Fractievoorzittersoverleg 7 november 2018 - woensdag 07 november 2018

Orgaan:
Fractievoorzittersoverleg
Locatie:
Venenzaal
Datum:
woensdag 07 november 2018
Aanvang:
12:30 uur
Contactpersoon:
Frits Kas
Telefoon:
070-4418188
E-mail:
f.kas@pzh.nl
Terug
1.

Opening en mededelingen(Agendapunt ingeklapt)

Sub-agendapunten

 1. Mededelingen(Agendapunt ingeklapt)

  Gewijzigd tijdstip vergadering
  In verband met Dankdag voor Gewas en Arbeid, vindt de vergadering op een ander tijdstip plaats dan normaal gebruikelijk is. De vergadering is van 12.30 uur tot 13.30 uur.

 2. Berichten van verhindering(Agendapunt ingeklapt)

  In verband met zijn deelname aan de jaarconferentie VlaamsNederlandse Delta in Rotterdam, is de voorzitter verhinderd te vergadering bij te wonen. De plv. voorzitter van de Staten, de heer Stoop, zal de vergadering voorzitten.

2.

Verslag en actielijst(Agendapunt ingeklapt)

Sub-agendapunten

 1. Verslag van de vergadering van 12 september 2018(Agendapunt ingeklapt)

  De vorige vergadering van het FvO op 10 oktober 2018 was vervallen in verband met het jaargesprek met de cdK op die datum.
  Voorstel:
  Verslag van de vergadering van 12 september 2018 vaststellen.

3.

Bespreekpunten(Agendapunt ingeklapt)

Sub-agendapunten

 1. Voortgang activiteiten verkiezingen(Agendapunt ingeklapt)

  In de vergadering van 12 september 2018 heeft van gedachten gewisseld en besluiten genomen over de uit te voeren activiteiten in het kader van de verkiezingen van maart 2019. Vanaf heden zullen met enige regelmaat keuzen aan u worden voorgelegd die met de uitvoering van de activiteiten te maken hebben.  

  1. Kennismakingsbijeenkomst op locatie
  Een van de verkiezingsactiviteiten is de voorbereiding van een kennismakingsbijeenkomst op locatie inclusief een overnachting. In bijgaande notitie zijn criteria en afwegingen benoemd op basis waarvan nu een datum- en locatievoorstel kan worden gedaan. Na het besluit van het FvO wordt het (inhoudelijke) programma verder voorbereid en ingevuld.
  Voorstel:
  Een besluit nemen over de kennismakingsbijeenkomst op locatie.

  2. Stemhulpen en overig aanbod
  In de afgelopen periode heeft de griffie diverse aanbiedingen ontvangen voor de inzet stemhulpen en overig aanbod in het kader van de verkiezingen. In bijgaande notitie is e.e.a. onder elkaar gezet.
  Ten aanzien van de drie aangeboden stemhulpen is beschreven wat de mogelijkheden zijn. Geadviseerd wordt de stemhulp van ProDemos/Stemwijzer af te nemen.
  Daarnaast heeft de griffie twee andere aanbiedingen ontvangen te weten het aanbod om gebruik te maken van een Webapptool en het Project Channel 6 news. Geadviseerd wordt van beide aanbiedingen geen gebruik van te maken.
  Van een externe partij is een aanbod binnengekomen om in de gemeente Zoetermeer een debat te organiseren tussen politieke partijen over het thema Duurzaamheid. De griffier zal e.e.a. in de vergadering mondeling toelichten.
  Tot slot wordt u geïnformeerd over de activiteiten die in het kader van de gezamenlijke publiciteitscampagne van het IPO worden ontwikkeld.
  Voorstel:
  1. Instemmen met het advies om de stemhulp van ProDemos/Stemwijzer af te nemen.
  2. Instemmen met het advies om geen gebruik te maken van de twee andere aanbiedingen.
  3. Een besluit nemen over deelname aan een verkiezingsdebat over duurzaamheid.
  4. Kennisnemen van de activiteiten in het kader van de gezamenlijke publiciteitscampagne van het IPO.

 2. Integriteit(Agendapunt ingeklapt)

  Sinds 1 februari 2016 is een verantwoordelijkheid voor het bewaken van de bestuurlijke integriteit in de provincie nadrukkelijk en formeel in de provinciewet belegd bij de cdK (art. 175). Mede vanuit deze verantwoordelijkheid inventariseert de cdK graag via het fractievoorzittersoverleg welke maatregelen de aan de verkiezingen deelnemende politieke partijen nemen, dan wel hebben genomen, in het kader van het toetsen van de integriteit van hun kandidaten voor de komende verkiezingen van Provinciale Staten. Na de verkiezingen zal de cdK, als gebruikelijk, gesprekken voeren met de kandidaat-gedeputeerden ter invulling van zijn rol op dit gebied. De hier beoogde inventarisatie biedt hem een achtergrond van waaruit hij op dit thema ook nadere invulling kan geven aan zijn kennismaking met de nieuwe PS-leden.
  Voorstel:
  Inventariseren welke maatregelen in het kader van het toetsen van integriteit zijn/worden genomen.

4.

Hamerstukken en rondvraag(Agendapunt ingeklapt)

Sub-agendapunten

 1. Hamerstukken(Agendapunt ingeklapt)

  1) Offertebrief onderzoek naar de fractie- en groepsverantwoordingen 2018
  In overeenstemming met artikel 7, lid 3 van de verordening fractie- en groepsondersteuning, worden de door de fracties en groepen ingediende exploitatierekeningen en balansen jaarlijks onderzocht door de provinciale accountant. Het onderzoek wordt door de accountant in onafhankelijkheid verricht. In bijgaande concept offertebrief zijn de door de accountant uit te voeren werkzaamheden beschreven. Het verzoek aan de accountant is het onderzoek, voor zo ver mogelijk, voor de verkiezingen af te ronden. De penningmeesters van de fracties hebben ingestemd met de concept offertebrief.
  Voorstel:
  Offertebrief vaststellen. 

  2) Terugbrengen van geheime stukken
  Met enige regelmaat ontvangen Provinciale Staten documenten waarop geheimhouding is opgelegd. In overeenstemming met artikel 87 lid 2 van het Reglement van Orde kunnen de leden deze stukken inzien op de griffie. In aanvulling op het reglement en als service aan de leden, kunnen de betreffende stukken ook in een gesloten enveloppe worden opgehaald. Voor ontvangst moet worden getekend. Door sommige leden is de vraag gesteld wat zij met de stukken moeten doen nadat zij kennis hebben genomen van de inhoud.
  Voorgesteld wordt dat de leden de betreffende stukken weer inleveren bij de griffie zodat deze kunnen worden vernietigd. Van het weer terugbrengen van geheime stukken wordt aantekening gemaakt zodat altijd inzichtelijk is welke documenten er nog in bezit zijn van de leden.
  Voorstel:
  Instemmen met bovenstaande procedure. 

 2. Rondvraag(Agendapunt ingeklapt)

5.

Sluiting(Agendapunt ingeklapt)

Uitgelicht

Zoeken