Provinciale Staten 27 juni 2018 - woensdag 27 juni 2018

Orgaan:
Provinciale Staten
Locatie:
Statenzaal
Datum:
woensdag 27 juni 2018
Aanvang:
10:00 uur
Contactpersoon:
Statengriffie
Telefoon:
070-4418149
E-mail:
statengriffie@pzh.nl
Terug

Direct naar

1.

Regeling van werkzaamheden(Agendapunt ingeklapt)

Sub-agendapunten

 1. oproep en vergaderuren(Agendapunt ingeklapt)

  Stukken
  1. Oproep Statenleden Statenvergadering 27 juni 2018
 2. adviezen statencommissies(Agendapunt ingeklapt)

  Stukken
  1. Adviezen voor PS
 3. Mondelinge vragen over Stookolie incident Rotterdamse haven(Agendapunt ingeklapt)

  Stukken
  1. Mondelinge vragen van de Statenleden Potjer (GroenLinks) en Canton (PvdD) over Stookolie incident Rotterdamse haven
 4. Afscheid statenlid H. Sahin (GroenLinks) / toelating en beediging Statenlid R. Klumpes (GroenLinks)(Agendapunt ingeklapt)

  Stukken
  1. brief CdK aan PS inzake ontslagbrief mevrouw Sahin
  2. Statenvoordracht benoeming Statenlid Klumpes (7108)
2.

Bespreekstukken(Agendapunt ingeklapt)

Sub-agendapunten

 1. Voorjaarsnota 2018 en Ruiterpadenplan; Kadernota 2019-2022; Kaderbesluit Infrastructuur 2019; Kaderbesluit Groen 2018(Agendapunt ingeklapt)

  Aan Provinciale Staten wordt gevraagd na de beraadslagingen een besluit te nemen over de voorstellen van Gedeputeerde Staten om:
  1. De voorjaarsnota 2018 vaststellen en om in te stemmen met de wijziging van twee bestemmingsreserves, de aanpassing van subsidieplafonds van twaalf begrotingssubsidies en het in de begroting opnemen van zeven subsidieregelingen.
  2. In te stemmen met de uitvoering van fase 1 van het ruiterpadenplan voor een bedrag van maximaal € 3.110.000 te dekken vanuit groenmiddelen (programma 1) en gericht op: a. het veilig maken en opknappen van bestaande ruiterpaden in Zuid-Holland (achterstallig onderhoud) voor een lengte van 650 kilometer en b. het realiseren van circa 50 kilometer aan verbindende schakels in de bestaande lokale ruiterroutenetwerken.

  3. de kadernota 2019-2022 vast te stellen, in te stemmen met het instellen van een reserve risicoreservering Grevelingenmeer, het opnemen in de begroting 2019 van 23 begrotingssubsidies en het vaststellen en opnemen in de begroting 2019 van subsidieplafonds van 5 subsidieregelingen;
  4. het kaderbesluit Infrastructuur 2019 vast te stellen met daarin de beoogde verschuiving van financiële middelen in het Programma Zuid-Hollandse Infrastructuur conform tabel 1 (verschuivingen investeringen), tabel 2 (verschuivingen exploitatie) en tabel 3 (ontwikkeling vrije middelen);
  5. het kaderbesluit Groen 2018 vast te stellen met daarin de beoogde verschuiving van financiële middelen in het Programma Zuid-Hollands Groen. 

  Stukken
  1. Gewijzigd Statenvoorstel Voorjaarsnota 2018 (7097)
  2. Voorjaarsnota 2018
  3. Statenvoorstel Ruiterpadenplan (7105)
  4. motie 743
  5. Ruiterpadenplan Zuid-Holland 2018
  6. bijlage ruiterpaden zh bestaand gewenst
  7. Brief van Gedeputeerde Weber Technische vragen Errata Voorjaarsnota 2018 en kadernota 2019-2022
  8. Brief van Gedeputeerde Weber Bijlage 1 Vaststelling en aanpassing subsidieplafonds
  9. Brief van Gedeputeerde Baljeu Technische vragen Errata Voorjaarsnota 2018 en kadernota 2019-2022
  10. Gewijzigd Statenvoorstel Kadernota 2019-2022 (7098)
  11. Kadernota 2019-2022 bijgestelde versie
  12. Brief van Gedeputeerde Baljeu Technische vraag rentelasten in relatie tot reserves
  13. Statenvoorstel Kaderbesluit Infrastructuur 2019 (7099)
  14. Overzicht projecten
  15. Overzicht (H)OV/R-net lopende projecten PZH
  16. Gewijzigd Statenvoorstel Kaderbesluit Groen 2018 (7100)
  17. Afweging initiatieven en projecten
  18. Afweging initiatieven en projecten bijlage
3.

Hamerstukken(Agendapunt ingeklapt)

Sub-agendapunten

 1. Visie Rijke GroenBlauwe Leefomgeving(Agendapunt ingeklapt)

  Stukken
  1. Statenvoorstel Visie Rijke GroenBlauwe Leefomgeving (7103)
  2. Ontwerp Visie Rijke Groenblauwe Leefomgeving
  3. Contourversie Uitvoeringsagenda Rijke Groenblauwe Leefomgeving
 2. Verhoging incidentele subsidie 2017-2018 aan Dunea Ontwikkeling-implementatie governancemodel opstartfase Nationaal Park Hollandse Duinen(Agendapunt ingeklapt)

  Stukken
  1. Statenvoorstel - Dunea - Verhoging incidentele subsidie 2017-2018 Ontwikkeling-implementatie governancemodel (7102)
  2. GS-brief
 3. Financiele bijdrage provincie Zuid-Holland kwaliteitsimpuls Fort Prins Frederik te Goeree-Overflakkee(Agendapunt ingeklapt)

  Stukken
  1. Statenvoorstel Financiële bijdrage provincie Zuid-Holland kwaliteitsimpuls Fort Prins Frederik te Goeree-Overflakkee (7104)
  2. Tabel Toetsing aan afwegingskader Alertheidsbudget in relatie tot de Financiële bijdrage PZH
 4. Verlenging subsidie aan Warmtebedrijf Holding BV(Agendapunt ingeklapt)

  Stukken
  1. Gewijzigd Statenvoorstel Verlenging subsidie in de vorm van een lening aan Warmtebedrijf Holding BV (7106)
  2. Brief van Gedeputeerde Baljeu
 5. Benoeming Statenleden in Algemene vergadering IPO(Agendapunt ingeklapt)

  Stukken
  1. Statenvoorstel Fractievoorzittersoverleg Wijziging benoeming Statenleden in algemene vergadering IPO (7109)
 6. Aangenomen en afgehandelde moties(Agendapunt ingeklapt)

  Stukken
  1. Statenvoorstel van Statencommissies aangenomen en afgehandelde moties van Provinciale Staten (7107)
4.

Verslag vorige vergadering(en)(Agendapunt ingeklapt)

Sub-agendapunten

 1. Verslag Provinciale Statenvergadering 30 mei 2018(Agendapunt ingeklapt)

  Stukken
  1. Notulen Statenvergadering 30 mei 2018
5.

Ingekomen stukken(Agendapunt ingeklapt)

Inspreekrecht

De mogelijkheid bestaat om aan het begin van de vergadering in te spreken met betrekking tot de onderwerpen die als bespreekstuk op de agenda vermeld staan. Een verzoek om te mogen inspreken dient tenminste 48 uur voor de vergadering schriftelijk bij de voorzitter zijn ingediend onder vermelding van het onderwerp. Het verzoek moet worden geadresseerd aan:

De voorzitter van Provinciale Staten
van Zuid-Holland
Zuid-Hollandplein 1
2596 AW DEN HAAG
statengriffie@pzh.nl

Uitgelicht

Zoeken