Provinciale Staten 20 februari 2019 - woensdag 20 februari 2019

Orgaan:
Provinciale Staten
Locatie:
Statenzaal
Datum:
woensdag 20 februari 2019
Aanvang:
10:00 uur
Contactpersoon:
Statengriffie
Telefoon:
070-4418149
E-mail:
statengriffie@pzh.nl
Terug

Direct naar

1.

Regeling van werkzaamheden(Agendapunt ingeklapt)

Sub-agendapunten

 1. Oproep en vergaderuren(Agendapunt ingeklapt)

  Stukken
  1. Oproep Statenleden Statenvergadering 20 februari 2019
 2. Adviezen van Statencommissies(Agendapunt ingeklapt)

  Stukken
  1. adviezen voor PS
 3. Benoeming lid in de Commissie tot Onderzoek van de Geloofsbrieven(Agendapunt ingeklapt)

  Stukken
  1. Benoeming lid in de Commissie tot Onderzoek van de Geloofsbrieven
2.

Bespreekstukken(Agendapunt ingeklapt)

Sub-agendapunten

 1. Luchtvaartdossier(Agendapunt ingeklapt)

  De commissie Verkeer en Milieu heeft op 6 februari 2019 geadviseerd het luchtvaartdossier als bespreekpunt voor deze vergadering te agenderen. Er vindt geen besluitvorming plaats over een Statenvoorstel. Er kunnen desgewenst wel moties worden ingediend.

 2. Vlietland inclusief Meeslouwerplas(Agendapunt ingeklapt)

  De commissie Duurzame Ontwikkeling heeft op 13 februari 2019 geadviseerd het dossier Vlietland inclusief Meeslouwerplas als bespreekpunt voor deze vergadering te agenderen. Er vindt geen besluitvorming plaats over een Statenvoorstel. Er kunnen desgewenst wel moties worden ingediend.

  Stukken
  1. Bijdrage met kleine impressie commissievergadering 13 febr_ 2019
 3. Visie Rijke Groenblauwe Leefomgeving en Uitvoeringsagenda Rijke Groenblauwe Leefomgeving(Agendapunt ingeklapt)

  Aan Provinciale Staten wordt gevraagd na de beraadslagingen besluiten te nemen over de voorstellen van Gedeputeerde Staten om:
  1) De Visie Rijke Groenblauwe Leefomgeving met bijlagen vast te stellen welke in samenwerking met de maatschappelijke partners tot stand is gekomen. De Visie vervangt daarmee de huidige Beleidsnota Groen die komt te vervallen.
  2) De Nota van Beantwoording (NvB) op de Ontwerp Visie Rijke Groenblauwe Leefomgeving vast te stellen, waarin ontvangen zienswijzen worden beantwoord.
  3) De module Omgevingsvisie Rijke Groenblauwe Leefomgeving vast te stellen. Deze module met beleidsaanpassingen wordt na vaststelling opgenomen in de provinciale Omgevingsvisie, waarmee het onderdeel wordt van het wettelijke provinciale beleidsplan op basis van de Wet ruimtelijke ordening (art 2.2), Wet Milieubeheer (art 4.9), Waterwet (art 4.4), Planwet verkeer en vervoer (art 5) en de Wet natuurbescherming (art 1.7).

  Daarnaast wordt Provinciale Staten gevraagd na de beraadslagingen een besluit te nemen over het voorstel van Gedeputeerde Staten om de Uitvoeringsagenda Rijke Groenblauwe Leefomgeving – Intensiveringen 2019, vast te stellen.

  Stukken
  1. Statenvoorstel tot Vaststelling Visie Rijke Groenblauwe Leefomgeving (7166)
  2. Visie Rijke Groenblauwe Leefomgeving
  3. Module Omgevingsvisie Rijke Groenblauwe Leefomgeving
  4. Nota van Beantwoording Ontwerp Visie Rijke Groenblauwe Leefomgeving
  5. Statenvoorstel tot vaststelling Uitvoeringsagenda Rijke Groenblauwe Leefomgeving 2_0 (7167)
  6. Uitvoeringsagenda Rijke Groenblauwe Leefomgeving – Intensiveringen 2019
  7. Bijlage Uitvoeringsagenda Rijke Groenblauwe Leefomgeving
 4. Omgevingsvisie Zuid-Holland, meldingsplicht infrastructuur en Lange Termijn Agenda PS over Omgevingsbeleid(Agendapunt ingeklapt)

  Aan Provinciale Staten wordt gevraagd na de beraadslagingen besluiten te nemen over de voorstellen van Gedeputeerde Staten om: 
  1) De bij dit besluit gevoegde Omgevingsvisie Zuid-Holland met planidentificatienummer NL.IMRO.9928.DOSx2016x0004358SV-VA01 vast te stellen en die de volgende wettelijk verplichte provinciale plannen omvat:
  - de provinciale ruimtelijke structuurvisie (artikel 2.2 van de Wet ruimtelijke ordening);
  - het milieubeleidsplan (artikel 4.9 van de Wet milieubeheer);
  - het regionale waterplan (artikel 4.4 van de Waterwet);
  - het verkeers- en vervoersplan (artikel 5 van de Planwet verkeer en vervoer);
  - de natuurvisie (artikel 1.7 van de Wet natuurbescherming).
  2) De bij dit besluit gevoegde Omgevingsverordening Zuid-Holland en de bijbehorende Nota van Toelichting, met planidentificatienummer NL.IMRO.9928.DOSx2016x0004358VO-VA01 vast te stellen, overeenkomstig het bijgevoegde ontwerpbesluit.
  3) Het bij dit besluit gevoegde Programma ruimte met planidentificatienummer NL.IMRO.9928.DOSx2016x0004358SV-VA01 vast te stellen.
  4) De module Kantoren, Wonen & Verstedelijking vast te stellen. Deze module met beleidsaanpassingen wordt na vaststelling opgenomen in de Omgevingsvisie Zuid-Holland met planidentificatienummer NL.IMRO.9928.DOSx2016x0004358SV-VA01, de Omgevingsverordening Zuid-Holland met planidentificatienummer NL.IMRO.9928.DOSx2016x0004358VO-VA01 en het Programma ruimte met planidentificatienummer NL.IMRO.9928.DOSx2016x0004358SV-VA01.
  5) De volgende provinciale beleidsplannen in te trekken:
  - de Visie ruimte en mobiliteit
  - het Programma ruimte
  - de Beleidsvisie Duurzaamheid en Milieu 2013-2017
  - de Beleidsvisie Cultureel Erfgoed en Basisvoorzieningen Cultuur 2017-2020
  - de Beleidsvisie regionale economie en energie 2012-2015
  - de Beleidsvisie Groen, vastgesteld 10 oktober 2012 en 30 januari 2013
  - het Programma Zuid-Hollands Groen
  6) De besluiten onder 1 tot en met 5 overeenkomstig de wettelijke vereisten bekend te maken, waarbij de datum inwerkingtreding is bepaald op 1 april 2019.

  Daarnaast wordt aan Provinciale Staten gevraagd een besluit te nemen over het voorstel van Gedeputeerde Staten om:
  1) De artikelen 3.19, 2de lid, 3.20, 3de lid en 3.23, 3de lid van de Omgevingsverordening Zuid-Holland inzake meldingsplicht voor infrastructuur te wijzigen.
  2) De verordening gelijktijdig met de Omgevingsverordening Zuid-Holland in werking te laten treden.

  Tot slot wordt Provinciale Staten gevraagd een besluit te nemen over het statenvoorstel van de Algemene Statencommissie om de in bijlage 1 van het statenvoorstel opgenomen lange termijn agenda van Provinciale Staten over het Omgevingsbeleid vast te stellen. 

  Stukken
  1. Gewijzigd Statenvoorstel tot Vaststelling Omgevingsvisie Zuid-Holland en de Omgevingsverordening alsmede de module voor Kantoren, Wonen en Verstedelijking (7165)
  2. Brief van Gedeputeerde Bom Wijzigingen Omgevingsbeleid na Algemene Statencommissie
  3. Bijlage 1a Omgevingsvisie Zuid-Holland
  4. Bijlage 1b Omgevingsverordening Zuid-Holland
  5. Bijlage 1c Programma ruimte
  6. Bijlage 2 Nota van Beantwoording Omgevingsbeleid
  7. Bijlage 3 Module Kantoren, Wonen en Verstedelijking
  8. Bijlage 4 Nota van Beantwoording module Kantoren, Wonen en Verstedelijking
  9. Bijlage 5 Persbericht en toetsingsadvies Commissie Mer
  10. Bijlage 6 Kamerbrief over voortgang stelselherziening omgevingsrecht
  11. Statenvoorstel over lange termijnagenda van Provinciale Staten over Omgevingsbeleid (7179)
  12. Statenvoorstel tot Vaststellen Verordening tot wijziging Omgevingsverordening inzake meldingsplicht voor infrastructuur (7174)
  13. Brief van Gedeputeerde Bom Toezeggingen n_a_v_ vergadering 6 februari 2019 van Statencommissie Ruimte en Leefomgeving
3.

Hamerstukken(Agendapunt ingeklapt)

Sub-agendapunten

 1. Weerkrachtig Zuid-Holland(Agendapunt ingeklapt)

  Stukken
  1. Statenvoorstel Weerkrachtig Zuid-Holland Adaptatiestrategie voor een klimaatbestendig Zuid-Holland (7164)
  2. Brief van Gedeputeerde Janssen Weerkrachtig Zuid-Holland definitieve versie
  3. Weerkrachtig Zuid-Holland, Adaptatiestrategie voor een klimaatbestendig Zuid-Holland
 2. Uitvoeringsbesluit kruising N214 en N216 in de gemeente Molenlanden(Agendapunt ingeklapt)

  Stukken
  1. Statenvoorstel tot vaststelling Uitvoeringsbesluit kruising N214 en N216 in de gemeente Molenlanden (Alblasserwaard) (7169)
 3. Subsidieplafond 2019 regionale netwerken voor innovatie Zuid-Holland(Agendapunt ingeklapt)

  Stukken
  1. Statenvoorstel tot vaststelling Subsidieplafond 2019 Regionale Netwerken voor Innovatie Zuid-Holland (7175)
 4. Subsidieverlening TNO - Open Innovatie Centrum Well Technology en Warmte(Agendapunt ingeklapt)

  Stukken
  1. Statenvoorstel tot instemmen Subsidieverlening TNO Open Innovatie Centrum Well technology en Warmte (7172)
  2. GS-brief aan TNO
 5. Actieplan Boerenlandvogels 2019-2027(Agendapunt ingeklapt)

  Stukken
  1. Statenvoorstel Aanbieding actieplan Boerenlandvogels incl_ voorstel verbetering ondersteuning weidevogelvrijwilligers (7178)
  2. Actieplan Boerenlandvogels 2019-2027
  3. Plan van Aanpak Zuid-Hollands Landschap ondersteuning boerenlandvogelvrijwilligers
 6. Subsidieplafond 2019 Asbest Eraf? Zon Erop!(Agendapunt ingeklapt)

  Stukken
  1. Statenvoorstel tot vaststelling subsidieplafond 2019 Asbest Eraf Zon Erop (7177)
 7. Ruiter- en menpadenplan 2019(Agendapunt ingeklapt)

  Stukken
  1. Statenvoorstel tot vaststelling Ruiter- en menpadenplan 2019 Zuid-Holland (7168)
  2. Ruiter- en menpadenplan 2019
  3. Besluit tot wijziging van de deelsubsidieplafonds 2019 paragraaf 2_11 van de Subsidieregeling groen Zuid-Holland 2016
  4. Besluit tot wijziging van de Subsidieregling groen Zuid-Holland 2016 inclusief bijlagen
 8. Bestedingsvoorstel resterende gelden Motie 725 Miljoenen voor winst en weidevogels(Agendapunt ingeklapt)

  Stukken
  1. Statenvoorstel tot vaststelling bestedingsvoorstel restende 3,1 mln_ aan maatregelen vanuit motie 725 CDA Miljoenen voor Winst en Weidevogels (7180)
  2. Gedragen bestedingsvoorstel
 9. Benoeming leden PAL(Agendapunt ingeklapt)

 10. Toetreding tot Coöperatie Samenwerkingsverband DOVA U.A.(Agendapunt ingeklapt)

  Stukken
  1. Statenvoorstel tot instemming Toetreding tot Coöperatie Samenwerkingsverband Decentrale Openbaar Vervoer Autoriteiten U_A_ (7170)
  2. Bijlage 1 Afschrift van oprichting Coöperatie Samenwerkingsverband DOVA U_A_ (zpg)
  3. Bijlage 2 matrix diverse rechtsvormen
  4. Bijlage 3 Toets deelname verbonden partijen
  5. Bijlage 4
 11. Project Renovatie Gebouw C aanwijzen als groot project(Agendapunt ingeklapt)

  Stukken
  1. Statenvoorstel tot aanwijzen Project Renovatie Gebouw C als groot project (7176)
  2. Advies van de COR aan PS inzake Aanwijzing Renovatie Gebouw C als groot project
 12. Evaluatierapport Randstedelijke Rekenkamer en Programmaraad(Agendapunt ingeklapt)

  Stukken
  1. Statenvoorstel commissie BenM Evaluatie Randstedelijke Rekenkamer (7171)
  2. Evaluatierapport Randstedelijke Rekenkamer en Programmaraad
 13. Aangenomen en afgehandelde moties(Agendapunt ingeklapt)

  Stukken
  1. Statenvoorstel van de Statencommissies over afvoeren aangenomen en afgehandelde moties (7173)
4.

Verslag vorige vergadering(en)(Agendapunt ingeklapt)

Sub-agendapunten

 1. Verslag Provinciale Statenvergadering 30 januari 2019(Agendapunt ingeklapt)

  Stukken
  1. Notulen Statenvergadering 30 januari 2019
5.

Ingekomen stukken(Agendapunt ingeklapt)

Inspreekrecht

De mogelijkheid bestaat om aan het begin van de vergadering in te spreken met betrekking tot de onderwerpen die als bespreekstuk op de agenda vermeld staan. Een verzoek om te mogen inspreken dient tenminste 48 uur voor de vergadering schriftelijk bij de voorzitter zijn ingediend onder vermelding van het onderwerp. Het verzoek moet worden geadresseerd aan:

De voorzitter van Provinciale Staten
van Zuid-Holland
Zuid-Hollandplein 1
2596 AW DEN HAAG
statengriffie@pzh.nl

Uitgelicht

Zoeken