Fractievoorzittersoverleg 13 februari 2019 - woensdag 13 februari 2019

Orgaan:
Fractievoorzittersoverleg
Locatie:
Venenzaal
Datum:
woensdag 13 februari 2019
Aanvang:
17:00 uur
Contactpersoon:
Frits Kas
Telefoon:
070-4418188
E-mail:
f.kas@pzh.nl
Terug
1.

Opening en mededelingen(Agendapunt ingeklapt)

Sub-agendapunten

 1. Bericht van verhindering(Agendapunt ingeklapt)

  Er is bericht van verhindering ontvangen van de voorzitter de heer Smit.

 2. Mededelingen(Agendapunt ingeklapt)

  Stand van zaken accountantscontrole fractie- en groepsverantwoordingen 2018
  Op 7 november 2018 heeft u Deloitte Accountants BV opdracht gegeven om onderzoek te doen naar de fractie- en groepsverantwoordingen over het jaar 2018. Afgesproken is dat de fracties en groepen de verantwoordingen over 2018 uiterlijk 15 februari 2019 indienen bij de griffie. Er wordt naar gestreefd, in verband met een mogelijke wisseling van penningmeesters, om het onderzoek voor de verkiezingen van 20 maart 2019 af te ronden. Op basis van de rapportage van de accountant zullen de fractie- en groepsverantwoordingen 2018 door de nieuwe Staten worden vastgesteld. Tot op heden hebben zes fracties/groepen een verantwoording 2018 ingediend.
  Voorstel:
  Penningmeesters oproepen de verantwoordingen over 2018 zo snel mogelijk in te dienen bij de griffie.

2.

Verslag en actielijst(Agendapunt ingeklapt)

Sub-agendapunten

 1. Verslag van de vergadering van 12 december 2018(Agendapunt ingeklapt)

  Voorstel:
  Conceptverslag van de vergadering van 12 december 2019 vaststellen.

3.

Bespreekpunten(Agendapunt ingeklapt)

Sub-agendapunten

 1. Gedachtewisseling over vergaderstructuur(Agendapunt ingeklapt)

  Toelichting:
  In de vorige vergadering heeft u van gedachten gewisseld over de vergaderstructuur. Geconcludeerd is toen het gesprek hierover in deze vergadering voort te zetten. De gespreksnotitie is naar aanleiding van de vorige vergadering aangepast.
  Voorstel:  
  U wordt gevraagd verder van gedachten te wisselen over de mogelijke toekomstige vergaderstructuur en naar aanleiding daarvan desgewenst conclusies te trekken voor de volgende periode.

 2. Nieuw rechtspositiebesluit decentrale politieke ambtsdragers(Agendapunt ingeklapt)

  Toelichting:
  Met ingang van 28 maart 2019 zal er voor commissarissen van de Koning, gedeputeerden en statenleden sprake zijn van een nieuwe rechtspositieregeling (zie circulaire 21 januari 2019 plus toelichting, staatsblad 2018-386 15 oktober 2018 en Staatscourant 2018-66006 23 november 2018). Alle voormalige, voor de verschillende politieke ambten van de decentrale bestuursorganen, geldende rechtspositiebesluiten zijn gebundeld in één rechtspositiebesluit. In verband met de verkiezingen van Provinciale Staten en de algemeen besturen van de waterschappen treedt het besluit voor de politieke ambtsdragers van de provincies en waterschappen, anders dan voor de gemeenten geldt, niet in werking op 1 januari 2019, maar op 28 maart 2019. Dit is de dag waarop de zittende leden van Provinciale Staten en de algemeen bestuursleden van de waterschappen op grond van artikel C4 van de Kieswet tegelijk aftreden. In verband met de inwerkingtreding van het nieuwe rechtspositiebesluit, dient er een nieuwe provinciale verordening rechtspositie decentrale ambtsdragers opgesteld te worden.

  Eén aspect uit het nieuwe rechtspositiebesluit verdient nu de aandacht. Het betreft een wijziging in de bepalingen die betrekking hebben op ICT. In de thans geldende verordening (artikel 8) en regeling ICT voorzieningen Statenleden Zuid-Holland 2015 (artikel 1) is bepaald dat op aanvraag van het Statenlid Gedeputeerde Staten bij aanvang van een zittingsperiode van Provinciale Staten aan het statenlid een bedrag ineens ter beschikking stellen als tegemoetkoming in de aanschaf van ICT apparatuur en software, dan wel als tegemoetkoming in het gebruik van eigen ICT-apparatuur en software. De hoogte van het bedrag is € 1.250 netto per Statenlid per zittingsperiode van vier jaar.
  In artikel 2.3.2 van het nieuwe rechtspositiebesluit is opgenomen dat "Gedeputeerde Staten stellen ten laste van de provincie aan een statenlid, een gedeputeerde of de commissaris voor de duur van de uitoefening van zijn functie informatie- en communicatie-voorzieningen ter beschikking. Onder informatie- en communicatievoorzieningen wordt ook verstaan de daarbij behorende abonnementen." In verband met de gewijzigde fiscale regelgeving kan digitaal gereedschap tegenwoordig belasting vrij worden verstrekt. Dit is een verbetering van de situatie hiervoor: er is een sterk verband met het vervullen van de functie en er zijn voordelen op het gebied van inkoop, onderhoud, beveiliging en gebruik. Zowel de apparatuur als de abonnementen worden centraal ingekocht en toebedeeld. Mede gezien deze voordelen is ervoor gekozen om niet meer de mogelijkheid te bieden van een vergoeding voor de aanschaf of het gebruik van de eigen ICT-middelen. Die vergoeding zou dan bovendien belast zijn, terwijl de verstrekking op grond van het besluit belasting vrij is. Eventuele overname van ICT-middelen aan het einde van de bestuursperiode, al dan niet tegen restwaarde, is niet toegestaan.

  In bijgaand memo wordt nader ingegaan op de ICT ondersteuning voor statenleden en fractiemedewerkers en de apparatuur die beschikbaar gesteld zou kunnen worden.

  Voorstel:
  1. Een nieuwe provinciale verordening rechtspositie decentrale ambtsdragers voorbereiden en op een nader te bepalen moment ter bespreking aan het FvO en ter besluitvorming aan PS voorleggen.
  2. In overeenstemming met de bepalingen uit het nieuwe rechtspositiebesluit, aan Statenleden die op 29 maart 2019 aantreden nog nader te bepalen ICT middelen beschikbaar stellen

 3. Openbare toegankelijkheid van werkgroepvergaderingen(Agendapunt ingeklapt)

  Toelichting:
  De werkgroep verbouwing/verduurzaming gebouw C werd op 16 januari 2019 verrast door de aanwezigheid van een journalist van omroep West. De werkgroep heeft daarop kort van gedachten gewisseld over de vraag of de journalist moest worden toegelaten tot deze vergadering. Voor alle vergaderingen wordt het principe 'openbaar tenzij' gehanteerd. Aangezien er geen onderwerpen op de agenda stonden die geheim waren, heeft de werkgroep besloten de journalist toe te laten tot de vergadering onder de voorwaarde dat, mocht hij iets willen publiceren, geen ambtenaren geciteerd mogen worden. Daarnaast is besloten deze casus aan het Fractievoorzittersoverleg voor te leggen.
  Ten aanzien van de vergaderingen van PS en commissies gelden een aantal regels. In de provinciewet is vastgelegd dat vergaderingen van Provinciale Staten (artikel 23, lid 1) en Statencommissie (artikel 80, lid 5) openbaar zijn. In het Reglement van Orde (RvO) is vastgelegd dat de vergaderingen van het Fractievoorzittersoverleg (artikel 96) en de Agendacommissie (artikel 109) openbaar zijn tenzij door deze organen anders wordt beslist.
  Voor vergaderingen van werkgroepen zijn geen regels opgenomen. De werkgroep is geen Statencommissie cfm. de provinciewet en het RvO. De werkgroep is ingesteld vanuit de commissie Bestuur en Middelen en er wordt tussen volksvertegenwoordigers, bestuurders en ambtenaren op basis van gelijkwaardigheid gehandeld. In het RvO is wel geregeld dat Statencommissies vanuit hun midden 'subcommissies' in het leven kunnen roepen ter behartiging van aan de commissies opgedragen concrete taken of onderwerpen (artikel 89 RvO).
  Voorstel:
  Een besluit nemen of er regels in het RvO opgenomen moeten worden ten aanzien van de openbaarheid en vergaderorde van vergaderingen van werkgroepen.

4.

Hamerstukken en rondvraag(Agendapunt ingeklapt)

Sub-agendapunten

 1. Hamerstukken(Agendapunt ingeklapt)

  Tekst over Provinciale Staten in jaarstukken 2018
  Het college van Gedeputeerde Staten is de jaarstukken over 2018 aan het voorbereiden. Voor de verantwoording over het uitvoeren van de algemene bestuurstaken (taak 4.1.5. Provinciale Staten), is de bijgaande tekst opgesteld. De planning is dat de besluitvorming over de jaarstukken plaatsvindt in een nog nader te bepalen PS-vergadering eind mei 2019.
  Voorstel:
  Tekst behorende bij taak 4.1.5 Uitvoeren van de algemene bestuurstaken (Provinciale Staten) vaststellen.

  Benoeming lid Commissie Onderzoek Geloofsbrieven
  In verband met het vertrek van de heer Van Dieren uit Provinciale Staten , is een vacature ontstaan in de Commissie tot Onderzoek van de Geloofsbrieven. In overeenstemming met artikel 2 lid 1 van het Reglement van Orde worden de leden door de voorzitter van Provinciale Staten benoemd.  
  Voorstel:
  Op voordracht van de fracties, door de voorzitter van PS een nieuw lid benoemen in de Commissie tot Onderzoek van de Geloofsbrieven.

 2. Rondvraag(Agendapunt ingeklapt)

5.

Sluiting(Agendapunt ingeklapt)

Uitgelicht

Zoeken