Provinciale Staten 17 oktober 2018 - woensdag 17 oktober 2018

Orgaan:
Provinciale Staten
Locatie:
Statenzaal
Datum:
woensdag 17 oktober 2018
Aanvang:
10:00 uur
Contactpersoon:
Statengriffie
Telefoon:
070-4418149
E-mail:
statengriffie@pzh.nl
Terug

Direct naar

1.

Regeling van werkzaamheden(Agendapunt ingeklapt)

Sub-agendapunten

 1. Oproep en vergaderuren(Agendapunt ingeklapt)

  Stukken
  1. Oproep Statenleden Statenvergadering 17 oktober 2018
 2. Adviezen statencommissies(Agendapunt ingeklapt)

  Stukken
  1. adviezen voor PS
 3. Beëdiging Statenlid J.K. Matze (SGP en Christenunie)(Agendapunt ingeklapt)

2.

Bespreekstukken(Agendapunt ingeklapt)

Sub-agendapunten

 1. Najaarsnota 2018 en Subsidieplafonds 2018(Agendapunt ingeklapt)

  Aan Provinciale Staten wordt gevraagd na de beraadslagingen besluiten te nemen over de voorstellen van Gedeputeerde Staten om:
  1. De Najaarsnota 2018 vast te stellen;
  2. De volgende begrotingssubsidies 2018 vast te stellen:
      2a De begrotingssubsidie 2018 voor Faunabeheereenheid Zuid-Holland voor een bedrag van € 440.000;
      2b  De begrotingssubsidie 2018 voor Natuurmonumenten voor een bedrag van € 270.000;
      2c De begrotingssubsidie 2018 voor Innovation Quarter voor een bedrag van € 2.752.250;
  3. De volgende aanpassingen van subsidieregelingen vast te stellen:
      3a Het subsidieplafond voor 1.6.75 subsidieregelinggebiedsprogramma’s Groen vast te stellen op € 1.195.000;
      3b Het subsidieplafond voor het Maatregelenpakket van 1.6.83 subsidieregeling Gebiedsgericht werken Zuid-Holland vast te
           stellen op € 6.342.000;
      3c Het subsidieplafond voor de Uitvoeringsregeling Plattelands Ontwikkelings Programma 2014-2020 Zuid-Holland (POP3)
           vast stellen op € 20.900.000.
  4. Te bepalen dat de subsidiewijzigingen worden gepubliceerd in het Provinciaal Blad. 
  5. Het subsidieplafond voor een aanvullende tweede tranche in 2018 voor de Subsidieregeling planvorming bedrijventerreinen Zuid-Holland 2017 met een bedrag van € 400.000,00 vast te stellen. De dekking hiervoor vindt plaats vanuit de reserve UHB. 
  6. Een bijdrage beschikbaar te stellen van maximaal € 300.000 ten laste van het Alertheidsbudget voor de kosten van de ontwikkeling van een internationaal toonaangevend hippisch kennis- en innovatiecentrum en deze middelen via een incidentele subsidie beschikbaar te stellen aan de Stichting Equestrum, tot een maximum van 50% de kosten. De desbetreffende onttrekking aan het Alertheidsbudget voor deze ontwikkeling te verwerken in de najaarsnota 2018 en de meerjarenbegroting 2019-2022, de jaarschijven 2019 en 2020.

  Stukken
  1. Statenvoorstel tot vaststelling Najaarsnota 2018 en subsidiebijstellingen 2018 (7115)
  2. Najaarsnota 2018
  3. Brief van Gedeputeerde Baljeu Technische vragen Partij van de Arbeid Errata Najaarsnota 2018
  4. Brief van Gedeputeerde Baljeu Technische vragen Partij voor de Dieren
  5. Brief van Gedeputeerde Baljeu Beantwoording technische vragen najaarsnota 2018
  6. Statenvoorstel tot vaststelling Wijziging subsidieregeling planvorming bedrijventerreinen Zuid-Holland 2017 (7118)
  7. Eindrapport Decisio
  8. Openstellingsbesluit
  9. Wijzigingsregeling
  10. Statenvoorstel beschikbaarstelling Financiële bijdrage ontwikkeling internationaal hippisch kennis- en innovatiecentrum (7116)
  11. Equestrum-Tabel toetsing aan afwegingskader alertheidsbudget
  12. Equestrum-startnotitie opbouw kenniscentrum
 2. Renovatie gebouw C(Agendapunt ingeklapt)

  Aan Provinciale Staten wordt gevraagd na de beraadslagingen een besluit te nemen over het voorstel van Gedeputeerde Staten om:
  1) Een aanvullend budget van € 30,4 mln. (inclusief de kosten voor de alternatieve vergaderlocatie en de renovatie van de Statenzaal) beschikbaar te stellen ten laste van de algemene middelen voor de renovatie van gebouw C.
  2) In de vastgoedvisie rekening te houden met taakstellende extra inkomsten van € 12 mln.
  3) De sanering van asbest los te koppelen van de renovatie en hiervoor een p.m.-bedrag op te nemen in de begroting ten laste van de algemene middelen.

  Stukken
  1. Gewijzigd Statenvoorstel renovatie gebouw C verstrekken krediet (7101)
  2. GS-brief dd 16 oktober 2018
  3. Advies van de Werkgroep Renovatie en verduurzaming gebouw C
  4. GS-brief 17 april 2018
  5. Bijlage 1
  6. Bijlage 2
  7. Bijlage 3
  8. Bijlage 4
  9. Bijlage 5
  10. Bijlage 6
3.

Hamerstukken(Agendapunt ingeklapt)

Sub-agendapunten

 1. Regiodeal bodemdaling Groene Hart(Agendapunt ingeklapt)

  Stukken
  1. Statenvoorstel tot verlenen van een bijdrage aan Regiodeal Bodemdaling Groene Hart (7117)
 2. Openstellingsbesluit 2019 ANLb, SNL en SKNL(Agendapunt ingeklapt)

  Stukken
  1. Statenvoorstel tot vaststelling Openstellingsbesluit ANlb, SNL en SKNL 2019 (7119)
  2. Openstellingsbesluit ANLb, SNL en SKNL 2019
 3. Wijziging reglement van bestuur Waterschap Hollandse Delta(Agendapunt ingeklapt)

  Stukken
  1. Statenvoorstel tot vaststelling wijziging reglement Waterschap Hollandse Delta (7121)
 4. Wijziging reglement van bestuur Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard(Agendapunt ingeklapt)

  Stukken
  1. Statenvoorstel tot vaststelling wijziging reglement Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard (7122)
  2. kaart Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard
 5. Wijziging reglement van bestuur Hoogheemraadschap van Rijnland(Agendapunt ingeklapt)

  Stukken
  1. Statenvoorstel tot vaststelling wijziging reglement Hoogheemraadschap van Rijnland (7123)
  2. kaart Hoogheemraadschap van Rijnland
  3. overeenkomst overdracht waterstaatswerken Leiden fase 2
  4. Overeenkomst overdracht waterstaatswerken van gemeente Bloemendaal naar Rijnland
 6. Wijziging reglement van bestuur Hoogheemraadschap van Delfland(Agendapunt ingeklapt)

  Stukken
  1. Statenvoorstel tot vaststelling wijziging reglement Hoogheemraadschap van Delfland (7124)
  2. kaart Hoogheemraadschap van Delfland
 7. Wijziging reglement van bestuur Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden(Agendapunt ingeklapt)

  Stukken
  1. Statenvoorstel tot vaststelling wijziging reglement Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden (7125)
  2. kaart Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden
 8. Aanbevelingen onderzoek van de Randstedelijke Rekenkamer naar de Restauratie van Rijksmonumenten(Agendapunt ingeklapt)

  Stukken
  1. Statenvoorstel van de statencommissie BenM over aanbevelingen onderzoek van de Randstedelijke Rekenkamer naar de Restauratie van Rijksmonumenten (7126)
 9. Aangenomen en afgehandelde moties(Agendapunt ingeklapt)

  Stukken
  1. Statenvoorstel van Statencommissies aangenomen en afgehandelde moties van Provinciale Staten (7120)
 10. (Her)benoeming leden Provinciale Adviescommissie Leefomgevingskwaliteit Zuid-Holland (PAL)(Agendapunt ingeklapt)

4.

Verslag vorige vergadering(en)(Agendapunt ingeklapt)

Sub-agendapunten

 1. Verslag Provinciale Statenvergadering 19 september 2018(Agendapunt ingeklapt)

  Stukken
  1. Notulen Statenvergadering 19 september 2018
5.

Ingekomen stukken(Agendapunt ingeklapt)

Inspreekrecht

De mogelijkheid bestaat om aan het begin van de vergadering in te spreken met betrekking tot de onderwerpen die als bespreekstuk op de agenda vermeld staan. Een verzoek om te mogen inspreken dient tenminste 48 uur voor de vergadering schriftelijk bij de voorzitter zijn ingediend onder vermelding van het onderwerp. Het verzoek moet worden geadresseerd aan:

De voorzitter van Provinciale Staten
van Zuid-Holland
Zuid-Hollandplein 1
2596 AW DEN HAAG
statengriffie@pzh.nl

Uitgelicht

Zoeken