voorgesteld nog voor het zomerreces een vervolggesprek te plannen. Voorgesteld wordt om op woensdag 4 juli van 15.00 uur tot 17.00 uur bijeen te komen. Twee leden hebben inmiddels aangegeven op het voorgestelde tijdstip niet beschikbaar te zijn.
  Voorstel:
  Een besluit nemen over het vervolggesprek tussen Agendacommissie en fractievoorzitters.

  Raadsledenontmoeting
  In het FvO van 14 februari 2018 heeft u ingestemd met de organisatie van de derde raadsledenontmoeting. Ten aanzien van een mogelijke datum zijn er twee opties: vrijdag 21 september 2018 of woensdag 3 oktober 2018. Het tijdstip is van 17.00 uur tot 20.00 uur.
  Voorstel:
  Een besluit nemen over de datum van de derde Raadsledenontmoeting.

2.

Verslag vorige vergadering(Agendapunt ingeklapt)

Sub-agendapunten

 1. Verslag vergadering 11 april 2018(Agendapunt ingeklapt)

  De vergadering van 23 mei 2018 was komen te vervallen. Het statenvoorstel over de vaststelling van de fractieverantwoordingen 2017 is via de mail afgewikkeld.
  Voorstel:
  Verslag van de vergadering van 11 april 2018 vaststellen.

3.

Bespreekpunten(Agendapunt ingeklapt)

Sub-agendapunten

 1. Functioneringsgesprek cdK(Agendapunt ingeklapt)

  De heer Brill (VVD) geeft een mondelinge toelichting.
  Voorstel:
  Procesafspraken maken over het functioneringsgesprek van de cdK.

 2. Verkiezingen(Agendapunt ingeklapt)

  Naar aanleiding van het FvO van 14 februari 2018 is aan GS verzocht om de in de begroting 2019 incidentele middelen (€ 125.000) te reserveren voor verschillende verkiezingsactiviteiten. Een nader uitgewerkt plan met de verschillende verkiezingsactiviteiten wordt kort na het zomerreces ter bespreking en besluitvorming aan het FvO voorgelegd. Vooruitlopend daarop vragen twee onderwerpen nu de aandacht.

  Gezamenlijke publiciteitscampagne onder de vlag van het IPO
  In het FvO van 14 maart 2018 heeft de griffier gemeld dat het IPO, mede namens de provincies, een publiciteitscampagne wil opzetten richting de verkiezingen. Het IPO vraagt hiervoor een bijdrage per provincie van circa € 15.000. Het FvO heeft hiermee ingestemd onder de voorwaarde dat een nadere uitwerking van de publiciteitscampagne nog aan het FvO wordt voorgelegd. In bijgaand memo is meer informatie opgenomen over wat de publiciteitscampagne zal inhouden. Er vindt nadrukkelijk geen opkomst bevorderende campagne plaats. De bijdrage van Zuid-Holland zou gedekt kunnen worden uit het incidentele verkiezingsbudget. Van de twaalf provincies hebben de provincies Limburg en Drenthe aangegeven vooralsnog niet deel te willen nemen. De provincie Zuid-Holland heeft nog geen definitief besluit genomen. Meer informatie is opgenomen in bijgaand voorstel.

  Aanbod van ProDemos cursus politiek actief
  ProDemos heeft aan alle provincies het aanbod gedaan om een cursus politiek actief te verzorgen voor kandidaat Statenleden. Meer informatie is opgenomen in de brief van ProDemos. De cursus bestaat uit 5 bijeenkomsten en wordt door ProDemos gratis aangeboden. Aan het aanbod zijn voor de provincie diverse organisatorische en financiële consequenties verbonden, zoals de verplichting voor de provincie om zelf de werving en selectie van de deelnemers (maximaal 30 personen) te verzorgen, het  uitnodigen van statenleden, gedeputeerden en de Commissaris van de Koning, het beschikbaar stellen van een ruimte in het provinciehuis inclusief eventuele catering en de inzet van ambtenaren en politici van de provincie bij de uitvoering van de cursus. Het werven en opleiden van aspirant volksvertegenwoordigers is uiteraard primair de taak van politieke partijen. Het aanbod van ProDemos zou hierop aanvullend kunnen zijn.

  Voorstel:
  1. Een besluit nemen over de deelname aan een gezamenlijke publiciteitscampagne onder de vlag van het IPO.
  2. Een besluit nemen over het aanbod van ProDemos.

 3. Werkbezoek aan Europa gecombineerd met deelname IPO congres(Agendapunt ingeklapt)

  Werkbezoek werkgroep Europa
  De werkgroep Europa is voornemens op woensdag 10 en donderdag 11 oktober een werkbezoek af te leggen aan Europa. Het inhoudelijke programma voor het jaarlijkse werkbezoek zal in de komende maanden nader vorm krijgen. Het programma wordt voorbereid door de randstadcoördinator van het HNP en de Europa commissiegriffiers van de randstadprovincies. In ieder geval staat er voor woensdagavond het Randstadbuffet op de planning van het Huis van de Nederlandse Provincies. Dit buffet kenmerkt zich door een inhoudelijk gedeelte en door de uitstekende gelegenheid om te netwerken.

  De Europese Week van het Comité van de Regio’s
  Verder kunnen leden die dat op prijs stellen deelnemen aan de ‘Europese Week van regio's en steden’. Dit is een jaarlijks, vier dagen durend evenement in Brussel waarop ambtenaren van regionale en lokale overheden samen met deskundigen en academici praktijken en knowhow uitwisselen op het gebied van regionale en stedelijke ontwikkeling. Dit jaar heeft dit congres plaats in de week van 8 oktober en staat het in het teken van het Europese Cohesiebeleid. Deelname is gratis.

  IPO congres – donderdag 11 en vrijdag 12 oktober 2018 in Brussel
  Het jaarlijkse IPO-congres wordt dit jaar op donderdag 11 en vrijdag 12 oktober 2018 in Brussel gehouden. Onder de paraplu 'Wij in Europa' worden alle Statenleden, Gedeputeerden en Commissarissen van de Koning door het IPO uitgenodigd om met Europese vertegenwoordigers in gesprek te gaan over de energietransitie, regionale economie, biodiversiteit, slimme mobiliteit en grensoverschrijdende samenwerking . Dit zijn regionale opgaven waarop de Europese besluitvorming doorwerkt. Het precieze programma van het congres wordt vóór het zomerreces bekend gemaakt. Wel is al bekend dat alle provincies een workshop zullen geven. Zuid-Holland geeft tezamen met Zeeland een workshop over Structuurfondsen en Economie.

  De kosten voor (bus)vervoer en overnachtingen worden geraamd op circa € 8.500. Het bedrag is exclusief verblijfskosten zoals lunch- en dinerkosten.

  Voorstel:
  Instemmen met het werkbezoek aan Europa gecombineerd met deelname aan het IPO congres.

 4. Werkzaamheden griffie(Agendapunt ingeklapt)

  In het FvO van 11 april 2018 heeft de griffier aangekondigd met een beschrijving te zullen leveren van de reguliere werkzaamheden van de griffie met daarbij een overzicht van werkzaamheden waar in de resterende tijd van deze statenperiode extra aandacht aan zal worden gegeven.
  Voorstel:
  De taken en werkzaamheden bespreken en desgewenst gewijzigd vaststellen. Eventueel kan het gesprek hierover in het gezamenlijk overleg tussen Agendacommissie en fractievoorzitters worden voortgezet.

4.

Hamerstukken en rondvraag(Agendapunt ingeklapt)

Sub-agendapunten

 1. Hamerstukken(Agendapunt ingeklapt)

  Er zijn geen hamerstukken.

 2. Rondvraag(Agendapunt ingeklapt)

  Mevrouw Van Viegen (PvdD) stelt voor om op een nader te bepalen moment terug te blikken op de gezamenlijke aanpak van het thema duurzaamheid en wat ervan geleerd kan worden.

5.

Sluiting(Agendapunt ingeklapt)

Uitgelicht

Zoeken