Agenda IC 25 november 2020 - woensdag 25 november 2020

Orgaan:
Integrale Statencommissie
Locatie:
Deze vergadering vindt digitaal plaats
Datum:
woensdag 25 november 2020
Aanvang:
10:00 uur
Eindtijd:
12:00  uur
Webcast:
Download de webcast
Contactpersoon:
Marit Frissen - van Veenendaal
Telefoon:
070-4417075
E-mail:
m.van.veenendaal@pzh.nl
Terug
1.

Opening procedurevergadering(Agendapunt ingeklapt)

Sub-agendapunten

 1. Opening en mededelingen(Agendapunt ingeklapt)

  Aan inwoners en belangstellenden:
  Vanwege zorgen rondom het coronavirus vergadert de Integrale Commissie op 25 november digitaal. U kunt de vergadering digitaal volgen via de webcast van de vergadering. Deze is live te volgen en achteraf te raadplegen via de link: https://pzh.notubiz.nl/

  Aan statenleden:
  In verband met de huidige situatie wordt deze procedurevergadering zoveel mogelijk schriftelijk afgehandeld. Middels een door de griffie opgesteld format (zie mail van 12 november 2020) wordt aan de woordvoerders gevraagd om wijzigingen van een behandelvoorstel bij een ingekomen stuk of een urgente toevoeging en/of wijziging ten aanzien van de planning schriftelijk te motiveren. Statenleden kunnen dit format uiterlijk dinsdag 24 november voor 12.00 uur indienen bij de commissiegriffier.

 2. Spreekrecht(Agendapunt ingeklapt)

  Indien belangstellenden bij één van de ingekomen stukken op deze procedurevergadering gebruik wensen te maken van de mogelijkheid om in te spreken, dient dit uiterlijk 48 uur voorafgaand aan de vergadering te worden gemeld bij de commissiegriffier. Dit kan telefonisch 070-4417075 of per e-mail (m.van.veenendaal@pzh.nl). In verband met de huidige situatie kan er digitaal ingesproken worden via Microsoft Teams of er kan een schriftelijke bijdrage ingediend worden.

 3. Ingekomen stukken(Agendapunt ingeklapt)

  De nummers voor de titels verwijzen naar de lijst met bijgevoegde stukken, die u onderaan dit agendapunt aantreft.
  De ongenummerde titels zijn ter bespreking geagendeerd en zijn te vinden bij agendapunt 5, bespreekstukken.

  Van Gedeputeerde Staten ontvangen:

  (-) Brief van gedeputeerde Potjer Beantwoording technische vragen m.b.t. wijziging Omgevingsverordening (nazending)
  Voorstel: Betrekken bij de bespreking van agendapunt 5.a in de aansluitende overlegvergadering

  (1-4) GS brief voortgangsrapportage derde kwartaal 2020 Invoeringsplan Omgevingswet
  Voorstel: Agenderen voor de overlegvergadering van 13 januari 2021

  (5) Brief gedeputeerde De Zoete uitnodiging voor het bijwonen van de online voorlichtingsbijeenkomst over de subsidieregeling toerisme
  Voorstel: Voor kennisgeving aannemen en verwerken in planning

  Stukken
  1. Voortgangsrapportage derde kwartaal 2020 Invoeringsplan Omgevingswet GS-brief
  2. Voortgangsrapportage derde kwartaal 2020 Invoeringsplan Omgevingswet geactualiseerd Invoeringsplan
  3. Voortgangsrapportage derde kwartaal 2020 Invoeringsplan Omgevingswet kamerbrief
  4. Voortgangsrapportage derde kwartaal 2020 Invoeringsplan Omgevingswet implementatie
  5. brief gedeputeerde De Zoete Uitnodiging voor het bijwonen van de online voorlichtingsbijeenkomst over de subsidieregeling toerisme
 4. Planning(Agendapunt ingeklapt)

  In de bijlage vindt u de planning van de commissie. De planning is geactualiseerd naar aanleiding van de commissievergadering van 28 oktober 2020.
  Voorstel: Kennisnemen van de planning. Statenleden kunnen urgente toevoegingen en/of wijzigingen uiterlijk dinsdag 24 november voor 12.00 uur schriftelijk indienen bij de commissiegriffier middels het toegestuurde format.

  Stukken
  1. Planning Integrale Commissie 25 november 2020
2.

Opening overlegvergadering(Agendapunt ingeklapt)

a. Mededelingen

b. Vaststelling van de agenda

c. Spreekrecht

Indien belangstellenden bij één van de agendapunten gebruik wensen te maken van de mogelijkheid om in te spreken, dient dit uiterlijk 48 uur voorafgaand aan de vergadering te worden gemeld bij de commissiegriffier. In verband met de huidige situatie kan er digitaal ingesproken worden via Microsoft Teams of er kan een schriftelijke bijdrage ingediend worden. Neem voor meer informatie contact op met de commissiegriffier. Dit kan telefonisch 070-4417075 of per e-mail naar m.van.veenendaal@pzh.nl.

d. Rondvraag

Vragen voor de rondvraag zijn actueel, urgent en politiek. Een fractie die tijdens de vergadering ten aanzien van een rondvraag een inhoudelijk antwoord van de verantwoordelijk portefeuillehouder beoogt te krijgen, dient deze vraag uiterlijk 48 uur voorafgaand aan de vergadering bij de commissiegriffier in te dienen.

3.

Verslag vorige vergadering(Agendapunt ingeklapt)

Sub-agendapunten

 1. Verslag procedure- en overlegvergadering Integrale Commissie 28 oktober 2020(Agendapunt ingeklapt)

  Voorstel:
  Het verslag van de Integrale Commissie van 28 oktober 2020 vaststellen.

  Stukken
  1. Concept-verslag Integrale Statencommissie 28 oktober 2020
4.

Besluitenlijst vorige vergadering(Agendapunt ingeklapt)

Sub-agendapunten

 1. Besluitenlijst procedure- en overlegvergadering Integrale Commissie 28 oktober 2020(Agendapunt ingeklapt)

  Voorstel:
  De besluitenlijst van de Integrale Commissie van 28 oktober 2020 vaststellen.

  Stukken
  1. Conceptbesluitenlijst vergadering Integrale Commissie 28 oktober 2020
5.

Bespreekstukken(Agendapunt ingeklapt)

Sub-agendapunten

 1. Ontwerp Omgevingsbeleid 2020(Agendapunt ingeklapt)

  Portefeuillehouder: Potjer

  Toelichting:
  Op 1 april 2019 trad het huidige provinciale Omgevingsbeleid in werking, bestaande uit de Omgevingsvisie en de Omgevingsverordening. Vanuit deze basis werkt de provincie aan een verdere voorbereiding op de Omgevingswet, die in 2022 in werking treedt. Middels de Lange Termijn Agenda Omgevingsbeleid stemmen Gedeputeerde Staten en Provinciale Staten af aan welke beleidsaanpassingen op welk moment wordt gewerkt.

  Een aantal van deze beleidsaanpassingen doorlopen nu in het ontwerp Omgevingsbeleid 2020 een gezamenlijke besluitvormingsprocedure. De voorgenomen beleidsaanpassingen voor klimaatadaptie en circulaire economie zijn hierin verwerkt. Daarnaast zijn nog een aantal wijzigingen doorgevoerd in de ontwerp Omgevingsvisie en ontwerp Omgevingsverordening. Gedeputeerde Staten hebben ten slotte voor het eerst ook een ontwerp Omgevingsprogramma opgesteld.

  Het vaststellen van de Omgevingsvisie en de Omgevingsverordening is een bevoegdheid van Provinciale Staten. U wordt gevraagd om de ontwerpstukken te bespreken en deze, na eventuele verwerking van uw opmerkingen, vrij te geven voor inspraak.

  Het vaststellen van het Omgevingsprogramma is een bevoegdheid van Gedeputeerde Staten. U wordt gevraagd om hiervan kennis te nemen en kunt het stuk desgewenst betrekken bij de bespreking.

  Nadat de commissie de ontwerp Omgevingsvisie en de ontwerp Omgevingsverordening heeft vrijgegeven voor inzage, zullen deze tezamen met het ontwerp Omgevingsprogramma en de uitgevoerde leefomgevingstoets ter inzage worden gelegd. De stukken zullen daarna, voorzien van een nota van beantwoording op de zienswijzen, terugkomen in de Integrale Commissie.

  Stukken
  1. Ontwerp Omgevingsbeleid 2020 GS-brief
  2. Ontwerp Omgevingsbeleid 2020 bijlage 1
  3. Ontwerp Omgevingsbeleid 2020 bijlage 2
  4. Ontwerp Omgevingsbeleid 2020 bijlage 3
  5. Ontwerp Omgevingsbeleid 2020 bijlage 4
  6. Ontwerp Omgevingsbeleid 2020 bijlage 5
  7. Ontwerp Omgevingsbeleid 2020 bijlage 6
  8. Brief van gedeputeerde Potjer Beantwoording technische vragen m_b_t_ wijziging Omgevingsverordening
6.

Sluiting(Agendapunt ingeklapt)

Uitgelicht

Zoeken