Provinciale Staten 18 december 2019 - woensdag 18 december 2019

Orgaan:
Provinciale Staten
Locatie:
Statenzaal
Datum:
woensdag 18 december 2019
Aanvang:
10:00 uur
Contactpersoon:
Statengriffie
Telefoon:
070-4418149
E-mail:
statengriffie@pzh.nl
Terug

Direct naar

1.

Regeling van werkzaamheden(Agendapunt ingeklapt)

Sub-agendapunten

 1. Oproep en vergaderuren(Agendapunt ingeklapt)

  Stukken
  1. Oproep Statenleden Statenvergadering 18 december 2019
  2. Spreektijdentabel
 2. Adviezen van Statencommissies(Agendapunt ingeklapt)

  Stukken
  1. adviezen voor PS
 3. Mondelinge vragen artikel 50 Reglement van Orde(Agendapunt ingeklapt)

  Stukken
  1. Mondelinge vragen statenlid Van Viegen (PvdD) over klimaat
2.

Bespreekstukken(Agendapunt ingeklapt)

Sub-agendapunten

 1. Lange Termijn Agenda Omgevingsbeleid(Agendapunt ingeklapt)

  Na de beraadslagingen wordt Provinciale Staten gevraagd een besluit te nemen over de voorstellen van de Integrale Commissie:

   1. De beleidsproducten in de LTA te koppelen aan de zeven maatschappelijke opgaven die luiden als volgt: (1) Samen werken aan Zuid-Holland, (2) Bereikbaar Zuid-Holland, (3) Schone energie voor iedereen, (4) Een concurrerend Zuid-Holland, (5) Versterken natuur in Zuid-Holland, (6) Sterke steden en dorpen in Zuid-Holland en (7) Gezond en veilig Zuid-Holland.

  2. De in bijlage 1 opgenomen LTA van Provinciale Staten over Omgevingsbeleid vast te stellen.

  Stukken
  1. Statenvoorstel over lange termijnagenda PS omgevingsbeleid (7236)
  2. Bijlage 1 bij Statenvoorstel over LTA Omgevingsbeleid Najaar 2019
 2. Statenvoorstel Voortgang ontwikkelingen Warmtebedrijf Rotterdam(Agendapunt ingeklapt)

3.

Hamerstukken(Agendapunt ingeklapt)

Sub-agendapunten

 1. Ambitie luchtkwaliteit(Agendapunt ingeklapt)

  Stukken
  1. Statenvoorstel vaststelling Ambitie luchtkwaliteit (7230)
 2. Legesverordening Omgevingsrecht Zuid-Holland 2020(Agendapunt ingeklapt)

  Stukken
  1. Statenvoorstel vaststellen legesverordening Omgevingsrecht Zuid-Holland 2020 (7231)
  2. Beantwoording door Gedeputeerde Baljeu vragen overlegvergadering Statencommissie BMM 4 december 2019 Legesverordening Omgevingsrecht 2020
 3. Legesverordening Wet natuurbescherming Zuid-Holland 2020(Agendapunt ingeklapt)

  Stukken
  1. Statenvoorstel vaststellen legesverordening Wet natuurbescherming Zuid-Holland 2020 (7232)
 4. Grondwaterheffingsverordening Zuid-Holland 2020(Agendapunt ingeklapt)

  Stukken
  1. Statenvoorstel vaststellen Grondwaterheffingsverordening Zuid-Holland 2020 (7233)
 5. Subsidieplafond Subsidieregeling mobiliteit voor het jaar 2020(Agendapunt ingeklapt)

  Stukken
  1. Statenvoorstel Vaststelling Subsidieplafond Subsidieregeling mobiliteit voor het jaar 2020 (7235)
 6. Provinciaal inpassingsplan, provinciale coordinatieregeling en m.e.r.-procedure Leiding door het Midden(Agendapunt ingeklapt)

  Stukken
  1. Statenvoorstel tot vaststelling Provinciaal inpassingsplan en provinciale coördinatieregeling en MER-procedure voor Leiding door het Midden (7234)
  2. Notitie Reikwijdte en Detailniveau
  3. Plan van aanpak
  4. Participatie- en communicatieplan
  5. Brief van gemeente Den Haag
 7. Wijziging Verordening fractie- en groepsondersteuning 2017(Agendapunt ingeklapt)

  Stukken
  1. Statenvoorstel FvO wijziging financiele vergoeding fractieondersteuning (7237)
 8. aangenomen en afgehandelde moties(Agendapunt ingeklapt)

  Stukken
  1. Statenvoorstel van de Statencommissies aangenomen en afgehandelde moties (7238)
 9. Statenvoorstel afdoening motie 872(Agendapunt ingeklapt)

  Stukken
  1. Brief van Gedeputeerde Baljeu over gewijzigd statenvoorstel 7239
  2. Statenbesluit Afhandelen Motie 872 Openbaar wat kan (7217)
  3. PZH-2018-638722379 - Statenvoorstel - 26 februari 2018
  4. PZH-2018-640070966 - Samenvatting - Brief GS aan PS - 26 februari 2018
  5. PZH-2018-642647655 - Bijlage bij Statenvoorstel 20 maart 2018 - Bijlage 1 bij Brief BW Rotterdam 31 oktober 2017
  6. PZH-2018-642647655 - Bijlage bij Statenvoorstel 20 maart 2018 - Bijlage 2 bij Brief BW Rotterdam 31 oktober 2017
  7. PZH-2018-642647655 - Bijlage bij Statenvoorstel 20 maart 2018 - Brief BW Rotterdam 31 oktober 2017
  8. PZH-2018-642647655 - Bijlage bij Statenvoorstel 20 maart 2018 - Jaarverslag 2016 Warmtebedrijf Infra NV
  9. PZH-2018-642647655 - Brief GS aan PS -22 maart 2018
  10. PZH-2018-642647655 - Statenvoorstel - 20 maart 2018
  11. PZH-2018-644418722 - Brief GS aan PS - 27 maart 2018
  12. PZH-2018-644523486 - Brief GS aan PS - 5 april 2018
  13. PZH-2018-646680473 - Samenvatting - Brief GS aan PS - 24 april 2018
  14. PZH-2018-646680473 - Statenvoorstel - 24 april 2018
  15. PZH-2018-666415070 - Brief GS aan PS - 19 oktober 2018
  16. PZH-2018-666417050 - Bijlage bij Brief GS aan PS - 29 oktober 2018
  17. PZH-2019-689374492 - Samenvatting - Brief GS aan PS - 23 april 2019
  18. PZH-2019-693367440 - Samenvatting - Brief GS aan PS - 7 juni 2019
  19. PZH-2019-696025298 - Brief GS aan PS - 11 juni 2019
  20. PZH-2019-695891779 - Brief GS aan PS - 20 juni 2019
  21. PZH-2019-696442712 - Samenvatting - Bijlage bij Brief GS aan PS - 20 juni 2019
 10. Bekrachtiging geheimhouding(Agendapunt ingeklapt)

  Stukken
  1. Statenvoorstel Bekrachtiging geheimhouding (7241)
4.

Verslag vorige vergadering(en)(Agendapunt ingeklapt)

Sub-agendapunten

 1. Notulen van de Statenvergaderingen van 6 en 13 november 2019(Agendapunt ingeklapt)

  Stukken
  1. Notulen Statenvergadering 6 november 2019
  2. Notulen Statenvergadering 13 november 2019
5.

Ingekomen stukken(Agendapunt ingeklapt)

Inspreekrecht

De mogelijkheid bestaat om aan het begin van de vergadering in te spreken met betrekking tot de onderwerpen die als bespreekstuk op de agenda vermeld staan. Een verzoek om te mogen inspreken dient tenminste 48 uur voor de vergadering schriftelijk bij de voorzitter zijn ingediend onder vermelding van het onderwerp. Het verzoek moet worden geadresseerd aan:

De voorzitter van Provinciale Staten
van Zuid-Holland
Zuid-Hollandplein 1
2596 AW DEN HAAG
statengriffie@pzh.nl

Uitgelicht

Zoeken