Fractievoorzittersoverleg 14 maart 2018 - woensdag 14 maart 2018

Orgaan:
Fractievoorzittersoverleg
Locatie:
Venenzaal, incl. lunch
Datum:
woensdag 14 maart 2018
Aanvang:
12:30 uur
Eindtijd:
13:30  uur
Contactpersoon:
Frits Kas
Telefoon:
070-4418188
E-mail:
f.kas@pzh.nl
Terug
1.

Opening en mededelingen(Agendapunt ingeklapt)

Sub-agendapunten

 1. Berichten van verhindering(Agendapunt ingeklapt)

  Er is bericht van verhindering ontvangen van:

 2. Mededelingen(Agendapunt ingeklapt)

2.

Verslag(Agendapunt ingeklapt)

Sub-agendapunten

 1. Verslag vorige vergadering(Agendapunt ingeklapt)

  Voorstel:
  Conceptverslag van de vergadering van 14 februari 2018 vaststellen.

3.

Bespreekpunten(Agendapunt ingeklapt)

Sub-agendapunten

 1. Verbouwing gebouwdeel C en tijdelijke huisvesting(Agendapunt ingeklapt)

  Gedeputeerde Baljeu heeft aangegeven u te willen informeren over de voorgenomen verbouwing van gebouw C en de daarmee samenhangende tijdelijke huisvesting in gebouw D en vergaderlocaties.

  Voorstel:
  Met de portefeuillehouder van gedachten wisselen over de verbouwing en de tijdelijke huisvesting en desgewenst afspraken maken voor het vervolg.

 2. Voorstel van de ondersteuningscommissie Omgevingsbeleid(Agendapunt ingeklapt)

  De ondersteuningscommissie Omgevingsbeleid heeft in de afgelopen periode teruggeblikt op de eigen werkzaamheden en nagedacht over een volgende stap in de betrokkenheid van Provinciale Staten bij het omgevingsbeleid. De  ondersteuningscommissie heeft een statenvoorstel voorbereid waarin aan Provinciale Staten wordt voorgesteld om tot aan het einde van de statenperiode 2015-2019 een ad hoc algemene Statencommissie in te stellen en een broedplaats te creëren en te organiseren waarin PS-leden en ambtenaren op informele wijze met elkaar van gedachten kunnen wisselen over alle facetten van het omgevingsbeleid. Het voorstel is ook geagendeerd voor de Agendacommissie van 12 maart. Eventuele opmerkingen en/of suggesties worden mondeling medegedeeld. Besluitvorming is voorzien in PS van 28 maart 2018.

  Voorstel:
  Statenvoorstel als hamerstuk doorgeleiden naar de PS vergadering van 28 maart 2018.

4.

Hamerstukken en rondvraag(Agendapunt ingeklapt)

Sub-agendapunten

 1. Hamerstukken(Agendapunt ingeklapt)

  Gespreksagenda gezamenlijk overleg Agendacommissie en Fractievoorzittersoverleg
  U heeft ingestemd met een gezamenlijk overleg tussen de Agendacommissie en het Fractievoorzittersoverleg. De agenda bevat drie gespreksonderwerpen: het in positie brengen van PS (zowel t.o.v. GS als van de omgeving), informatievoorziening en verkeer (stukkenstroom) tussen PS en GS en de taakverdeling tussen Agendacommissie en Fractievoorzittersoverleg. De gespreksagenda is ook geagendeerd voor de vergadering van de Agendacommissie van 12 maart. Eventuele suggesties voor aanvullingen op de agenda kunnen schriftelijk worden gemeld bij de griffie. Uit de datumprikker die is rondgestuurd blijkt dat de voorkeur uitgaat naar een bijeenkomst na afloop van PS op 25 april.

  Voorstel:
  Gespreksagenda vaststellen.

 2. Rondvraag(Agendapunt ingeklapt)

5.

Sluiting(Agendapunt ingeklapt)

Uitgelicht

Zoeken