Agenda IC 15 januari 2020 - woensdag 15 januari 2020

Orgaan:
Integrale Statencommissie
Locatie:
Landschapszaal
Datum:
woensdag 15 januari 2020
Aanvang:
10:00 uur
Eindtijd:
12:00  uur
Contactpersoon:
Liesbeth Buzugbe
Telefoon:
070-4418136
E-mail:
eapm.buzugbe@pzh.nl
Terug
1.

Opening procedurevergadering(Agendapunt ingeklapt)

Sub-agendapunten

 1. Opening en mededelingen(Agendapunt ingeklapt)

 2. Besluitenlijst vorige procedurevergadering(Agendapunt ingeklapt)

  Voorstel:
  Conceptbesluitenlijst procedurevergadering 27 november 2019 vaststellen.

  Stukken
  1. Conceptbesluitenlijst procedurevergadering Integrale Commissie 27-11-2019_pdf
 3. Spreekrecht(Agendapunt ingeklapt)

  Indien belangstellenden bij één van de ingekomen stukken op deze procedurevergadering gebruik wensen te maken van de mogelijkheid om in te spreken, dient dit uiterlijk 48 uur voorafgaand aan de vergadering te worden gemeld bij de commissiegriffier. De contactgegevens zijn opgenomen in het briefhoofd van deze agenda.

 4. Ingekomen stukken(Agendapunt ingeklapt)

  De nummers voor de titels verwijzen naar de lijst met bijgevoegde stukken, die u onderaan dit agendapunt aantreft. Ongenummerde titels zijn ter bespreking geagendeerd en zijn te vinden bij agendapunt 5, bespreekstukken.

  Van Gedeputeerde Staten ontvangen:

  (-) GS-brief aan PS over ontwerp Verzamelherziening Omgevingsbeleid (inclusief vier bijlagen).
  Voorstel: bespreken in de aansluitende overlegvergadering (agendapunt 5a).

  (1) Lid GS-brief met een afschrift van de brief van de minister voor Milieu en Wonen van 29 november 2019 over de voortgang stelselherziening Omgevingsrecht.
  Voorstel: voor kennisgeving aannemen.

  (2) Lid GS-brief over informele consultatie Zuid-Hollandse Omgevingsverordening
  Voorstel: bespreken in een volgende overlegvergadering.

  Stukken
  1. Brief van Gedeputeerde Potjer Brief van de minister voor Milieu en Wonen dd 29 november 2019 inzake Voortgang stelselherziening Omgevingsrecht
  2. Brief van Gedeputeerde Potjer Informele consultatie Zuid-Hollandse Omgevingsverordening
 5. Planning(Agendapunt ingeklapt)

  1. Agenderingsverzoeken
  Bij dit agendapunt kunnen commissieleden en/of fracties onderwerpen gemotiveerd aanleveren bij de commissiegriffier. Het verzoek wordt geagendeerd voor de procedurevergadering, waarna de commissie beslist of inhoudelijke bespreking plaatsvindt of dat de inzet van een ander instrument meer voor de hand ligt. Indien een onderwerp urgent is, kan het aan de agenda van de aansluitende overlegvergadering worden toegevoegd.

  2. Planning
  De voor de Integrale Commissie bestemde produkten uit de LTA Omgevingsbeleid zijn in de planning opgenomen.
  Voorstel:
  planning bespreken en desgewenst gewijzigd vaststellen.

  Stukken
  1. Planning Integrale Commissie 15 januari 2020_pdf
2.

Opening overlegvergadering(Agendapunt ingeklapt)

Sub-agendapunten

 1. Mededelingen(Agendapunt ingeklapt)

 2. Vaststellen agenda(Agendapunt ingeklapt)

  Voorstel: agenda (desgewenst gewijzigd) vaststellen.

 3. Spreekrecht(Agendapunt ingeklapt)

  Indien belangstellenden bij één van de bespreekstukken gebruik wensen te maken van de mogelijkheid om in te spreken, dient dit uiterlijk 48 uur voorafgaand aan de vergadering te worden gemeld bij de commissiegriffier. De contactgegevens zijn opgenomen in het briefhoofd van deze agenda.

 4. Rondvraag(Agendapunt ingeklapt)

  Vragen voor een rondvraag zijn actueel, urgent en politiek. Een fractie die tijdens de vergadering ten aanzien van een rondvraag een inhoudelijk antwoord van de verantwoordelijk portefeuillehouder beoogt te verkrijgen, dient deze vraag uiterlijk 48 uur voorafgaand aan de vergadering bij de commissiegriffier in te dienen. De contactgegevens zijn opgenomen in het briefhoofd van deze agenda.

3.

Verslag vorige vergadering(Agendapunt ingeklapt)

Sub-agendapunten

 1. Verslag overlegvergadering 27 november 2019(Agendapunt ingeklapt)

  Voorstel: conceptverslag overlegvergadering 27 november 2019 vaststellen.

  Stukken
  1. Conceptverslag vergadering Integrale Statencommissie 27 november 2019_pdf
4.

Besluitenlijst vorige vergadering(Agendapunt ingeklapt)

Sub-agendapunten

 1. Besluitenlijst van de vergadering van 27 november 2019(Agendapunt ingeklapt)

  Voorstel: conceptbesluitenlijst overlegvergadering 27 november 2019 vaststellen.

  Stukken
  1. Conceptbesluitenlijst overlegvergadering Integrale Commissie 27-11-2019_pdf
5.

Bespreekstukken(Agendapunt ingeklapt)

Sub-agendapunten

 1. GS-brief over Verzamelherziening Omgevingsbeleid(Agendapunt ingeklapt)

  Portefeuillehouder: Potjer

  Toelichting:
  Conform planning heeft het college van GS een ontwerp verzamelherziening omgevingsbeleid aan PS aangeboden. De verzamelherziening bevat een bundeling van relatief kleine wijzigingen, enkele daarvan zijn beleidsinhoudelijk (bijvoorbeeld aanpassing van kaarten, werkingsgebieden). De voorgestelde wijzigingen zijn gegroepeerd per instrument van het omgevingsbeleid: a) de Omgevingsverordening, b) de Omgevingsvisie en c) het programma Ruimte.

  De commissie wordt gevraagd met GS van gedachten te wisselen over de voorliggende ontwerp verzamelherziening van het Omgevingsbeleid waarbij tevens aangeven zou kunnen worden of het voorliggende ontwerp (na verwerking van de opmerkingen van de commissie) vrijgegeven kan worden voor de zienswijze periode van zes weken. Daarnaast zou de commissie een voorlopige uitspraak kunnen doen of de commissie n.a.v. ingediende zienswijzen, voorafgaand aan de bespreking van de definitieve verzamelherziening, een hoorzitting zou willen organiseren om de indieners van een zienswijze de gelegenheid te geven hun zienswijze aan de commissie toe te lichten. Bij een beperkt aantal ingediende zienswijzen zou de commissie er ook voor kunnen kiezen om in plaats van een hoorzitting extra tijd in de commissie te reserveren voor inspraak. 

  Stukken
  1. GS brief over Ontwerp Verzamelherziening Omgevingsbeleid
  2. GS brief over Ontwerp Verzamelherziening Omgevingsbeleid_bijlage Ontwerp Verzamelherziening Omgevingsbeleid
  3. GS brief over Ontwerp Verzamelherziening Omgevingsbeleid_bijlage Verdieping KSO 2018 tbv detailhandelsbeleid
  4. GS brief over Ontwerp Verzamelherziening Omgevingsbeleid_bijlage Kaarten Programma Ruimte
  5. GS brief over Ontwerp Verzamelherziening Omgevingsbeleid_bijlage 3 ha kaart Programma ruimte
6.

Sluiting(Agendapunt ingeklapt)

Uitgelicht

Zoeken