Agenda FVO 4 december 2019 - woensdag 04 december 2019

Orgaan:
Fractievoorzittersoverleg
Locatie:
Venenzaal
Datum:
woensdag 04 december 2019
Aanvang:
17:00 uur
Eindtijd:
18:30  uur
Contactpersoon:
Frits Kas
Telefoon:
070-4418188
E-mail:
f.kas@pzh.nl
Terug
1.

Opening en mededelingen(Agendapunt ingeklapt)

Sub-agendapunten

 1. Bericht van verhindering(Agendapunt ingeklapt)

  Er is bericht van verhindering ontvangen van de heer Celik.

 2. Mededelingen(Agendapunt ingeklapt)

  Vaststellen agenda
  De agenda bevat veel bespreekpunten terwijl de beschikbare tijd beperkt is. Het FvO wordt gevraagd aan te geven of en zo ja welke onderwerpen eventueel doorgeschoven dan wel op een andere wijze (bijvoorbeeld via de mail) afgewikkeld kunnen worden.
  Voorstel:
  De agenda (gewijzigd) vaststellen.

  Koninklijk besluit herbenoeming cdK
  Van het ministerie van BZK is een afschrift ontvangen van het Koninklijk besluit van 5 november 2019 over de herbenoeming van de cdK per 1 januari 2020.
  Voorstel:
  Voor kennisgeving aannemen.

2.

Verslag vorige vergadering(Agendapunt ingeklapt)

Sub-agendapunten

 1. Verslag van de vergadering van 18 september 2019(Agendapunt ingeklapt)

  Voorstel:
  Conceptverslag van de vergadering van 18 september 2019 vaststellen.

  Naar aanleiding van de rondvraag over de vluchtroute op gang D1 is vanuit de ambtelijke organisatie van GS de volgende reactie gekomen: "De doorgang naar Bird en Bird is voor normaal gebruik afgesloten. Dat is een harde afspraak met de huurder Bird en Bird. Echter, bij brand en/of nood zal de deur open gaan, zodat er een vluchtweg ontstaat via D1 naar Bird en Bird. Het is niet mogelijk hier een reguliere looproute van te maken. De route richting Statenzaal is derhalve of buitenom of via de parkeergarage."

3.

Bespreekpunten(Agendapunt ingeklapt)

Sub-agendapunten

 1. Fractievergoedingen(Agendapunt ingeklapt)

  Toelichting:
  In het fractievoorzittersoverleg van 26 juni 2019 heeft u van gedachten gewisseld over de hoogte van de fractievergoedingen. In verband met tijdgebrek is de discussie hierover toen niet afgerond. Aangegeven is dat de Zuid-Hollandse vergoeding ongeveer op het niveau zou moeten liggen van qua omvang soortgelijke provincies zoals Noord-Holland en Gelderland en dat het verschil in vergoeding tussen grote en kleine fracties wat kleiner zou moeten worden.
  In bijgaand memo zijn vier voorstellen opgenomen op basis waarvan de hoogte van de fractievergoedingen aangepast zou kunnen worden. U kunt uiteraard ook andere bedragen bepalen. Ter informatie zijn de fractievergoedingen bij de andere provincies ook in het memo opgenomen.
  Voorstel:
  1. Een besluit nemen over de hoogte van de fractievergoeding met ingang van 1 januari 2020.
  2. Het besluit verwerken in een statenvoorstel en dat als hamerstuk agenderen voor de PS vergadering van 18 december 2019.

 2. Voorstel over fractievertegenwoordigers(Agendapunt ingeklapt)

  Toelichting:
  Voor het zomerreces heeft u op 5 juni in de Algemene commissie en op 3 juli in de PS-vergadering van gedachten gewisseld over een statenvoorstel om de mogelijkheid tot het benoemen van fractievertegenwoordigers weer in het Reglement van Orde op te nemen. Het daartoe strekkende statenvoorstel en de hierop ingediende twee amendementen werden verworpen. Ter informatie zijn de notulen van de Algemene commissie en de PS-vergadering over dit onderwerp bijgevoegd.

  Van de fractie van 50PLUS is een nieuw voorstel ontvangen om de mogelijkheid tot het benoemen van fractiemedewerkers in het RvO op te nemen. De wijziging ten opzichte van het eerdere voorstel betreft het uitsluiten van agenderingsverzoeken van individuele fractievertegenwoordigers en het uitsluiten van deelname aan besluitvorming over zaken die de commissie zelf aangaan.

  Ten aanzien van het benoemen en beëdigen van fractievertegenwoordigers gelden de volgende regels:
  - De kandidaten moeten voorkomen op de kandidatenlijst voor de laatst gehouden provinciale verkiezingen. 
  - De kandidaten dienen geloofsbrieven te overhandigen, bestaande uit een kopie van een geldig legitimatiebewijs (paspoort of een identiteitskaart), een uittreksel uit het GBA waarop ook is opgenomen dat men niet is uitgesloten van het kiesrecht (artikel 10 provinciewet) en een lijst met functies en nevenfuncties.
  - De geloofsbrieven van de kandidaten worden onderzocht door de commissie tot onderzoek van de geloofsbrieven. De commissie toetst ook op onverenigbaarheid van functies (artikel 13 provinciewet).
  - De kandidaten dienen vooraf aan te geven of men de 'Eed' of de 'Verklaring en Belofte' wenst af te leggen (artikel 14 provinciewet).
  Voorstel:
  Het statenvoorstel bespreken en een besluit nemen over het vervolg. 

 3. Inventarisatie wensen en behoeften op het gebied van ICT(Agendapunt ingeklapt)

  Toelichting:
  In de vergadering van het FvO van 26 juni 2019 heeft u geconstateerd dat er meer mogelijk is op het gebied van ICT voorzieningen dan dat nu door GS wordt aangeboden. In dat kader is afgesproken om via de fracties bij statenleden te inventariseren of er behoefte is aan aanvullende wensen op het gebied van ICT, bijvoorbeeld telefoon, printer, etc. Op 15 juli (via de fractievoorzitters) en 30 september 2019 (via de fractiemedewerkers) is een uitvraag gedaan. Er zijn aanvullende wensen ontvangen van de fracties van CU en SGP, FVD, PVV, D66, CDA en VVD. Van de overige fracties zijn geen wensen en behoeften ontvangen. Conform afspraak, zijn de wensen en behoeften aan de GS-organisatie voorgelegd met de vraag om de kosten (zowel de kosten van aanschaf als eventuele onderhouds- en servicekosten) van de wensen te berekenen en de wensen eventueel te voorzien van opmerkingen. Een memo waarin de wensen van kosten (en opmerkingen) zijn voorzien, wordt nagezonden.
  Voorstel:
  De wensen en behoeften op het gebied van ICT bespreken en een besluit nemen over het vervolg.

 4. Verzoek om informatie van een burger(Agendapunt ingeklapt)

  Toelichting:
  Via de mail bent u door de griffier geïnformeerd over een informatieverzoek door een inwoner van de gemeente Hardinxveld-Giessendam. De griffer zal e.e.a. verder mondeling toelichten.
  Voorstel:
  Een gezamenlijke reactie bepalen ten aanzien van het informatieverzoek.

 5. Evaluatie (in)formatieperiode(Agendapunt ingeklapt)

  Toelichting:
  Naar aanleiding van het ingelaste fractievoorzittersoverleg op 4 september jl. heeft u besloten terug te willen blikken op het (in)formatieproces en richting de toekomst hierover meer en/of betere afspraken te maken. E.e.a. zou desgewenst tot uitdrukking kunnen komen in een wijziging / uitbreiding van het huidige artikel 53 in het Reglement van Orde. In dit artikel is opgenomen dat de Staten kunnen besluiten om een formateur of informateur dan wel de betrokken college-onderhandelaren uit te nodigen om tijdens en/of na afronding van de college(in)formatie over het verloop van de onderhandelingen inlichtingen te verschaffen.
  Voorstel:
  Terugblikken op het (in)formatieproces en bezien of, en zo ja welke, afspraken er voor de toekomst gemaakt moeten worden en of deze in het RvO opgenomen moeten worden.

 6. Terugblik op bijeenkomst over integriteit(Agendapunt ingeklapt)

  Toelichting:
  Naar aanleiding van de bijeenkomst over integriteit van 4 september jl., heeft de cdK aangegeven met het FvO terug te willen blikken op deze bijeenkomst en van gedachten te wisselen over een eventueel vervolg.
  Voorstel:
  De bijeenkomst over integriteit evalueren en bepalen of, en zo ja wanneer, hier een vervolg aan zou moeten worden gegeven.

 7. Afvaardiging uit Fractievoorzittersoverleg ten behoeve van de Werkgeverscommissie(Agendapunt ingeklapt)

  Toelichting:
  In overeenstemming met artikel 101 van het Reglement van Orde dient er een Werkgeverscommissie gevormd te worden. De Werkgeverscommissie bestaat uit ten minste twee en maximaal vier leden, welke door het Fractievoorzittersoverleg en de Agendacommissie door en uit hun midden wordt benoemd. De taken van de Werkgeverscommissie zijn opgenomen in artikel 102 van het Reglement van Orde. Dit artikel is bijgevoegd. Voorgesteld wordt te inventariseren welke fractievoorzitters belangstelling hebben voor het lidmaatschap van de Werkgeverscommissie ten behoeve van het op korte termijn samenstellen van deze commissie, in afstemming met de Agendacommissie.
  Voorstel:
  Belangstelling inventariseren ten behoeve van het lidmaatschap van de Werkgeverscommissie.

 8. Woordvoering door een niet Statenlid tijdens een informatieve sessie(Agendapunt ingeklapt)

  Toelichting:
  Tijdens de informatieve sessie over zeer zorgwekkende stoffen op 20 november 2019 is namens een fractie het woord gevoerd door een niet statenlid.
  Voorstel:
  Een standpunt innemen over woordvoeringen door niet statenleden tijdens informatieve sessies.

4.

Hamerstukken en rondvraag(Agendapunt ingeklapt)

Sub-agendapunten

 1. Hamerstukken(Agendapunt ingeklapt)

  Deelname fractiemedewerkers aan de werkgroep verbouwing
  Toelichting:
  Bij besluit van 25 september 2019 is een werkgroep verbouwing ingesteld. Onderwerpen die in de werkgroep o.a. aan de orde zouden kunnen komen zijn: de afronding van de inbouw en inrichting van de tijdelijke staten- en commissiezaal (A0) en de inbouw en inrichting van de gerenoveerde statenzaal, fractiekamers en de werkplekken voor de griffie. Het politieke gesprek met de portefeuillehouder over de voortgang van het project gebeurt in de commissie Bestuur, Maatschappij en Middelen mede op basis van de rapportages van GS die worden uitgebracht in het kader van de groot projectstatus van de renovatie van gebouw C. Inmiddels hebben tien fracties een statenlid aangemeld voor deelname aan de werkgroep. De PvdD legt de vraag voor of ook fractiemedewerkers deel kunnen nemen aan de werkgroep. De eerste vergadering van de werkgroep staat gepland voor 11 december 2019, aanvang 12.00 uur.
  Voorstel:
  Een besluitnemen over deelname van fractiemedewerkers aan de werkgroep verbouwing.

  Opdrachtverlening aan Deloitte accountants controle fractieverantwoordingen 2019
  Toelichting:
  In overeenstemming met artikel 7 van de verordening fractie- en groepsondersteuning 2017, worden de door de fracties en groepen ingediende exploitatierekeningen en balansen jaarlijks onderzocht door de provinciale accountant. Het onderzoek wordt door de accountant conform specifiek overeengekomen werkzaamheden verricht. In bijgaande offertebrief aan de accountant zijn de uit te voeren werkzaamheden benoemd. De offertebrief is afgestemd met de penningmeesters van de fracties.
  Voorstel:
  Offertebrief aan Deloitte accountants vaststellen.

  Placering fracties in de nieuwe tijdelijke Statenzaal
  Toelichting:
  Met ingang van de PS vergadering van 18 december 2019 wordt de nieuwe tijdelijke statenzaal op de locatie A0 in gebruik genomen. Door een andere indeling van de zaal, dienen de fracties opnieuw geplaceerd te worden. Diverse voorgestelde varianten konden tot op heden nog niet op voldoende draagvlak rekenen. Op bijgaande plattegrond wordt een nieuw voorstel gedaan.
  Voorstel:
  1. Placering van de fracties vaststellen.
  2. Fracties geven de placering van de individuele leden z.s.m. door aan de griffie zodat de techniek in de statenzaal (t.b.v. het elektronisch stemmen) hierop ingesteld kan worden en voor het drukken van een nieuwe plattegrond.

 2. Rondvraag(Agendapunt ingeklapt)

5.

Sluiting(Agendapunt ingeklapt)

Uitgelicht

Zoeken