Provinciale Staten 11 oktober 2017 - woensdag 11 oktober 2017

Orgaan:
Provinciale Staten
Locatie:
Statenzaal
Datum:
woensdag 11 oktober 2017
Aanvang:
10:00 uur
Contactpersoon:
Statengriffie
Telefoon:
070-4418149
E-mail:
statengriffie@pzh.nl
Terug

Direct naar

1.

Regeling van werkzaamheden

Sub-agendapunten

 1. Oproep en vergaderuren

  Stukken
  1. Oproep Statenleden Statenvergadering 11 oktober 2017
 2. Adviezen Statencommissies

  Stukken
  1. adviezen voor PS
 3. Toelating en beeidiging statenlid

  Stukken
  1. Ontslagbrief van het statenlid C_H_ Schaapman (ChristenUnie)
  2. Statenvoordracht benoeming J_P_ Schonewille (7043)
2.

Bespreekstukken

Sub-agendapunten

 1. Najaarsnota 2017 en Subsidieplafonds 2017

  Aan Provinciale Staten wordt gevraagd na de beraadslagingen een besluit te nemen over het voorstel van Gedeputeerde Staten om de Najaarsnota 2017 en de Subsidieplafonds 2017 vast te stellen.

  Stukken
  1. Najaarsnota 2017
  2. Gewijzigd Statenvoorstel tot vaststelling Najaarsnota 2017 en Subsidieplafonds 2017 (7035)
  3. Brief van Gedeputeerde Baljeu Wijziging ivm toevoeging 2 voorstellen aan doel 3-1 van de Najaarsnota 2017
  4. Beantwoording door Gedeputeerde Baljeu van de technische vragen van de PvdD over Najaarsnota 2017
  5. Brief van Gedeputeerde Baljeu Beantwoording technische vragen Najaarsnota 2017 deel II
  6. Brief van Gedeputeerde Baljeu Beantwoording technische vragen Najaarsnota 2017 deel III en aanvulling erratum
  7. Brief van de Gedeputeerden Janssen en Vermeulen Feitenoverzicht Aluchemie
  8. Brief van Gedeputeerde Janssen Beantwoording toezegging Statencommissie Verkeer en Milieu van 20 september 2017
  9. Brief van Gedeputeerde Weber Beantwoording toezegging ihkv bespreking Najaarsnota 2017 gedaan in de commissie Duurzame Ontwikkeling dd 27 september 2017
 2. Perspectief Groene Hart 2040

  Aan Provinciale Staten wordt gevraagd na de beraadslagingen een besluit te nemen over het voorstel van Gedeputeerde Staten om het Perspectief Groene Hart 2040 te benutten als bouwsteen voor het toekomstig omgevingsbeleid. Over het Perspectief Groene Hart 2040 vindt als zodanig geen besluitvorming plaats.

  Stukken
  1. Statenvoorstel Perspectief Groene Hart 2040 (7036)
  2. Perspectief Groene Hart 2040
 3. Omgevingsbeleid

  Aan Provinciale Staten wordt gevraagd van gedachten te wisselen over de inhoud van de Koepelnotitie 0.3. Er vindt geen besluitvorming plaats over de Koepelnotitie. De uitkomsten van het debat zijn input voor Gedeputeerde Staten om het omgevingsbeleid verder te ontwikkelen en vorm te geven. Er heeft geen inhoudelijke commissiebehandeling plaatsgevonden.

  Stukken
  1. Koepelnotitie 03
  2. IMAGO-signaal voorjaar 2017
  3. GS-brief Ontwikkeling Omgevingsbeleid
  4. Brief van Gedeputeerde Bom Overzicht bevoegdheden Provinciale Staten Omgevingswet
3.

Hamerstukken

Sub-agendapunten

 1. Hoofdsubsidieplafond 2017 SKNL

  Stukken
  1. Statenvoorstel tot vaststelling Hoofdsubsidieplafonds 2017 SKNL (7038)
  2. SKNL2013
  3. Openstellingsbesluit 2017
 2. Hoofdsubsidieplafond 2017 SNL

  Stukken
  1. Statenvoorstel tot vaststellen Hoofdsubsidieplafond SNL2013 (7039)
  2. Openstellingsbesluit
  3. SNL2013
 3. Openstellingsbesluit SNL en SKNL 2018

  Stukken
  1. Statenvoorstel tot vaststelling subsidieplafonds en Openstellingsbesluit SNL 2018, onderdeel natuurbeheer en SKNL (7040)
  2. Openstellingsbesluit SNL en SKNL 2018
 4. Verbonden Partijen wijziging portefeuilleverdeling

  Stukken
  1. Statenvoorstel tot vaststelling Wijziging portefeuilleverdeling verbonden partijen (7041)
  2. Bestuursleden en Portefeuilleverdeling
 5. Aangenomen en afgehandelde moties

  Stukken
  1. Statenvoorstel van de Statencommissie Duurzame Ontwikkeling over afvoeren aangenomen en afgehandelde moties (7042)
4.

Verslag vorige vergadering(en)

Sub-agendapunten

 1. Verslag Provinciale Statenvergadering 13 september 2017

  Stukken
  1. Notulen Statenvergadering 13 september 2017
5.

Ingekomen stukken

Inspreekrecht

De mogelijkheid bestaat om aan het begin van de vergadering in te spreken met betrekking tot de onderwerpen die als bespreekstuk op de agenda vermeld staan. Een verzoek om te mogen inspreken dient tenminste 48 uur voor de vergadering schriftelijk bij de voorzitter zijn ingediend onder vermelding van het onderwerp. Het verzoek moet worden geadresseerd aan:

De voorzitter van Provinciale Staten
van Zuid-Holland
Zuid-Hollandplein 1
2596 AW DEN HAAG
statengriffie@pzh.nl

Uitgelicht

Zoeken