Agenda IC 12 januari 2022 - woensdag 12 januari 2022

Orgaan:
Integrale Statencommissie
Locatie:
Deze vergadering vindt digitaal plaats
Datum:
woensdag 12 januari 2022
Aanvang:
10:00 uur
Eindtijd:
13:00  uur
Webcast:
Download de webcast
Contactpersoon:
Marit Frissen - van Veenendaal
Telefoon:
070-4417075
E-mail:
m.van.veenendaal@pzh.nl
Terug
1.

Opening procedurevergadering(Agendapunt ingeklapt)

Sub-agendapunten

 1. Opening en mededelingen(Agendapunt ingeklapt)

  In verband met de huidige situatie vindt deze vergadering niet fysiek maar digitaal plaats. Via de webcast kan de vergadering gevolgd worden:  https://pzh.notubiz.nl/.

  Deze procedurevergadering wordt zoveel mogelijk schriftelijk afgehandeld. Middels een door de griffie opgesteld format (zie e-mail van 6 januari 2022) wordt aan de woordvoerders gevraagd om een wijziging van een behandelvoorstel van een ingekomen stuk of een urgente toevoeging en/of wijziging m.b.t. de planning schriftelijk te motiveren. Graag dit format uiterlijk dinsdag 11 januari voor 12.00 uur indienen bij de commissiegriffier.

 2. Spreekrecht(Agendapunt ingeklapt)

  Indien belangstellenden bij een van de ingekomen stukken op deze procedurevergadering gebruik wensen te maken van de mogelijkheid om in te spreken, dient dit uiterlijk 12.00 uur de dag voorafgaand aan de vergadering te worden gemeld bij de commissiegriffier. Dit kan telefonisch 070-441 7075 of per e-mail m.van.veenendaal@pzh.nl. In verband met de huidige situatie kan er digitaal ingesproken worden via Microsoft Teams of er kan een schriftelijk bijdrage ingediend worden.

 3. Ingekomen stukken(Agendapunt ingeklapt)

  De nummers voor de titels verwijzen naar de lijst met bijgevoegde stukken, die u onderaan dit agendapunt aantreft. De ongenummerde titels zijn ter bespreking geagendeerd en zijn te vinden bij agendapunt 5, bespreekstukken.

  Van Gedeputeerde Staten ontvangen:
  (-) Brief van gedeputeerde Potjer Aanvulling op Nota van Beantwoording Herziening 2021 Omgevingsbeleid
  Voorstel: Betrekken bij de bespreking in de aansluitende overlegvergadering (zie agendapunt 5.a)

  (-) Brief van gedeputeerde Koning over Woningdichtheid in de Herziening 2021 Omgevingsbeleid
  Voorstel: Betrekken bij de bespreking in de aansluitende overlegvergadering (zie agendapunt 5.a)

  (-) Brief van gedeputeerde Koning over Beantwoording technische vragen over de Herziening 2021 Omgevingsbeleid
  Voorstel: Betrekken bij de bespreking in de aansluitende overlegvergadering (zie agendapunt 5.a)

  (1) Brief van gedeputeerde Potjer over Kamerbrief over de voortgang van de Omgevingswet december 2021
  Voorstel: Voor kennisgeving aannemen

  (2-3) GS brief Voortgangsrapportage Implementatie Omgevingswet Q3 2021
  Voorstel: Voor kennisgeving aannemen

  (4) GS brief stand van zaken Weerbaar bestuur en organisatie aanpak ondermijning
  Voorstel: Voor kennisgeving aannemen en toezegging van planning verwijderen

  (5) Brief gedeputeerde De Zoete over Resultaten subsidieregeling toerisme Zuid-Holland 2e openstelling
  Voorstel: Voor kennisgeving aannemen

  Van derden ontvangen:
  (-) Brief gemeente Westland Omgevingsbeleid Herziening 2021
  Voorstel: Betrekken bij de bespreking in de aansluitende overlegvergadering (zie agendapunt 5.a)

  (-) Aanbiedingsbrief gemeente Lansingerland Ontwikkelperspectief Proeftuin Bleizo
  Voorstel: Betrekken bij de bespreking in de aansluitende overlegvergadering (zie agendapunt 5.a)

  (6) Brief van Rijkswaterstaat over Omgevingswet en rol RWS bij onteigeningen
  Voorstel: Voor kennisgeving aannemen

  Stukken
  1. Brief van Gedeputeerde Potjer over Kamerbrief over de voortgang van de Omgevingswet december 2021
  2. GS-brief Voortgangsrapportage Implementatie Omgevingswet Q3 2021
  3. Voortgangsrapportage Implementatie Omgevingswet Q3 2021
  4. GS-brief Stand van zaken Weerbaar bestuur en organisatie aanpak ondermijning
  5. Brief Gedeputeerde De Zoete over Resultaten subsidieregeling toerisme Zuid-Holland_2e openstelling
  6. Brief van Rijkswaterstaat over Omgevingswet en rol RWS bij onteigeningen
 4. Planning(Agendapunt ingeklapt)

  Agenderingsverzoeken
  Bij dit agendapunt kunnen commissieleden en/of fracties onderwerpen uiterlijk dinsdag 11 januari voor 12.00 uur schriftelijk gemotiveerd aanleveren bij de commissiegriffier middels het toegestuurd format (zie e-mail van 6 januari 2022). Het verzoek wordt geagendeerd voor de procedurevergadering, waarna de commissie beslist of inhoudelijke bespreking plaatsvindt of dat de inzet van een ander instrument meer voor de hand ligt. Indien een onderwerp urgent is, kan het aan de agenda van de aansluitende overlegvergadering worden toegevoegd.

  Rondetafelgesprek burgerberaad
  In de commissievergadering van 24 november (ingekomen stuk 18) heeft u Provinciale Staten geadviseerd motie 990 als afgedaan te beschouwen na het aanbod van gedeputeerde Potjer om een rondetafelgesprek te organiseren over het instrument burgerberaad. Inmiddels is een passende datum gevonden voor dit gesprek.
  Voorstel: het rondetafelgesprek inplannen op woensdag 30 maart 2022 van 10.00 uur tot 12.30 uur.

  Uitvallen vergadering 9 februari 2022
  Voor de vergadering van 9 februari 2022 staan geen verwachte bespreekstukken op de planning. Onder voorbehoud van agenderingsverzoeken vanuit de commissie zal de voorzitter daarom voorstellen de vergadering te laten vervallen. Agenderingsverzoeken kunnen uiterlijk dinsdag 11 januari voor 12.00 uur worden aangeleverd bij de commissiegriffier middels het toegestuurde format (zie e-mail van 6 januari 2022).

  Spreektijden
  Ter vergadering zal de voorzitter een spreektijd voorstellen voor de eerstvolgende commissievergadering van 9 februari 2022 of 16 maart 2022.

  Planning
  In de bijlage vindt u de planning van de commissie. De planning is geactualiseerd naar aanleiding van de commissievergadering van 24 november 2021. Toevoegingen en/of wijzigingen graag uiterlijk dinsdag 11 januari voor 12.00 uur schriftelijk indienen bij de commissiegriffier middels het toegestuurde format (zie e-mail van 6 januari 2022).

  Stukken
  1. Planning Integrale Commissie 12 januari 2022
 5. Nieuws uit het IPO(Agendapunt ingeklapt)

  Bij dit agendapunt kunnen Gedeputeerde Staten desgewenst de commissie informeren over actuele zaken uit het IPO.

 6. Sluiting procedurevergadering(Agendapunt ingeklapt)

2.

Opening overlegvergadering(Agendapunt ingeklapt)

a. Mededelingen

b. Vaststelling van de agenda

De voorzitter stelt voor om voor deze overlegvergadering een totaal beschikbare spreektijd te hanteren van 5 minuten per fractie. Voor Gedeputeerde Staten betekent dit een spreektijd van 25 minuten voor de vergadering (een derde van de totale spreektijd van de fracties). De spreektijden worden gehanteerd exclusief interrupties. Conform het verzoek van de commissie krijgen de leden per mail de gelegenheid om uiterlijk 11 januari voor 12.00 uur een gewijzigde spreektijd voor te stellen. De commissie wordt hierover diezelfde middag geïnformeerd.

c. Spreekrecht

Inspreken over het statenvoorstel herziening Omgevingsbeleid 2021 is conform art. 86 van het Reglement van Orde niet mogelijk, omdat op 21 mei een hoorzitting heeft plaatsgevonden over dit onderwerp. Indien belangstellenden bij het statenvoorstel Locatie Bleizo-West gebruik wensen te maken van de mogelijkheid om in te spreken, dient dit uiterlijk om 12.00 uur de dag voorafgaand aan de vergadering te worden gemeld bij de commissiegriffier. Dit kan telefonisch 070-441 7075 of per e-mail  m.van.veenendaal@pzh.nl. In verband met de huidige situatie kan er digitaal ingesproken worden via Microsoft Teams of er kan een schriftelijk bijdrage ingediend worden.

d. Rondvraag

Vragen voor de rondvraag zijn actueel, urgent en politiek. Een fractie die tijdens de vergadering ten aanzien van een rondvraag een inhoudelijk antwoord van de verantwoordelijk portefeuillehouder beoogt te krijgen, dient deze vraag uiterlijk 48 uur voorafgaand aan de vergadering bij de commissiegriffier in te dienen.

3.

Verslag vorige vergadering(Agendapunt ingeklapt)

Het fractievoorzittersoverleg heeft besloten met ingang van september 2021 de schriftelijke verslaglegging van de vergaderingen van Statencommissies af te schaffen. Voor een volledige weergave van de vorige vergadering kan de webcast geraadpleegd worden. De link naar de webcast is vermeld op de agenda van 29 september 2021. Voor hoorzittingen worden nog wel verslagen gemaakt. Hieronder vindt u het verslag van de hoorzitting die plaatsvond op 10 december 2021 over de herziening Omgevingsbeleid 2021.

Sub-agendapunten

 1. Verslag hoorzitting Integrale Statencommissie 10 december 2021(Agendapunt ingeklapt)

  Voorstel:
  Het verslag van de hoorzitting van de Integrale Commissie van 10 december 2021 vaststellen.

  Stukken
  1. Conceptverslag hoorzitting IC van 10 december 2021 over de herziening Omgevingsbeleid 2021
4.

Besluitenlijst vorige vergadering(Agendapunt ingeklapt)

Sub-agendapunten

 1. Besluitenlijst Integrale Statencommissie 24 november 2021(Agendapunt ingeklapt)

  Voorstel:
  De besluitenlijst van de Integrale Commissie van 24 november 2021 vaststellen.

  Stukken
  1. Conceptbesluitenlijst vergadering Integrale Commissie 24 november 2021
5.

Bespreekstukken(Agendapunt ingeklapt)

Sub-agendapunten

 1. Statenvoorstel herziening Omgevingsbeleid 2021 en Statenvoorstel Locatie Bleizo-West(Agendapunt ingeklapt)

  Portefeuillehouder: Potjer en Koning

  Toelichting
  Op 1 april 2019 trad het huidige provinciale Omgevingsbeleid in werking, bestaande uit de Omgevingsvisie en de Omgevingsverordening. Vanuit deze basis werkt de provincie aan een verdere voorbereiding op de Omgevingswet, die naar verwachting in juli 2022 in werking treedt. Middels de Lange Termijn Agenda Omgevingsbeleid stemmen Gedeputeerde Staten en Provinciale Staten af aan welke beleidsaanpassingen op welk moment wordt gewerkt.

  Een aantal van deze beleidsaanpassingen doorlopen nu in het statenvoorstel Herziening Omgevingsbeleid 2021 een gezamenlijke besluitvormingsprocedure. Het ontwerp van de herziening is eerder besproken in de Integrale Commissie op 23 juni 2021. Na deze bespreking heeft de commissie de ontwerpstukken vrijgegeven voor inspraak. Gedeputeerde Staten hebben de zienswijzen die zijn ingediend middels de Nota van Beantwoording voorzien van een reactie. Daarnaast heeft de commissie op 10 december een hoorzitting gehouden om indieners van een zienswijze nogmaals gelegenheid te bieden zich tot Provinciale Staten te richten.

  Tijdens de bespreking van het ontwerp heeft de Integrale Commissie het verzoek gedaan aan de Provinciale Adviescommissie Leefomgevingskwaliteit (PAL) om een advies uit te brengen over de herziening 2021. Dit advies is als bijlage toegevoegd onder dit agendapunt en zal direct voorafgaand aan de bespreking kort worden toegelicht door een van de PAL-leden. Er is daarna gelegenheid om een enkele vraag te stellen.

  Een tweede statenvoorstel dat geagendeerd staat is het statenvoorstel Locatie Bleizo-West. Op verzoek van Provinciale Staten heeft gedeputeerde Koning in de Statenvergadering van 16 juni 2021 toegezegd een voorstel voor een integrale afweging van de locatie aan Provinciale Staten voor te leggen.

  In het provinciale Omgevingsbeleid is de bestemming van Bleizo-West aangemerkt als bedrijventerrein, deels agrologistiek. In de Omgevingsverordening is de locatie Bleizo-West bovendien aangewezen als locatie voor windenergie. De gemeenteraden van Zoetermeer en Lansingerland hebben echter het ontwikkelperspectief PROEFtuin Bleizo aangenomen als nieuwe ambitie voor het gebied, waarin een alternatieve gebiedsontwikkeling wordt voorgesteld van 4.000-6.000 woningen gecombineerd met max. 150.000 m2 vloeroppervlak voor bedrijvigheid en dagelijkse voorzieningen. Omdat Gedeputeerde Staten geen zicht hebben op een haalbaar alternatief en een definitief gemeentelijk besluit voor de 12MW aan windenergie of op eventuele compensatie van bedrijventerrein, stellen zij voor om voor nu de huidige uitgangspunten te handhaven.

  De commissie wordt gevraagd om het statenvoorstel Vaststelling Herziening 2021 Omgevingsbeleid en het statenvoorstel Locatie Bleizo-West te bespreken en een advies uit te brengen aan Provinciale Staten ten behoeve van besluitvorming op 2 februari 2022, waarbij de commissie kan aangeven of de statenvoorstellen als bespreekstuk dan wel als hamerstuk geagendeerd moeten worden.

  De bespreking zal plaatsvinden volgens de aangepaste werkwijze voor het Omgevingsbeleid: dit betekent dat meerdere sprekers per fractie het woord kunnen voeren en dat tussen de termijnen voor langere tijd geschorst wordt om gelegenheid te bieden voor onderling overleg. Spreektijden worden gehanteerd per fractie.

  Stukken
  1. Statenvoorstel - Vaststelling Herziening 2021 Omgevingsbeleid - DOS-2016-0004358
  2. Herziening 2021 Omgevingsbeleid_pdf
  3. Wijzigingsbesluit Omgevingsverordening Herziening 2021 Omgevingsbeleid_pdf
  4. Nota van Beantwoording Herziening 2021 Omgevingsbeleid_pdf
  5. Leefomgevingstoets_pdf
  6. Kaartenset Omgevingsvisie
  7. Kaartenset Omgevingsverordening
  8. brief van gedeputeerde Potjer - Nazending volledige zienswijzen Herziening Omgevingsbeleid 2021
  9. Statenvoorstel Locatie Bleizo-West gemeente Lansingerland
  10. Brief voorzitter Convenant Rotterdamse Regio aan wethouder Lansingerland
  11. Aanbiedingsbrief PAL-advies Herziening omgevingsbeleid
  12. PAL Advies Ontwerp Herziening omgevingsbeleid 4-10-2021_pdf
  13. Brief gemeente Goeree-Overflakkee over Oproep afzien van vaststelling herziening omgevingsvisie
  14. brief van gedeputeerde Potjer Aanvulling op Nota van Beantwoording Herziening 2021 Omgevingsbeleid
  15. Brief Gedeputeerde Koning over Woningdichtheid in de Herziening 2021 Omgevingsbeleid
  16. Brief Gedeputeerde Koning over Beantwoording technische vragen over de Herziening 2021 Omgevingsbeleid
  17. Brief Gemeente Westland Omgevingsbeleid Herziening 2021
  18. Aanbiedingsbrief Ontwikkelperspectief PROEFtuin Bleizo
  19. Ontwikkelperspectief PROEFtuinBleizo
  20. Publieksversie ontwikkelperspectief Bleizo-West
6.

Sluiting(Agendapunt ingeklapt)

Uitgelicht

Zoeken