Agenda IC 24 november 2021 - woensdag 24 november 2021

Orgaan:
Integrale Statencommissie
Locatie:
Deze vergadering vindt digitaal plaats
Datum:
woensdag 24 november 2021
Aanvang:
10:00 uur
Eindtijd:
12:00  uur
Webcast:
Download de webcast
Contactpersoon:
M.R. Frissen - van Veenendaal
Telefoon:
070-4417075
E-mail:
m.van.veenendaal@pzh.nl
Terug
1.

Opening procedurevergadering(Agendapunt ingeklapt)

Sub-agendapunten

 1. Opening en mededelingen(Agendapunt ingeklapt)

  In verband met de huidige situatie vindt deze vergadering niet fysiek maar digitaal plaats. Via de webcast kan de vergadering gevolgd worden: https://pzh.notubiz.nl/.

  Deze procedurevergadering wordt zoveel mogelijk schriftelijk afgehandeld. Middels een door de griffie opgesteld format (zie e-mail van 11 november 2021) wordt aan de woordvoerders gevraagd om een wijziging van een behandelvoorstel van een ingekomen stuk of een urgente toevoeging en/of wijziging m.b.t. de planning schriftelijk te motiveren. Graag dit format uiterlijk dinsdag 23 november voor 12.00 uur indienen bij de commissiegriffier.

 2. Spreekrecht(Agendapunt ingeklapt)

  Indien belangstellenden bij een van de ingekomen stukken op deze procedurevergadering gebruik wensen te maken van de mogelijkheid om in te spreken, dient dit uiterlijk 12.00 uur de dag voorafgaand aan de vergadering te worden gemeld bij de commissiegriffier. Dit kan telefonisch 070-441 7075 of per e-mail m.van.veenendaal@pzh.nl. In verband met de huidige situatie kan er digitaal ingesproken worden via Microsoft Teams of er kan een schriftelijk bijdrage ingediend worden.

 3. Ingekomen stukken(Agendapunt ingeklapt)

  De nummers voor de titels verwijzen naar de lijst met bijgevoegde stukken, die u onderaan dit agendapunt aantreft. De ongenummerde titels zijn ter bespreking geagendeerd en zijn te vinden bij agendapunt 5, bespreekstukken.

  Van Gedeputeerde Staten ontvangen
  (-) GS brief Geactualiseerde versie Lange Termijn Agenda Omgevingsbeleid najaar 2021
  Voorstel: Agenderen in de aansluitende overlegvergadering (zie agendapunt 5.a)

  (-) Brief van gedeputeerde Potjer Reactie op insprekers en technische vragen commissie behandeling Zuid-Hollandse Omgevingsverordening
  Voorstel: Betrekken bij de bespreking in de aansluitende overlegvergadering (zie agendapunt 5.b)

  (-) Gewijzigd statenvoorstel Vaststelling Zuid-Hollandse Omgevingsverordening (nazending)
  Voorstel: Betrekken bij de bespreking in de aansluitende overlegvergadering (zie agendapunt 5.b)

  (1-7) Statenvoorstel Vaststelling Herziening 2021 Omgevingsbeleid (nazending)
  Voorstel: Agenderen in de overlegvergadering van 12 januari 2022

  (8) Brief van gedeputeerde Potjer Nazending volledige zienswijzen Herziening Omgevingsbeleid 2021 (nazending)
  N.B. De zienswijzen die zijn gedeeld bevatten persoonsgegevens en vinden statenleden daarom in het besloten deel van de agenda in Notubiz.
  Voorstel: Desgewenst betrekken bij de bespreking van de herziening Omgevingsbeleid 2021

  (9-10) Statenvoorstel Locatie Bleizo-West gemeente Lansingerland
  Voorstel: Gezamenlijk agenderen met de herziening Omgevingsbeleid 2021 in de overlegvergadering van 12 januari 2022

  (11-13) GS brief voortgangsrapportage implementatie Omgevingswet Q2 en geactualiseerd Invoeringsplan Omgevingswet
  Voorstel: Voor kennisgeving aannemen

  (14) GS brief module Ruimte en Wonen voor Omgevingsbeleid
  Voorstel: Gedeputeerde Staten verzoeken een startnotitie voor de module aan te leveren die besproken kan worden in de commissie RWE conform de procedureafspraken voor herziening van het Omgevingsbeleid

  (15) Brief van gedeputeerde Potjer Brief beantwoording vragen inzake de uitkomsten bestuurlijk overleg Omgevingswet 26 mei 2021
  Voorstel: Voor kennisgeving aannemen

  (16) Brief van gedeputeerde Potjer Kamerbrief informatie over de Omgevingswet september 2021
  Voorstel: Voor kennisgeving aannemen

  (17) Brief van gedeputeerde Potjer Kamerbrief over de voortgang van de Omgevingswet oktober 2021
  Voorstel: Voor kennisgeving aannemen

  (18) Brief van gedeputeerde Potjer Gewijzigd behandelvoorstel motie 990 over burgerfora in Zuid-Holland
  Voorstel: Ter vergadering aangeven of de commissie Provinciale Staten adviseert motie 990 als afgedaan te beschouwen


  Van derden ontvangen
  (19-20) Aanbiedingsbrief PAL advies herziening Omgevingsbeleid
  Voorstel: Betrekken bij bespreking van de herziening Omgevingsbeleid 2021 op 12 januari 2022

  (21) Aanbiedingsbrief PARK aan Integrale Commissie
  Voorstel: Ter vergadering aangeven of behoefte bestaat aan een breder advies over het Omgevingsbeleid van de PARK en indien dat het geval is de voorzitter opdracht geven om met de PARK in gesprek te gaan over een juist moment voor dit advies

  (22) Brief gemeente Goeree-Overflakkee over Oproep afzien van vaststelling herziening Omgevingsvisie
  Voorstel: Betrekken bij bespreking van de herziening Omgevingsbeleid 2021 op 12 januari 2022

  Stukken
  1. Statenvoorstel - Vaststelling Herziening 2021 Omgevingsbeleid - DOS-2016-0004358
  2. Herziening 2021 Omgevingsbeleid_pdf
  3. Wijzigingsbesluit Omgevingsverordening Herziening 2021 Omgevingsbeleid_pdf
  4. Nota van Beantwoording Herziening 2021 Omgevingsbeleid_pdf
  5. Leefomgevingstoets_pdf
  6. Kaartenset Omgevingsvisie
  7. Kaartenset Omgevingsverordening
  8. brief van gedeputeerde Potjer - Nazending volledige zienswijzen Herziening Omgevingsbeleid 2021
  9. Statenvoorstel Locatie Bleizo-West gemeente Lansingerland
  10. Brief voorzitter Convenant Rotterdamse Regio aan wethouder Lansingerland
  11. Voortgangsrapportage implementatie Omgevingswet Q2 en geactualiseerd Invoeringsplan Omgevingswet_GS-brief
  12. Voortgangsrapportage Implementatie Omgevingswet Q2-2021
  13. Geactualiseerd Invoeringsplan Omgevingswet Zuid-Holland sept 2021
  14. GS-brief Module Ruimte en Wonen voor Omgevingsbeleid
  15. brief van gedeputeerde Potjer Brief Beantwoording vragen inzake de uitkomsten Bestuurlijk Overleg Omgevingswet 26 mei 2021
  16. brief van gedeputeerde Potjer Kamerbrief Informatie over de Omgevingswet september 2021
  17. brief Gedeputeerde Potjer Kamerbrief over de voortgang van de Omgevingswet oktober 2021
  18. brief van gedeputeerde Potjer Gewijzigd behandelvoorstel motie 990 over burgerfora in Zuid-Holland
  19. Aanbiedingsbrief PAL-advies Herziening omgevingsbeleid
  20. PAL Advies Ontwerp Herziening omgevingsbeleid 4-10-2021_pdf
  21. Aanbiedingsbrief PARK aan de Integrale Statencommissie
  22. Brief gemeente Goeree-Overflakkee over Oproep afzien van vaststelling herziening omgevingsvisie
 4. Planning(Agendapunt ingeklapt)

  Agenderingsverzoeken
  Bij dit agendapunt kunnen commissieleden en/of fracties onderwerpen uiterlijk dinsdag 23 november voor 12.00 uur schriftelijk gemotiveerd aanleveren bij de commissiegriffier middels het toegestuurd format (zie e-mail van 11 november 2021). Het verzoek wordt geagendeerd voor de procedurevergadering, waarna de commissie beslist of inhoudelijke bespreking plaatsvindt of dat de inzet van een ander instrument meer voor de hand ligt. Indien een onderwerp urgent is, kan het aan de agenda van de aansluitende overlegvergadering worden toegevoegd.

  Hoorzitting herziening Omgevingsbeleid 2021
  Voor de procedurevergadering van 24 november is het statenvoorstel voor vaststelling van de herziening Omgevingsbeleid 2021 ontvangen. Het Omgevingsbeleid heeft een zienswijzeprocedure doorlopen en is door Gedeputeerde Staten voorzien van een Nota van Beantwoording. Het is gebruikelijk dat Provinciale Staten de indieners van een zienswijze de gelegenheid bieden om tijdens een hoorzitting hun zienswijze mondeling toe te lichten.
  Voorstel: hoorzitting inplannen op vrijdag 10 december van 10.00 tot 17.00 uur*
  *definitieve tijdstippen hangen af van het aantal aanmeldingen en worden voorafgaand aan de hoorzitting gecommuniceerd.

  Spreektijden
  Ter vergadering zal de voorzitter een spreektijd voorstellen voor de eerstvolgende commissievergadering van 12 januari 2022.

  Terugkoppeling gesprek over Lange Termijn Agenda Omgevingsbeleid
  Middels de brief in bijlage 1 informeert de voorzitter u over het gesprek dat heeft plaatsgevonden met gedeputeerde Potjer en enkele commissieleden over de Lange Termijn Agenda Omgevingsbeleid. U kunt de terugkoppeling desgewenst betrekken bij de bespreking van de nieuwe actualisatie van de LTA (zie agendapunt 5.a). De planning is naar aanleiding van dit gesprek geactualiseerd.

  Brief van de Agendacommissie over modules Omgevingsbeleid (nazending)
  De Agendacommissie heeft naar de Integrale Commissie, de commissie Bereikbaarheid en Energie en de commissie Ruimte, Wonen en Economie een brief gestuurd over de modules Ruimte en Wonen en Energietransitie van het Omgevingsbeleid. Deze kunt u vinden in bijlage 2. De Agendacommissie heeft geconstateerd dat de door GS aangeboden voorstellen niet aansluiten bij de afspraken die gemaakt zijn in het kader van de behandeling van de modules van het Omgevingsbeleid en de vergadersystematiek en geeft hierover de commissies adviezen. De brief van GS over de module Ruimte en Wonen voor Omgevingsbeleid staat geagendeerd voor de procedurevergadering van de Integrale Commissie van 24 november 2021 (zie ingekomen stuk nummer 14) en heeft conform het advies van de Agendacommissie als behandelvoorstel: Gedeputeerde Staten verzoeken een startnotitie voor de module aan te leveren die besproken kan worden in de commissie RWE conform de procedureafspraken voor herziening van het Omgevingsbeleid.
  Voorstel: instemmen met de overige adviezen van de agendacommissie.

  Planning
  In bijlage 3 vindt u de planning van de commissie. De planning is geactualiseerd naar aanleiding van de commissievergadering van 29 september 2021. Toevoegingen en/of wijzigingen graag uiterlijk dinsdag 23 november voor 12.00 uur schriftelijk indienen bij de commissiegriffier middels het toegestuurde format (zie e-mail van 11 november 2021).

  Stukken
  1. Brief commissievoorzitter terugkoppeling gesprek LTA_pdf
  2. Brief van Agendacommissie aan IC-RWE-BE over modules Omgevingsbeleid
  3. Planning Integrale Commissie 24 november 2021
 5. Sluiting procedurevergadering(Agendapunt ingeklapt)

2.

Opening overlegvergadering(Agendapunt ingeklapt)

a. Mededelingen

b. Vaststelling van de agenda

De totaal beschikbare spreektijd voor deze overlegvergadering is 5 minuten per fractie. Voor Gedeputeerde Staten betekent dit een spreektijd van 25 minuten voor de vergadering (een derde van de totale spreektijd van de fracties). De spreektijden worden gehanteerd exclusief interrupties.

c. Spreekrecht

Indien belangstellenden gebruik wensen te maken van de mogelijkheid om in te spreken, dient dit uiterlijk om 12.00 uur de dag voorafgaand aan de vergadering te worden gemeld bij de commissiegriffier. Dit kan telefonisch 070-441 7075 of per e-mail m.van.veenendaal@pzh.nl. In verband met de huidige situatie kan er digitaal ingesproken worden via Microsoft Teams of er kan een schriftelijk bijdrage ingediend worden.

d. Rondvraag

Vragen voor de rondvraag zijn actueel, urgent en politiek. Een fractie die tijdens de vergadering ten aanzien van een rondvraag een inhoudelijk antwoord van de verantwoordelijk portefeuillehouder beoogt te krijgen, dient deze vraag uiterlijk 48 uur voorafgaand aan de vergadering bij de commissiegriffier in te dienen.

3.

Verslag vorige vergadering(Agendapunt ingeklapt)

Het fractievoorzittersoverleg heeft besloten met ingang van september 2021 de schriftelijke verslaglegging van de vergaderingen van Statencommissies af te schaffen. Voor een volledige weergave van de vorige vergadering kan de webcast geraadpleegd worden. De link naar de webcast is vermeld op de agenda van 29 september 2021.

4.

Besluitenlijst vorige vergadering(Agendapunt ingeklapt)

Sub-agendapunten

 1. Besluitenlijst Integrale Statencommissie 29 september 2021(Agendapunt ingeklapt)

  Voorstel:
  De besluitenlijst van de Integrale Commissie van 29 september 2021 vaststellen.

  Stukken
  1. Conceptbesluitenlijst vergadering Integrale Commissie 29 september 2021_pdf
5.

Bespreekstukken(Agendapunt ingeklapt)

Sub-agendapunten

 1. Lange Termijn Agenda Omgevingsbeleid najaar 2021(Agendapunt ingeklapt)

  Portefeuillehouder: Potjer

  Toelichting
  Gedeputeerde Staten informeren de Staten dat het wenselijk is om de LTA over het Omgevingsbeleid te actualiseren. Met de LTA hebben Provinciale Staten een instrument tot de beschikking waarmee de agenderende rol, zowel inhoudelijk als in tijd, kan worden uitgeoefend. De LTA is een dynamisch document. Dat betekent dat er onderwerpen gemotiveerd kunnen worden toegevoegd of kunnen worden afgevoerd. Onderwerpen kunnen ook in tijd naar voren of naar achteren worden gehaald. De LTA wordt periodiek geagendeerd voor de vergadering van Provinciale Staten zodat er met enige regelmaat gelegenheid is om de LTA te bespreken en desgewenst aan te passen.

  Aan de commissie wordt gevraagd met de portefeuillehouder van gedachten te wisselen over de LTA Omgevingsbeleid en daarin desgewenst wijzigingen aan te brengen. De door de commissie gewenste wijzigingen worden in het concept statenvoorstel verwerkt dat ter besluitvorming wordt geagendeerd voor de vergadering van Provinciale Staten van 15 december 2021.

  Stukken
  1. Concept Statenvoorstel - Lange termijn agenda PS omgevingsbeleid najaar 2021_pdf
  2. GS-brief Geactualiseerde versie Lange Termijn Agenda Omgevingsbeleid najaar 2021
  3. Bijlage 1 Geactualiseerde versie LTA Omgevingsbeleid najaar 2021
 2. Statenvoorstel Vaststelling Zuid-Hollandse Omgevingsverordening en Statenvoorstel Delegatiebesluit(Agendapunt ingeklapt)

  Portefeuillehouder: Potjer

  Toelichting
  Naar verwachting treedt op 1 juli 2022 de Omgevingswet in werking en worden de daarin opgaande wetten ingetrokken. Op dat moment vervallen vrijwel alle provinciale regels over de fysieke leefomgeving die in het huidige wettelijke stelsel gelden. Er is niet voorzien in overgangsrecht. Provinciale Staten moeten daarom één omgevingsverordening vaststellen waarin alle regels over de fysieke leefomgeving zijn opgenomen.

  De voorliggende statenvoorstellen vragen enerzijds om de vaststelling van de Zuid-Hollandse Omgevingsverordening en anderzijds om bevoegdheden te delegeren, beide gebaseerd op de Omgevingswet. Indien Provinciale Staten de statenvoorstellen aannemen, zullen deze gelijktijdig met de Omgevingswet in werking treden. Tot die tijd blijven de huidige Omgevingsverordening en bevoegdheden in werking, die gebaseerd zijn op het huidige wettelijke stelsel.

  Voor de Zuid-Hollandse Omgevingsverordening zijn alle provinciale regels over de fysieke leefomgeving zijn tegen het licht gehouden, waar nodig aangepast en overgezet in de Zuid-Hollandse Omgevingsverordening. Het uitgangspunt hierbij is dat regels gelijkwaardig zijn overgezet en passen in het stelsel van de Omgevingswet. Voor een aantal onderwerpen bevat het voorstel wel beleidsrijke wijzigingen in verband met aanvullingswetten vanuit het Rijk. Dit geldt voor de beleidsterreinen bodem, natuur, geluid en grondeigendom.

  Het statenvoorstel Vaststelling Zuid-Hollandse Omgevingsverordening is eerder besproken op 28 september 2021. De commissie heeft toen besloten het statenvoorstel nogmaals te agenderen tezamen met het statenvoorstel Delegatiebesluit ZHOV. Gedeputeerde Potjer heeft in de bespreking toegezegd zijn reactie op insprekers en technische vragen voorafgaand aan een vervolgbespreking schriftelijk naar de commissie te sturen. U vindt de brief als bijlage 13 onder dit agendapunt.

  Naar aanleiding van de inspraak van dhr. Knapp namens het Hoogheemraadschap van Rijnland en de overige Zuid-Hollandse waterschappen in de vergadering van 29 september heeft gedeputeerde Potjer toegezegd een schriftelijke reactie te geven op de vragen die bij deze inspraak zijn gesteld over de kwalificatie van de omgevingswaarden als resultaatsverplichtingen. In brief 14 onder dit agendapunt heeft gedeputeerde Baljeu aan deze toezegging voldaan en kondigt zij aan dat nader overleg met de waterschappen heeft geleid tot een gewijzigd statenvoorstel dat is toegevoegd als bijlage 15 met twee gewijzigde bijlagen onder 16 en 17.

  De commissie wordt gevraagd om het (gewijzigde) statenvoorstel Vaststelling Zuid-Hollandse Omgevingsverordening en het statenvoorstel Delegatiebesluit ZHOV te bespreken en een advies uit te brengen aan Provinciale Staten ten behoeve van besluitvorming op 15 december 2021, waarbij u kunt aangeven of het statenvoorstel als bespreekstuk dan wel als hamerstuk geagendeerd moet worden. 

  De bespreking zal plaatsvinden volgens de aangepaste werkwijze voor het Omgevingsbeleid. Dit betekent dat meerdere sprekers per fractie het woord kunnen voeren en dat tussen de termijnen voor langere tijd geschorst wordt om gelegenheid te bieden voor onderling overleg. Spreektijden worden gehanteerd per fractie.

  Stukken
  1. Statenvoorstel Vaststelling Zuid-Hollandse Omgevingsverordening
  2. ZH Omgevingsverordening regels
  3. kwaliteitscriteria 2_1
  4. vth wabo kwaliteitscriteria versie 2 2 2019 deel b
  5. ZH Omgevingsverordening toelichting
  6. ZH Omgevingsverordening verplichtingentabel
  7. Nota van Beantwoording ZH Omgevingsverordening
  8. ZH Omgevingsverordening veranderingentabel
  9. ZH Omgevingsverordening transponeringstabel
  10. Juridisch advies over instructieregels die verwijzen naar beleid
  11. Statenvoorstel Delegatiebesluit ZHOV
  12. Delegatiebesluit Zuid-Hollandse Omgevingsverordening
  13. brief van gedeputeerde Potjer Reactie op insprekers en technische vragen commissie behandeling Zuid-Hollandse Omgevingsverordening
  14. brief van gedeputeerde Baljeu Reactie inspraak omgevingswaarden veiligheid regio waterkeringen en gewijzigd statenvoorstel
  15. Gewijzigd Statenvoorstel Vaststelling Zuid-Hollandse Omgevingsverordening
  16. ZH Omgevingsverordening_regels gewijzigd
  17. ZH Omgevingsverordening_ toelichting gewijzigd
6.

Sluiting(Agendapunt ingeklapt)

Uitgelicht

Zoeken