Ondersteuningscommissie Omgevingsbeleid 17 mei 2017 - woensdag 17 mei 2017

Orgaan:
Ondersteuningscommissie-omgevingsbeleid
Locatie:
Venenzaal
Datum:
woensdag 17 mei 2017
Aanvang:
19:00 uur
Eindtijd:
20:30  uur
Contactpersoon:
Ingrid van Mulligen en Fleur de Groot
Telefoon:
070-4418161
E-mail:
i.van.mulligen@pzh.nl
Terug
1.

Opening en mededelingen

2.

Besluitenlijst vorige vergadering

Sub-agendapunten

 1. Besluitenlijst vorige vergadering

  Voorstel:
  De besluitenlijst van de vergadering van 12 april 2017 vaststellen.

  Stukken
  1. Concept Besluitenlijst Ondersteuningscommissie Omgevingsbeleid 12-04-2017
3.

Bespreekpunten

Sub-agendapunten

 1. Strategische visie Krimpenerwaard

  In de Krimpenerwaard is op initiatief van Riek Bakker, naar aanleiding van het rapport 'Kracht van de Krimpenerwaard' een Strategische Visie Krimpenerwaard gemaakt. Riek Bakker heeft deze gebiedsgerichte en integrale visie opgesteld van onderaf met ongeveer 100 participanten uit de Krimpenerwaard. Dit zijn ondernemers uit het bedrijfsleven, burgers en een aantal jonge agrariërs. Zij heeft daarbij samengewerkt met de Waardcommissie. Deze commissie bestaat uit voorzitter Jaap Smit, Sybilla Dekker, Wim Kuiken en Chris Kalden. Op 11 april 2017 is in aanwezigheid van de participanten en de Waardcommissie het eindrapport met daarin de adviezen van de participanten gepresenteerd en aangeboden aan de betrokken overheden. Zowel de raadsleden van beide gemeenten als de leden van Provinciale Staten waren voor deze bijeenkomst uitgenodigd.

  De strategische visie Krimpenerwaard is voor de Ondersteuningscommissie Omgevingsbeleid een prima vingeroefening die past binnen de taakopvatting van de commissie nl. het bewaken van de integraliteit en de rol van Provinciale Staten. Daarom heeft de Ondersteuningscommissie op 27 maart jl. besloten Riek Bakker uit te nodigen om een presentatie te geven in deze vergadering.

  In de presentatie gaat Riek Bakker o.a. in op hoe het proces is verlopen en welke verwachtingen zij heeft van de diverse overheden en dan met name ten aanzien van de rol van Provinciale Staten.

  De Statengriffie heeft een memo opgesteld met daarin een procesvoorstel voor de behandeling van de strategische visie (zie bijlage 3). Aan de commissie wordt gevraagd een advies uit te brengen aan de Agendacommissie over dit procesvoorstel en over hoe en waar de strategische visie geagendeerd zou moeten worden.

  Stukken
  1. Aanbiedingsbrief 25 april 2017 bij strategische visie Krimpenerwaard_pdf
  2. Strategische visie Krimpenerwaard 11 april 2017_pdf
  3. Memo procedurevoorstel strategische visie Krimpenerwaard_pdf
 2. Kennisoverdracht

  Conform verzoek in de vorige vergadering ontvangt de commissie ter informatie:

  • de geactualiseerde Trendpublicatie (2016) 'Met het Oog op Overmorgen' van de Provincie Zuid-Holland (bijlage 1);
  • de startnota 'De opgaven voor de Nationale Omgevingsvisie' plus de bijbehorende Kamerbrief (bijlagen 2 en 3);
  • het interprovinciaal aanbod voor de Nationale Omgevingsvisie 'Samen bouwen aan de toekomst van Nederland' van het IPO (bijlage 4).

  Daarnaast zijn er twee artikelen uit Binnenlands Bestuur over de Omgevingswet bijgevoegd (bijlage 5).

  Stukken
  1. Geactualiseerde Trendpublicatie (2016) Met het Oog op Overmorgen
  2. Aanbiedingsbrief van de opgaven voor de Nationale Omgevingsvisie
  3. IenM opgaven voor de Nationale Omgevingsvisie
  4. IPO boekje interprovinciaal aanbod aan de Nationale Omgevingsvisie
  5. Artikelen Binnenlands Bestuur over Omgevingswet
 3. Planning

  De volgende vergadering vindt plaats op woensdag 14 juni 2017 van 19:00-20:30 in de Venenzaal van het Provinciehuis. Tijdens die vergadering wordt verder gesproken over de betrokkenheid van PS bij en de wijze van bespreking van de ambities en opgaven uit de koepelnotitie en de sturingsfilosofie en het IMAGO-signaal. En op welke wijze invulling gegeven kan worden aan het ambassadeurschap richting fracties en het rapporteurschap richting commissies.

4.

Rondvraag

5.

Sluiting

Uitgelicht

Zoeken