Agenda IC 13 januari 2021 - woensdag 13 januari 2021

Orgaan:
Integrale Statencommissie
Locatie:
Deze vergadering vindt digitaal plaats
Datum:
woensdag 13 januari 2021
Aanvang:
10:00 uur
Eindtijd:
12:00  uur
Contactpersoon:
M.R. Frissen - van Veenendaal
Telefoon:
070-4417075
E-mail:
m.van.veenendaal@pzh.nl
Terug
1.

Opening procedurevergadering(Agendapunt ingeklapt)

Sub-agendapunten

 1. Opening en mededelingen(Agendapunt ingeklapt)

  Aan inwoners en belangstellenden:
  Vanwege zorgen rondom het coronavirus vergadert de Integrale Commissie op 13 januari digitaal. U kunt de vergadering digitaal volgen via de webcast van de vergadering. Deze is live te volgen via de link: https://pzh.notubiz.nl/  en achteraf te raadplegen via de link: https://channel.royalcast.com/provinciezh/#!/archived .

  Aan statenleden:
  In verband met de huidige situatie wordt deze procedurevergadering zoveel mogelijk schriftelijk afgehandeld. Middels een door de griffie opgesteld format (zie mail van 7 januari 2021) wordt aan de woordvoerders gevraagd om wijzigingen van een behandelvoorstel bij een ingekomen stuk of een urgente toevoeging en/of wijziging ten aanzien van de planning schriftelijk te motiveren. Statenleden kunnen dit format uiterlijk dinsdag 12 januari voor 12.00 uur indienen bij de commissiegriffier.

 2. Spreekrecht(Agendapunt ingeklapt)

  Indien belangstellenden bij één van de ingekomen stukken op deze procedurevergadering gebruik wensen te maken van de mogelijkheid om in te spreken, dient dit uiterlijk 48 uur voorafgaand aan de vergadering te worden gemeld bij de commissiegriffier. Dit kan telefonisch 070-4417075 of per e-mail (m.van.veenendaal@pzh.nl). In verband met de huidige situatie kan er digitaal ingesproken worden via Microsoft Teams of er kan een schriftelijke bijdrage ingediend worden.

 3. Ingekomen stukken(Agendapunt ingeklapt)

  De nummers voor de titels verwijzen naar de lijst met bijgevoegde stukken, die u onderaan dit agendapunt aantreft.
  De ongenummerde titels zijn ter bespreking geagendeerd en zijn te vinden bij agendapunt 5, bespreekstukken.

  Van Gedeputeerde Staten ontvangen:

  (-) GS brief over brief minister 13 november voortgang Omgevingswet
  Voorstel: Betrekken bij aansluitende overlegvergadering (zie agendapunt 5.a Voortgangsrapportage Invoering Omgevingswet derde kwartaal)

  (1) Brief van de gedeputeerden Bom en Vermeulen Evaluatie gebiedsprogramma Hoeksche Waard
  Voorstel: Voor kennisgeving aannemen

  (2) Brief van gedeputeerde Potjer Uitvoering toezegging toesturen concept indicatoren MOLO aan commissies BMM en IC
  Voorstel: Voor kennisgeving aannemen en toezegging van planning verwijderen

  (3) GS brief Combineren van procedures modules Omgevingsbeleid
  Voorstel: Voor kennisgeving aannemen en de gecombineerde beleidsaanpassingen opnemen als verwacht bespreekstuk in de planning

  (4) Brief van gedeputeerde Potjer Afdoening toezegging natuurbeleid op LTA
  Voorstel: Voor kennisgeving aannemen en toezeggingen van planning verwijderen


  Stukken
  1. Brief van de gedeputeerden Bom en Vermeulen Evaluatie gebiedsprogramma Hoeksche Waard
  2. brief van gedeputeerde Potjer Uitvoering toezegging toesturen concept indicatoren MOLO aan cie BMM en IC
  3. GS-brief Combineren van procedures modules omgevingsbeleid
  4. brief van gedeputeerde Potjer Afdoening toezegging natuurbeleid op LTA
 4. Planning(Agendapunt ingeklapt)

  Voorstel tot vervallen vergadering 10 februari 2021
  Naar verwachting zijn er voor de vergadering van de Integrale Commissie van 10 februari 2021 geen bespreekpunten. De voorzitter zal daarom, onder voorbehoud van eventuele agenderingsverzoeken van de commissie, voorstellen om de vergadering af te lasten. Statenleden kunnen agenderingsverzoeken uiterlijk dinsdag 12 januari voor 12.00 uur schriftelijk indienen bij de commissiegriffier middels het toegestuurde format.

  Planning
  In de bijlage vindt u de planning van de commissie. De planning is geactualiseerd naar aanleiding van de commissievergadering van 25 november 2020.
  Voorstel: Kennisnemen van de planning. Statenleden kunnen urgente toevoegingen en/of wijzigingen uiterlijk dinsdag 12 januari voor 12.00 uur schriftelijk indienen bij de commissiegriffier middels het toegestuurde format.

  Stukken
  1. Planning Integrale Commissie 13 januari 2021_pdf
2.

Opening overlegvergadering(Agendapunt ingeklapt)

a. Mededelingen

b. Vaststelling van de agenda

c. Spreekrecht

Indien belangstellenden bij één van de agendapunten gebruik wensen te maken van de mogelijkheid om in te spreken, dient dit uiterlijk 48 uur voorafgaand aan de vergadering te worden gemeld bij de commissiegriffier. In verband met de huidige situatie kan er digitaal ingesproken worden via Microsoft Teams of er kan een schriftelijke bijdrage ingediend worden. Neem voor meer informatie contact op met de commissiegriffier. Dit kan telefonisch 070-4417075 of per e-mail naar m.van.veenendaal@pzh.nl.

d. Rondvraag

Vragen voor de rondvraag zijn actueel, urgent en politiek. Een fractie die tijdens de vergadering ten aanzien van een rondvraag een inhoudelijk antwoord van de verantwoordelijk portefeuillehouder beoogt te krijgen, dient deze vraag uiterlijk 48 uur voorafgaand aan de vergadering bij de commissiegriffier in te dienen.

3.

Verslag vorige vergadering(Agendapunt ingeklapt)

Sub-agendapunten

 1. Verslag procedure- en overlegvergadering Integrale Commissie 25 november 2020(Agendapunt ingeklapt)

  Voorstel:
  Het verslag van de Integrale Commissie van 25 november 2020 vaststellen.

  Stukken
  1. Verslag Integrale Statencommissie 25 november 2020
4.

Besluitenlijst vorige vergadering(Agendapunt ingeklapt)

Sub-agendapunten

 1. Besluitenlijst procedure- en overlegvergadering Integrale Commissie 25 november 2020(Agendapunt ingeklapt)

  Voorstel:
  De besluitenlijst van de Integrale Commissie van 25 november 2020 vaststellen.

  Stukken
  1. Conceptbesluitenlijst vergadering Integrale Commissie 25 november 2020
5.

Bespreekstukken(Agendapunt ingeklapt)

Sub-agendapunten

 1. Voortgangsrapportage Invoeringsplan Omgevingswet derde kwartaal 2020(Agendapunt ingeklapt)

  Portefeuillehouder: Potjer

  Toelichting:
  Via de Omgevingswet worden 26 bestaande wetten en bijbehorende regelingen uit het fysieke domein geïntegreerd in een nieuw wettelijk stelsel. De wet daagt decentrale overheden uit om een goede balans te zoeken tussen het beschermen en benutten van de tastbare leefomgeving. Het doel van de wet is om de fysieke leefomgeving met meer samenhang te benaderen, decentrale overheden meer bestuurlijke afwegingsruimte te bieden, het omgevingsrecht inzichtelijker te maken en besluitvorming over projecten te versnellen.

  Het Invoeringsplan is bedoeld om de invoering van de Omgevingswet tijdig en adequaat voor te bereiden. Het plan besteed onder meer aandacht aan een aantal kerninstrumenten die de totstandkoming van integraal omgevingsbeleid ondersteunen. Daarnaast is aandacht voor 'de geest van de wet': de omslag in de organisatie naar integraal werken.

  De commissie ontvangt periodiek een voortgangsrapportage over het Invoeringsplan Omgevingswet en heeft op 25 november 2020 besloten de voortgangsrapportage Invoeringsplan Omgevingswet over het derde kwartaal te agenderen voor bespreking in de eerstvolgende overlegvergadering. Voorgesteld wordt om de GS brief over de brief van de minister van 13 november over de voortgang van de Omgevingswet te betrekken bij de bespreking.

  Stukken
  1. Voortgangsrapportage derde kwartaal 2020 Invoeringsplan Omgevingswet geactualiseerd Invoeringsplan
  2. Voortgangsrapportage derde kwartaal 2020 Invoeringsplan Omgevingswet kamerbrief
  3. Voortgangsrapportage derde kwartaal 2020 Invoeringsplan Omgevingswet GS-brief
  4. Voortgangsrapportage derde kwartaal 2020 Invoeringsplan Omgevingswet implementatie
  5. GS-brief over brief minister 13 november voortgang Omgevingswet
  6. GS-brief over brief minister 13 november voortgang Omgevingswet_bijlage 1 Kamerbrief
  7. GS-brief over brief minister 13 november voortgang Omgevingswet_bijlage 2
  8. GS-brief over brief minister 13 november voortgang Omgevingswet_bijlage 3 Tweede Gateway Review
  9. GS-brief over brief minister 13 november voortgang Omgevingswet_bijlage 4 Halfjaarrapportage
  10. GS-brief over brief minister 13 november voortgang Omgevingswet_bijlage 5 Bericht
6.

Sluiting(Agendapunt ingeklapt)

Uitgelicht

Zoeken