ondersteuningscommissie - woensdag 06 december 2017

Orgaan:
Ondersteuningscommissie-omgevingsbeleid
Locatie:
Venenzaal
Datum:
woensdag 06 december 2017
Aanvang:
19:00 uur
Eindtijd:
21:00  uur
Contactpersoon:
F. Kas
Telefoon:
070-4418188
E-mail:
f.kas@pzh.nl
Terug
1.

Opening en mededelingen(Agendapunt ingeklapt)

Sub-agendapunten

 1. Berichten van verhindering(Agendapunt ingeklapt)

  Berichten van verhindering zijn ontvangen van:

 2. Mededelingen(Agendapunt ingeklapt)

2.

Besluitenlijst vorige vergadering(Agendapunt ingeklapt)

Sub-agendapunten

 1. Besluitenlijst van de vergadering van 27 september 2017(Agendapunt ingeklapt)

  Voorstel:
  Conceptbesluitenlijst van de vergadering van 27 september 2017 vaststellen.

  Stukken
  1. Besluitenlijst ondersteuningscommissie omgevingsbeleid 27 september 2017_pdf
3.

Bespreekpunten(Agendapunt ingeklapt)

Sub-agendapunten

 1. Participatie en communicatie(Agendapunt ingeklapt)

  Op uw verzoek is de heer Van Damme van de provincie Overijssel uitgenodigd voor deze vergadering. Hij is sinds 2009 participatie- en communicatiestrateeg bij de provincie Overijssel. Bij zijn aantreden kreeg hij o.a. de opdracht om de ‘dialoog aan te gaan met de burger’. Als projectleider communicatie en participatie probeert de heer Van Damme de buitenwereld daadwerkelijk naar binnen te halen. Het doel is om een verbinding te leggen tussen het openbaar bestuur en de bevolking van Overijssel. Voor hem staat hier centraal dat je echt vanuit de blik van de inwoners moet kijken om een goed participatietraject op te zetten. Hij heeft in de loop der jaren veel ervaring opgedaan met het ruimte bieden aan inwoners om initiatief te nemen. Daarnaast ondersteunt hij gemeenteraden en Provinciale Staten bij hun zoektocht rondom het omgaan met initiatieven, bijvoorbeeld ten aanzien van de aankomende omgevingswet. De heer Van Damme deelt aan de hand van gesprekken en presentaties regelmatig zijn visie en ervaringen met anderen (analyses van successen en wanneer het niet goed ging). De heer Van Damme zal in zijn presentatie vooral ingaan op de rol van volksvertegenwoordigers in participatietrajecten.

  In het kader van participatie met de burger, heeft de provincie Zuid-Holland in samenwerking met bureau Blauw, een online panel community georganiseerd met betrokken burgers uit Zuid-Holland. In deze community hebben burgers op een gecontroleerde manier, onder regie met elkaar kunnen discussiëren over de thema's die de provincie hen voorlegde. In totaal hebben iets meer dan 150 burgers uit de provincie Zuid-Holland deelgenomen aan de community. De rapportage hierover treft u bijgaand ter kennisname aan.

  In bijlage 2 bij de GS-brief over beantwoording vragen en opmerkingen PS over Omgevingsbeleid, koepelnotitie 0.3 (zie de documenten bij agendapunt 3c) wordt nader ingegaan op het aspect participatie. In de notitie is een procesvoorstel opgenomen waarin aan PS wordt gevraagd van gedachten te wisselen over:
  1. De drie participatie lijnen te weten: (1) nieuwe experimenten, (2) participatie als opmaat naar de omgevingsvisie, (3) Professionalisering, handelingsrepertoire participatie voor de provincie ontwikkelen?
  2. Aan welke voorwaarden participatie zou moeten voldoen om geslaagd te zijn?
  3. De rol van Provinciale Staten bij participatie.

  Voorstel:
  Een eerste gedachtewisseling over de rol van volksvertegenwoordigers in participatietrajecten en desgewenst conclusies trekken voor het vervolg.

  Stukken
  1. Rapportage Zuid Holland Community totaal 1_pdf
 2. GS brief programmering Omgevingsbeleid najaar 2017 (opgeschoonde IMAGO-signaal)(Agendapunt ingeklapt)

  Van GS is de programmering omgevingsbeleid (IMAGO signaal) najaar 2017 ontvangen. In de programmering zijn de beleidsproducten opgenomen waarvan de verwachting is dat deze nog deze collegeperiode in Provinciale Staten aan de orde komen. De producten die zijn voorzien vanaf 2018 zullen langs de opgavegerichte werkwijze integraal ontwikkeld worden en direct onderdeel (module) zijn van het vernieuwde digitale omgevingsbeleid. De producten die nog voorzien zijn in het vierde kwartaal 2017 zijn nog grotendeels sectoraal ontwikkeld. In de programmering omgevingsbeleid is een nieuwe categorie opgenomen: de gebiedscasussen. In bijlage 3 bij de GS brief n.a.v. het debat over de Koepelnotitie (zie agendapunt 3c) wordt meer informatie vertrekt over de gebiedscasussen. Bij de bespreking in de vakcommissies zal expliciet aandacht worden gevraagd voor de gebiedscasussen en de betrokkenheid van de Staten hierbij. Ter informatie is in een matrix-bijlage de relatie opgenomen tussen de producten uit het IMAGO-signaal en de zes richtinggevende ambities in de fysieke leefomgeving.

  Daarnaast zijn ter informatie twee verbeeldingen bijgevoegd over het omgevingsbeleid: de ontwikkeling van het omgevingsbeleid (proces en tijd) en de opbouw van het omgevingsbeleid (beleidsrijk, beleidsneutraal).

  Voorstel:
  1. De programmering Omgevingsbeleid najaar 2017 als ingekomen stuk agenderen in de procedurevergadering van vakcommissies van 17 en 24 januari 2018.
  2. De aangepaste versie van de Koepelnotitie en de programmering Omgevingsbeleid najaar 2017 (IMAGO-signaal) gecombineerd inhoudelijk bespreken in de vakcommissies van 7 en 14 februari 2018 waarbij expliciet de vraag aan de orde komt of Provinciale Staten zich kunnen vinden in de voorgestelde gebiedscasussen en op welke wijze de Staten hierbij betrokken willen worden.

  Stukken
  1. GS-brief Programmering Omgevingsbeleid najaar 2017 IMAGO signaal
  2. Programmering omgevingsbeleid najaar 2017
  3. Programmering omgevingsbeleid najaar 2017 bijlage
  4. Ontwikkeling Omgevingsbeleid_pdf
  5. Het omgevingshuis provincie Zuid-Holland_pdf
 3. Evaluatie bespreking Koepelnotitie in PS en GS brief beantwoording vragen en opmerkingen PS over Koepelnotitie(Agendapunt ingeklapt)

  In de vergadering van 27 september jl. heeft u besloten te willen terugblikken op de bespreking in PS van 11 oktober over de Koepelnotitie. Zoals bekend heeft de reguliere voorbereiding in een sectorale vakcommissie niet plaatsgevonden omdat de Koepelnotitie een brede notitie is met onderwerpen die alle commissies raken. Op 11 oktober sprak u vooral over de zes richtinggevende ambities in de fysieke leefomgeving. De sturingsprincipes en sturingsstijlen kwamen in het gesprek wat minder aan bod. N.a.v. van het debat is door de afdeling communicatie een website-publicatie opgesteld. Deze treft u bijgaand ter kennisname aan.
  Aspecten waarover u in evaluerende zin zou kunnen spreken zijn:
  1) Hoe heeft u de voorbereiding op het gesprek in PS ervaren? Wat ging goed, wat kan beter?
  2) Hoe heeft u het verloop van de discussie in PS ervaren? Wat ging goed, wat kan beter?
  3) Is herhaling van een dergelijk gesprek in PS, bijvoorbeeld over een volgende versie van de Koepelnotitie of het gebiedsproces Krimpenerwaard wenselijk?

  In het debat over de Koepelnotitie zijn door gedeputeerde Bom-Lemstra een aantal toezeggingen gedaan die door middel van bijgaande brief en bijlagen worden nagekomen. De brief gaat o.a. in op de specifieke opmerkingen die de fracties hebben gemaakt over de Koepelnotitie en hoe deze door het college in de volgende versie van de Koepelnotitie worden verwerkt. De brief bevat 4 bijlagen te weten (1) Consequenties uitstel Omgevingswet, (2) Participatie in het kader van Omgevingsbeleid, (3) Gebiedscasussen Omgevingsbeleid en (4) Planning ontwikkeling Omgevingsbeleid.

  Voorstel:
  1. Terugblikken op het debat is Provinciale Staten over de Koepelnotitie en naar aanleiding daarvan desgewenst conclusies trekken voor de toekomst.
  2. De GS-brief en bijlagen desgewenst betrekken bij de bespreking in de vakcommissies van de aangepaste versie van de Koepelnotitie.

  Stukken
  1. Website publicatie door afdeling communicatie nav gedachtewisseling over koepelnotitie_pdf
  2. GS-brief Ontwikkeling Omgevingsbeleid najaar 2017
  3. Bijlage 1 Consequenties uitstel Omgevingswet
  4. Bijlage 2 Participatie in het kader van Omgevingsbeleid
  5. Bijlage 3 Gebiedscasussen Omgevingsbeleid
  6. Bijlage 4 Planning ontwikkeling Omgevingsbeleid 2018
 4. Invulling rapporteur-/ambassadeurschap en evaluatie functioneren commissie(Agendapunt ingeklapt)

  In vorige vergaderingen heeft u gesproken over hoe invulling gegeven kan worden aan het ambassadeurschap richting de fracties en het rapporteurschap richting de vakcommissies. Afgesproken is dat mevrouw Van Hunnik (GroenLinks) en mevrouw Koning (PvdA) een werkwijze voorbereiden die ter bespreking geagendeerd zou kunnen worden. Mevrouw van Hunnik koppelt hierover mondeling terug aan de Ondersteuningscommissie.
  In het verlengde hiervan stelt de voorzitter voor om de werkwijze en het functioneren van de commissie te evalueren. De griffie zal hiervoor een evaluatieformulier opstellen. Op basis van de resultaten kan het gesprek hierover in de volgende vergadering gevoerd worden.

  Voorstel:
  1. Afspraken over het wel of niet introduceren van het ambassadeur- en rapporteurschap.
  2. In de commissievergadering van 24 januari 2018 de werkwijze en het functioneren van de commissie bespreken.

4.

Hamerstukken en rondvraag(Agendapunt ingeklapt)

Sub-agendapunten

 1. Hamerstukken(Agendapunt ingeklapt)

  Stand van zaken strategische visie Krimpenerwaard
  In PS van september jl. heeft u een besluit genomen over het initiatief ten aanzien van de Krimpenerwaard. U heeft toen onder andere besloten dat het college een kansen en schuurpuntennotitie moet opstellen en dat de betrokken mede overheden input moeten kunnen leveren voor een nog op te stellen plan van aanpak. 
  De stand van zaken is als volgt.
  - Op 20 november jl. vond een bijeenkomst plaats voor raads- en statenleden om kennis te maken met de 'verkenner' in het gebiedsproces, mevrouw Sybilla Dekker. Een korte impressie van deze bijeenkomst treft u bijgaand aan.
  - De kansen en schuurpuntennotitie over de Krimpenerwaard wordt eind dit jaar/begin volgend jaar door GS aan de Staten aangeboden. In deze notitie worden de visies ten aanzien van de bestaande projecten en programma's in het gebied geïnventariseerd en naast de gebiedsvisie van mevrouw Bakker gelegd. Eventuele schuurpunten (en kansen) zullen worden benoemd. 
  - De verkenner maakt een concept plan van aanpak. De betrokkenheid van de Raden en Staten en de verwachte inzet van financiële en personele middelen maken hier deel van uit. Het concept plan van aanpak wordt eind dit jaar verwacht.
  - In januari 2018 vindt een gesprek plaats tussen Provinciale Staten en de verkenner. De beide notities (kansen en schuurpunten en concept plan van aanpak) dienen als achtergrond informatie voor het gesprek. De vragen die de Verkenner in het gesprek aan de orde zal stellen zijn: "Hoe zien Provinciale Staten de toekomst van de Krimpenerwaard" en "Waar zitten de urgenties? Welke knelpunten moeten als eerste worden aangepakt?" Een dergelijk gesprek vindt ook plaats met de twee betrokken gemeenteraden.
  - Mede op basis van de geleverde input door de Raden en Staten, volgt eind maart 2018 een rapportage van de verkenner over zowel de inhoud (wat gaan we doen) als proces (in termen van tijd en geld).

  Voorstel:
  1. Kennisnemen van de stand van zaken.
  2. Per fractie een vertegenwoordiger afvaardigen naar het gesprek met de verkenner, mevrouw Dekker.


  Planning volgende vergadering
  De volgende vergadering vindt plaats op 24 januari 2018. Agendapunten voor deze vergadering zijn (onder voorbehoud):
  1. Evaluatie werkwijze en functioneren commissie.
  2. Nieuwe versie Koepelnotitie (gewijzigd mede n.a.v. het debat in PS op 11 oktober jl.).
  3. Presentatie over de nieuwe omgevingsverordening.
  4. Preview dummy omzetten huidige beleid naar nieuwe omgevingsvisie.

  Voorstel:
  Planning vaststellen.

  Stukken
  1. Impressie bijeenkomst Raden en Staten met de Verkenner Krimpenerwaard 20-11-2017_pdf
 2. Rondvraag(Agendapunt ingeklapt)

5.

Sluiting(Agendapunt ingeklapt)

Uitgelicht

Zoeken