Agenda IC 9 juni 2021 - woensdag 09 juni 2021

Orgaan:
Integrale Statencommissie
Locatie:
Deze vergadering vindt digitaal plaats
Datum:
woensdag 09 juni 2021
Aanvang:
10:00 uur
Eindtijd:
12:00  uur
Contactpersoon:
Marit Frissen - van Veenendaal
Telefoon:
070-4417075
E-mail:
m.van.veenendaal@pzh.nl
Terug
1.

Opening procedurevergadering(Agendapunt ingeklapt)

n.v.t.

2.

Opening overlegvergadering(Agendapunt ingeklapt)

a. Mededelingen

Aan inwoners en belangstellenden:
Vanwege zorgen rondom het coronavirus vergadert de Integrale Commissie op 9 juni digitaal. U kunt de vergadering digitaal volgen via de webcast van de vergadering. Deze is live te volgen via de link: https://pzh.notubiz.nl/  en achteraf te raadplegen via de link: https://channel.royalcast.com/provinciezh/#!/archived .

In de nazending is agendapunt 5.b Statenvoorstel Vaststelling Omgevingsbeleid 2020 van de agenda afgehaald omdat de commissie op 2 juni heeft besloten dat het onderwerp voldoende is besproken in de commissie. De commissie heeft geadviseerd het statenvoorstel als bespreekstuk te agenderen in de Statenvergadering van 16 juni 2021.

b. Vaststelling van de agenda

De totaal beschikbare spreektijd voor deze overlegvergadering is vastgesteld op 3 minuten per fractie en 15 minuten voor Gedeputeerde Staten in de commissievergadering van 2 juni.

c. Spreekrecht

Indien belangstellenden gebruik wensen te maken van de mogelijkheid om in te spreken, dient dit uiterlijk om 12.00 uur de dag voorafgaand aan de vergadering te worden gemeld bij de commissiegriffier. Dit kan telefonisch 070-4417075 of per e-mail (m.van.veenendaal@pzh.nl). In verband met de huidige situatie kan er digitaal ingesproken worden via Microsoft Teams of er kan een schriftelijke bijdrage ingediend worden.

d. Rondvraag

Vragen voor de rondvraag zijn actueel, urgent en politiek. Een fractie die tijdens de vergadering ten aanzien van een rondvraag een inhoudelijk antwoord van de verantwoordelijk portefeuillehouder beoogt te krijgen, dient deze vraag uiterlijk 48 uur voorafgaand aan de vergadering bij de commissiegriffier in te dienen.

3.

Verslag vorige vergadering(Agendapunt ingeklapt)

n.v.t.

4.

Besluitenlijst vorige vergadering(Agendapunt ingeklapt)

n.v.t.

5.

Bespreekstukken(Agendapunt ingeklapt)

Sub-agendapunten

 1. Lange Termijn Agenda Omgevingsbeleid voorjaar 2021(Agendapunt ingeklapt)

  Portefeuillehouder: Potjer

  Toelichting
  Gedeputeerde Staten informeren de Staten dat het wenselijk is om de LTA over het Omgevingsbeleid te actualiseren. Met de LTA hebben Provinciale Staten een instrument tot de beschikking waarmee de agenderende rol, zowel inhoudelijk als in tijd, kan worden uitgeoefend. De LTA is een dynamisch document. Dat betekent dat er onderwerpen gemotiveerd kunnen worden toegevoegd of kunnen worden afgevoerd. Onderwerpen kunnen ook in tijd naar voren of naar achteren worden gehaald. De LTA wordt periodiek geagendeerd voor de vergadering van Provinciale Staten zodat er met enige regelmaat gelegenheid is om de LTA te bespreken en desgewenst aan te passen.

  Dit onderwerp is eerder geagendeerd in de commissievergadering van 14 april, maar is niet aan de orde gekomen in verband met uitloop van de vergadering. Aan de commissie wordt gevraagd met de portefeuillehouder van gedachten te wisselen over de LTA Omgevingsbeleid en daarin desgewenst wijzigingen aan te brengen. De door de commissie gewenste wijzigingen worden in het concept statenvoorstel verwerkt dat ter besluitvorming wordt geagendeerd voor de vergadering van Provinciale Staten van 16 juni 2021.

  Stukken
  1. Concept Statenvoorstel - Lange termijnagenda PS omgevingsbeleid voorjaar 2021
  2. Bijlage 1 bij statenvoorstel over vaststelling LTA Omgevingsbeleid voorjaar 2021
  3. GS-brief Geactualiseerde versie Lange Termijn Agenda Omgevingsbeleid voorjaar 2021
  4. GS-brief Geactualiseerde versie Lange Termijn Agenda Omgevingsbeleid voorjaar 2021_Bijlage 1
  5. GS-brief Geactualiseerde versie Lange Termijn Agenda Omgevingsbeleid voorjaar 2021_Bijlage 2
6.

Sluiting(Agendapunt ingeklapt)

Uitgelicht

Zoeken