Provinciale Staten 8 november 2017 - woensdag 08 november 2017

Orgaan:
Provinciale Staten
Locatie:
Statenzaal
Datum:
woensdag 08 november 2017
Aanvang:
10:00 uur
Contactpersoon:
Statengriffie
Telefoon:
070-4418149
E-mail:
statengriffie@pzh.nl
Terug

Direct naar

1.

Regeling van werkzaamheden(Agendapunt ingeklapt)

Sub-agendapunten

 1. Oproep en vergaderuren(Agendapunt ingeklapt)

  Stukken
  1. Oproep Statenleden Statenvergadering 8 november 2017
 2. Adviezen Statencommissies(Agendapunt ingeklapt)

  Stukken
  1. Adviezen voor PS
 3. Toelating en beëdiging tijdelijk statenlid(Agendapunt ingeklapt)

  Stukken
  1. Besluit cdK over tijdelijk ontslag mw Dulfer (PVV)
  2. Verzoek om tijdelijk ontslag uit PS mw Dulfer
  3. Statenvoordracht tijdelijke benoeming dhr Apon (7053)
2.

Bespreekstukken(Agendapunt ingeklapt)

Sub-agendapunten

 1. Begroting 2018(Agendapunt ingeklapt)

  Aan Provinciale Staten wordt gevraagd na de beraadslagingen een besluit te nemen over de voorstellen van Gedeputeerde Staten om:
  1) de begroting 2018 vast te stellen;
  2) de begrotingssubsidies en de subsidieplafonds 2018 vast te stellen;
  3) het subsidieplafond 2018 uitvoeringsregeling POP-3 vast te stellen;
  4) het programma Zuid-Hollandse infrastructuur 2018-2047 vast te stellen.

  Bij de stukken is ook de GS brief aan Provinciale Staten gevoegd over extra ambities bij de begroting 2018. In deze brief informeert GS de Staten over de voornemens die het college heeft ten aanzien van de financiƫle ruimte. Indien PS n.a.v. de beraadslagingen zouden willen besluiten om de opcenten op de motorrijtuigenbelasting te wijzigen (ambitie A), dan zal GS tijdens de vergadering een daartoe strekkend voorstel aan de Staten ter besluitvorming voorleggen. Over de brief als zodanig vindt geen besluitvorming plaats.

  Stukken
  1. Begroting 2018
  2. GEWIJZIGD Statenvoorstel tot vaststelling Begroting 2018 (7045)
  3. Brief van Gedeputeerde Baljeu Erratum Begroting 2018
  4. GS-brief Extra amities bij Begroting 2018
  5. Brief van Gedeputeerde Baljeu over Beantwoording technische vragen Begroting 2018
  6. Brief van Gedeputeerde Baljeu Beantwoording technische vragen Begroting 2018 deel 2
  7. Brief van Gedeputeerde Baljeu Beantwoording technische vragen 2018 deel 3 en erratum EMU saldo
  8. Brief van Gedeputeerde Bom Vraag over Europese subsidies in het kader van de begrotingsbehandeling
  9. Brief van Gedeputeerde Bom Toezegging regeneratieve geneeskunde begroting 2018
  10. Brief van GS inzake Versnellen voorspellen en vertellen - vervolg
  11. Statenvoorstel tot vaststelling Subsidieplafond 2018 Uitvoeringsregeling POP-3 Zuid-Holland (7046)
  12. GEWIJZIGD Statenvoorstel tot vaststelling begrotingssubsidies en subsidieplafonds 2018 (7047)
  13. GEWIJZIGD bijlage 1
  14. Brief van Gedeputeerde Baljeu Erratum statenvoorstel 7047
  15. Brief van Gedeputeerde Weber Beantwoording techtnische vragen, Statencie Duurzame Ontwikkeling
  16. Statenvoorstel tot vaststelling Programma Zuid-Hollandse Infrastructuur 2018-2047 (7048)
  17. Programma Zuid-Hollandse Infrastructuur 2018-2047
 2. Regionale woonvisie en woningbouwprogramma 2017 Rotterdamse regio 2017(Agendapunt ingeklapt)

  Op advies van (de meerderheid van) de commissie Ruimte en Leefomgeving is het agendapunt regionale woonvisies en woningbouwprogramma's 2017 onderdeel woonvisie Rotterdamse regio aan de agenda toegevoegd zodat hierover een motie kan worden ingediend. Er vindt verder geen besluitvorming plaats.

  Stukken
  1. GS brief Actualisering regionale woonvisies en woningbouwprogrammering 2017
  2. GS-brief Rotterdamse Regio 2017
  3. Aanbiedingsbrief Rotterdamse Regio aan GS
  4. Actualisatie woonvisie Rotterdamse Regio 2017
  5. Afschrift aan PS van brief GS aan gemeente Nissewaard Extra bouwopgave Nissewaard
 3. Faunabeheerplan Smient Zuid-Holland 2017-2023(Agendapunt ingeklapt)

  Het Faunabeheerplan Smient 2017-2023 is aan de agenda toegevoegd zodat hierover een motie kan worden ingediend. Er vindt verder geen besluitvorming plaats.

  Stukken
  1. Brief van Gedeputeerde Weber Voorgenomen goedkeuring faunabeheerplannen
  2. Brief van Natuur en Milieufederatie Zuid-Holland ea over faunabeheerplan smient
  3. Protestmail meer dan 2000 namens NMF Zuid-Holland ea Laat de smient niet schieten
  4. Brief van NMF Zuid-Holland ivm PSvergadering voorgenomen goedkeuring Faunabeheerplan smient
3.

Hamerstukken(Agendapunt ingeklapt)

Sub-agendapunten

 1. Begroting 2018 Provinciaal Fonds Nazorg Gesloten Stortplaatsen Zuid-holland(Agendapunt ingeklapt)

  Stukken
  1. Statenvoorstel tot vaststelling Begroting 2018 provinciaal fonds nazorg gesloten stortplaatsen en wijziging tarieventabel (7049)
  2. Begroting 2018 Fonds Nazorg
  3. Wijzigingsbesluit Verordening nazorgheffing gesloten stortplaatsen provincie Zuid-Holland 2014
 2. Herindelingsregeling grenscorrectie Nissewaard en Hellevoetsluis(Agendapunt ingeklapt)

  Stukken
  1. Statenvoorstel tot vaststelling Herindelingsregeling grenscorrectie Nissewaard en Hellevoetsluis (7052)
  2. Voorstel Herindelingsregeling grenscorrectie Nissewaard en Hellevoetsluis met bijlagen
  3. Brief van Gedeputeerde Baljeu Statenvoorstel Herindelingsregeling
  4. Brief van Moeliker en Platteeuw Advocaten over Herindelingsregeling grenscorrectie Nissewaard en Hellevoetsluis
 3. Benoeming plaatsvervangend voorzitter statencommmissie Bestuur en Middelen(Agendapunt ingeklapt)

  Stukken
  1. Statenvoordracht Fractievoorzittersoverleg benoeming plv_ voorzitter statencommissie Bestuur en Middelen (7050)
 4. Aangenomen en afgehandelde moties(Agendapunt ingeklapt)

  Stukken
  1. Statenvoorstel van de Statencommissies VenM, RenL en DO over afvoeren aangenomen en afgehandelde moties (7051)
4.

Verslag vorige vergadering(en)(Agendapunt ingeklapt)

Sub-agendapunten

 1. Verslag Provinciale Statenvergadering 11 oktober 2017(Agendapunt ingeklapt)

  Stukken
  1. Notulen Statenvergadering 11 oktober 2017
5.

Ingekomen stukken(Agendapunt ingeklapt)

Inspreekrecht

De mogelijkheid bestaat om aan het begin van de vergadering in te spreken met betrekking tot de onderwerpen die als bespreekstuk op de agenda vermeld staan. Een verzoek om te mogen inspreken dient tenminste 48 uur voor de vergadering schriftelijk bij de voorzitter zijn ingediend onder vermelding van het onderwerp. Het verzoek moet worden geadresseerd aan:

De voorzitter van Provinciale Staten
van Zuid-Holland
Zuid-Hollandplein 1
2596 AW DEN HAAG
statengriffie@pzh.nl

Uitgelicht

Zoeken