Agenda IC 30 september 2020 - woensdag 30 september 2020

Orgaan:
Integrale Statencommissie
Locatie:
Digitaal via Teams
Datum:
woensdag 30 september 2020
Aanvang:
10:00 uur
Eindtijd:
12:30  uur
Webcast:
Download de webcast
Contactpersoon:
L.A. Kapoen
Telefoon:
070-4416007
E-mail:
la.kapoen@pzh.nl
Terug
1.

Opening procedurevergadering(Agendapunt ingeklapt)

Sub-agendapunten

 1. Opening en mededelingen(Agendapunt ingeklapt)

  In verband met de aangescherpte maatregelen van het kabinet is besloten deze vergadering digitaal te doen via Teams.

 2. Spreekrecht(Agendapunt ingeklapt)

  Indien belangstellenden bij één van de ingekomen stukken op deze procedurevergadering gebruik wensen te maken van de mogelijkheid om in te spreken, dient dit uiterlijk 48 uur voorafgaand aan de vergadering te worden gemeld bij de commissiegriffier. Dit kan telefonisch 070-4416007  of per e-mail la.kapoen@pzh.nl. De insprekers ontvangen voorafgaand aan de commissievergadering een instructie over de wijze waarop zij digitaal kunnen inspreken.

 3. Ingekomen stukken(Agendapunt ingeklapt)

  De nummers voor de titels verwijzen naar de lijst met bijgevoegde stukken, die u onderaan dit agendapunt aantreft.
  De ongenummerde titels zijn ter bespreking geagendeerd en zijn te vinden bij agendapunt 5, bespreekstukken.

  Van Gedeputeerde Staten ontvangen:

  (-) Brief van gedeputeerde Potjer Brief van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties inzake inwerkingtreding Omgevingswet per 1 januari 2022
  Voorstel: Betrekken bij de bespreking van het Invoeringsplan Omgevingswet in de aansluitende overlegvergadering (zie agendapunt 5.a)

  (-) GS brief over geactualiseerd Invoeringsplan Omgevingswet en vervolgplanning en strategie Omgevingsverordening
  Voorstel: Betrekken bij de bespreking van het Invoeringsplan Omgevingswet in de aansluitende overlegvergadering (zie agendapunt 5.a)

  (-) Statenvoorstel beleidsuitgangspunten en subsidieregeling toerisme
  Voorstel: Bespreking in de aansluitende overlegvergadering (zie agendapunt 5.b)

  (-) Brief van gedeputeerde De Zoete over impact coronacrisis op toerisme in Zuid-Holland
  Voorstel: Betrekken bij de bespreking van het Statenvoorstel toerisme in aansluitende overlegvergadering (zie agendapunt 5.b) en verwerken in planning

  (1-3) GS brief reactie Nationale Omgevingsvisie
  Voorstel: Voor kennisgeving aannemen

  (4) Brief gedeputeerde Potjer Planningswijziging update koersnotitie Omgevingsbeleid 2020
  Voorstel: Voor kennisgeving aannemen en opnemen in planning


  Stukken
  1. GS-brief reactie NOVI
  2. GS-brief reactie NOVI bijlage 1
  3. GS-brief reactie NOVI bijlage 2
  4. brief Gedeputeerde Potjer Planningswijziging update Koersnotitie Omgevingsbeleid 2020
 4. Planning(Agendapunt ingeklapt)

  1) Agenderingsverzoeken
  Bij dit agendapunt kunnen commissieleden en/of fracties onderwerpen gemotiveerd aanleveren bij de commissiegriffier. Het verzoek wordt geagendeerd voor de procedurevergadering, waarna de commissie beslist of inhoudelijke bespreking plaatsvindt of dat de inzet van een ander instrument meer voor de hand ligt. Indien een onderwerp urgent is, kan het aan de agenda van de aansluitende overlegvergadering worden toegevoegd.

  2) Planning
  In de bijlage vindt u de planning van de commissie. De planning is geactualiseerd naar aanleiding van de commissievergadering van 10 juni 2020.
  Voorstel: De geactualiseerde planning vaststellen.

  Stukken
  1. Planning Integrale Commissie 30 september 2020
 5. Sluiting procedurevergadering(Agendapunt ingeklapt)

2.

Opening overlegvergadering(Agendapunt ingeklapt)

a. Mededelingen

b. Vaststelling van de agenda

c. Spreekrecht

Indien belangstellenden bij één van de agendapunten gebruik wensen te maken van de mogelijkheid om in te spreken, dient dit uiterlijk 48 uur voorafgaand aan de vergadering te worden gemeld bij de commissiegriffier. Dit kan telefonisch 070-4416007 of per e-mail naar la.kapoen@pzh.nl. De insprekers ontvangen voorafgaand aan de commissievergadering een instructie over de wijze waarop zij digitaal kunnen inspreken.

d. Rondvraag

Vragen voor de rondvraag zijn actueel, urgent en politiek. Een fractie die tijdens de vergadering ten aanzien van een rondvraag een inhoudelijk antwoord van de verantwoordelijk portefeuillehouder beoogt te krijgen, dient deze vraag uiterlijk 48 uur voorafgaand aan de vergadering bij de commissiegriffier in te dienen.

3.

Verslag vorige vergadering(Agendapunt ingeklapt)

Sub-agendapunten

 1. Verslag procedure- en overlegvergadering Integrale Commissie 10 juni 2020(Agendapunt ingeklapt)

  Voorstel:
  Het verslag van de Integrale commissie van 10 juni 2020 vaststellen.

  Stukken
  1. Verslag Integrale Statencommissie 10 juni 2020
4.

Besluitenlijst vorige vergadering(Agendapunt ingeklapt)

Sub-agendapunten

 1. Besluitenlijst procedure- en overlegvergadering Integrale Commissie 10 juni 2020(Agendapunt ingeklapt)

  Voorstel:
  De besluitenlijst van de Integrale commissie van 10 juni 2020 vaststellen.

  Stukken
  1. Conceptbesluitenlijst vergadering Integrale Commissie 10 juni 2020
5.

Bespreekstukken(Agendapunt ingeklapt)

Sub-agendapunten

 1. Invoeringsplan Omgevingswet(Agendapunt ingeklapt)

  Portefeuillehouder: Potjer

  Toelichting:
  Via de Omgevingswet worden 26 bestaande wetten en bijbehorende regelingen uit het fysieke domein geïntegreerd in een nieuw wettelijk stelsel. De wet daagt decentrale overheden uit om een goede balans te zoeken tussen het beschermen en benutten van de tastbare leefomgeving. Het doel van de wet is om is om de fysieke leefomgeving met meer samenhang te benaderen, decentrale overheden meer bestuurlijke afwegingsruimte te bieden, het omgevingsrecht inzichtelijker te maken en besluitvorming over projecten te versnellen.

  Het Invoeringsplan is bedoeld om de invoering van de Omgevingswet tijdig en adequaat voor te bereiden. Het plan besteed onder meer aandacht aan een aantal kerninstrumenten die de totstandkoming van integraal omgevingsbeleid ondersteunen. Daarnaast is aandacht voor 'de geest van de wet': de omslag in de organisatie naar integraal werken.

  De commissie heeft op 10 juni besloten het Invoeringsplan Omgevingswet te agenderen voor bespreking in de eerstvolgende overlegvergadering. In de bijlage vindt u een aantal stukken die bijdragen aan deze bespreking. De stukken 1 tot en met 8 waren geagendeerd en besproken voor vergadering op 10 juni 2020 en zijn nu voor de volledigheid nog toegevoegd. Voorgesteld wordt de stukken 9 tot en met 14 te betrekken bij bespreking. Let op: in stuk 12 zijn de wijzigingen in het Invoeringsplan gemarkeerd middels zwarte dunne lijnen aan de rechterzijde van de pagina's.

  Stukken
  1. GS-brief Invoeringsplan Omgevingswet op basis van behandelvoorstel motie 906
  2. Invoeringsplan Omgevingswet
  3. Brief van Gedeputeerde Potjer Brief van de minister voor Milieu en Wonen inzake Inwerkingtreding Omgevingswet
  4. GS-brief Evaluatie Participatieprincipes
  5. GS-brief Evaluatie Participatieprincipes Terugkoppeling Lunchbijeenkomst
  6. GS-brief Evaluatie Participatieprincipes Terugblik Stand van zaken
  7. Brief van Gedeputeerde Potjer Technische vragen van mevrouw Hoogerwerf namens de Partij voor de Dieren inzake het behandelvoorstel Invoeringsplan Omgevingswet
  8. Brief van Gedeputeerde Potjer Nader bericht inwerkingtreding Omgevingswet en beantwoording technische vragen van de heer Witte van SGP CU inzake het Invoeringsplan
  9. Brief van Gedeputeerde Potjer Brief van BZK inzake Inwerkingtreding Omgevingswet per 1 januari 2022
  10. GS brief over Geactualiseerd Invoeringsplan Omgevingswet en Vervolgplanning en strategie Omgevingsverordening
  11. GS brief over Geactualiseerd Invoeringsplan Omgevingswet en Vervolgplanning en strategie Omgevingsverordening Bijlage 1
  12. GS brief over Geactualiseerd Invoeringsplan Omgevingswet en Vervolgplanning en strategie Omgevingsverordening Bijlage 2
  13. GS brief over Geactualiseerd Invoeringsplan Omgevingswet en Vervolgplanning en strategie Omgevingsverordening Bijlage 3
  14. GS brief over Geactualiseerd Invoeringsplan Omgevingswet en Vervolgplanning en strategie Omgevingsverordening Bijlage 4
 2. Statenvoorstel beleidsuitgangspunten toerisme(Agendapunt ingeklapt)

  Portefeuillehouder: De Zoete

  Toelichting:
  Op 10 juni jl. is de Integrale Commissie met gedeputeerde De Zoete het gesprek aangegaan over toerisme aan de hand van de Startnotitie Toerisme (zie bijlage). In deze startnotitie hebben Gedeputeerde Staten een provinciaal perspectief op toerisme geformuleerd, waarbij de oproep van de Raad voor de Leefomgeving en Infrastructuur centraal staat: op welke wijze gaat de provincie Zuid-Holland de komende jaren zowel de kansen en mogelijkheden van het toerisme benutten, als ook de overlast die dat met zich mee kan brengen voorkomen en tegengaan? Kern van de aanpak is het toeristisch belang te laten aansluiten bij de andere belangen waar de provincie voor staat waardoor we extra kansen creëren op alle gebieden.

  Tijdens de bespreking op 10 juni heeft de gedeputeerde op verzoek van de commissie toegezegd om in september met een Statenvoorstel bij de commissie terug te komen. Het Statenvoorstel moet Provinciale Staten in staat stellen om beleidsuitgangspunten vast te stellen en zo hun kaderstellende rol te vervullen. Aan de commissie wordt gevraagd een advies uit te brengen aan Provinciale Staten ten behoeve van besluitvorming in de vergadering op 14 oktober 2020.

  In de bijlage vindt u het Statenvoorstel waarin van Provinciale Staten wordt gevraagd beleidsuitgangspunten en een subsidieplafond vast te stellen voor 2020. Daarnaast zijn de startnotitie en subsidieregeling toerisme toegevoegd als bijlagen bij het Statenvoorstel. Gedeputeerde De Zoete heeft ten slotte een brief gestuurd over de impact van de coronacrisis op toerisme, welke zij heeft toegezegd op 10 juni. Ook deze brief is als bijlage toegevoegd.

  Stukken
  1. Statenvoorstel Beleidsuitgangspunten en subsidieregeling Toerisme
  2. Startnotitie toerisme Zuid-Holland
  3. Subsidieregeling toerisme provincie Zuid-Holland
  4. Brief van Gedeputeerde De Zoete over Impact coronacrisis op toerisme in Zuid-Holland
6.

Sluiting(Agendapunt ingeklapt)

Uitgelicht

Zoeken